dnes je 30.06.2016, meniny má Melánia
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Zverejnenie zámeru zámeny časti majetku mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie zámeru zámeny časti majetku mesta Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Spoločnosť RBS Tatry, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves je vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku) v kat. území Spišská Nová Ves parc. č. KN-C 3275/114 (zast. pl.) s výmerou 48 m2, ako geometrickým plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23. 6. 2016 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187) novovytvorenej parcely z parcely KN-C 3275/38 zapísanej v LV 9486 v prospech spoločnosti RBS Tatry, s. r. o.

Spoločnosť RBS Tatry, s. r. o., ponúka tento pozemok mestu Spišská Nová Ves na zámenu za nehnuteľnosť (pozemok) v kat. území Spišská Nová Ves parc. č. KN-C
3275/112 (zast. pl.) s výmerou 206 m2,
ako geometrickým plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23. 06. 2016 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187) novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 3275/27 zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves.

Zámenou nehnuteľností RBS Tatry, s. r. o., získa väčší manipulačný priestor pri výrobnej hale a mesto Spišská Nová Ves pozemok pod vnútroareálovou komunikáciou.  

Viac informácií - dokument pdf >>

Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja časti majetku mesta Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení. Michal Sabo, Slovenská 1679/51, 052 01 Spišská Nová Ves, ako vlastník stavby súp. č. 1679, k. ú. Spišská Nová Ves, požiadal Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku par. č. KN-C 408/6 (zast. pl.) s výmerou 287 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 86/2014 (GP z 16. 12. 2014 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578).

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok:

- priľahlý k stavbe vo vlastníctve žiadateľa, 
- bol dlhodobo užívaný ako časť dvora,
- ide o pôvodné vlastníctvo otca žiadateľa,

Mestský úrad Spišská Nová Ves navrhuje, aby bol jeho predaj zrealizovaný podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení, a to za cenu najmenej vo výške hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. Pozemok stavebne nie je využiteľný, nakoľko je v ňom uložené veľkopriemerové potrubie verejného vodovodu. 

Viac informácií dokument pdf>>

Zámer nájmu v prospech URANPRES spol. s r. o.

Zverejnenie zámeru prenájmu časti majetku mesta Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

 

Spoločnosť URANPRES, spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, ktorej prevádzková budova sa nachádza na Ulici Fraňa Kráľa (č. 2), 052 01 Spišská Nová Ves, doručila mestu Spišská Nová Ves žiadosť o prenájom častí pozemkov vo vlastníctve mesta.

URANPRES, spol. s r. o., žiada o nájom častí týchto pozemkov vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves:

- parc. č. KN-C 2680/29 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 195 m2, 
- parc. č. KN-E 51568/2 (zast. pl.) zapísaná v LV 4342 rozsahu 10 m2,
- parc. č. KN-C 2680/37 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 100 m2,
teda celkový rozsah nájmu 305 m2. 

Viac informácií dokument pdf>>

Zverejnenie zámeru zámeny časti majetku mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie zámeru zámeny časti majetku mesta Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Spoločnosť Solitera, s. r. o., doručila mestu Spišská Nová Ves výzvu na odkúpenie časti vybudovanej technickej vybavenosti areálu VillaNova realizovanej touto spoločnosťou v období od 7/2009 do 9/2015. Ide o:

a) verejné komunikácie na parc. č. KN-C 10181 a KN-C 10182,
b) spevnené plochy na kontajnery na parc. č. KN-C 2395/48 a KN-C 2395/49,
c) verejné osvetlenie s napojením od kruhového objazdu,
d) dažďovú kanalizáciu (vrátane odvod.a komunikácií) s vyústením do Hornádu,
e) splaškovú kanalizáciu od päty objektov až po Panorámu,
f) prívod pitnej vody od SVP po vodomerné šachty, prívod požiarnej vody, verejný hydrant, čerpacie miesto požiarnej vody a požiarny vodovod.

Mestu Spišská Nová Ves bola taktiež doručená žiadosť spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, ktorou žiada o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v oblasti Radlinského ulice v Spišskej Novej Vsi, konkrétne pozemkov:

a) par. č. KN-C 9237/14 (orná pôda) s výmerou 940 m2, KN-C 9237/17 (orná pôda) s výmerou 574 m2 a KN-C 9237/15 (orná pôda) s výmerou 473 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,

b) geometrickým plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) vytvorených z pozemkov par. č. KN-C 9236/16 (orná pôda) s výmerou 8000 m2, KN-C 9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m2 a KN-C 9237/19 (orná pôda) s výmerou 326 m2 (celkom to je 11 067m2) z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. pl.), KN-E 52328 (orná pôda) a KN-E 3389 (TTP), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Viac informácií dokument pdf>>

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností s prihliadnutím na osobitný zreteľ

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností s prihliadnutím na osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci svojho zasadnutia 15. 06. 2016 prerokovalo nižšie uvedenú žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností:
SpKCH, Jesenského 5, 052 01 Sp. Nová Ves – Slovenská 30 – Domov opatrovateľskej služby 

Spišská katolícka charita doručila mestu Spišská Nová Ves žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností mesta Spišská Nová Ves:

  • pozemku parc. č. KN-C 381/1 (zast. pl.) s výmerou 1851 m2,
  • budovy súp. č. 1765 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 381/1,

katastrálne územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves. 

Viac informácií - dokument pdf>>

Nájom nehnuteľného majetku – pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemkov:

par. č. KN-C 90 (zast. pl.), KN-C 2153 (zast. pl.), KN-C 4738/2 (zast. pl), KN-E 51448/1 (zast. pl.), KN-C 6136/1 (zast. pl.), KN-C 7199/1 (ost. pl.), KN-C 4637 (zast. pl.), KN-E 76053/251 (zast. pl.), KN-C 2455/1 (zast. pl.), KN-C 1419/181 (zast. pl.), KN-C 5754 (zast. pl.), KN-C 5835/1 (zast. pl.), KN-C 5863/2 (zast. pl), KN-C 5858 (zast. pl.), KN-C 5835/1 (zast. pl.), KN-E 50790/2 (ost. pl.), KN-C 2181/7 (ost. pl.), KN-C 4243 (zast. pl.), KN-C 7737/1 (zast. pl.), KN-C 1406/1 (zast. pl.), KN-E 51448/1 (ost. pl.), KN-E 51380 (zast. pl.), KN-C 2157/1 (ost. pl.), KN-C 1937/1 (zast. pl), KN-C 2153 (zast. pl.), KN-C 161 (zast. pl.), KN-C 1940 (ost. pl.), KN-C 1591 (ost. pl), KN-C 2455/1 (zast. pl.),

Uvedené pozemky sú zapísané v LV 1, LV 4342, LV 3022, k. ú. Spišská Nová Ves.

Pozemky sú určené výlučne na umiestnenie reklamných  zariadení.

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž
na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľná garsónka č. 55 v obytnom dome súpis. č. 3077, vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3, orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľná garsónka č. 10 v obytnom dome súpis. č. 3077, vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3, orientačné označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

 časť skladu v rozsahu 364,7 m2 (budova bez súpis. čísla),

vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 3271,

orientačne označenie Drevárska 2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – byt

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 10/2004 zo dňa 31. 12. 2011 o prevode vlastníctva bytov mesta v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

voľný 2-izbový byt č. 62 v obytnom dome súpis. č. 3077,
vybudovanom na pozemku par. č. KN-C 9240/3,
orientačne označenie Filinského 9 (bez podielu na zastavanom pozemku).

 

Prenájom nebytových priestorov v SNV

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to (Súťažné podmienky, dokument PDF)

Nájom nehnuteľnosti - Priemyselná zóna Podskala

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu nehnuteľnosť - pozemok (aj po častiach) KN-C 3605/1 v rozsahu využiteľnosti 45 000 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, (ďalej tiež ako „predmetný pozemok“)
Predmetný pozemok sa nachádza v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves - Podskala, je určený na UMIESTNENIE INVESTÍCIÍ PRE ROZVOJ PRIEMYSELNÝCH A VÝROBNÝCH AKTIVÍT, PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES A V ŠIRŠOM REGIÓNE. Pozemok poskytuje možnosť napojenia na inžinierske siete.