dnes je 06.02.2016, meniny má Dorota
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Vladimír, 26. 1. 2016:

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, odkedy si viac ceníte psov ako invalidných dôchodcov? Chcete mi povedať, že pes je cennejší ako človek? Keď poplatky za psa ste znížili a parkovacie miesta pre invalida ste nariadili platiť . Majú invalidi vyrovnať schodok, ktorý nastane pri znížení poplatku za psa?Prečo aj ostatný občania SNV neplatia za parkovacie miesto pred bytovým domom? Za vašu odpoveď vopreď Ďakujem a ostávam s pozdravom

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves umožňuje zriaďovanie vyhradených parkovacích miest pre majiteľov motorových vozidiel od roku 1997. Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest mesto vybavovalo a vybavuje len žiadosti od občanov s preukazom ZŤP, ktorí sú zároveň držitelia parkovacieho preukazu, teda odkázaní na individuálnu prepravu. Toto týchto občanov do istej miery zvýhodňovalo a zvýhodňuje voči ostatným majiteľom motorových vozidiel, ktorí túto možnosť nemajú. Vyhradené parkovacie miesto slúžiace na parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je záberom verejného priestranstva majiteľom motorového vozidla, čo je v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves.  Sadzba dane je 0,015 €/m2/deň a túto daň považujeme za adekvátnu možnosti zriadenia a využívania parkovacieho miesta. Držitelia parkovacích preukazov majú naďalej možnosť  bezplatne užívať všetky spoplatnené mestské parkoviská. Taktiež v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia majú o 50% zníženú daň z bytov, rodinných domov, garáži a dane za psa.

Celkový predpokladaný nižší príjem na dani za psa z dôvodu zníženia dane za psa chovaného v bytovom dome zo 70,00 € na 50,00 € určite  nie je kompenzovaný daňou za užívanie verejného priestranstva.

Ing. Pavol Košalko, vedúci oddelenia daní a poplatkov

Martin, 27. 12. 2015:

Dobrý deň,
chcel by som reagovať na odpoveď k otázke pána Roberta k zrušenému spoju. Zaujímalo by ma na základe čoho tvrdíte, že daný spoj nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka? To vždy keď mi bude chýbať nejaký spoj tak to mám napísať sem? Ak argumentujete tým, že bol málo obsadený, nečudujte sa. Z našej MHD sa stalo niečo na čo sa absolútne nedá spoľahnúť. Človek určite nebude čakať 2 hodiny pokiaľ pôjde nejaký autobus tzv. MHD. Nie cena lístkov ale nespoľahlivosť je ten dôvod, prečo sa MHD nevyužíva. Taxi službám sa u nás mimoriadne darí, ľudia si ho dokážu zaplatiť aj keď je drahší ako MHD lebo iná možnosť už nie je. Málokto pôjde napr. zo Smižian na Tarču autobusom, ak vie, že spoj naspäť mu pôjde o 2 hodiny. Ďakujem

Odpoveď:

L., 30. 11. 2015:

Dobrý deň, zimná údržba za posledný novembrový víkend - katastrofa. Zimná údržba sa týka iba hlavných ťahov? Na vedľajších uliciach už nejazdia autá? Nasolím, roztopí sa a neodhrniem? Do rána bola taká poľadovica, že autá nemohli zastaviť na križovatkách, všetko išlo do šmyku! A v nedelu vecer na vlakovej stanici na peróne padali ludia ako hrušky - ani kamienok, ani soľ, ja viem, to je už otázka na železnice.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Vaše pripomienky sme zaslali správcovi miestnych komunikácií, ktorým je Brantner Nova.

Ing. Peter Susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

občan sidliska, 26. 11. 2015:

Dobrý deň, ak dovolíte chcel by som reagovať na otázku p. Zdeny zo dňa 21. 11. 2015, na spomaľovací pruh na Tr. 1. mája, kde podľa pisateľky si autá robia preteky a nedodržujú predpísanú rýchlosť. Práve naopak, vozidlá smerujúce od križovatky s Nejedlého ulicou sú obmedzované v plynulosti cestnej premávky z dôvodu zle zaparkovaných aut. Autá parkujú príliš kolmo a tak zasahujú do vozovky. Vodič je nútený spomaliť a prechádza na druhú polovicu vozovky, kde musí dávať prednosť oproti idúcim vozidlám. Tak vznikne situácia, že cesta je zaplnená a o pretekoch tu zďaleka nieje reč. Možno viacerí sme predpokladali, že položením nového povrchu vozovky sa opravia a vyznačia šikmým státím aj parkoviská.

Odpoveď:

Na šikmé státie nie sú na Tr. 1. mája dostatočné šírkové parametre, preto legálne vyznačenie šikmého státia nie je možné. Ak by sa vyznačilo pozdĺžne státie, prišli by sme o polovicu parkovacích plôch. Mesto a mestský výbor má v pláne v roku 2016 prípravu projektovej dokumentácie na riešenie parkoviska na Bezručovej ulici prípadne aj realizáciu parkoviska, čo by čiastočne pomohlo nielen parkujúcim na tejto ulici ale aj obyvateľom Tr. 1. mája.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Ľubica, 24. 11. 2015:

Chem sa opýtať, či je možné zabrániť parkovaniu motorových vozidiel, pri výjazde z Rastislavovej na Slovenskú ul., je tam križovatka neprehľadná z dôvodu parkovania MV po ľavej strane. Viackrát došlo aj k dopravným nehodám a preto žiadam o riešenie, ako zabrániť ďalším.
Obyvatelia ulice.

Odpoveď:

Tie vozidlá stoja nie na komunikácii, ale na nespevnenom priestranstve, ktoré pôvodne bolo zrejme trávnikom. Vodorovným dopravným značením (alebo aj zvislým) je možné riešiť zákaz zastavovania, alebo státia na ceste, ale nie na nespevnenej ploche vedľa vozovky, ktorá nie je súčasťou cesty. Opatrením pre zamedzenie státia v tomto prípade je umiestnenie fyzických zábran, aby bolo zabránené vozidlám  zachádzanie na tieto plochy. To je však problémom nielen v križovatke ulíc Slovenská, Rastislavova, ale aj v križovatke ulíc Slovenská, Svätoplukova (stoja tam vozidlá najmä pohrebnej služby) a Slovenská, Kollárova. 
Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV

Je možné urobiť to pomocou fyzických zábran ako píše kpt. Lukáč, alebo nakoľko sa jedná o tých istých porušovateľov, navrhujeme ich upozornenie prostredníctvom mestskej polície.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Obyvatelia priľahlej bytovky boli upozornení, aby vozidlami neparkovali tak, že bránia výhľadu z Rastislavovej ulice.  Hliadky mestskej polície budú preverovať  parkovanie vozidiel v uvedenej lokalite a v prípade zistenia porušenia právnych noriem budú vodičov riešiť v zmysle platných právnych noriem.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP, SNV

 

 

Zdena, 21. 11. 2015:

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, kedy dáte na Triedu 1 mája spomaľovací pas ,pretože odkedy ste tu urobili novú cestu, tak si tu autá robia preteky a nedodržujú rýchlosť 40. Je to dosť nebezpečné pre chodcov a deti, ktoré idú zo školy a, samozrejme, pre autá, ktoré vychádzajú z parkoviska. Autá vychádzajúce z parkoviska sú potom pri nehode na vine aj napriek tomu, že auto na hlavnej ide oveľa rýchlejšie ako je povolené.

Odpoveď:

V rámci rekonštrukcie vozovky na Tr. 1. mája sme mali v úmysle pôvodný spomaľovací pruh zrušiť, nakoľko na sídl. Mier je obmedzená rýchlosť na max. 40 km/hod. Toto zariadenie navyše nebolo v blízkosti žiadneho priechodu pre chodcov. Požiadavka mestského výboru č. 4 Mier - je zrealizovať priechod pre chodcov cez Tr. 1. mája v križovatke s Nejedlého ulicou z dôvodu blízkosti základnej školy. Ak sa budúci rok pristúpi k tejto záležitosti, predmetný spomaľovací pruh bude po konzultácii s mestským výborom a okresným dopravným inšpektorátom umiestnený v blízkosti tohto priechodu.
Ing. Peter Susa, Oddelenie výstavby a dopravy

Robert, 20. 11. 2015:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať či mesto neuvažuje nad tým, ako sa majú dostať ľudia do práce zo Smižian keď je štátny sviatok alebo nedeľa. Bohu žiaľ niekto pracuje aj cez tieto dni. MHD ide 5:20 a potom 8:22 a čo medzi tým? Pešo v tom nečase alebo taxíkom. Nezarábame toľko, aby sme si to mohli dovoliť. A druhá prosba na Tarču jazdil spoj č. 13 o 18:40, prečo bol zrušený a prečo sa menia grafikony 3x do roka, je to smiešne, zbytočné a komplikuje to ľuďom život. Každý nemáme auto vďaka Bohu. Ďakujem.

Odpoveď:

Spoje na linke MHD č. 4 objednáva obec Smižany, preto by sa mal pisateľ obrátiť na p. starostu, resp. obecné zastupiteľstvo. Každá zmena v CP linky MHD č. 4 bola vždy prerokovávaná so zástupcami obce.

Spoj na linke MHD č. 13 o 18:40 hod. bol zrušený ešte ku 1. 4. 2014 na základe požiadavky mestského výboru N. Huty, ako vidno, nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka.

Spoje sú optimalizované v časoch, kedy sú vyťažené, či počas pracovných dní, alebo v soboty, nedele a sviatky a tiež podľa objednávky mesta, ktorá priamo súvisí s finančným plánom.

Cestovné poriadky sa menia podľa potreby, žiadny z nich sa nemenil 3x v roku, naopak, na 10 linkách zo 14 aktívnych nedošlo ku zmene vôbec. Aktuálny CP si môže každý cestujúci okrem iných zdrojov nájsť aj na webových stránkach mesta Spišská Nová Ves.

S pozdravom

Ing. Peter Koreň
vedúci osobnej dopravy spol. eurobus

obyvatelia Jil.ul., 17. 11. 2015:

Budú vyrezané 2 označené brezy ešte toho roku, či už nie? Ďakujeme.

Odpoveď:

Výrub stromov je na základe povolenia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie možné realizovať do 2 rokov od udelenia povolenia. Výrub bude určite zrealizovaný, avšak vzhľadom na vysoký počet žiadostí o výrub, termín nie je možné presne stanoviť.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

Adriana, 16. 11. 2015:

Chcem sa opýtať, kedy bude konečne osvetlenie chodníkov zabezpečené na sídlisku Mier. Skoro kazdý druhý deň je nejaká časť úplne tmavá. Napr. Trieda 1. mája od reštaurácie Žaba až po koniec Komenského. A nehovorím cez park okolo pošty. Je tam neskutočná tma. To kým sa niečo nestane, tak až potom sa to bude riešit?

Odpoveď:

Dobrý deň.

Včera v priebehu 24. 11. 2015 bolo opravené nefunkčné osvetlenie na Triede 1. mája. V prípade, že stále niektoré svietidlá nesvietia, prosím o presnejšie určenie stĺpa VO (ulica a číslo stĺpa).
Ďakujem.

Tomáš Hamráček, energetik, odd. komunálneho servisu, MsÚ

Adriana, 16. 11. 2015:

Chcem sa opýtať, kedy bude konečne osvetlenie chodníkov zabezpečené na sídlisku Mier. Skoro každý druhý deň je nejaká časť úplne tmavá. Napr. Trieda 1. mája od reštaurácie Žaba až po koniec Komenského. A nehovorím cez park okolo pošty. Je tam neskutočná tma. To kým sa niečo nestane, tak až potom sa to bude riešiť?

Odpoveď:

V súčasnosti prebieha v meste modernizácie verejného osvetlenia. Jedným z dôvodov modernizácie bol vysoký vek existujúcej sústavy verejného osvetlenia. Káble napájajúce verejné osvetlenie sú na niektorých miestach polámané, čo spôsobuje  lokálne výpadky osvetlenia v sústave. Modernizácia verejného osvetlenia stále prebieha, všetky prípadné výpadky a poruchy sú riešené priebežne a promptne za účelom zabezpečenia osvetlenia na celom území mesta.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Peter, 15. 11. 2015:

Dobrý deň. Chcel by som Vás upozorniť na problém opadaného lístia na ulici Dubová. Každý rok sa to opakuje a stáva sa to samozrejmosťou, že firma čo to má odpratávať zanechá kôpky a potom vietor ich rozmetá na ulicu Dubová 12, 13, 14, a potom už ich nikto neodstráni.
Stalo sa to aj teraz a všetko lístie nafúkal vietor na vchod 12 a 13 a celý ho zasypal. Keďže lístie je vyschnuté je veľmi klzké. Ľudia sú ochotní a lístie odpracú, no predsa mi nie sme otroci zodpovednej firmy. Teraz je veľká kopa medzi vchodmi 12 a 13, tak dúfam, že ju prídu odpratať a aj ostatné kôpky, ktoré sú po celej ulici nafúkane. Ďakujem.

Odpoveď:

Likvidácia lístia v jesenných mesiacoch prebieha na území celého mesta rovnako. Najprv sa pohrabe/nafúka lístie na kopu a následne sa odvezie na Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Tento systém znižuje prestoje nákladných vozidiel, s ktorými je lístie odvážané a šetrí finančné prostriedky vynakladané na likvidáciu lístia. Pri silnom vetre sa môže stať, že kôpky sú rozfúkané, avšak pri nakladaní lístia na nákladné vozidlo je územie dočisťované.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Ivana, 6. 11. 2015:

Dobrý deň.
Mala by som otázku týkajúcu sa stanovišťa kontajnerov na Rázusovej ulici (za bývalými svietidlami). Najprv ma zaujíma, či by sa tieto stanovišťa nedali upraviť uzamykateľnou bránou, nakoľko stále tu máme kadejakých hľadačov pokladov. Videla som to takto riešené v inom meste a keďže to tam mali aj zastrešené, vyzeralo to veľmi upravene a čisto.
A s tým súvisí aj moja druhá otázka. Chodí niekto zametať toto stanovište? Je mi jasné, že to nejde dennodenne, to ani nežiadam. Avšak chodí niekto aspoň po tom, čo sú kontajnery vyprázdnené? Od posledného vysypania tu ešte nikto nebol a vyzerá to tu ako na kolónii. Verte, že občas to upraceme aj my, ale pomaly mám pocit, že za to upratovanie by sme si mali ísť po výplatu.
Ďakujem za odpoveď. Ivana

Odpoveď:

Mesto v snahe zabrániť „hľadačom pokladov“ znečisťovať mesto a okolie zberových nádob realizovalo projekt uzamykania kontajnerov. Časom sa bohužiaľ táto dobrá myšlienka minula účinku. Zastrešovanie zberových stanovíšť je finančne náročné a mesto v súčasnosti neuvažuje o ich realizácii.

O celkovú čistotu v meste sa stará firma Brantner Nova, s výpomocou aktivačných pracovníkov. Zberové nádoby sú vyprázdňované (v závislosti na lokalite) 2x – 3x týždenne. Podľa § 4 ods. 3, písm. c) VZN č. 5/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves je vlastník alebo správca nehnuteľnosti povinný starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

 

Eva Muchová, 25. 10. 2015:

Dobrý večer, na Gorazdovej ul. došlo k výmene uličného osvetlenia. Pred vchodom č. 5,6 však svetlo nesvieti. Chcem sa spýtať, či je to zámer, alebo chyba montáže, lebo ulica padla do tmy. Nebolo by od veci, aby aj stožiare dostali nový šat. Po cca 50 rokoch by si to aj zaslúžili, keď dostali nové lampy. Ďakujem.

Odpoveď:

Vykonali sme obhliadku, na Gorazdovej ulici dané VO funguje. Nefunguje tu jeden stĺp osvetlenia, ktorý je na druhej strane cesty - pred políciou, tam je ale káblová porucha v zemi. Oprava prichádza do úvahy až na jar. Na základe požiadavky pána primátora sa však na Gorazdovej ulici budú dopĺňať svietidlá, ktoré budú osvetľovať chodník pred vchodmi s nepárnymi číslami (severná strana).
Tomáš Hamráček, energetik, odd. komunálneho servisu, MsÚ

Branislav, 22. 10. 2015:

Dobrý deň,
Harichovský chodník nad Slovnaft pumpou v lokalite Modrý vrch nie je len prístupovou cestou pre záhradkárov, ale aj pre vodárensku spoločnosť, lesníkov, rekreantov a pod.
Táto cesta je v dezolátnom stave, pričom naplaveniny štrku po daždi z tejto cesty častokrát končia na hlavnej ceste, čo je veľmi nebezpečné pre motoristov.
Chcem sa opýtať, kedy a aké opatrenia plánuje urobiť mesto, aby zlepšilo stav prístupovej cesty.
Prosím Vás, aby ste uviedli návrhy riešení, ktoré môže mesto zrealizovať prip. sa podieľať na realizácii a nepísali odpovede o nedostatku financií a iných prekážkach, ktoré daňovým poplatníkom nepomôžu.

Odpoveď:

Napriek tomu, že toto nie je miestna, ale účelová komunikácia s nevysporiadanými majetkovo-právnymi vzťahmi, Mesto Spišská Nová Ves v rámci finančných možností zabezpečilo v októbri asfaltové vysprávky časti tejto komunikácie a navezenie frézovaného asfaltu na jej údržbu. Táto činnosť sa riešila na základe požiadavky príslušného mestského výboru a v spolupráci s lokálnymi dobrovoľníkmi, ktorí rozhrnuli navezený materiál.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy, MsÚ

obyvatelia Jil.ul., 18. 10. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa len opýtať, kedy dôjde k vyrezaniu dvoch označených briez na našej Ul. Jilemnického. Tiež som si všimla, že v materskej škôlke na Jilemnického ul. je velikánska vŕba, ktorej konáre onedlho na niekoho padnú. Je to riskantné chodiť tam a to je prístup do vchodu! Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Výrub stromov je na základe povolenia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie možné realizovať do 2 rokov od udelenia povolenia. Výrub bude určite zrealizovaný, avšak vzhľadom na vysoký počet žiadostí o výrub, termín nie je možné presne stanoviť.
Ing. Juraj Sad, vedúci odd. komunálneho servisu, MsÚ

magdalena, 17. 10. 2015:

Davnejsie som zachytila informaciu o planovanej vystavbe predajne LIDL na sidlisku Zapad. Mala byt na ploche medzi zakladnou skolou a veterinarnou klinikou. Zaujimalo by ma ci je tato informacia pravdiva, ak ano v akom casovom horizonte sa uvazuje s realizaciou uvedeneho projektu. Dakujem

Odpoveď:

Nie, viacerí záujemcovia a aj spoločnosť Lidl sa uchádza o pozemky v blízkosti sídl. Západ I, no nie vedľa veterinárnej kliniky ale o pozemky za garážami pri žel. trati.
MsZ na poslednom zasadnutí schválilo zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov s výmerou 707 m2. To znamená, že až po realizácii tejto obchodnej verejnej súťaže budeme vedieť, kto bude víťazom a kto získa uvedené pozemky. Víťazom sa stane ten, kto predloží najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy.

Mesto Spišská Nová Ves

Júlia, 16. 10. 2015:

Dobrý deň,
pred niekoľkými dňami som upozornila na zbytočnú dopravnú značku na Ul. J. Fabiniho a neviem, či je to náhoda, ale taká istá značka povolená rýchlosť 30 a práca na ceste sa nachádza stále na zrekonštruovanej ceste Tr. 1. mája pri ZŠ Z. Nejedlého. Tak by som sa chcela opýtať, či sa neplánuje s jej odstránením. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vášho prvého podnetu mesto iniciovalo stretnutie so zhotoviteľom rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorý predmetné dočasné dopravné značenia v minulom týždni odstránil. Ďakujeme za podnety.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Hana, 14. 10. 2015:

V minulých dňoch došlo k výmene osvetlenia v podjazde na Školskej ulici. Pri výmene sa použili biele led-kové lampy, znížil sa počet osadených stĺpov s lampami.
Výsledkom je, že podjazd je slabo osvetlený, chodníky nie sú osvetlené vôbec. Možno sa ušetrí na poplatkoch za energie, ale bezpečnosť sa výrazne zhoršila pre chodcov, v zime býva v podjazde na chodníku ľad a mláky. Zhoršila sa aj bezpečnosť cyklistov pri prejazde podjazdom, ktorí sú v ňom dlhšie ako prechádzajúce autá.
Prosím o zaistenie osvetlenia na chodníky a prípadne vyznačenie cyklocesty cez podjazd.

Hana

Odpoveď:

Osvetlenie v predmetnom úseku bolo v zmysle zadania riešené ako verejné osvetlenie v zmysle noriem STN EN 13201 (príslušné časti). Ide o osvetlenie prevádzkované v čase bez denného svetla, t. j. ako nočné osvetlenie. Vzhľadom na charakter tejto pozemnej komunikácie jej bola stanovená vyššia trieda osvetlenia ME3c podľa STN EN 13201-2, čomu zodpovedá návrhový jas 1,00 cd.m-2. Zaistenie tejto úrovne bolo doložené svetelnotechnickým výpočtom. Osvetlenie v nočnom režime je adekvátne.

Osvetlenie v dennom režime nebolo predmetom zadania, preto nebolo riešené. V tomto režime sa normy rady STN EN 13201 neuplatňujú. Na osvetlenie podjazdu nie je k dispozícii technická norma, k dispozícii je iba technická správa TNI CEN/CR 14380 pre osvetlenie tunelov. Riešenie v zmysle tejto technickej správy je mimo rámca danej modernizácie verejného osvetlenia, a to aj z dôvodu technických podmienok daných existujúcou stavbou podjazdu. Nakoľko dĺžka podjazdu presahuje 50 m, v tomto podjazde je potrebné osvetlenie aj za dňa, teda považujeme zaslané upozornenie za oprávnené.

Ako nápravu navrhujeme uvedenie parametrov osvetlenia do pôvodného stavu, ktorý bol zachytený meraním v čase prípravy dokumentácie (skutkový stav osvetlenia pred realizáciu modernizácie). Namiesto pôvodných svietidiel však navrhujeme inštalovať nové svietidlá s podstatne vyššou efektívnosťou a úžitkovými vlastnosťami, a to na báze LED zdrojov. Vzhľadom na vyššiu účinnosť týchto svietidiel je možné ich počet zredukovať približne na polovicu a znížiť tiež menovitý príkon svietidiel v porovnaní s pôvodným stavom, pričom pôvodná úroveň osvetlenia bude zachovaná. Tým, že nové osvetlenie produkuje biele svetlo, bude mať ďalší pozitívny efekt. V nočnom režime bude v činnosti polovica inštalovaných svietidiel.

Oproti terajšiemu stavu budú na pôvodné nosné konštrukcie doplnené svietidlá a ich príkon bude výrazne vyšší ako je v súčasnosti.

Nad rámec požadovanej nápravy takisto navrhujeme samostatné osvetlenie jedného z chodníkov v podjazde, ktorý sa frekventovane využíva. V nočných hodinách budú v činnosti žiarivkové svietidlá inštalované priamo nad chodníkom.

Veríme, že navrhované riešenie bude prijaté ako adekvátna náprava - zaistenie osvetlenia na úrovni pôvodného stavu pred modernizáciou, avšak s pridanou hodnotou moderného LED osvetlenia a s pridaným osvetlením chodníka.

Typhoon, s. r. o., Bratislava, autor návrhu osvetlenia

Ján, 13. 10. 2015:

Chcem sa opýtať, prečo je prístupná iba evidencia psov z roku 2012? Nie sú k dispozícii novšie údaje?

Odpoveď:

Dobrý deň, každý mesiac je k poslednému dňu daného mesiaca aktualizovaná evidencia psov na našej webovej stránke v sekcii občan - ako vybaviť - prihlásenie/odhlásenie psa - zoznam držiteľov psov. V zozname je uvedený trvalý pobyt držiteľa (majiteľa psa), miesto chovu psa, plemeno a EVČ psa.
Viera Kardošová, referát životného prostredia, MsÚ

Júlia, 7. 10. 2015:

Chcela by som sa opýtať, či sa neplánuje s odstránením dopravnej značky povolená rýchlosť 30 a práce na ceste na Ul. J. Fabiniho za križovatkou z Odborárov doprava (na rohu pred železničnou stanicou), keďže sa podľa mňa už práce na ceste ukončili? Alebo sa ešte niečo plánuje? Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, povinnosť odstrániť dočasné dopravné značenie má zhotoviteľ, ktorý bol na to už upozornený. Ďakujeme za podnet zabezpečíme urýchlene zrušenie tohto značenia.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

« Prvé   ‹ Predošlé    1 - 20   21 - 40   41 - 60   61 - 80   81 - 100   101 - 120   121 - 140   141 - 160   161 - 180   181 - 200    Ďalšie ›   Posledné »