dnes je 30.11.2015, meniny má Ondrej, Andrej
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Zásady nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves (návrh novely) - dokument pdf

Návrh novely Zásad nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27. 11. 2015.  Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k predkladanému návrhu novely.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená:

  • v písomnej forme na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves,

  • elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo marian.kellner(at)mestosnv.sk,

  • alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie správy majetku, č. dverí 225.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 

>> Zásady nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves (návrh novely) - dokument pdf

Pripomienkovanie návrhu VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30. 11. 2015.  Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN č. 4/2015.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená:

  • v písomnej forme na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves,

  • elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo pavol.kosalko(at)mestosnv.sk,

  • alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie správy daní a poplatkov, č. dverí 215.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vypracoval: Ing. Pavol Košalko       

 

 

 

      Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30. 11. 2015.  Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN č. 4/2015.

      Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo pavol.kosalko(at)mestosnv.sk,  alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie správy daní a poplatkov, č. dverí 215.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

>>Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Spišská Nová Ves č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dokument pdf

 

 

 

Vypracoval: Ing. Pavol Košalko       

Pripomienkovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto Dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 9. 2015. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo (juraj.sad@mestosnv.skjuraj.sad(at)mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho servisu, č. dverí 212.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracoval: Ing. Juraj Sad, PhD.

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 9. 2015. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu č. 3/2015.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo (juraj.sad@mestosnv.sk) alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho servisu, č. dverí 212.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracoval: Ing. Juraj Sad, PhD.