dnes je 19.01.2017, meniny má Drahomíra
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Predaj nehnuteľného majetku – pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, v k. ú. Hnilčík, a to pozemkov

parc. č. KN-C 1382 (zast. pl.) s výmerou 147 m2, zapísaného v LV 1034,

parc. č. KN-C 1377/3 (TTP) s výmerou 532 m2 a KN-C 1377/4 (zast. pl.) s výmerou 25 m2, ako geometrickým plánom č. IV-08/2016 z 30. 08. 2016 novovytvorené parcely z parcely parc. č. KN-C 1377, zapísanej v LV 1034.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemku

par. č. KN-C 8506/1 (TTP) s výmerou 700 m2.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to

pozemkov par. č. KN-C 2091 (zast. pl.) s výmerou 64 m2 a KN-C 2092 (zast. pl.) s výmerou 1783 m2, zapísaných v LV 1, spolu s v katastri nehnuteľností  neevidovanými stavbami nachádzajúcimi sa na predmetných pozemkoch (premietacia plocha, hľadisko s technickým a hygienickým zázemím).

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž
na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľná garsónka č. 55 v obytnom dome súpis. č. 3077, vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3, orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

časť skladu v rozsahu 364,7 m2 (budova bez súpis. čísla),
vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 3271,

orientačne označenie Drevárska 2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľný 2-izbový byt č. 62 v obytnom dome súpis. č. 3077,
vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3,
orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)

Nájom nehnuteľnosti - Priemyselná zóna Podskala

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu nehnuteľnosť - pozemok (aj po častiach) KN-C 3605/1 v rozsahu využiteľnosti 45 000 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, (ďalej tiež ako „predmetný pozemok“)
Predmetný pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves - Podskala, je určený na UMIESTNENIE INVESTÍCIÍ PRE ROZVOJ PRIEMYSELNÝCH A VÝROBNÝCH AKTIVÍT, PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES A V ŠIRŠOM REGIÓNE. Pozemok poskytuje možnosť napojenia na inžinierske siete.