dnes je 24.07.2016, meniny má Vladimír
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

časť pozemku parc. č. KN-C 8543 (TTP) v rozsahu 185 m2,

podľa priloženej grafickej prílohy, zapísaného v LV 1.

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to nebytového priestoru

                   „Podnikateľský inkubátor 2“  (Tehelná č. 20)

výrobné priestory č. 2C, 2D, 2E, 2F, súp. č. 783, postavené na par. č. KN-C 6607/8, zapísané v LV 1, o podlahovej ploche 389,68 m2

Predaj nehnuteľného majetku – pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemkov

par. č. KN-C 2390/10 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 a KN-C 2395/58 (ost. pl.) s výmerou 214 m2 (výlučne spolu)

podľa geometrického plánu č. 30/2016 vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemku

parc. č. KN-C 9632/2 (ost. pl.) s výmerou 94 m2, 

ako geometrickým plánom č. 15/2016 z 19. 04. 2016 novovytvorenú parcelu z parcely parc. č. KN-C 9632, zapísanej v LV 1. 

Predaj nehnuteľného majetku – pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemkov určených na výstavbu priemyselnej prevádzky -

parc. č. KN-C 3275/16 s výmerou 4107 m2,
parc. č. KN-C 3275/108 s výmerou 3437 m2,

ako geometrickým plánom č. 49/2016 z 02. 06. 2016 novovytvorené parcely z parciel KN-C 3275/44, KN-C 3275/2, KN-C 3275/43 a nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 3275/16 (zast. pl.), ktoré sú zapísané v LV 1 a častí nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 3275/50 zapísanej v LV 8931.

 

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž
na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľná garsónka č. 55 v obytnom dome súpis. č. 3077, vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3, orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľná garsónka č. 10 v obytnom dome súpis. č. 3077, vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3, orientačné označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

 časť skladu v rozsahu 364,7 m2 (budova bez súpis. čísla),

vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 3271,

orientačne označenie Drevárska 2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľný 2-izbový byt č. 62 v obytnom dome súpis. č. 3077,
vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3,
orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

 

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)

Nájom nehnuteľnosti - Priemyselná zóna Podskala

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu nehnuteľnosť - pozemok (aj po častiach) KN-C 3605/1 v rozsahu využiteľnosti 45 000 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, (ďalej tiež ako „predmetný pozemok“)
Predmetný pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves - Podskala, je určený na UMIESTNENIE INVESTÍCIÍ PRE ROZVOJ PRIEMYSELNÝCH A VÝROBNÝCH AKTIVÍT, PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES A V ŠIRŠOM REGIÓNE. Pozemok poskytuje možnosť napojenia na inžinierske siete.