dnes je 19.01.2017, meniny má Drahomíra

Aktuality

December 2016

November 2016

BARBORSKÉ  SLÁVNOSTÍ  BSS  2016.

       Dňa 29. novembra 2016 v Koncertnej sieni Reduta v Spišskej Novej Vsi sa zišlo 140 členov Baníckeho spolku Spiš, priateľov, ako i pozvaných hostí, aby si v rámci  9. Barborských slávností pripomenuli 549  výročie založenia  prvého baníckeho spolu, Spolku sv. Barbory a aby v rámci „Slávnostného šachtágu“, v súlade s Pivným zákonom prijali do spolku nových členov. Dôležitosť tohto stretnutia podčiarkla prítomnosť zástupcov mesta Spišská Nová Ves, okresného úradu SNV, primátora mesta Poprad, ale i prítomnosť Spišského biskupa Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.       

Skoku cez kožu sa zúčastnili : RNDr. Karol Együt, dôchodca, Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad a Ing. Jaroslav Varga, podnikateľ v stavebníctve. V ďalšej častí bolo odovzdanie ocenení, pozdravných a ďakovných listov jubilantom .  So svojim skečom vystúpila Anna Kačírová, členka nášho speváckeho baníckeho zboru.       

V pivnom súboji vyhral primátor Popradu. Celé stretnutie sprevádzali svojim spevom členovia baníckeho spevokolu.       

Záverečné slovo mal Ing. Vladimír Čech, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí pripravili Barborské slávností 2016, ale i všetkým, ktorí sa ho zúčastnili, a pozval všetkých na Barborské slávností 2017, ktoré sa budú niesť v znamení 10. Barborských slávností  BSS a 550 výročia založenia Spolku sv. Barbory v Spišskej Novej Vsi.

                                                                               ZDAR  BOH !

                                                                                 Banícky spolok Spiš

FOTOGALÉRIA

 

Životné jubileá – 80 rokov -  členov Baníckeho spolku Spiš.

Ing. Jozef Hudáček

        Narodil sa 8.11.1936 v Harichovciach. Študoval na Priemyselnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi. Vysokoškolské štúdium, ako banský inžinier ukončil na BF VŠT v Košiciach v roku 1965.

        Do zamestnania nastúpil v Sobranciach v Uhoľnom prieskume Turčianske Teplice, od roku 1968 v Spišskej Novej Vsi, neskoršie pracoval v Geologickom prieskume n.p. Spišská Nová Ves, ako samostatný geológ, zodpovedný riešiteľ a vedúci špeciálnej geologickej skupiny severnej častí SGR, vedúci geologického oddelenia. Následne vykonával funkcie na podniku, ako vedúci odboru geologickej služby podniku a výrobno -  obchodný námestník.

        Výsledky jeho práce sú v početných záverečných správach. Z najvýznamnejších sú  Metalogenetické rajonovanie SGR, Geologicko – ložisková štúdia SGR, Geologická mapa SGR, Prehodnotenie ložísk uhlia a lignitu, ložísk síranov, spekularitu a barytových rúd. Geologický prieskum robil na ložiskách Mlynky Fe, Novoveská Huta Cu, Grétla-Roztoky Fe, Cu, Nálepkovo-Bindt-Závadka Fe,Cu, Krompachy-Záhura Fe, Slovinky Cu, Gelnica Cu, Hnilec Sn, ale i na ďalších ložiskách. V Geofonde je uložených 127 správ, ktorých bol autorom, resp. spoluautorom.

        Výsledky prác prezentoval v prednáškach, ako i v časopisoch Geologický prieskum, Mineralia Slovaca, v zborníkoch referátov z konferencií, ako i v publikácií Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria.. Za výsledky svojej práce dostal podnikové a rezortné vyznamenania. Od roku 2008 je aktívnym členom Baníckej spoločností Spiš.

Ing. Vladimír Klaučo

        Kto by nepoznal čestného predsedu Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimíra Klauča? Ale ťažko uveriť, že tento agílny a energetický muž, zapálený pre baníctvo, prekročil 80 ku.

        Narodil sa  5.11.1936 v Hrabušiciach. Po ukončení základnej školy v Smižanoch a 11-ročnej školy v Spišskej Novej Vsi pokračoval v štúdiu na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach. Už v poslednom ročníku praxoval vo firme, ktorej zostal verný až do dôchodku.  Boli to Železorudné bane Spišská Nová Ves, kde pracoval ako banský technik, vedúci banského úseku, vedúci výroby, hlavný inžinier a riaditeľ závodu. Ako banský expert sa zúčastnil expertíznej činnosti na Kube kde pracoval na banskej projekcii pri ministerstve baníctva a geológie v Havane, ale tiež na banskom podniku s ťažbou medi na bani El Cobre pri Santiagu de Cuba.

         Ing. V. Klaučo aktívne pracoval pri zakladaní baníckych spolkov. V roku 2000 bol spoluzakladateľ Baníckeho cechu v Rudňanoch, kde bol v rokoch 2003-7 predsedom. V roku 2007 zakladal Banícky spolok Spiš, kde bol i predsedom. Aktívne sa podieľal na zakladaní spolkov v Smolníku i Gelnici. Je spoluorganizátorom založenia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Bol pri všetkých aktivitách organizovaných BSS. Spomenúť je potrebné organizovanie 3.stretnutia banských miest a obcí Slovenska (r. 2010), publikácie z baníckej histórie Spiša, Banský chodník Novoveská Huta, množstvo výstav a prednášok.  Za svoju pracovnú a spolkovú činnosť bol vyznamenaný vyznamenaniami, ako Za pracovnú obetavosť, Za pracovnú vernosť, Čestný odznak ministra hutníctva a strojárenstva, Za zásluhy o rozvoj kraja, Medaila F. Jaroša (Stříbro), Za zásluhy okresu SNV, Za zachovanie baníckych tradícií, Medaila sv. Barbory. Má veľkú zásluhu na udelení „Ceny mesta Spišská Nová Ves“ pre BSS.

Ing. Klaučo  : „Chceme spropagovať históriu baníctva a hutníctva na Spiši. Upozorňovať na ekonomické negatívne dopady pre región Spiša, spôsobené vyhlásením útlmového programu rudného baníctva na Slovensku v rokoch 1990 až 1995. Poukázať na možnosti , aspoň čiastočného využitia prírodných zdrojov v prospech spoločnosti. Tým vytvoriť pracovné príležitosti pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a okolitých obcí.“

        Banícky spolok Spiš, ale i celá banícka pospolitosť želá obidvom jubilantom ešte mnoho zdravia a elánu v osobnom, ale i spolkovom živote.

 

Ing. Jozef Hudáček

Ing. Vladimír Klaučo

 

„SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBE“ v SMOLNÍKU.

Motto:  Jozef Cíger Hronský

Národu možno odcudziť mnoho vecí:
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny.
Národu možno vziať slobodu,
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu,
vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci....

        Smolnícka dolina je úzka, má nedostatok ornej pôdy, nevhodné podmienky pre poľnohospodárstvo. Preto zdrojom obživy jej obyvateľstva boli lesy, pasienky, ale hlavne baníctvo, ale aj hutníctvo,  ktoré prekročili svojím významom hranice mesta i Slovenska a majú čestné miesto v baníckej Európe.

         BSS v snahe zachovať históriu baníctva 3 významných baníckych centier minulostí pripravil výstavu „SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBE“, doplnenú o výtvarné diela p. Tibora Gurína.

 Okruhy výstavy :

I .     Predstavenie autorov (p.Badár, Baláži a Kellner)

II.    Smolník – kráľovské banské mesto, závod ŽB, banery s fotografiami (obec, nádvorie   šachty Pech, kremeň Švedlár, baňa pod V. obzorom, vodná nádrž Uhorná s prívodnými kanálmi),  kresby (paregry) banskej  mapy J.G.Reiznera Smolníka z roku 1748).

III.    Výtvarné diela p. Tibora Gurína

IV.   Rudňany – závod ŽB, banery s fotografiami ( veže šachiet, fotografie z bane-strojné vybavenie a údržbárske práce).

V.      Novoveská Huta – banské závody (Nerudné bane, Uránový prieskum)

          Po prezentácií výstavy v Gelnici a Spišskej Novej Vsi sa 19.11.2016 v historickom baníckom meste Smolník uskutočnila vernisáž tejto výstavy.

          Začiatok a koniec vernisáže patril miestnemu folklórnemu súboru, v ktorého prednese zazneli banícke piesne. Nasledovali príhovory starostov Smolníckej Huty a Uhornej, ako i predsedu Baníckeho  spolku Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta Ing. Jozefa Valku. Výstavu predstavil Ing. Jozef Daniel, ako i tvorcovia jednotlivých okruhov výstavy. Históriu baníctva a banských máp  Smolníka doplnil Ing. Milan Janíček.  Záverečné slovo patrilo čestnému predsedovi Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimírovi Klaučovi.

         Výstava v Smolníku bude inštalovaná do 15. decembra 2016.

 

              Henrieta Čečová  - Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta

              Jozef Daniel – Banícky spolok Spiš

 

 

Najkrajšia železničná trať na Slovensku.

        Dňa 15. novembra 2016 uskutočnila sa v Banícko – energetickom centre Barborka v Spišskej Novej Vsi  prednáška :  „Výstavba železničnej trate v úseku Margecany - Červená Skala“. Prednášajúcim bol Ing.  Pavol Hartl, člen Baníckeho spolku Spiš. Téma prednášky bola zvolená i z dôvodu , že v roku 2016 je 80 rokov od otvorenia prevádzky na tejto trati.

         Ing  P. Hartl študoval na Strednej škole geologicko-baníckej, neskoršie na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Po skončení štúdia pracoval v Rušňovom depe v Spišskej Novej Vsi, v rokoch 1979 až 1985, ako vedúci, vo Vozebnej stanici v Margecanoch, kde spolu so 130 pracovníkmi zaisťoval železničnú dopravu na uvedenej trati. V roku 1986 pripravil oslavu 50. výročia prevádzky železnice.

        V snahe zadovážiť podrobné údaje o teréne zamýšľanej výstavby poverila štátna železničná správa už roku 1920 známeho profesora geológie pražského ČVUT Dr. R. Kettnera preskúmaním územia. Ten identifikoval v línii plánovanej železnice dva významné geologické útvary, oddelené od seba navzájom pomerne ostrým rozhraním pri obci Dedinky – na západe trias, na východ v celom povodí Hnilca palezoické horniny. Ukončenie výstavby železnice z Handlovej do Hornej Štubne umožnilo presunúť pracovné kapacity na výstavbu trate z Červenej Skaly do Margecian, najdlhšej, najkomplikovanejšej a najdrahšej plánovanej železničnej novostavby, významne uľahčujúcej spojenie medzi Bratislavou, stredným Slovenskom a Košicami. Výstavba železnice pozostávala z úpravy súkromnej normálnerozchodnej lokálky Margecany - Gelnica, rekonštrukcie takisto súkromnej úzkorozchodnej častí Gelnica - Smolnická Huta v úseku   Gelnica - Mníšek nad Hnilcom a novostavby železnice Mníšek nad Hnilcom - Červená Skala. Výstavba železnice sa začala na najťažšom úseku stavby, pri Telgárte, 31.5.1931. Náročná stavba si vyžiadala postaviť 281 mostných objektov (najväčším je viadukt pri Telgárte, ktorý je prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu vybudovanou na ČSD s hlavným oblúkom o rozpätí 32 m, ďalším je viadukt cez Chmarošku s 9 kamennými oblúkmi so svetlosťou 10 m a výškou 18 m) a mimo železnice ďalších 60 mostov a mostíkov. 9 tunelov s celkovou dĺžkou 3800 m.   Železnica si vyžiadala premiestniť 3 mil. m3  materiálu a zabudovať 178 000 m3 muriva.

        Najvýznamnejším tunelom stavby je Telgártsky tunel, ktorý v čase po výstavbe železnice niesol meno Kornela Stodolu. Je súčasťou originálneho a elegantného technického riešenia problému prekonania výškového rozdielu 31 m vedením trasy v tunelovej slučke, bez komplikovaného a zdĺhavého rozvíjania trasy. Tunel má dĺžku 1239,4 m a leží  v oblúku s polomerom 400 m a v stúpaní 12,5 promile. Bol razený novou rakúskou metódou a vymurovaný z osemmetrových pásov rôznych typov. Jeho cena bola cca 23 mil. Kč. Okrem neho je v tomto úseku trate postavený ešte pomerne krátky Hronský tunel (dĺžka 250 m) a vrcholový Besnícky tunel (dĺžka 848 m). Posledný menovaný tunel je najvyššie položeným miestom na normálnerozchodnej časti siete dnešných Železníc Slovenskej republiky a stanica Vernár bola  najvyššie položenou stanicou 931 m n.m. (Štrba 899 m n.m.)

        V dôsledku hospodárskej krízy mala stavba nielen hospodársky, ale aj významný sociálnopolitický rozmer. Celkom na stavbe pracovalo 7000, v obdobiach najväčšej koncentrácie až 9700 pracovníkov. Počas výstavby železnice Červená Skala - Margecany sa prihodilo 6 smrteľných úrazov.
       Záverom prednášky boli autorom premietnuté filmy z otvorenia trasy (26.7.1936), ako i z prechodu vlakom cez telgartské tunely a viadukty.       V diskusií vystúpili účastníci prednášky s príspevkami k železničnej trasy, ale i k vybudovaniu prvého cestného tunela, v tesnej blízkostí železnice (cestný tunel Stratená dlhý 325,7 metra, ktorý obchádza dopravne ťažko priechodný
Stratenský kaňon).

                                                                             Ing. Jozef Daniel

                                                                           Banícky spolok Spiš

 

 

 

 

 

Október 2016

 

 

 

September 2016

GEOLOGICKÝ  ŠTÁTNY  ÚSTAV  DIONÝZA  ŠTÚRA

V Spišskej Novej Vsi dňa 24. septembra 2016

Deň otvorených dverí u GEOLÓGOV

Členovia baníckeho spolku Spiš sa na pozvanie vedenia ŠGÚDŠ RC Spišská Nová Ves, zúčastnili „Dňa otvorených dverí...“ Členovia spolku mali možnosť vidieť :

• Geologické mapy              • Geologicko-náučné mapy             • Geotermálna energia

• Inžinierska geológia          • Hydrogeológia                               • Hydrogeochémia

• Ložisková geológia           • Mapový server

Členovia BSS boli oboznámení s činnosťou ŠGÚDŠ, vyskúšali si ryžovanie zlata, zúčastnili sa prednášky „Zosuvy na Slovensku“. Najväčším zážitkom bola video beseda medzi ŠGÚDŠ Bratislava (GR Ing. Branislav Žec CSc., GR RNDr. Vlasta Janová Sekcia geol. a prír. zdrojov MŽP SR), RC Košice, a RC SNV za prítomností členov BSS.

Srdečná vďaka členov BSS patrí Ing. Stanislavovi Gondovi, Jožke Brezovajovej, manželom Mašlárovým, ako i ďalším pracovníkom Regionálneho centra Spišská Nová Ves.

                                                                      Banícky spolok Spiš.

 

Deň baníkov, energetikou a geológov 2016.

        Tohtoročný Deň baníkov Baníckeho spolku SPIŠ sa konal 18. septembra 2016 v areáli hotela Preveza. Program sa začal už v dopoludňajších hodinách, o 8:30, keď sa na turistickú prehliadku medenorudného baníctva (Nová štôlňa) a tažby sádrovca  vybrali členovia baníckeho spolku.

      Deň baníkov, okrem stretnutia a oslave ťažkej baníckej práce, má za cieľ zhodnotiť činnosť Baníckeho spolku, za uplynulý Banícky rok 2015 - 2016. Toto po baníckej hymne, v podaní Banického spevokolu pri BSS, urobil jeho predseda baníckeho spolku Ing. Vladimír Čech. Záverom prejavu sa poďakoval členom baníckeho spolku za prácu v uplynulom baníckom roku, ako i za vzornú reprezentáciu spolku a mesta Spišská Nová Ves.

       Odovzdané boli gratulačné listy 19 členom spolku, k významným životným jubileám za 1–9 2016  . Na návrh BSS bolo Ministrom hospodárstva SR udelené vyznamenanie „Za zachovanie baníckych tradícií“ p. Alžbete Jenčušovej. Vyznamenanie jej odovzdal člen výkonného výboru  Združenia baníckych spolkov a cechov Ing. Ľuboš Kováč.   Slávnostnú časť dňa baníkov ukončil banícky spevokol baníckymi piesňami.

        Po výbornom občerstvení nasledoval ďalší program, a to súťaže v pití piva žien a mužov, ako i súťaže  žien a mužov v hádzaní šípok. Víťazmi súťaže sa stali : Súťaž šipek muži p. Schlosser, ženy p. Vozárová.  Súťaž v pití piva : muži p. Lorko, ženy p. Regecová.

        Program ku dňu baníkov sa končil veselicou, keď po celý deň výborne zabávala hudba „GRIF“,, ako i spevácky zbor pri BSS.

 

                                         Z D A R    B O H !

 

 

Nová výstava v Banícko – energetickom centre BARBORKA

v Spišskej Novej Vsi.

Relácia v rádiu Regína

Motto  : Jozef Cíger Hronský

Národu možno odcudziť mnoho vecí:               
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny.
Národu možno vziať slobodu,
                      
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu,
vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci....

        BSS v snahe zachovať históriu baníctva pripravil výstavu „SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBE“.         Okruhy výstavy:

I.           Smolník – kráľovské banské mesto, závod ŽB. Banery s fotografiami (obec, nádvorie šachty Pech, kremeň Švedlár, baňa pod V. obzorom, vodná nádrž Uhorná), Paregry (z mapy z roku 1748).

II.       Rudňany – závod Železorudných  baní, banery s fotografiami ( veže šachiet, fotografie z bane, strojné vybavenie a údržbárske práce).

III.    Novoveská Huta – banské závody (Nerudné bane, Uránový prieskum)

IV.      Predstavenie autorov (Badár, Baláži a Kellner),

V.         Umelecké diela p. Tibora Gurína.

 

Najstaršie údaje o ložisku v Rudňanoch pochádzajú z roku 1255. Veľký rozmach ťažby bol po roku 1945.  Z tohto obdobia sme priniesli výber čb fotografií, ako ich zostavil p. Milan Baláži. Pozornosť si zaslúži panel „Tažné veže rudnianskych šachiet, kde sú fotografie všetkých historických 7 rudnianskych ťažných veží.

     Históriu Baníctva SNV - Novoveská Huta je možné charakterizovať ako baníctvo 5 nerastov (meď, železo, sírany (sádrovec a anhydrit),  urán a stavebný kameň. Túto časť výstavy prezentoval Ing. Jozef Badár

        Prvú zmienku o konkrétnom osídlení v blízkosti Smolníckeho potoka obsahuje výsadná listina Ladislava IV z roku 1287. V roku 1327 získal Smolník  mestské výsady
Nachádzala sa tu mincovňa, banícke školstvo, významné osobnosti. Z tejto veľmi známej baníckej  lokality sú prezentované materiály, ktoré nafotil a zostavil Ing. Marián Kellner.

        V predošlých rokoch vzbudila veľkú pozornosť „Rožňavská metercia“ z roku 2513. Obraz je zaujímavý práve kvôli baníctvu, veď pozornosť a interpretáciu si zaslúžia nielen tri hlavné postavy s gloriolou, ale hlavne pozadie, ktoré je veľmi podnetné a poskytuje mnohé cenné poznatky z hľadiska histórie baníctva a hutníctva.  Niečo podobné je možné najsť na mape banských diel zo Spitzenbergu v Smolníku z roku 1748. Na tejto mape autor G. Reizner zobrazil jednotlivé aktivity od geologickej, kutacích prác, meračskej, ťažby, dopravy, odvodnenia až po úpravu medených rúd. Autor tejto práce bol nielen výborný kreslič, ale i znalec všetkých banských a s tým súvisiacich aktivít. Túto časť výstavy prezentoval Ing. Marián Jančura.

        V ďalšej častí predstavuje svoje diela sošiek a obrazov Novovešťan Tibor Gurin.  Je sochár, maliar, rezbár. Je významným insitným umelcom na Slovensku. Hlavným motívom jeho tvorby je mytológia. Staroslovanské legendy a povesti vkladá do kameňa a na plátno. Každá jeho socha a obraz má myšlienku.

        Poďakovanie za realizáciu výstavy okrem členom BSS patrí mestu Spišská Nová Ves a firme PARMAS.

        Veríme, že výstava „SPIŠSKÁ  HISTÓRIA  BANÍCTVA VO  FOTOGRAFII A KRESBÁCH“ vzbudí v účastníkoch výstavy spomienky na roky rozkvetu baníctva v lokalitách Rudňany, Smolník a Novoveská Huta.

                                                           ZDAR  BOH !

 

 

 

 

 

August 2016

DNÍ MESTA SNV – 2016.

 

Dni mesta Spišská Nová Ves a 21. ročník Trhu ľudových remesiel sa konal v Spišskej Novej Vsi v dňoch 26. – 28. 8. 2016. Okrem mnohých programov a atrakcií pre deti i dospelých sa konal večerný lampiónový sprievod v duchu 60. a 70. rokov 20. storočia. Sprievod sa uskutočnil so zahájením o 20,30 hod. pred Redutou, po trase Letnou ulicou pred radnicu a evanjelický kostol, odkiaľ sa vrátil po Zimnej ulici späť k Redute.

Vzhľadom k dôležitej úlohe  baníctva   v histórií mesta Spišská Nová Ves , sa 56 členov Baníckeho spolku Spiš zúčastnilo tohto sprievodu, spolu s ďalšími  mestskými organizáciami. Na čele baníckej častí  sprievodu bolo logo spolku, ktoré niesol permoník a spolková zástava nesená aušusníkom, nasledovala sv. Barbora v sprievode 2 aušusníkov s drevenými lampášmi a predseda spolku. Nasledovali permoníci s lampášikmi a lampiónmi a baníci spolku v slávnostných uniformách. Ďalšiu časť baníckej častí sprievodu tvoril banícky spevokol, ktorý spestril sprievod baníckymi piesňami a pozdravmi.

BSS ďakuje vedeniu mesta a vedúcej kancelárie primátora mesta , Ing.Andrei Jančíkovej za možnosť reprezentácie Baníckeho spolku vo večernom lampiónovom sprievode.

 

9. stretnutie baníckych miest a obcí v Gelnici. 

                                                                                         

V dňoch 12.08. až 14.08.2016 sa v Gelnici konalo 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Stretnutia sa zúčastnilo 700 baníkov a sympatizantov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Členovia Baníckeho spolku SPIŚ úspešne pomáhali pri organizácií tohto jedinečného podujatia.

V piatok bola  Ing. J. Danielom v Baníckom múzeu v Gelnici slávnostne otvorená výstava BSS pod názvom SPIŠSKÁ HISTÓRIA BANÍCTVA VO FOTOGRAFIÍ A NA PAREGRÁCH  (RUDŇANY,  SMOLNÍK,  NOVOVESKÁ HUTA)“, ktorá sa stretla so záujmom účastníkov stretnutia.

Odpoludnia sa členovia BSS pri príležitosti 9. stretnutia zástupcov banských miest a obcí Slovenska v Gelnici zúčastnili na  slávnostnom otvorení štôlne Jozef, kde sa primátor poďakoval i nášmu členovi Ing. Jančurovi CSc., ktorý bol nápomocný pri sprístupnení štôlne a pri otvorení predniesol históriu baníctva Gelnice, so zameraním na štôlňu Jozef.

Vo večerných hodinách pripravil BSS spolu s Gelnicou slávnostný „Šachtág“, kde dominoval Ing. I. Tomko s ďaľšími členmi nášho spolku a Speváckym zborom pri BSS.

V sobotu sa náš BSS spolu s ďalšími účastníkmi zúčastnil slávnostného sprievodu mestom Gelnica až na futbalové ihrisko. Obyvatelia Gelnice, ako aj návštevníci vytvorili počas sprievodu úžasnú atmosféru. Po slávnostnom programe sa náš spevácky zbor zúčastnil prehliadky speváckych zborov a hudieb, kde naši speváci zaujali pásmom baníckych piesni.

V nedeľu v rámci voľného fakultatívneho programu navštívilo 62 účastníkov 9. stretnutia Banícko - energetické centrum Barborka v Spišskej Novej Vsi. Jednalo sa o účastníkov  zo Slovenska, Čiech a Poľska, ktorí si prezreli expozície múzea  a boli oboznámení z činnosťou BSS.

Banícky spolok Spiš po každej stránke vzorne reprezentoval nielen spolok, ale i naše historické banícke mesto Spišskú Novú Ves.

 

 

 

 

Jún 2016

PŘÍBRAM  2016.

 V dňoch 10. -12. júna 2016 sa 42 členov Baníckeho spolku Spiš zúčastnilo 20. stretnutia banských miest a obcí Českej republiky a 16. Európskeho dňa baníkov a hutníkov v Příbrami. Stretnutie sa konalo pri príležitosti 800-tého výročia prvej písomnej zmienke o Příbrami z roku 1216. Bola to oslava baníckej práce a histórie baníctva a hutníctva. Osláv sa oficiálne zúčastnilo 115 baníckych spolkov a cechov miest a viac ako 1800 zástupcov banských miest a obcí z desiatich štátov Európy. Slovensko zastupovalo 20 spolkov, cechov a miest, s 280 členmi, pričom BSS mal druhé najvyššie zastúpenie zo Slovenska, po Pezinku.

Příbram pripravila pestrý program s návštevou mesta Příbram a  okolia, prehliadkou banských skanzenov, múzeí a zaujímavostí. Slávnostnú bohoslužbu na Příbramskej Svätej hore  celebroval pražský kardinál Mons. Malý, ktorý posvätil novú vlajku európskeho združenia baníckych spolkov a cechov. Veľkolepý bol slávnostný sprievod mestom Příbram o dĺžke  cca 2 km, kde sa predstavili banícke spolky a cechy v slávnostných a historických uniformách.

Aktuálne  vyzneli oficiálne príhovory zástupcov, tiež zástupkyne predsedu českého štátneho parlamentu na tribúne, pred ktorou boli zoradené vlajky všetkých zúčastnených delegácií.

Pre slovenské delegácie pripravili organizátori zaujímavú návštevu zámku v Březnici, ktorého počiatky sa viažu na gotickú pevnosť z 13. storočia, ako i návštevu pivovaru HEROLD, kde náš spevácky zbor zinscenoval „Svätenie piva HERALD.

Banícky spolok SPIŠ spolu so speváckym zborom veľmi vzorne reprezentovali  nielen náš spolok, ale i banícke mesto Spišská Nová Ves.

 

 

 

Máj 2016

 

Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku.

        V dňoch 12. – 13. mája 2016 usporiadal Košický banícky a hutnícky cech v priestoroch STM Košice  konferenciu na tému „Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku“.

       Za Banícky spolok Spiš sa konferencie zúčastnil Ing. Klaučo, Ing. Bartalský, Ing. Daniel a Ing. Kubičár.  Ing. Bartalský pripravil prednášku na tému :  Využije Slovensko svoj potenciál možnej produkcie a sebestačnosti primárnych energetickych surovín a kritických kovov z komplexných ložísk nerastných surovín?

 

        V diskúsií vystúpil i Ing.P. Kubičár.

 

Dňa  10. mája 2016 v Multifunkčnom centre Barborka uskutočnila sa ďalšia z plánovaných prednášok, ktorá bola venovaná histórií  ťažby a spracovania ortute na Slovensku, a zvlášť na Spiši. Na Slovensku sa ortuť vyskytuje v čistej, kvapalnej forme, ale hlavne v mineráloch a to rumelke (86,2% Hg) a v tetraedrite – schwazite ( 17,0% Hg). Nachádza sa hlavne v dvoch formáciach a to v staršej, v Slovenskom rudohorí, a v mladšej neovulkanickej formácii. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v nasledujúcich lokalitách : Nižná SlanáRudňanyGelnicaPoproč, https://sk.wikipedia.org/wiki/MalachovČervenicaDubníkMerníkZlatá Baňa, Lovinobaňa a Pezinok. Ložisko ortuti „Pri jazere“, západne od Malachova pri Banskej Bystrici,  je na základe archívnych údajov z rokov 1390 – 1391,  považované za jedno z najstarších exploatovaných ložísk Hg rudy v Európe, ale  potom za také je rozhodne možné považovať aj ložiskový výskyt ortuťových rúd Nozger a ložisko Päťdesiatdolky na lokalite Červenica -  Dubník.

        Autor prednášky, Ing. Klaučo, vo svojej prednáške, po uvedení základných údajov, zhodnotil jednotlivé lokality výskytu ortute na Slovensku, jej ťažbu  so zameraním sa na technológiu výroby. Je potrebné spomenúť, že slovenské ložiska zaisťovali 90,8 % potrieb Uhorska. Po  II. sv. vojne ortuť z Rudnian (cca 200 t. za rok), kryla celú potrebu Československa.

         Prednášajúci sa zvlášť  zameral na zariadenia vyrábajúce ortuť a to v Starej Vode, na Poráči, v Kluknave – Štefanskej Hute a v Rudňanoch.

         Prednáška bola doplnená veľkým počtom historických obrázkov. Po ukončení prednášky nasledovala bohatá diskusia.

                                                                                  Ing. Jozef Daniel

 

 

 

Marec 2016

Návrat do histórie, súčasnosť a budúcnosť SOLIVARU

Pre obyvateľov Prešova a jeho okolia ale aj celého Prešovského a Košického kraja patril 19. marec 2016 k významným dňom, ktorý prekryl aj sviatok Jozefov. Po 30 rokoch bol v Solivare otvorený novo zrekonštruovaný Sklad soli.

Sklad Soli, ktorý je súčasťou historického areálu Národnej kultúrnej pamiatky Solivar v Prešove patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia je ojedinelý svojho druhu nielen na území Slovenska. Po stáročia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky najimpozantnejším objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru. Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta , varňa , sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Jama Leopold bola centrálnym otvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie. Začali ju hĺbiť v roku 1571 a jej celková hĺbka je 155 m. Nad touto jamou, pôvodne nazývanou „Cisárska“ bola v roku 1674 postavená budova gápľa. Počas Dňa otvorených dverí si mohli tisícky návštevníkov pozrieť priestory, prebiehal tam bohatý kultúrny program, predstavili sa viacerí predajcovia i tí, ktorí viac priblížili históriu objektu. Na základe pozvánky STM v Košiciach – spoluorganizátora a garanta akcie, sa na Dňoch otvorených dverí zúčastnila 4 členná delegácia (p. Kačírova, Ing. Klaučo, Ing. Kubičár, Ing.  Tomko)  reprezentujúca Banícky spolok Spiš. K mimoriadne úspešnej a vydarenej akcii prispeli aj zástupcovia zo Spiša, ktorí okrem vzornej reprezentácie, bezo sporu mimoriadne oživili a zapadli do koloritu akcie s historickým podtónom, odetí v tradičných baníckych uniformách.

V Spišskej Novej Vsi 26. marca 2016
Ing. Ivan Tomko

Banícky spolok Spiš

Valné zhromaždenie Združenia, Banská Štiavnica, 17. 3. 2016

V kine Akademik v Banskej Štiavnici sa 17.3.2016 konalo Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Prítomní delegáti, ktorí zastupovali 33 členov Združenia jednomyseľne schválili nové stanovy Združenia a zvolili nové orgány Združenia na štvorročné obdobie.

Zvolení boli:

 • predseda združenia:
  Ing. Erik Sombathy
 • výkonný tajomník združenia:
  JUDr. Dušan Vilím
 • členovia výkonného výboru:
  Ing. Norbert Werner
  Ing. Ľuboš Kováč
  Ing. Rudolf Podoba
  PhDr. Margita Brutovská
  Ing. Jozef Bocan, PhD.
 • kontrolná komisia:
  Banícky spolok Spiš

Za BSS sa Valného zhromaždenia združenia zúčastnili:
Ing.Klaučo, Ing.Daniel, Ing.Koštial a Ing.Regec.

Prednáška:
65. VÝROČIE ZALOŽENIA STREDNEJ PRIEMYSELNEJ BANÍCKO-GEOLOGICKEJ ŠKOLY

8. marec bol nielen MDŽ, ale i prednáškou v multifunkčnom centre Barborka. Zaujímavosťou bolo, že prednášajúcim bol MUDr. Marián Kafka.

Marián Kafka po skončení gymnázia v Spišskej Novej Vsi, vyštudoval Lekársku fakultu v Košiciach. Ako stomatológ pracoval v Spišskej Novej Vsi, Lučenci a Košiciach. Jeho koníčkom je história, najmä však história olympijského hnutia, za čo mu bola udelená i cena mesta Košice v roku 2011, ale napr. i história baníckej školy v Sp. Novej Vsi. Jeho otec učil na tejto škole 11 rokov, jeho brat tam učí dodnes, takže mal dostatok podkladov k prednáške.

Vo svojej prednáške vysvetlil príčiny vzniku školy, predstavil prvých učiteľov školy, ich životopisy. Premietol obrázky zo stretnutia prvých maturantov školy v 29. mája  2015 v Barborke. Premietol tablá maturantov, ale i vysvedčenia a zápisy profesorov. Vo svojej prednáške ukázal dobové obrázky školy, internátu, ale i zaujímavosti Spišskej Novej Vsi.

Prednášku doplnili v bohatej diskusií študenti tejto školy.

Na záver stretnutia sme zablahoželali zúčastneným ženám k sviatku MDŽ a Ing. Klaučo im za BSS odovzdal kvety.

Február 2016

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dňa 29. februára 2016 sa zišli členovia Baníckeho spolku Spiš a hostia na 9. Valnom zhromaždení, aby vyhodnotili rok 2015 a stanovili si ďalšie úlohy pre rok 2016.

Na začiatku  Valného  zhromaždenia 2016, ktoré moderoval Ing. Jozef Daniel  zaznela  Banícka hymna v podaní Baníckeho  spevokolu pod vedením p. Anny Kačírovej.

Po privítaní hostí a účastníkov Valného zhromaždenia 2016, ako i schválení mandátovej a návrhovej komisie, nasledovala správa o činností spolku v roku 2015, ktorú predniesol predseda BSS Ing. Vladimír Čech. V roku 2015 spolok zorganizoval celý rad akcií a riešil úlohy v súlade s Kalendáriom na rok 2015. Vo svojom zhodnotení predseda BSS podrobne rozobral činnosť spolku, so všetkými pozitívami, ale i negatívami v činností. Správu o hospodárení za rok 2015 predniesla z poverenia výkonného výboru hospodárka spolku Mária Čornejová, správu revíznej komisie jej predseda Ing. Pavol Regec. Návrh plánu činnosti (kalendárium) na rok 2016 a rozpočet na rok 2016 predniesol tajomník Baníckeho spolku Spiš Ing. Jozef Slamený. Kalendárium obsahuje najdôležitejšie plánované činností spolku a to v častí „Pracovné aktivity“  – 16 bodov a „Spoločenské aktivity“ 11 bodov. V diskusií vystúpila  Mgr. Lea Grečková, poslankyňa SR, ako i  PhDr. Ján Volný, PhD. – primátor mesta, ale i ďalší členovia spolku, ktorých diskusné príspevky prispejú k rozvoju činností spolku.

Po návrhu Uznesenia a jeho doplnení, bolo toto odsúhlasené, a tým i Kalendárium a rozpočet na rok 2016.

Záver Valného zhromaždenia, po záverečnom slove predsedu BSS, bol v znamení baníckych a ľudových piesní v podaní spevokolu a pri občerstvení i pestrá diskusia k aktuálnym problémom BSS, Spiša a Slovenska.

 ZDAR  BOH !  Banícky spolok Spiš 

Valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku.

Dňa 27. 2. 2016 sa v Kežmarku uskutočnilo XXIV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku, ktorému predsedal doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Pred jeho začiatkom odzneli dve prednášky. S prvou z nich vystúpila PhDr. Nora Baráthová, ktorá prítomným priblížila tému s názvom Thökölyovci a Kežmarok. Mgr. Erika Cintulová sa venovala stému výročiu úmrtia röntgenológa Dr. Vojtecha Alexandra. Na úvod rokovania valného zhromaždenia odzneli správy rekapitulujúce činnosť spolku za rok 2015. V ďalšej časti stretnutia odzneli návrhy na činnosť v roku 2016. Najväčšiu podporu členov SDS získalo zorganizovanie konferencií, ktorých náplňou bude zhodnotenie 40 rokov práce pobočky Archeologického ústavu SAV na Spiši a 760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade. Obsahom jesennej exkurzie sa stanú významné archeologické lokality na Spiši.

       Banícky spolok Spiš je kolektívnym členom  Spišského dejepisného spolku, ako i opačne. Na valnom zhromaždení, z poverenia vedenia BSS, s diskusným príspevkom o činností BSS a s pozvaním na akcie, ktoré BSS uskutoční v najbližšom období vystúpil Ing. Pavol Kubičár.

&nb

 

 

 

Prednáška

BANÍCTVO  NA  ČERVENOM  VRCHU – PORÁČ.

        V Banícko-energetickom centre Barborka v Spišskej Novej Vsi uskutočnila sa 23. februára 2016 prednáška „Baníctvo na Červenom vrchu“, pojednávajúca o histórií, prítomností a perspektívach ťažby nerastov v lokalite Poráč.

        Prednášajúcimi boli najvyšší funkcionári spolku „Tovaríšstvo Poračského baníctva“ a to Ing. František Pramuka a Ing. Ján Ďurša (tovarišstvo založili 1.12.2012), absolventi Vysokej školy technickej, Baníckej fakulty v Košiciach, v obore Hlbinné dobývanie ložísk. V roku 2014 vydali publikáciu „Baníctvo na Červenom vrchu“. Dnes Ing. Pramuka pracuje ako vedúci strediska Rudných baní Banská Bystrica v Spišskej Novej Vsi, Ing Ďurša, ako vedúci bane na Poráči. Jeho veľkou zásluhou je, že baňa Poráč, ako jedna z dvoch hlbinných baní na Spiši, je ešte v prevádzke.

      Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. Vyššie uvedená kniha, i prednáška, má názov podľa názvu obce z roku 1374 „Veresheng“ t.j. „Červený vrch“. Názov je podľa červenej farby vrchu  Baniská, spôsobenej obsahom limonitu, medi, ako i práškovej ortute.

       Autori prednášky v úvode predniesli históriu obce Poráč v súvislostí s ťažbou vzácnych kovov, ale hlavne medi. Obec v 19 storočí patrila k najväčším, a teda i najvýznamnejším obciam na Spiši (až 1462 obyvateľov v roku 1864). V ďalšej časti prednášky sa hovorilo o banských poliach, ako i o mapách z tejto oblastí. Veľkú pozornosť venovali jame Jozef, z ktorej premietli i perfektnú obrázkovú dokumentáciu (autorov Greisel a Ing. Pramuka). Okrem banských prác venovali pozornosť i úprave medených a ortuťových rúd. Je paradoxom, že ťažba na Poráči sa začala, ale pravdepodobne i skončí na Baniskách.        

       V poslednej častí prednášky  venovali  pozornosť súčasností a perspektívam ťažby na Poráči. Od oku 1994 sa ťaží na ložisku iba nerudná surovina – baryt.

       Záver prednášky bol v znamení činností baníckeho spolku, Tovaríšstvo Poračského baníctva, ktorého snahou je zachovanie jamy Poráč, veže a ťažného stroja v nepoškodenom stave, ako i zachovanie ďalších existujúcich banských pamiatok v oblastí Poráča pre budúce generácie. Po skončení prednášky bola bohatá diskusia, s fundovanými odpoveďami prednášateľov.

 

JANUÁR 2016

Prednáška

        19. januára 2016 predniesol Ing. Jozef Badár prednášku zo svojej cesty do Juhoafrickej republiky.

        Ing. Jozef Badár po úspešnom absolvovaní Geologicko – prieskumného inštitútu, v špecializácií Geológia ložísk rádioaktívnych surovín v Moskve pracoval na Uránovom prieskume, závod IX Spišská Nová Ves, neskoršie v Liberci a  na riaditeľstve Československého uránového priemyslu v Příbrami vo funkcií vedúceho odboru uránu a od roku 1991 až do odchodu do dôchodku bol tam výrobným námestníkom. Je spoluautorom publikácie „Československé ložiská uránu“. Pri výkone svojho povolania sa dostal i do Juhoafrickej republiky, v rámci  24. zasadnutia Uránovej skupiny pri MAAE s exkurziami na uránové ložiská v Juhoafrickej republike a Namíbii a práve z tejto destinácie je i prednáška, ktorú Ing. Badár predniesol v banícko – energetickom centre Barborka.

Fáral na ložisku North Shaft, jamou, ktorá dosahuje hĺbku 1518 m. Jamou je otvorené ložisko zlatonosných konglomerátov s uránom v oblasti Witwatersrandu. Ložisko Western Areas Gold Mine je približne 40 km JZ od Johannesburgu. Zlatonosný konglomerát s uránom tvorí polohy o hrúbke 0,75 – 2,0 m,  so sklonom 25 - 35°. Nadložie a podložie rudnej polohy je tvorené kvarcitmi   a kvarcitickými pieskovcami. Obsah uránu sa pohybuje medzi 0,1 – 0,2 %, a obsah zlata 12 – 16 g/t. Uránovými minerálmi na ložisku sú: uraninit UO₂, brannerit (U,Ca,Th,Y)[(Ti,Fe)₂O₆], leukoxén a organokomplex uránu. Spoločnosť Western Areas Gold Mine zamestnáva 11 tisíc zamestnancov, z toho 9 tisíc v podzemí. Ročná produkcia je 20 ton zlata a 295 ton U₃O₈. Dobývacie práce sú robené v hĺbkach do 2650 m.                                                            Teplota vzduchu dosahuje 46 ° C. Okrem bane navštívil prednášajúci  i Gold Reef City – skanzen banského mesta pre turistov, s múzeami o banskej a hutníckej histórii a s množstvom atrakcií.

DECEMBER 2015

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš pozývajú svojich členov, priaznivcov a priateľov na prednášku FAREBNÝ SVET MINERÁLOV SPIŠA. Prednášajúci: Ing. Marián Jančura, CSc. a Ing. Jozef Daniel. Súčasťou programu bude uvedenie nových zbierok minerálov v Multicentre a uvedenie Ing. Müncnera do Siene slávy baníctva. Akcia sa uskutoční 15. 12. 2015 (utorok) o 16.00 hod. v MULTICENRE, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

* * *

Barborská slávnosť

Banícky spolok Spiš zorganizoval pre členov a priaznivcov tradičnú Barborskú slávnosť, ktorá sa uskutočnila 3. decembra 2015 v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. Program zahŕňal banícku oferu, svätenie piva, skok cez kožu a spoločenské posedenie.

 * * *

NOVEMBER

Výstavy

STM Košice – vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves Vás pozývajú na výstavy:

BANSKÉ LOKALITY NA SPIŠI VO FOTOGRAFII
Dokumentárna čiernobiela fotografia 20. storočia.

KAMEŇ AKO INŠPIRÁCIA
Baník a umelec TIBOR GURÍN
6. 11. – 30. 11. 2015

Vernisáž výstav sa uskutoční 5. novembra 2015 o 16:00 hod.

Stála expozícia doplnená o nové vzorky:
ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ, EDUARDA MÜNZNERA, JOZEFA BADÁRA A PETRA ČÍŽEKA reprezentujúca viac ako 1300 kusov vzoriek zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

* * *

SEPTEMBER

Deň baníkov 2015

Tohtoročný Deň baníkov sa konal 12. septembra 2015. Banícky spolok Spiš si v posledných rokoch za miesto baníckych dní zvolil Novoveskú Hutu. Deň baníkov sa začal už v dopoludňajších hodinách, o 8:30, keď sa na turistickú obhliadku Banského chodníka v Novoveskej Hute vybrali členovia spolku. O hodinu neskôr ich nasledovali cyklisti. Deň baníkov mal za cieľ taktiež zhodnotiť činnosť Baníckeho spolku za uplynulý banícky rok. Zhodnotenie činnosti po baníckej hymne v podaní Baníckeho zboru pri BSS predniesol jeho predseda Ing. Vladimír Čech. Odovzdané boli gratulačné listy členom spolku k významným životným jubileám, ako i medaila za 1. miesto BSS vo futbale pri príležitostí Dňa baníkov 2015 v Smolníku. Nasledovali pozdravné vystúpenia hostí. Slávnostnú časť dňa baníkov ukončil Banícky zbor hutníckou hymnou. Po občerstvení nasledoval ďalší program (svätenie piva, súťaže v pití piva, súťaže v streľbe zo vzduchovky a v hádzaní šípok). Program sa končil veselicou, keď po celý deň vyhrávala ľudová hudba R. Barabáša. Zdar Boh!

fotogaléria

* * *

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš Vás pozývajú na prednášku Dejiny hutníctva a najstaršia zachovaná vysoká pec na Spiši.
Prednášajúci: Ing. Jozef Daniel a Jozef Michňa. Prednáška sa uskutoční 22. septembra 2015 (utorok) o 16.00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. Vstup voľný.

* * *

JÚN

Prednáška

Slovenské technické múzeum, Mesto Spišská Nová Ves a Banícky spolok Spiš
dovoľujú si Vás pozvať na prednášku Sibír – pomyselná cesta za šamanmi.
Prednášajúca: Mgr. Martina Tatarková. Prednáška sa uskutoční 16. júna 2015 (utorok) o 16.00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. Vstup voľný.

* * *

MÁJ

Hľadáme najstaršiu banskú mapu Spiša

Pri vernisáži výstavy „Banské mapy Spiša“ si Banícky spolok Spiš dal pre rok 2015 ako jednu z úloh nájsť najstaršiu zachovanú banskú mapu Spiša. Aktuálna situácia:
- Prehľadná mapa banských diel na vrchu Spienzerberg, autor Reizner, Steinberg, 1748
- Pôdorysná mapa štôlne Grünblat na vrchu Poráč, autor nečit., 1752
- Pôdorysná mapa kutacích banských diel na tzv. Lacenbergu pri Slovinkách, autor Ignác List, 1758

Uvedené mapy určite nie sú najstaršími zachovanými mapami Spiša, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a odbornú úroveň. Obraciame sa na na banských odborníkov ako i laickú verejnosť, ak majú vedomosti o starších banských mapách Spiša, prosíme aby to oznámili Baníckemu spolku Spiš.

E-mail: daniel.jozef(at)gmail.com

* * *

Stretnutie abiturientov

Stredná odborná škola Spišská Nová Ves zorganizovala pomaturitné stretnutie prvých maturantov - geológov v Československu. Stretnutie s mottom "Duchom a kladivom" sa uskutočnilo 29. mája 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka pod záštitou primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD.

tablo

* * *

APRÍL

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš uviedli prednášku Krátky pohľad Európana na filipínsky geologický prieskum. Prednáška sa uskutočnila 14. apríla 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka. Prednášal Mgr. Vincent Kultan.

fotogaléria

* * *

Výstava Bane Spiša

Vernisáž výstavy fotografií Miloša Greisela Bane Spiša sa uskutočnila 2. apríla 2015 v Baníckom múzeu v Gelnici. Výstava bola inštalovaná vo výstavnej sieni Baníckeho múzea do 20. mája 2015.

plagát

* * *

MAREC

Príhovor nového predsedu BSS

Na Valnom zhromaždení BSS dňa 20. februára 2015 bol do čela spolku zvolený Ing. Vladimír Čech. Príhovor nového predsedu BSS si môžete prečítať tu: príhovor.

 

* * *

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

Dňa 12. marca 2015 prevzal predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimír Čech z rúk primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. "Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2014“. Banícky spolok Spiš ako kolektív získal Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2013. Teší nás, že náš člen a predseda získal toto najvýznamnejšie ocenenie za svoj prínos mestu ako fyzická osoba.

informácia  fotogaléria

 

Február 2015

Valné zhromaždenie BSS

Dňa 20. februára 2015 sa v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora uskutočnilo Valné zhromaždenie BSS, na ktorom sa vyhodnotil rok 2014 a schválil plán činnosti (kalendárium) na rok 2015.

fotogaléria

Prednáška

Slovenské technické múzeum, pobočka v Spišskej novej Vsi v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš usporiadali 17. februára 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora prednášku Miloša Greisela PODZEMIE SPIŠA

fotogaléria

Január 2015

Prednáška

Banícky spolok Spiš, Speleologický klub Slovenský raj a STM zorganizovali prednášku 50 ROKOV SPELEOLOGICKÉHO KLUBU SLOVENSKÝ RAJ, ktorá sa uskutočnila 20. januára 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora. Prednášal Ing. Ján Tulis. 

Fotogaléria