dnes je 30.04.2017, meniny má Anastázia
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 2 2006 - o školských obvodoch základných škôl na území mesta

VZN 2 2006 - o školských obvodoch základných škôl na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v zmysle ustanovení § 8 zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s § 6 zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 O ŠKOLSKÝCH OBVODOCH ZÁKLADNÝCH ŠKOL NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

§ 1 PREDMET NARIADENIA

1. Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základných škôl.

2. Ak obec nezriadi plne organizovanú základnú školu, môže sa dohodnúť s mestom Spišská Nová Ves na spoločnom školskom obvode základnej školy v Spišskej Novej Vsi.

3. Súčasťou školských obvodov základných škôl mesta Spišská Nová Ves sú aj obce, ktoré uzatvorili s mestom Spišská Nová Ves dohodu o spoločnom školskom obvode ( ďalej len „dohodu“ ).

§ 2 PRÁVA RODIČOV

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

2. Žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci, ktorá uzatvorila dohodu s mestom Spišská Nová Ves plní povinnú školskú dochádzku v zmysle dohody.

3. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

§ 3 POVINNOSTI RIADITEĽOV ŠKÔL

1. Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky žiakovi, ktorý patrí do jeho školského obvodu.

2. Riaditeľ školy ktorý prijme žiaka, ktorý nepatrí do jeho školského obvodu, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj Mestskému úradu Spišská Nová Ves, oddeleniu školstva.

3. Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi plno organizovanú základnú školu, je základná škola v Spišskej Novej Vsi, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu do tejto školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške ceny hromadnej dopravy, ak obec nezabezpečí dopravu žiaka inak.

§ 4 POVINNOSTI MESTA

1. Mesto Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ základných škôl oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy v meste na oznamovacom liste za všetky školy spoločne.

2. Mesto Spišská Nová Ves, ako zriaďovateľ základných škôl požiada Krajský školský úrad v Košiciach v zmysle zákona č. 597 /2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o pridelenie finančných prostriedkov na úhradu cestovného pre žiakov z obcí, s ktorými má mesto Spišská Nová Ves dohodu
o spoločnom školskom obvode.

3. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia mesto zmení školské obvody základných škôl a organizačne vytvorí také podmienky, aby žiaci zrušenej školy mohli plniť povinnú školskú dochádzku, a aby nebolo ohrozené ich ústavné právo na vzdelanie.

§ 5 ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 596 /2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určuje pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školské obvody s týmito názvami ulíc a obcí:

1. ZŠ Nad Medzou č.1, Spišská Nová Ves:
Nad Medzou, Medza, Duklianska – mesto (č. 49 vrátane), Pri vyšnej hati, Ing. Rojkoviča, Sládkovičova, Orlia, Chrapčiakova, Krížová, Vajanského, Odborárov, Starosaská, J. Fabíniho – západná časť (po ul. B. Nemcovej), Stará cesta, Elektrárenská, Námestie SNP, Štefánikovo námestie, Hviezdoslavova – západná časť (č. 25 a vyššie), Potočná – 1. časť Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť ) Odorín (časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce (časť)

2. ZŠ Lipová ulica č. 13, Spišská Nová Ves Lipová, Gaštanová, Topoľová, Brezová, Dubová, Šestnástka , Za šestnástkou, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Hájik, Javorová, Agátová, Sadová, Tepličská cesta, Pod Tepličkou, Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť ) Odorín ( časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce
(časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce (časť).

3. ZŠ Levočská ulica č. 13, Spišská Nová Ves:
Levočská, Školská, Hviezdoslavova ( č. 24 vr. ), Gorazdova, J.C. Hronského, Radlinského (časť Telep), Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Filinského cesta, Harichovský chodník, Astrová, Ľaliová, Nezábudková, Púpavová, Narcisová, Jána Jánskeho, Tolstého, Slovenská, Jesenského, Mišíkova, Kollárova, Rastislavova, Svätoplukova, Koceľova, Česká, Moravská, Letná, Mudroňova, Puškinova, B. Nemcovej, Ing. Straku, J. Fabíniho ( po ul. B. Němcovej ), Markušovská cesta, Železničná, Letná, Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť ) Odorín ( časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce ( časť ).

4. ZŠ Zd. Nejedlého č. 2, Spišská Nová Ves:
Zd. Nejedlého, Jilemnického, Štúrovo nábrežie ( od č.9 vr. ) , Krčméryho, J. Matušku, Tr. 1. mája – západná časť ( od č. 37 vr. ), Bezručova, J. Wolkera – západná časť (od č. 25 vr. ), Potočná – 2. časť Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť ) Odorín ( časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce ( časť ).

5. ZŠ Komenského ulica č. 2, Spišská Nová Ves:
Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie – východná časť (do č.8 vr.) J. Wolkera – východná časť ( do č. 24 vr .), Tr. 1. mája – východná časť ( do č.36 vr. ), Tehelná, Lesná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Potočná – 3. časť. Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť) Odorín ( časť), Poráč (časť), Teplička
nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce ( časť ).

6. ZŠ Ulica Ing. Kožucha č. 7, Spišská Nová Ves :
Ing. Kožucha, Rázusova, Zimná, Banícka, J. Hanulu, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Čsl. Armády, Fraňa Kráľa, Konrádova, Mlynská, Brusník, Drevárska, Za Hornádom, A. Mickiewicza, E.M. Šoltésovej, Kalinčiaka, Stojan, Malá, J. Bottu, mestská časť Ferčekovce, Novoveská Huta, Podskala, Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť ) Odorín (časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce ( časť ).

7. ZŠ Hutnícka ulica č. 16, Spišská Nová Ves:
Hutnícka, Duklianska – sídlisko, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka, Kamenárska, Stolárska, Strojnícka, Kolárska, Tkáčska, Radlinského- západná časť, Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliašovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť ) Odorín ( časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce ( časť ).

§ 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účinnosťou tohto nariadenia končí platnosť VZN č. 2/2005 o školských obvodoch základných škôl na území mesta.

2. VZN č.2/2006 o školských obvodoch základných škôl na území mesta nadobúda účinnosť dňom podpisu.

V Spišskej Novej Vsi, 1. 5.2006.
Mgr. Anna Fedorová, v. r.
primátorka mesta