dnes je 19.04.2014, meniny má Jela
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu Zásad hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv č. 1/2014

Návrh Zásad hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 9. 4. 2014. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu.

Pripomienka k návrhu Zásad hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv č. 1/2014 môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo (iveta.topoliova@mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finaniveta.topoliova(at)mestosnv.skčné oddelenieiveta.topoliova(at)mestosnv.sk, č. dverí 210.                        

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová

Pripomienkovanie Záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

Návrh záverečného účtu za rok 2013 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 8. 4. 2014. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu záverečného účtu.

Pripomienka k návrhu záverečného účtu za rok 2013 môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo (iveta.topoliova@mestosnv.sk) alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová 

Pripomienkovanie návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2014

Návrh 1. zmeny rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 8. 4. 2014. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2014.

Pripomienka k 1. zmene rozpočtu môže byť uplatnená  v písomnej forme na adrese:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo (iveta.topoliova@mestosnv.sk) alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. 210. iveta.topoliova(at)mestosnv.sk

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová