dnes je 07.10.2015, meniny má Eliška
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto Dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 9. 2015. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo (juraj.sad@mestosnv.skjuraj.sad(at)mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho servisu, č. dverí 212.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracoval: Ing. Juraj Sad, PhD.

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 9. 2015. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu č. 3/2015.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo (juraj.sad@mestosnv.sk) alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho servisu, č. dverí 212.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracoval: Ing. Juraj Sad, PhD.