Dnes je 25.09.2018, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

Október 2018

 

STM Košice – vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš  a   Mesto Spišská Nová Ves

 

STÁLE VÝSTAVY

HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

ZBIERKA NERASTOV

reprezentujúca viac ako 1300 kusov vzoriek zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta

ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI V TVORBE TIBORA GURINA

 

VÝSTAVY

FRANTIŠEK ŽOLDÁK

ZÁTIŠIA A KRAJINKY

Výstava výtvarných diel pri príležitosti autorovho jubilea.

3. október – 31. december 2018

a

ŽIVOT MEDZI NEBOM A PEKLOM

Staré banské diela a prírodné zaujímavosti sveta vo fotografii MILOŠA GREISELA

Trvanie výstavy: predĺžená do 31. 10. 2018

 

Prednáška

 

INDIA, AKO JU NEPOZNÁME

Prednášajúci: RNDr. SLAVOMÍR DANIEL a Ing. BORIS BARTALSKÝ

16. októbra 2018 o 16.00 hod.

 

 

 

Vstupné do expozície, na výstavu:

dospelí 2,00 €,  žiaci, študenti a dôchodcovia 1,00 €,

deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma

Akceptujeme kultúrne poukazy !

po - pi: 9:00 – 15:00 hod.

Prvá nedeľa v mesiaci od 10:00 do 17:00 hod.  - voľný vstup!

Na vernisáže a prednášky v popoludňajších hodinách vstup voľný!

 

Multifunkčné energetické a banícke  centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves,

053/4297546, banicke.centrum.snv(at)gmail.com, dana.rosova(at)gmail.com, 0911 849 131

September 2018

DEŇ  BANÍKOV  BSS 2018.

Tohtoročný Deň Baníkov sa niesol v znamení 70 násobných osláv Dňa baníkov na území bývalého Československa. Bolo to 9. septembre 1249, kedy z príležitostí 700-stého výročia podpísania Jihlavského banského práva, ktoré kodifikoval Václav I.,  a schválil Přemysl Otakar v roku 1949 v Jihlave.

Deň baníkov Baníckeho spolku Spiš (BSS), ktorý bol plný športových aktivít,  sa konal 29. augusta 2018  v hoteli „Králov prameň“ v Novoveskej Hute, ktorá je známa ťažbou 5 nerastov a to medi, železa, sadrovca, uránu a stavebného kameňa.

Začiatok baníckeho dňa sa začal baníckou hymnou v podaní speváckeho zboru pri BSS. Po úvodnom  privítaní účastníkov a hostí Ing. P. Regecom pokračoval slávnostným prejavom predseda BSS Ing. V. Klaučo, ktorý vo svojom prejave zhodnotil činnosť spolku v Baníckom roku 2017 – 2018 a poukázal na úlohy, ktoré spolok čakajú v ďalších obdobiach. V priebehu baníckeho roka si spolok  pripomenuli 550. výročie prvej písomnej zmienky o spolku sv. Barbory a 150. výročia od ustanovenia Banského kapitanátu v našom meste. BSS vydal IV. diel publikácie „Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša (Slovinky-Krompachy-Kluknava)“. V závere prejavu sa predseda spolku poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o dobré meno spolku.

V ďalšej častí programu boli odovzdané „ďakovné listy“ jubilantom, ktorí svoje jubilea oslávili od februára do septembra 2018. Po príhovore hostí nasledovala časť slávnostnej častí baníckeho dňa, hymnická pieseň.

Po občerstvení gulášom, ovčím syrom, diviačími rebierkami a pivom, nasledovala zábava a športová časť programu. O dobrú náladu sa pričinila hudobná skupina „Trio majoránka“.

V športovej častí si najväčšiu pozornosť, i čo do počtu účastníkov, vyslúžilo ryžovanie zlata, už i na základe toho, že účastníci dostali pamätné listy s vyryžovanými zlatinkami. Súťažilo sa tiež v hode loptičkou do koša, v streľbe, ako i  v hode šípkami. Pozornosť si vyslúžila i  súťaž v piti piva žien i mužov, pričom súťaž žien, v počte účastníkov, prevyšila mužov.

Víťazi jednotlivých kategórii na Dni baníkov :

Loptičky:

 Ženy - p. Vozárová

 Muži -  p. Angelovič

 Deti -   Roth Daniel

Streľba:

Ženy - Ing. Majochová - 27 bodov

Muži - p.Bobák            -  42 bodov

Deti -  Roth Radko      -  30 bodov

 

Šípky:

Ženy - p.Angelovičová -  169 bodov

Muži - p.Bobák -             174 bodov

Deti -  Roth Branko  -     107 bodov

 

Pitie piva:

Ženy -  p. Regecová

Muži – p. Lorko

 

Vo večerných hodinách bol Deň baníkov, na ktorom sa zúčastnilo 120 účastníkov, ukončený baníckym ohňostrojom.

                                                                                 Banícky spolok Spiš

 

Banícka hymna

Ryžovanie zlata

 

                                              Súťaž v pití piva

 

Športoviská

 Odovzdanie pamätného predmetu prednostovi OÚ Ing. P. Bečarikovi

 Odovzdávanie cien súťažiacim

 

 

 

August 2018

   Rozlúčka s úžasným človekom p. Milanom Vanackým.

Preplnená sála obradnej siene v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi bola 15. augusta 2018  svedkom poslednej rozlúčky s našim kolegom, spolupracovníkom, členom predsedníctva Baníckeho spolku Spiš, ale najmä dobrým kamarátom, ktorý vo veku 72 rokov odišiel do baníckeho neba.  

Milan Vanacký sa narodil 26.6.1946 v Spišských Vlachoch, kde v rokoch 1952 – 1961 absolvoval Základnú deväťročnú školu. V rokoch 1961– 64 absolvoval v Rudňanoch Stredné odborné učilište, odbor elektromechanik. Po skončení školy a základnej vojenskej služby nastúpil do Železorudných baní v Rudňanoch, kde pracoval ako elektromechanik do roku 1979.  V rokoch 1980 – 82 si doplnil stredoškolské vzdelanie maturitou v odbore strojár. V rokoch 1979 – 1986 pracoval ako vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti pri ŽB Rudňany a  v rokoch 1986 až 1992  vo funkcií vedúci Domova mládeže SOU - banícke v Rudňanoch. Zhoršujúci zdravotný stav, infarkt, a následná operácia srdca, mu nedovolili naďalej vykonávať zamestnanie.

V roku 2009 sa stal členom Baníckeho spolku Spiš, kde pôsobil ako člen výboru. Bol  zakladajúcim členom  Baníckeho spevokolu pri BSS, kde sa stal jeho  manažérom a spevákom.   Aj napriek zdravotným problémom sa až do svojej smrti angažoval v činností baníckeho spolku. Za svoju prácu v prospech baníctva bolo mu Ministrom hospodárstva SR udelené vyznamenanie „Za zachovanie tradícií“.

        Milan, patrí Ti veľká vďaka za vykonanú prácu v prospech spolku, za Tvoju ľudskosť, srdečnosť, priateľskosť, za Tvoje organizačné schopností, ale hlavne za svedomitú prácu, ako i za snahu podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Budeš chýbať kolegom, spolupracovníkom, priateľom a všetkým tým čo Ťa poznali.

Tvoju pamiatku si uctíme tým, že na Teba nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

                                                                  Banícky spolok Spiš

Júl 2018

Prerazenie tunela Višňové - Dubná Skala v blízkom čase

 

Skupina členov Baníckeho spolku Spiš, pod vedením predsedu Ing. Vladimíra Klauča dňa 31. júla 2018 sa zúčastnila prehliadky razby tunela Višňové - Dubná Skala pri Žiline. Fáranie do tunela sa uskutočnilo pod vedením konateľa URANPRES, s. r. o., Ing. Jána Jaška a vedúceho banských prác Ing. Jozefa Valka, ako i ďalších pracovníkov uvedenej firmy. URANPRES, s. r. o., robí raziace práce z východnej strany v dvoch súbežných rúrach – tubusoch a raziace práce sú vo vzdialenosti 4 200 m od ich zaústenia. Do prerazenia a vzájomného stretnutia sa s raziacou skupinou zo západnej strany v čase návštevy chýbalo 140 m. Celkovou dĺžkou tunela 7,46 km bude najdlhší diaľničný tunel na Slovensku.

Ing. Jaško a Ing. Valko na samom začiatku skupinu informovali o  projekte tunela, technických parametroch razby, postupoch razby, vystužovaní úsekov narušených hornín, zabezpečení vyrazeného obvodu tunelových rúr striekaným betónom. Ďalej to boli vŕtacie a trhacie práce, ako aj odpratanie uvoľnenej horniny. Na otázku budúceho odvodňovania tunela bola daná odpoveď zaujímavého technického riešenia, a to využitie vyrazenej prieskumnej chodby, ktorá bola vyrazená nižšie, pod úrovňou tunelových rúr. Pre odborníkov zaujímavé riešenie.

Po sfáraní boli navštívené pracoviská – čelby obidvoch rúr tunela. Bolo zaujímavé pozorovať pohyb a prácu veľkých strojov a zariadení ako sú vŕtací stroj, nakladač a veľkoobjemové nákladné autá – dumpre , ale hlavne pracovníkov umne ovládajúcich tieto mohutné stroje a zariadenia. Sú to baníci z klasických banských prác, ktorí sa rýchlo naučili riadiť tieto stroje pri razbe veľkého profilu (100-120 m2) banských diel.

URANPRES, s. r. o., je transformovaný bývalý prieskumný závod Uránového prieskumu v Spišskej Novej Vsi, ktorý prežil krízu likvidácie baníctva na Slovensku a preorientoval časť svojho výrobného programu práve na razbu tunelov. Robí geologický prieskum, vrtné práce, stavebné a strojárenské práce. Zamestnáva v priemere 250 - 300 pracovníkov a je jedným z mála spišských organizácii, ktorý využíva talent, praktické vedomosti a vytrvalosť spišských baníkov. To, že URANPRES, s. r. o., je zdatná a odborná firma a odvádza dobrú banskú prácu svedčí aj to, že za 26 rokov svojej existencie robila raziace banské práce, okrem Slovenska v Česku, Nemecku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku Fínsku a v Čiernej Hore v rôznom horninovom prostredí a ekologických podmienkach.

Z toho je možné urobiť záver, že URANPRES, s. r. o., a spišský baníci dokážu úspešne uplatniť banícky talent, húževnatosť a vytrvalosť. K tomu všetkému je možné dodať, že im prajeme veľa „baníckeho šťastia“.

Zdar Boh!

                                                                             Výbor Baníckeho spolku Spiš

                                                                             Spišská Nová Ves

Máj 2018

Prednášky pre stredné školy.

Dňa 15. mája 2018 pripravil si a odprednášal Ing. Jozef Daniel prednášku „Banská cesta na Spiši“  a prednášku „Novoveská Huta- ťažba 5 nerastov“, za účastí 36 a 52 žiakov stredných škôl.

Dňa 1. júna odprednášal Ing. Jozef Daniel v Baníckom múzeu v Gelnici 2 prednášky  dotýkajúce sa Banskej cesty a ťažby nerastov v okolí Gelnice, ako i technických pamiatok v tejto oblastí pre 42 a 64 žiakov Gmnázia SNP 1 v Gelnici.

Po skončení prednášok v Gelnici navštívil J. Daniel  Helcmanovce, kde prejednal ďalšiu spoluprácu medzi Baníckym spolkom Spiš a Bansko - robotníckym spolkom Helcmanovce.

Apríl 2018

Rozlúčili sme sa s Mgr. Michalom Muchom.

*1928  - †2018

 

 

Kniha života  Mgr. Michala Muchu  sa začala písať 4.12.1928 v dedinke Úpor, v trebišovskom okrese. Ľudovú školu vychodil v rodnej dedine a  pokračoval na meštianskej škole v Trebišove. Po úspešnom ukončení meštianskej školy pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Košiciach. Prvé učiteľské miesto dostal na ZŠ vo Veľkej Ide. Popri tom diaľkove študoval na UK Bratislava, ktoré ukončil v roku 1958. V rokoch 1954 – 1961 učil na JSŠ v Krompachoch ako učiteľ, zástupca riaditeľa i ako riaditeľ. V roku 1961 bol menovaný za riaditeľa JSŠ v Spišskej Novej Vsi. Ako riaditeľ Gymnázia kp. Jána Nálepku kreoval nový charakter školy nielen v pedagogickej oblasti, zavádzaním nových progresívnych foriem výučby a vzdelávania, ale v otázkach materiálneho vybavenia školy. Zaslúžil sa o vznik Strednej strojníckej školy v Spišskej Novej Vsi. Osobitnou kapitolou v živote je jeho riadenie Strednej priemyselnej školy geologicko - baníckej. Má nepochybné zásluhy na vybudovaní modernej školy pre potreby slovenského baníctva a geológie. Významné jeho zásluhy boli najmä v prepojení školy s praxou. Vybudovanie štôlne pod školskou budovou, kde študenti robili praktické cvičenia z baníctva, ale hlavne z banského meračstva. Dodnes táto štôlňa nesie jeho meno – Štôlňa Michal.

Po odchode do dôchodku sa aktívne zapojil do novovznikajúceho Baníckeho spolku Spiš, ktorého bol jedným z jeho zakladateľov.

Odišiel človek, ktorého hlavným životným krédom bolo: „Šťastným sa človek stáva  len obetavou prácou pre iných“. Zmyslom nebohého bolo celoživotné odborné zdokonaľovanie, pokora, disciplína, pracovitosť, úcta k ľuďom a zhovievavosť.

Naposledy mu vyslovujeme poďakovanie za prejavy priateľstva a odbornú spoluprácu v spoločnom dianí pri zachovania baníckej histórie Spiša.

Česť jeho svetlej pamiatke

                                                                                                                      Banícky spolok Spiš

 

 

Marec 2018

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  1/2018.

1.     Böttcher Rudolf                                                 75 rokov

2.     Maniak Jozef                                                      75 rokov

3.     Dvorčáková Mária                                              75 rokov

 

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  2/2018.

1.     Rajčula Juraj                                                       65 rokov

2.     Javorová Vlasta                                                   60 rokov

3.     Dvorčák Jozef                                                      80 rokov

4.     Koňák Ján RSDr.                                                  80 rokov

5.     Fabián Vladimír                                                    70 rokov

6.     Jenčušová Alžbeta                                               65 rokov

7.     Nemčíková Magaléna,  PaedDr.                           65 rokov

 

 

Predstavenie publikácií v Slovinkách.

Dňa 16. 3. 2018 boli v Kultúrnom dome v Slovinkách predstavené dve publikácie, ktorých autormi boli členovia Baníckeho spolku Spiš. Jednalo sa o publikáciu „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši,  IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava“ a publikáciu „Dejiny baníctvo obce Kluknava“.

Ing. Jozef Daniel predstavil Krompachy a Kluknavu – Štefanská Huta z prvej publikácie a Ing. Marián Jančura CSc. predstavil Slovinky z obidvoch publikácií.

Predstavenia publikácií sa aktívne zúčastnili i ďalší členovia BSS a to Viktor Daniel a Lukáš Patera.

Slávnostné predstavenie publikácií pripravil Banícky cech Slovinky pre svojich členov a obyvateľov Sloviniek a okolia

 

Nová banícka publikácia uvedená do života.

Na Spiši je mnoho jedinečných miest, či sú to miesta prírodné, kultúrne, ale i technické, ku ktorým je možné priradiť i baníctvo, ktoré svojim významom a hodnotou prekračujú hranice Spiša. Sú to klenoty, ktoré je potrebné chrániť, pretože skrývajú v sebe talent, odvahu i pracovitosť spišského ľudu. Železo je v našich žilách, ale je i pod nami. Taktiež sa na Spiši nachádzajú významné náleziská medi, zlata, striebra, niklu, kobaltu, antimónu a ortuti a nechýbajú ani bohaté výskyty vápenca ako i iných nerastov.

Preto sa Banícky spolok Spiš rozhodol inventarizovať banícke a hutnícke pamiatky jednotlivých regiónov. Tak vznikli jednotlivé publikácie „Technické a hutnícke pamiatky Spiša“ :

-            I. časť  (2008) – Spišská Nová Ves, Hnilčík, Hnilec, Mlynky,

-          II. časť  (2011)  – Gelnica a okolie,

-         III. časť (2014)  – severozápad Spiša.

Na území Slovenského rudohoria bol čulý hospodársky život už v stredoveku, najmä čo sa týka baníctva a hutníctva. Najviac dobývanými boli metamorfno - hydrotermálne ložiská známe z oblasti Spiša a Gemera, teda i priamo zo Sloviniek, Krompách i Kluknavy. Preto, ako ďalšia, IV. časť publikácie bola vybraná táto oblasť. Dňa 6.3. bola v Barborke uvedená do života.

Slávnostná schôdza začala baníckou piesňou v podaní baníckeho spevokolu, po ktorom predniesol úvod predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. V. Klučo, ktorý vyzval hlavných autorov publikácie Ing. J. Daniela a Ing. M. Jančuru CSc., k jej prezentácií. Po prezentácií  a ďalšej baníckej piesni, nasledoval slávnostný akt krstu publikácie. Slávnostný akt s príhovorom urobil Prof. Ing. Ján Boroška CSc., krstnými rodičmi boli p. Gabriela Kopnická, starostka Sloviniek a Ing. Štefan Kováč, starosta obce Kluknava. Publikácia bola krstená medenou rudou zo Sloviniek.

Po „krste“ publikácie sa prihovorila PhDr. Daša Bačíková CSc., ktorá robila jazykovú úpravu publikácie a Ing. Ladislav Lauko, garant a recenzent.

Slávnostná schôdza, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov bola ukončená záverečnou piesňou a pohostením.

ZDAR  BOH !                                                                                                                                                                                            Banícky spolok Spiš 

 

 

 

 

 

Január 2018

Prijatie baníkov prezidentom Slovenskej republiky.

Dňa 10.1.2018 prijal Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska zástupcov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska na novoročnom prijatí v Prezidentskom paláci.

Na úvod mi dovoľte zapriať Vám v tomto roku veľa zdravia, energie, úspechov, šťastia. Prostredníctvom vás by som chcel poslať pozdrav aj vašim najbližším, vašim príbuzným a všetkým spolkom a cechom po celom Slovensku,“ povedal prezident Kiska. „Jeden z najmilších zážitkov bol pre mňa v minulom roku v septembri, keď ste ma prijali do baníckeho stavu,“ spomenul prezident„Chcem sa vám poďakovať aj za to, že udržiavate banícku tradíciu. Svojou činnosťou, svojimi aktivitami poukazujete na to, čo všetko v našej krajine baníci dokázali. Akú pokoru musíme mať pred zručnosťou, umom a vynaliezavosťou všetkých tých, ktorí po stáročia baníctvo u nás na Slovensku rozvíjali. Akú pokoru musíme mať k nesmierne tvrdej práci, ktorou baníctvo vždy bolo.“ Andrej Kiska poukázal aj na vývoj nových technológii, ktoré zmenili baníctvo. „Svet sa mení, technológie sa menia a s tým sa mení aj baníctvo. Musíme o tom spoločne uvažovať, ako s týmto trendom naložiť. Veľmi rád by som vám ako prezident pomohol, aby sme udržiavali históriu. Aby sme pre ďalšie generácie naozaj zachovávali tieto pamiatky. Všetko, čo sa v baníctve dokázalo. Tradície a zručnosti. Máme byť na čo hrdí. Uvažujme spoločne, ako toto dedičstvo zachovať, ako ho zveľaďovať v prospech celej našej krajiny, turistického ruchu a hrdosti.“

Za Banícky spolok Spiš sa stretnutia zúčastnili : Ing. Pavol Kubičár a Ing. Ivan Tomko

December 2017

 

Vonkajšia banská expozícia – Banícko-energetické centrum.

Vonkjšia expozícia je náväzná na stálu expozíciu histórie  baníctva na Spiši, ktorá je umiestnená na prízemí Multifunkčného energeticko baníckeho centra na Nábreží Hornádu v SNV.

Vonkajšia expozícia banských dopravných koľajových strojných zariadení, sa rozšíri o strojné zariadenia závesnej banskej dopravy.

Exponáty banskej techniky „banská koľajová lokomotíva s banským vozom a nakladačom bude rozšírená o závesnú banskú lokomotívu“.

1.      Závesná banská lokomotíva bola dodaná Banským výskumom, spol. s.r.o. , BEVEX Prievidza v cene 1000 € za lokomotívu a  228 € dopravné náklady ktoré uhradilo Slovenské technické múzeum Košice.

2.      Doplňujúce časti k lokomotíve dodali Hornonitrianské bane Prievidza, a.s. , v nasledovnom rozsahu:

-          závesná dráha, vytvorená rovnými 3m dlhými segmentami      v počte    5ks

-          úchyty pre zavesenie dráhy                                                        v počte 12ks

-          výhybka  ZD – 24                                                                                         1ks

-          spojovacie tyče                                                                                           3ks

-          brzdový  vozík  BV  1                                                                                   1ks

-          kabína mužstva  ZD – 24                                                                             1ks

-          paleta na dopravu materiálu                                                                     2ks

            Uvedené strojné časti boli dodané bezplatne – sponzorským spôsobom.

3.      Pre kompletáž expozície je  prisľúbená dodávka z RB, š.p., Banská Bystrica v nasledovnom rozsahu:

-          lichobežníkova TH výstuž pre dvojkoľajový profil chodby          v počte  16ks dverají   ( kompletov).

-          banské koľajnice                                                                         v dĺžke 32bm

-          banské podvaly so šrúbením                                                      v počte 16ks

Uvedená dodávka sa uskutoční bezplatne, sponzorským spôsobom v termíne do 31.marca 2018.

Doposiaľ boli urobené nasledovné úkony:

1.      V priebehu augusta 2017 bolo  Baníckym spolkom Spiš dopravené zariadenie z Prievidze do Spišskej Novej Vsi.

2.      V priebehu októbra a novembra 2017 bola prevedená povrchová úprava výstavných exponátov.

3.      Náklady spojené s materiálnym zabezpečením povrchovej úpravy boli vo výške 950 €,  uhradené z finančných prostriedkov BSS.

4.      Nákup drobného materiálu a náradia vo výške 350€ bol uhradený dotáciou mesta SNV

5.      Výroba sedačiek a rekonštrukcie kabíny mužstva uhradil BSS vo výške 120 €.

 

Prílohy : fotografie jednotlivých exponátov boli vyhotovené členmi BSS po prevedení povrchovej úpravy.

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.12.2017.                                                Ing. Vladimír Klaučo

 

 

 

MÜNNICHOVCI.

12. december 2017 sa začal otvorením výstavy „Industriálny motív v kresbe“ Frantíška Stehlíka a Ľudovít Felda. Kurátorkou výstavy bola p. Dana Rosová. Nasledoval príhovor primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD.

Po tomto úvode nasledovala slávnostná časť večera. V podaní Speváckeho zboru zaznela Banícka hymna a po nej úvod a privítanie čestným predsedom spolku Ing. V. Klaučom.

„Banícky spolok Spiš si dal v roku 2011, ako jednu z dlhodobých úloh  zmapovať nielen históriu baníctva, ale aj osobnosti, ktoré sa o rozvoj baníctva na Spiši zaslúžili. V roku 2012 to bol Prof. Ing. Emil Nevyjel. V roku 2013  PhDr. Dezider Háber,  v roku 2014 Ing. Ján  Bartalský CSc. a v roku 2015 to bol Ing. Eduard Müncner.

V slávnostnom roku 2017, kedy náš spolok oslavuje 10. výročie Deklarácie Baníckeho spolku Spiš, ako i 550 výročie založenia prvého baníckeho spolku v Spišskej Novej Vsi, spolku sv. Barbory, sa spolok rozhodol, že na stenu Baníckej slávy patria i ľudia, ktorí sa v staršej histórií významne zaslúžili o baníctvo na Spiši, ale i o mesto Spišská Nová Ves. Z histórií baníctva vieme, že o baníctvo a mesto Spišská Nová Ves sa významne zaslúžil jeden z najvýznamnejších rodov Spiša, rod Münichovcov, a z nich najmä ADOLF a KOLOMAN. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli, umiestniť portréty ADOLFA a KOLOMANA  MÜNNICHA na stenu Baníckej slávy“. Slávnostnú atmosféru večera zvýraznila prítomnosť vnuka Kolomana  MÜNNICHA Doc. Ing. Františka Liptáka DrCs, ako i pravnučky Kolomana MÜNNICHA  Mgr. Kamili Birnsteinovej.

Po tomto úvode nasledovala prednáška Ing. J. Daniela, ktorý zdôraznil zásluhy Münichovcov pre rozvoj baníctva, ako i mesta Spišská Nová Ves. Počas prednášky bol vstup Lukáša Frankoviča ako Franc Jozefa I., ktorý odovzdal Doc. Liptákovi menovaciu listinu šľachtica spolu s erbom rodu Münichovcov.

Portréty ADOLFA a KOLOMANA MÜNNICHA spolu so životopismi odhalil primátor mesta SNV a Doc. Lipták. Nasledoval príhovor Doc. Liptáka so spomienkami na K. Münicha.

Záver slávnostného večera urobil Ing. Klaučo a hymnická banícka pieseň „Zdar Boh hore“.

 

 

Barborské slávnosti 2017

Dňa 5.12.2017 zorganizovali členovia výboru Baníckeho spolku Spiš ďalšiu, pravidelne každoročnú akciu „Barborské slávnosti“. Nakoľko táto bola jubilejná, v poradí už desiata a zároveň organizovaná v roku kedy sme si  pripomenuli 550. výročie prvej písomnej zmienky o spolku sv. Barbory a 150. výročia od ustanovenia Banského kapitanátu v našom meste na jej spoluorganizovaní sa podieľalo aj mesto a Obvodný banský úrad v SNV.

Priebeh akcie v uvedený deň pozostával z dvoch častí a to ekumenickej bohoslužby, ktorá sa konala o 15,30 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval kaplán rímskokatolíckej cirkvi Mgr. Marián Kudla, za účasti zborového farára ECAV Mgr. Jaroslava Matysa a gréckokatolického protopresbytera PaedDr. Jaroslava Štefanka.

Na bohoslužbe bol vysvätený obraz sv. Barbory a tento bol odovzdaný ako dar dekana rímskokatolíckej cirkvi zástupcom Baníckeho spolku Spiš.

V druhej časti osláv so začiatkom o 17,00 hod. sa uskutočnil v Koncertnej sieni Reduty „Slávnostný šachtág“ so skokom cez kožu.

     V úvodnom slove po prednese baníckej básne s vyzdvihnutím prínosu baníctva pre spoločnosť člen Spišského divadla pozdravil a privítal účastníkov a vzácnych hostí.

Na tomto programe akcie sa zúčastnilo 120 členov baníckeho spolku včítane pozvaných hostí pozostávajúcich z predsedov a členov ZBSC, baníckych spolkov, zástupcov mesta, obcí, štátnej správy, firiem a spoločenských organizácií.

Po prijatí funkcií a zaujatí miest členmi prezidiálnej tablice, menovaní funkcií fuchsmajora, kantora, pivného dispečer a kontrárií bol Slávnnym, vysokým a neomylným prezídiom zahájený skok cez kožu, ktorému však predchádzalo už tradičné „Vysvätenie dupláku“.

Skok cez kožu a prijatie za čestných členov spolku na návrh Slávneho nadlišiaka, pod dozorom „Čestného prezídia“ a prezidiálnej tablice absolvovali traja adepti, ktorý síce v súčasnosti pôsobia v iných povolaniach ale všetci sú bývalí absolventi baníckych škôl a aj v minulosti pôsobili v tomto odvetí. Títo boli predvedení ich kmotrami k skoku, už tradičným spôsobom v súlade s paragrafovým znením Pivného zákona, za ľavé ucho. Celý priebeh skoku bol vedený v humornom duchu s cieľom pozdvihnúť náladu nielen novo prijímaným členom ale aj všetkým prítomným účastníkom tohto podujatia.

Významným spôsobom k priebehu tejto spoločenskej akcie nesúcej sa v duchu udržiavania starodávnych baníckych zvykov a tradícií sa podieľal aj banícky spevokol, ktorý obohatil kultúrnu úroveň zaspievaním viacerých baníckych piesní ako aj nekompromisný boj účastníkov „Pivného súboja“.

V priebehu podujatia odovzdal predseda ZBSaC Ing. Sombathy do rúk predsedu BSS Ing. Čecha Čestný odznak sv. Barbory za zachovávanie baníckych zvykov a tradíciíí, záchrane baníckych technických pamiatok a za publikačnú a propagačnú činosť spolku v roku 2017.

V závere vedenie baníckeho spolku Spiš pri príležitosti životných jubileí členov spolku v uplynulom roku a na návrh výkonného výboru odovzdalo týmto „Ďakovné listy“.

Zaspievaním baníckej hymny všetkými prítomnými účastníkmi, bolo toto vydarené tradičné banícke podujatie slávnostne ukončené.

 

 

 

November 2017

KOLOKVIUM  2017.

Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi a Slovenské technické múzeum Košice zorganizovali dňa 23. 11. 2017 kolokvium - prednášky a koreferát so  zameraním diskutovať o vývoji banského zákona a súvisiacich predpisov a ich vplyvu na súčasný stav baníctva na Slovensku, ako i o probléme sprístupnenia banských diel na muzeálne a iné účely.

Miesto konania: Multifunkčné energetické a banícke centrum,  Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

Prednášky :

1.    Ing. Erich Veselényi : Vývoj a súčasný stav banskej legislatívy na Slovensku 

2.    Ing. Michal Kapusta : Problém sprístupnenia banských diel na muzeálne a iné účely,

Koreferát :

Ing. Marián Jančura : Skúseností zo sprístupnenia štôlní v Hnilčíku a v Gelnici.

Bohatá diskusia ukázala na potrebu legislatívnych zmien, resp. prípravy nového banského zákona. Na základe toho boli urobené z kolokvia závery:

 

Občianske združenie Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Závery

z kolokvia a diskusii o vývoji banského zákona a súvisiacich predpisov a ich vplyvu na súčasný stav v baníctve na Slovensku, konaného dňa 23.11.2017 v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi.

 Účastníci kolokvia majú za to, že proti súčasnému stavu je nevyhnutné zvýšiť úlohu štátu pri vyhľadávaní, prieskume a ťažbe domácich nerastných surovín, ako aj vykonať legislatívne úpravy, ktoré by jednoznačne tieto činnosti postavili na takú spoločenskú úroveň, ktorú si vzhľadom na dlhoročnú tradíciu, úzku špecializáciu a odbornosť zasluhujú. Pritom hlavný dôraz klásť na strategické suroviny.

2. Účastníci kolokvia vyjadrujú názor, že pre dosiahnutie cieľov uvedených v predchádzajúcom odseku je nevyhnuté zvýšiť status Štátnej banskej správy na úroveň ústredného orgánu (ako tomu bolo v minulosti) a sústrediť rozložené kompetencie týkajúce sa ochrany a využívania nerastných surovín medzi Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR do jedného kompetentného štátneho orgánu. Odporúčame, aby zastupovaním Štátnej banskej správy vo Vláde SR bol poverený minister hospodárstva. K vyššie uvedenému je nevyhnutné aktualizovať kompetenčný zákon.

3.     Banské právo od prijatia zákona č. 44/88 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sa neustále mení a dopĺňa (16 novelizácií) čo spôsobuje zmätok a právnu neistotu nielen v odbornej verejnosti, ale aj v povedomí spoločnosti. Účastníci kolokvia poukazujú na to, že banský zákon už v súčasnosti nespĺňa kritériá, ktoré by zohľadňovali vývoj v spoločnosti po roku 1989.

Banský zákon má, podľa názoru účastníkov kolokvia, predovšetkým riešiť racionálne a bezpečné využívanie nerastného bohatstva v štádiách od geologického prieskumu až po likvidáciu baní, v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Súčasný stav, najmä v oblasti ložiskového prieskumu a hlavne likvidácií baní a lomov (Nižná Slaná, Solivary Prešov a ďalšie) je neprípustný.

Pre vyššie uvedené dôvody navrhujeme prijať nový banský zákon (kódex), ktorý bude komplexne upravovať problematiku prieskumu, ťažby, likvidácie baní a riešenie následkov dobývania. V preambule tohto zákona musí byť zdôraznené, že nerastné bohatstvo štátu je nenahraditeľné, neobnoviteľné a nepremiestniteľné.

Tento zákon musí vykonávať jeden kvalifikovaný orgán a tým je štátna banská správa, ako ústredný orgán štátnej správy.

4.     Banícky spolok Spiš v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a Fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, pri súčinnosti vlastníka objektu, t. j. s Evanjelickou cirkvou, a. v. v Spišskej Novej Vsi vyvinie maximálnu snahu na zabezpečenie trvalého sprístupnenia štôlne „Michal“ pre občanov mesta a cestovný ruch v meste Spišská Nová Ves. Spoločnými silami, aj prostredníctvom Združenia baníckych spolkov a cechov, Slovenskej banskej komory a Slovenskej baníckej spoločnosti hľadať v štátnych orgánoch, medzinárodných fondoch a hospodárskych spoločnostiach finančnú podporu tohto zámeru.

5.   Účastníci kolokvia majú za to, že zachovávaniu baníckych tradícií, reštaurácii baníckych pamiatok, reštaurácii baníckych technických pamiatok a stavbám baníckych, hutníckych a geologických chodníkov pre rozvoj cestovného ruchu a zachovanie pamäti národa na banícku minulosť obcí a miest je zo strany štátnych orgánov venovaná nedostatočná pozornosť. Žiadame Ministerstvo kultúry, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny obrátiť na tieto námety náležitú pozornosť a  konkrétne návrhy predkladané prostredníctvom Združenia baníckych spolkov a cechov, Slovenskej banskej komory a Slovenskej baníckej spoločnosti zahrnúť do svojich rozpočtov na financovanie tak, ako je to v iných prípadoch obnovovania historických pamiatok na Slovensku.

6.    Prítomní účastníci kolokvia žiadajú urýchlene riešiť nejednoznačnú právnu situáciu, ktorá vznikla rozporným znením medzi novelou zákona č. 51/1988 Zb. „o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe“ prijatím § 47i, ktorým sa ustanovuje, že: „Držiteľ banského oprávnenia je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017“ a medzi znením § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. „o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý uvádza, že partnerom verejného sektoru „...nie je subjekt verejnej správy“ (teda obce, mestá ako samosprávne jednotky) a podľa § 2, ods. 4, písm. „Partnerom verejného sektoru nie je ani … osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore, to neplatí, ak dodáva tovary a služby podľa zmluvy, rámcovej dohody... atď.“. , čo zodpovedá občianskym združeniam. Obce a mestá ako držitelia banského oprávnenia, rovnako ako občianske združenia – banícke spolky a cechy nemôžu splniť povinnosť zaregistrovať sa ako partner verejného sektoru, pretože znenie § 2 zákona č. 315/2016 ich nepovažuje za partnerov verejného sektora.

Žiadame zastaviť akékoľvek správne konania smerujúce k zrušeniu banského oprávnenia v prípade obcí, miest a občianskych združení do prijatia jednoznačne znejúcich právnych úprav v oblasti registrácie partnerov verejného sektora.

Spišská Nová Ves 23. novembra 2017

Závery za účastníkov kolokvia zostavili:

Ing. Štefan Bačenko, člen Baníckeho cechu Rudňany

Ing. Jozef Badár, člen výboru Baníckeho spolku Spiš Spišská Nová Ves

Ing.  Marián Jančura, CSc., člen výboru Baníckeho spolku Spiš Spišská Nová Ves

Ing. Jaroslav Turzák, člen Košického baníckeho a hutníckeho cechu Košice

Závery kolokvia boli prerokované vo výbore Baníckeho spolku Spiš dňa 12.12.2017

Spišská Nová Ves 13.12.2017

Ing. Vladimír Čech, v. r.

   predseda BS Spiš

 

 

Október 2017

Tucet faktov o baníctve v Slovinkách.

Prednáška : Ing. Marián Jančura CSc.

Dňa 17.10.2017 bola v Banícko-energetickom centre Barborka predstavená nová banícko  –  hutnícka publikácia „Dejiny baníctva v Slovinkách“. Autormi publikácie sú Ing. Marián Jančura CSc. a Lukáš Patera.

Autor prednášky vybral z obdivuhodnej montánnej histórie obce z publikácie, ktorá má 311 strán a množstvo máp a obrázkov 12, tých najdôležitejších častí baníckej histórie obce Slovinky.

Publikácia predstavuje 3 ročnú intenzívnu prácu jednak v teréne, ale i pri štúdiu archívnych prameňov v Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici, ako i v Spišskom archíve v Levoči, Archíve mesta Krompachy, Archíve Baníckeho spolku Spiš, či v Hofkammerarchíve vo Viedni. Autori sa vo svojej publikácií odvolávajú na 165 literárne pramene použité v publikácií. Publikácia má 25 častí (okrem literatúry), ktoré nadväzujú na seba.

Prednáška spojená s predstavením novej publikácie mala u poslucháčov výborný ohlas, o čom nás presvedčila i následná diskusia.