Dnes je 17.10.2018, meniny má Hedviga
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 2 2010 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 2 2010 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Spišská Nová Ves

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2010 zo dňa 13. 4. 2010 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Spišská Nová Ves 

  • pre voľby do orgánov samosprávy obcí  v súlade so zákonom 346/1990 Zb. v platnom znení,
  • o spôsobe voľby  prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní  v súlade so zákonom 46/1999 Z. z. v platnom znení,
  • pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v súlade so zákonom 303/2001 Z. z. v platnom znení,
  • pre voľby do Európskeho parlamentu v súlade so zákonom 331/2003 Z. z. v platnom znení,
  • pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  v  súlade  so zákonom  č. 333/2004 Z. z. v platnom znení.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej  Novej  Vsi v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g., a § 6 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

                                                 s c h v a ľ u j e

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Spišská Nová Ves 

 

Článok č. 1
Predmet nariadenia
 

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Spišská Nová Ves v čase volebnej kampane pre jednotlivé druhy volieb.

 

Článok č. 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
 

1.  Kandidujúce politického strany alebo politické hnutia (ďalej len politická strana), alebo ich koalície, jednotliví kandidáti môžu počas volebných kampaní umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách Mesta Spišská Nová Ves  pred budovami na Letnej ulici  od orientačného čísla 45  po orientačné číslo 50,  na paneloch, ktoré na tento účel umiestni Mesto Spišská Nová Ves.

2.  Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iných miestach verejných priestranstiev v meste je zakázané. 

3.  Volebné plagáty a iné nosiče informácií je zakázané umiestňovať aj na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom alebo v správe Mesta, a to aj v tom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na umiestňovanie plagátov alebo iných písomných oznamov, s výnimkou stálych skriniek politických strán a hnutí.

  

Článok č. 3
Zabezpečenie zásady rovnosti

 

1. Mesto označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v lehote, ktorá vyplynie zo zákona v platnom znení pre jednotlivé druhy volieb v aktuálnom čase; vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií, alebo kandidátov, ak to vyplynie zo zákona.

2. Politická strana alebo koalícia politických strán, jednotliví kandidáti môžu umiestniť volebné plagáty a iné nosiče informácií len na miesta, ktoré na paneli Mesto označí práve pre túto politickú stranu alebo koalíciu politických strán alebo jednotlivých  kandidátov. 

3. Ak miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií politická strana alebo koalícia politických strán alebo jednotliví kandidáti nevyužijú,  také miesto zostane voľné a Mesto ho nemôže určiť na umiestňovanie volebných plagátov inej politickej strane alebo koalícii politických strán alebo jednotlivým  kandidátom.

 

Článok č. 4
Sankcia
 

Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.

 

Článok č. 5
Účinnosť
 

1.  Návrh  všeobecne  záväzného nariadenia  č. 2/2010  bol  vyvesený na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves od 13. 4. 2010.

2.   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Spišská Nová Ves bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi uznesením MsZ č. 672, vyvesené na úradnej tabuli od 30. 4. 2010 do 17. 5. 2010 a nadobúda účinnosť dňom 17. 5. 2010.

 
 
 
                                                                                           PhDr. Ján Volný, PhD.
                                                                                                    primátor mesta