Dnes je 20.04.2018, meniny má Marcel
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta Spišská Nová Ves

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Uzatvorenie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Mesto Spišská Nová Ves odpredá geometrickým plánom č. 52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Pham Xuan Danga.

 

***


 ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Uzatvorenie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Mesto Spišská Nová Ves odpredá pozemok parc. č. KN-C 9097/2 (zast. pl.) s výmerou 293 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves.