Dnes je 17.02.2020, meniny má Miloslava
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne platené parkovanie motorových vozidiel

Návrh tohto Dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 5. 2. 2020. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu Dodatku č. 1.

Pripomienka k návrhu dodatku môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo milan.mucha(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 26.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracoval: Ing. Milan Mucha