Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Odľahčovacia služba

Sociálna pomoc

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná  fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v úplnom znení,  počas obdobia, v ktorom  nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni,  najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej  12 hod. denne.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je  posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre výpočet úhrady za odľahčovaciu službu sa použijú  sadzby úhrad stanovené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.


​​​​​​​Pri poskytovaní odľahčovacej služby sa postupuje nasledovne:

1. žiadateľ, ktorého miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si podá písomnú  žiadosť o poskytnutie sociálnej služby na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu,
ku ktorej doloží  posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;

2. žiadateľ na základe súhlasu mesta o odkázanosti na sociálnu službu podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu alebo poskytovateľovi sociálnej služby.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.