Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Poplatky za komunálne odpady

Dane a poplatky
Oznamovaciu povinnosť nemajú:
 • fyzické osoby (FO) s trvalým pobytom v SNV.
Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:
 • fyzické osoby (FO), ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť,
 • právnické osoby a podnikatelia (PO), ktorí užívajú nehnuteľnosť.

Termín oznamovacej povinností je do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

V prípade množstvového zberu sa výška poplatku upraví odo dňa, keď poplatník oznámi zmenu veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. Keďže ide o poskytnutie služby, spätne sa výška poplatku z dôvodu zmeny veľkosti nádoby a frekvencie vývozu upravovať nebude.


Tlačivá

Sadzby poplatku:
 • sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba je vo výške  0,0655 € za osobu a kalendárny deň,
 • pri množstvovom zbere  je sadzba poplatku  0,0233 € za jeden liter komunálnych odpadov. Množstvový zber je v meste Spišská Nová Ves zavedený pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby,
 • sadzba poplatku  0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez škodlivín. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Z dôvodu, že sa jedná o množstvový zber, poplatok nebude vyrubovaný rozhodnutím, ale poplatok bude poplatníkom zaplatený v hotovosti pri odovzdaní na Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady (areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Spišská Nová Ves)
Podmienky pre zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a rozsah dokladov potrebných pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú ustanovené vo VZN č. 2/2016 a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016.

Vyrubovanie poplatku a termíny platenia poplatku
Poplatok fyzickým osobám je vyrubený rozhodnutím, v ktorom je určená výška poplatku a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 31. marca.


Poplatok je možné zaplatiť:

 •   bankovým prevodom na účet  IBAN:  SK27 0200 0000 0034 7091 8354
    vedený vo VÚB, a. s., alebo
 •   v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského
    úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).


Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

dokument PDF


Dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves,

 dokument PDF