dnes je 10.12.2016, meniny má Radúz
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2017

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 3/2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok

       Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29. 11. 2016. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu č. 3/2016.

       Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo lucia.baldovska(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 307.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: JUDr. Lucia Baldovská

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2017 - 2019

       Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30. 11. 2016. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu.

      Pripomienka k návrhu programového rozpočtu môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo iveta.topoliova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová  

Pripomienkovanie návrhu 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016

      Návrh na 3. zmenu rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30. 11. 2016. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 3. zmeny rozpočtu.

      Pripomienka k návrhu 3. zmeny rozpočtu môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo iveta.topoliova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová    

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

       Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29. 11. 2016. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia.

      Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo dana.mrnkova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie školstva, č. dverí 218.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková

Pripomienkovanie návrhu dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach

      Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29. 11. 2016. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu dodatku nariadenia.

      Pripomienka k návrhu dodatku môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo dana.mrnkova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie školstva, č. dverí 218.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková

Pripomienkovanie návrhu dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

      Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29. 11. 2016. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu dodatku nariadenia.

      Pripomienka k návrhu dodatku môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo dana.mrnkova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie školstva, č. dverí 218.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková

Pripomienkovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

      Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29. 11. 2016. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN č. 2/2016.

      Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo pavol.kosalko(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie správy daní a poplatkov, č. dverí 215.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vypracoval: Ing. Pavol Košalko