Dnes je 16.07.2018, meniny má Drahomír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta a zámeru zmeny výmery nájmu časti majetku mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta a zámeru zmeny výmery nájmu časti majetku mesta Spišská Nová Ves

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení


Predaj
geometrickým plánom č. 52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Pham Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves.

***************************************************************

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Predaj geometrickým plánom č. 2/2018 (vyhotovený 16. 02. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 10757350) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8838/2 (záhrada) s výmerou 33 m2 – diel 1, z pozemku KN-E 55938, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Radoslava Hajdu a manž. Mgr. Petry Hajdu, obaja bytom Trieda 1. mája 2317/18, 052 01 Spišská Nová Ves.

***************************************************************

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Predaj geometrickým plánom č. 16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8679 (záhrada) s výmerou 283 m2 – diel 4, z pozemku KN-E 56047/3, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kozuba a manž. Márie Kozubovej, obaja bytom Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

*************************************************************** 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Predaj geometrickým plánom č. 10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8838/6 (záhrada) s výmerou 322 m2 – diel 15), KN-C 8838/7 (záhrada) s výmerou 802 m2 – diel 13 a KN-C 8838/8 (záhrada) s výmerou 20 m2 – diel 8, z pozemkov KN-E 55938 a KN-E 57665/2, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a manž. Ing. Jany Kuklovej, obaja bytom J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves.

*************************************************************** 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES odľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Predaj pozemku par. č. KN-C 9098/5 (zast. pl.) s výmerou 1 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Sp. Nová Ves, a pozemku par. č. KN-C 9098/6(zast. pl.) s výmerou 2 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za Hornádom 876/3, Spišská Nová Ves.

*************************************************************** 

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZMENY VÝMERY NÁJMU ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

Zmena rozsahu nájmu v  nájomnej zmluve č. 1099/2016 z 20. 12. 2016, uzatvorenej medzi mestom Spišská Nová Ves  a spol. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, z dôvodu potreby realizácie ochranného oplotenia stavby: „INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Hurbanova“ prevádzkovanej vo verejnom záujme.

***************************************************************

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZAMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Zámena pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite ZOO Spišská Nová Ves, medzi Mestom Spišská Nová Ves a Katarínou  Varšovou, Teplička 271, 052 01 Spišská Nová Ves, Annou Holečkovou, Teplička 105, 052 01 Spišská Nová Ves, Máriou Majerníkovou, Závadská 7623/5, Bratislava 35 – Rača.