Dnes je 17.12.2018, meniny má Kornélia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyBanícky spolok SpišAktuality > Plán činnosti v roku 2017

Plán činnosti v roku 2017

Kalendárium 2017

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ  SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 

KALENDÁRIUM ČINNOSTI NA ROK 2017

 

A. PRACOVNÉ AKTIVITY

 

 1.  Uskutočniť valné zhromaždenie OZ Banícky spolok Spiš. Miesto – Multifunkčné centrum.                    

     T: 16. februára 2017, začiatok o 16,00 hodine

 2.  Spolupracovať so  Slovenským technickým múzeom Košice pri organizovaní výstav   v  Multifunkčnom centre s baníckou tematikou a pomáhať pri rozširovaní spoločnej stálej   expozície v Multifunkčnom centre.                     

     T: priebežne počas roka 2017

3.  V spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice, v Multifunkčnom centre  organizovať tradičný cyklus prednášok. BSS pripraví 5 prednášok s  baníckou alebo   prírodovednou tematikou.      

     T: každý utorok v treťom týždni mesiaca roku 2017, okrem júla a augusta

     Prednesené prednášky postupne spracovať ako články a  spolu s  prednáškami z minulých  rokov pripravovať na vydanie ako publikáciu–  zborník BS Spiš.                                                                             

     T: priebežne počas roka 2017

 4.  Priebežne aktualizovať internetovú stránku Baníckeho spolku Spiš umiestnenú na stránke  Mesta Spišská Nová Ves.     

     T: minimálne raz za každý štvrťrok

 5.  V spolupráci s OBÚ Spišská Nová Ves (inšpektormi) zorganizovať prednášku o banskom  zákone č. 44/1988 Zb. v aktualizovanom znení a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti  a činnosti vykonávanej banským spôsobom, v aktualizovanom znení.

     T: po dohode s OBÚ, rok 2017

 6.  V Multifunkčnom centre uskutočniť výstavu z diela Rudolfa Jasečka, redaktora Baníckeho  slova.

     T: podľa harmonogramu, rok 2017

 7.  Spracovať písomnú pozostalosť Ing. Rudolfa Magulu, ako osobný fond archívu BS Spiš. Dokumentárny materiál archivovať ako fond podľa zákona o archívnictve.

     T: rok 2017

 8.  Vypracovať žiadosť a odoslať na Ministerstvo kultúry SR o zabezpečenie finančných prostriedkov na vydanie publikácie „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou   činnosťou na Spiši“ (Slovinky, Krompachy, Kluknava,).

     T: do konca roka 2017

 9. V spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves, Evanjelickou cirkvou a. v. a STM Košice  pokračovať v  úsilí o dlhodobý prenájom a obnovu štôlne Michal v bývalej Baníckej škole v Spišskej Novej Vsi. Po dosiahnutí dohody zabezpečiť vypracovanie projektu s rozpočtom a spoločne zabezpečiť finančné prostriedky na obnovu.              

     T: stály – do vyriešenia prenájmu

10. Organizačne a finančne podporovať činnosť Baníckeho spevokolu pri BS Spiš podľa   ním vypracovaného plánu činnosti, zapájať ho do jednotlivých spoločenských aktivít  usporiadaných Baníckym spolkom Spiš.

     T:  priebežne počas roka 2017

11. Priebežne dopĺňať expozíciu minerálov a hornín o nové exempláre darované Baníckemu  spolku Spiš.                           

     T: stály

12. Pokračovať v doplňovaní inventarizačných zoznamov knižného fondu, starých banských  máp,  dokumentov, správ, výpočtov zásob, fotodokumentácie a inej dokumentácie, ako  základ archívu Baníckeho spolku Spiš.

       T: stály

13. Pravidelne dopĺňať Kroniku činnosti BS Spiš.                                  

      T: priebežne počas roka 2017

14. Výbor BSS, s účasťou zástupcov revíznej skupiny bude pravidelné raz mesačné,  spravidla v druhý utorok kalendárneho mesiaca zasadať a riešiť organizačné, finančné  a propagačné záležitosti Baníckeho spolku Spiš.

      T: stály10.1., 21.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6., 11.7., 15.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12.

 

 

B. SPOLOČENSKÉ AKTIVITY A UDALOSTI

 

 1. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS a  Baníckeho spevokolu  na 10. stretnutí banských miest  a obcí Slovenska v Novej Bani.

     T: 21.5.2017

 2. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS na 21. stretnutí banských miest a obcí Českej republiky v Chomutove.

     T: 16. – 17.6.2017

 3. Pre členov BSS, ich rodinných príslušníkov a pozvaných hostí zorganizovať oslavy Dňa baníkov, geológov a energetikov.

     T:  september 2017

 4. Pokračovať v tradícii uctievania si osobností histórie baníctva a hutníctva na Spiši a doplniť  „Stenu slávy“ o osobnosť Adolfa Münicha.

     T: september 2017

 5. Zabezpečiť účasť zástupcov BS Spiš na podujatiach partnerských baníckych organizácií  a  na iných baníckych a kultúrnych podujatiach.                                        

     T: priebežne počas  roka 2017

 6. Zabezpečiť účasť zástupcov BS Spiš na stretnutiach baníkov s predstaviteľmi štátu a na zasadaniach celoslovenských baníckych organizácií. Presadzovať myšlienky revitalizácie baníctva a jeho spoločenského postavenia na Slovensku.                 

     T: priebežne počas roka 2017

 7. Účasť delegátov výboru BSS na 11. valnom zhromaždení Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska v Banskej Štiavnici.

     T: 20.1.2017  

 8. Organizačne zabezpečiť 10. výročie Barborských slávností 2017 v  Spišskej Novej Vsi  spojených so slávnostným skokom cez kožu.                                                                

     T: 5.12.2017