dnes je 06.12.2016, meniny má Mikuláš
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Prenájom nehnuteľného majetku – časti pozemkov

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy
na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to časti pozemkov:

parc. č. KN-E 55978/8 (TTP), KN-E 55978/14 (záhrada)
a KN-E 55978/12 (TTP), v rozsahu 803 m2

podľa priloženej grafickej prílohy, zapísaných v LV 4342.

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľný dvojizbový byt č. 4 v obytnom dome súpis. č. 2720, vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 1355/40, orientačne označenie Tkáčska 12 (vrátane podielu na zastavanom pozemku).

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž
na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľná garsónka č. 55 v obytnom dome súpis. č. 3077, vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3, orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

 časť skladu v rozsahu 364,7 m2 (budova bez súpis. čísla),

vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 3271,

orientačne označenie Drevárska 2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľný 2-izbový byt č. 62 v obytnom dome súpis. č. 3077,
vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3,
orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

 

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)

Nájom nehnuteľnosti - Priemyselná zóna Podskala

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu nehnuteľnosť - pozemok (aj po častiach) KN-C 3605/1 v rozsahu využiteľnosti 45 000 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, (ďalej tiež ako „predmetný pozemok“)
Predmetný pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves - Podskala, je určený na UMIESTNENIE INVESTÍCIÍ PRE ROZVOJ PRIEMYSELNÝCH A VÝROBNÝCH AKTIVÍT, PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES A V ŠIRŠOM REGIÓNE. Pozemok poskytuje možnosť napojenia na inžinierske siete.