Dnes je 31.10.2020, meniny má Aurélia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, v k. ú. Spišská Nová Ves, a to nebytové priestory:

„Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20) - výrobná hala č. 1 A (ako celok) na parc. č. KN 6607/8, súp. Č. 783, LV-l, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorá pozostáva z:
- výrobných a skladových priestorov 144,694 rn2,
- sociálneho a hygienického zázernia 24,27 rn2,
- kancelárskeho priestoru 8,225 rn2, - ostatně 12,66 rn2.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to geometrickým plánom č. 47/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 8. 6. 2020 pod č. 326/2020

novovytvoreného pozemku
par. č. KN-C 3305/4 (zast. pl.) s výmerou 859 m2, z pozemku par. č. KN-C 3305/1, k. ú. Spišská Nová Ves určeného na podnikateľské účely.

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to

Súťažné podmienky >> (dokument PDF)