Dnes je 23.10.2019, meniny má Alojzia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazy > Voľby 2019

Voľby 2019

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na deň ich konania na sobotu 25. mája 2019.

 

Kontaktné údaje:
E-mail:     volby(at)mestosnv.sk
Tel.:         053/4152 127

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovej stránke tu >>

Hlasovací preukaz

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie (zaslanie) hlasovacieho preukazu: volby(at)mestosnv.sk

Telefón:      053/4152 127

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • Osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne;

  • V listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 3. 5. 2019);

  • Elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 3. 5. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ* meno a priezvisko,
Ÿ* rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
Ÿ* štátnu príslušnosť,
* adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
Ÿ* korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

  • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ* meno a priezvisko,
Ÿ* rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
Ÿ* štátnu príslušnosť,
Ÿ* adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.