Dnes je 16.11.2018, meniny má Agnesa
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > Zverejnenie zámerov predaja a zámeny častí majetku mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie zámerov predaja a zámeny častí majetku mesta Spišská Nová Ves

Zámer zámeny

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Zámena geometrickým plánom č. 19/2018 (vyhotovený 30. 4. 2018 spoločnosťou GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35859890) novovytvorených pozemkov:

a) par. č. KN-C 9712/3 (ost. pl.) s výmerou 187 m2, z pozemku KN-C 9712/3, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech Martina Repaského a manž. Lucii Repaskej, Dunajská 2773/2, 052 01 Spišská Nová Ves,

b) par. č. KN-C 9707/17 (orná pôda) s výmerou 66 m2, KN-C 9707/18 (ost. pl.) s výmerou 7 m2, KN-C 9708/11 (TTP) s výmerou 114 m2, z pozemkov KN-C 9707/11, KN-C 9707/12, KN-C 9708/9, zapísaných v LV 306, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech mesta Spišská Nová Ves


                                                         ****

Zámer predaja 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Predaj pozemku parc. č. KN-C 2576/24 (zast. pl.) s výmerou 244 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva BSBA Olivera Krajňáka, Čergovská 6, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing. Veroniky Slivkovej Krajňákovej, Jasná 9094/2, 052 01 Spišská Nová Ves, každému v podiele po 1/2.