dnes je 23.03.2017, meniny má Adrián
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

nebytového priestoru č. 313 s výmerou 19,68 m2 (prislúchajúca plocha
príslušenstva 4,03 m2), nachádzajúci sa na druhom nadzemnom poschodí
Multifunkčného energetického a baníckeho centra („MULTICENTRUM“ - budova súpisné číslo 3456 vybudovaná na pozemkoch par. č. KN-C 2181/1, 2181/10, 2453 a 2455/1 k. ú. Spišská Nová Ves), orientačné označenie Nábrežie Hornádu č. 14, Spišská Nová Ves (ďalej len „nebytový priestor“).

Priestorové pomery sú špecifikované grafickou prílohou, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.
Uvedený nebytový priestor je určený na multifunkčné využitie a poskytovanie
verejnoprospešných činností
zameraných predovšetkým na rozvoj spolupráce Slovenska a Maďarska, to najmä v oblastiach:
- podpory rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a materiálov a technológií zameraných na úspory energií (kancelárske priestory, priestory pre činnosti zamerané na informovanosť, vzdelávanie, poradenstvo, propagáciu a výstavy v oblasti rozvoja OZE a úspor energií so zameraním na produkty technológií, materiálov a stavebných aktivít);
- podpory rozvoja cestovného ruchu (kancelárske priestory, priestory pre činnosti zamerané na informovanosť, vzdelávanie, propagáciu a výstavy v oblasti cestovného ruchu).

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, v k. ú. Spišská Nová Ves, a to nebytové priestory:

1. „Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20)
- sklad súp. č. 784, postavené na par. č. KN-C 6607/9, zapísané v LV 1

2. „Podnikatel‘ský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20)
- výrobná hala Č. 3 B, súp. Č. 783, postavená na par. č. KN-C 6607/8
zapísaná v LV 1

3. „Podnikateľský inkubátor 2“ (Tehelná č. 20)
- výrobná hala č. 3 A. súp. č. 783, postavená na par. č. KN-C 6607/8,
zapísaná v LV 1

- každý samostatne.

Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves,

a to časti pozemku par. č. KN-E 56000/1 (TTP) v rozsahu stanovenom parcelou KN-C 8507 výmerou 501 m2 (ďalej len „pozemok“).

Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme lesného pozemku.
Pozemok je určený na výlučne relaxačno-oddychové využitie, bez možnosti realizácie akýchkoľvek stavebných prác podliehajúcich stavebnému zákonu v platnom znení.

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

časť skladu v rozsahu 364,7 m2 (budova bez súpis. čísla),
vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 3271,

orientačne označenie Drevárska 2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľný 2-izbový byt č. 62 v obytnom dome súpis. č. 3077,
vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3,
orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)