Dnes je 25.09.2018, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta a zverejnenie zámeru nájmu časti majetku mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta a zverejnenie zámeru nájmu časti majetku mesta Spišská Nová Ves

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Predaj nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, a to:                                

- pozemkov parc. č.: KN-C 1584/7 (zast. pl.) s výmerou 258 m2, KN-C 1584/8 (zast. pl.) s výmerou 38 m2, KN-C 1584/18 (ost. pl.) s výmerou 1836 m2, KN-C 1584/19 (zast. pl.) s výmerou 8248 m2, KN-C 1584/21 (ost. pl.) s výmerou 81 m2, KN-C 1590/1 (zast. pl.) s výmerou 1026 m2, KN-C 1590/2 (zast. pl.) s výmerou 210 m2, KN-C 1591 (ost. pl.) s výmerou 464 m2 a geometrickým plánom č. 36/2018 (vyhotoveným 08. 06. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1584/20 (zast. pl.) s výmerou 1493 m2, z pozemku KN-C 1584/20, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,

- budovy súp. č. 2980 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 1584/7 a KN-C 1590/2, zapísanej v LV 1,

- prístreškov s príslušenstvom, spevnených plôch a všetkých ostatných stavieb postavených na citovaných pozemkoch, do výlučného vlastníctva spoločnosti eurobus, a. s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO 36211079. Predmetné nehnuteľnosti tvoria Autobusovú stanicu Chrapčiakova 17.

***************************************************************

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Predaj geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotoveným 18. 08. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“) z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.), kat. územie Spišská Nová Ves, zapísanej v LV 4342 do výlučného vlastníctva Ladislava Sakmáryho.

***************************************************************

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Predaj geometrickým plánom č. 54/2017 (vyhotoveným dňa 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely č. KN-C 10087/2 (zast. pl.) s výmerou 57 m2 z pozemku par. č. KN-C 10087 (zast. pl.), zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva Márii Kirnerovej, MUDr. Dušana Rocha a Kataríny Rochovej, PaedDr. Vladimíra Kleina a Mgr. Aleny Kleinovej, JUDr. Janky Bocanovej, Mgr. Jána Nováka a Silvii Novákovej, MUDr. Petra Marchyna a Mgr. Márii Marchynovej, MUDr. Juraja Bevilaqua a MUDr. Štefánii Bevilaquovej, Ing. Miriam Zavackej, Maroša Valenta a Ing. Kataríny Valentovej, Ing. Jozefa Lörinca a MUDr. Kataríny Lörincovej, Slavomíra Harčára a Júlii Harčárovej, Jána Bartka a Márie Bartkovej, Petra Slivovského, Mgr. Romany Melikantovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves.

*************************************************************** 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Predaj pozemkov par. č. KN-C 3081 (záhrada) s výmerou 171 m2 a KN-C 3082 (záhrada) s výmerou 128 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva Róberta Šomšáka, Ing. Rudolfa Vikiszálya, Anny Vikiszályovej, Michala Sobinovského, Eleny Paľovej, Kataríny Žiškovej.

*************************************************************** 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES odľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Predaj pozemkov par. č. KN-C 9700/8 (TTP) s výmerou 669 m2, KN-C 9700/9 (TTP) s výmerou 185 m2 a KN-C 9711/3 (TTP) s výmerou 98 m2 (diel 1), ktoré sú novovytvorené geometrickým plánom č. 250/2017 (vyhotoveným 21. 11. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z pozemkov par. č. KN-C 9700/1 (TTP), KN-C 9700/6 (TTP), zapísaných v LV 1 a pozemku par. č. KN-E 7802/1 (lesný pozemok), zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves.

*************************************************************** 

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Nájom pozemkov, resp. ich častí, na dobu 10 rokov: 

- par. č. KN-C 1371/2 (lesný pozemok) zapísanom v LV 665, k. ú. Hnilčík, v rozsahu geometrickým plánom č. 28/2018 (vyhotoveným 26. 4. 2018 spol. GEONA, s. r. o., IČO 44318022), novourčených pozemkov par. č. KN-C 1371/4 (ost. pl.) s výmerou 38 m2, KN-C 1371/5 (ost. pl.) s výmerou 33 m2, KN-C 1371/6 (ost. pl.) s výmerou 7 m2 a KN-C 1371/7 (ost. pl.) s výmerou 14 m2, v celkovom rozsahu 92 m2 za  1,00 €/rok,

- par. č. KN-C 8249 (zast. pl.), KN-C 8250/2 (TTP) a KN-C 9130/6 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 113 m2 za 1,00 €/rok,

- par. č. KN-E 55747/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, v rozsahu 12 m2 za 1,00 €/rok,

- par. č. KN-E 55738 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 7835/2 (zast. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 106 m2 za 1,00 €/rok,

- par. č. KN-E 52807 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, v  rozsahu 377 m2 za 1,00 €/rok,

- par. č. KN-E 51448/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 2152/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 10 m2 za 1,00 €/rok,

- par. č. KN-C 161 (zast. pl.) a KN-C 2113 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 10 m2 za 1,00 €/rok, žiadaných na vybudovanie autobusových zastávok a portálov dopravného značenia podľa projektu obnovy ciest pripravovaného v rámci Integračného regionálneho operačného programu, pre Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice.

***************************************************************