Dnes je 19.05.2019, meniny má Gertrúda
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nebytového priestoru v Multicentre

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

nebytového priestoru č. 304 s výmerou 21,00 m2 (prislúchajúca plocha príslušenstva 4,30 m2, plocha spolu s príslušenstvom 25,30 m2), nachádzajúci sa na druhom nadzemnom poschodí Multifunkčného energetického a baníckeho centra („MULTICENTRUM“ - budova súpisné číslo 3456, vybudovaná na pozemkoch par. č. KN-C 2455/10  k. ú. Spišská Nová Ves),

orientačné označenie Nábrežie Hornádu č. 14, Spišská Nová Ves (ďalej len „nebytový priestor“).

 

Prenájom nebytových priestorov na Letná ul. č. 49

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to:

nebytový priestor o výmere 121,16 m2

na poschodí v prednom trakte budovy súp. číslo 56,

vybudovanej na pozemku par. č. KN-C 127, k. ú. Spišská Nová Ves,

orientačné označenie Letná ulica č. 49 (ďalej len „nebytový priestor“).

 

Dočasné užívanie nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa na Radničnom námestí v Sp. Novej Vsi,

počas festivalu Živé sochy,

a to pozemku parc. č. KN-C 10/1 v rozsahu 1 700 m2

tvoriaceho verejné priestranstvo so spevneným povrchom.

  Dočasné užívanie nehnuteľného majetku – pozemok

  Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa na Radničnom námestí v Sp. Novej Vsi

                                             počas 64. Spišského trhu,
                       a to pozemku parc. č. KN-C 10/1 v rozsahu 1 700 m2
                 tvoriaceho verejné priestranstvo so spevneným povrchom.

  Prenájom nehnuteľného majetku - pozemky

  Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Hnilec, a to pozemkov:

  parc. č. KN-E 9110 (TTP) s výmerou 4774 m2,

  parc. č. KN-E 9102 (TTP) s výmerou 8229 m2,

  zapísaných v LV 141

  a

  parc. č. KN-C 1321/1 (TTP) s výmerou 24065 m2,

  zapísaného v LV 21.

   

  Prenájom nebytových priestorov v SNV

  Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

  že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF):