dnes je 19.10.2017, meniny má Kristián
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 2 2003- o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania a jeho dodatok č. 1

VZN 2 2003- o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania a jeho dodatok č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003

Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania a jeho dodatok č. 1

§ 1

                                        Základné ustanovenie 

Za účelom zabezpečenia zdravého životného prostredia v meste Spišská Nová Ves vydáva Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 6, odst. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa zákona č. 595/l99O Z.z. a zák. č. 7l/l967 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. V zmysle § 6, ods.5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z., ďalej podľa Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok a podľa čl. II  a čl. IX. zákona č. 515/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v SR  

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie:

1. Vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch (ďalej len "ovzdušie").

2. Znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo, alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

3. Kategorizácia zdrojov znečisťovania vyplýva z vyhlášky č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

4. Výpočet výšky poplatku vyplýva zo zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

5. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba,ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len "malý zdroj").

§ 3

Zdroj

1. Zdroj je:

a) Technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie ( ďalej len "stacionárny zdroj"), vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

b) Pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len " mobilný zdroj").

2. Stacionárnym malým zdrojom (so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW) sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

3. Jestvujúcim zdrojom sa rozumie zdroj:

a) uvedený do prevádzky do 31. marca 1998

b) pre ktorý sa vydalo stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. marca 2001 alebo

c) spĺňajúci podmienky podľa bodu 2/ a) alebo b), ak sa pri jeho zmene vydá nové stavebné povolenie alebo obdobné povolenie po 1. apríli 1998, pričom nedôjde k zmene princípu celej technológie alebo k obnove celého zdroja.

4. Novým zdrojom sa rozumie zdroj, ktorý nie je uvedený v bode 3/.

 

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní: 

1. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom Spišská Nová Ves. 

2. Umožniť prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len inšpekcia) a mesta Spišská Nová Ves alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady.

3. Vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom Spišská Nová Ves alebo inšpekciou.

4. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu požadované údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia, a na požiadanie poskytovať tieto a ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia mestu Spišská Nová Ves ako príslušnému orgánu ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám.

5. Povinnosti podľa bodov 2/ a 4/ sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi. 1)
 

6. Prevádzkovateľ malého zdroja , ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení (viď príloha č. 1 tohto nariadenia). 

7. Mesto Spišská Nová Ves preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja a na základe spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátky poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.  

8. Neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu) platný pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia uvedené v prílohe č. 4 k vyhláške č. 706/2002 Z. z.. 

9. Pri zmene prevádzkovateľa zdroja prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí alebo v súhlase  mesta Spišská Nová Ves, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky zdroja, na nového prevádzkovateľa zdroja. 

10. Pri zmene alebo zániku prevádzkovateľa malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene alebo zániku prevádzkovateľa malého zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ malého zdroja oznámi zmenu, resp. zánik zdroja do 15 dní od vykonania zmeny, resp. zániku malého zdroja mestu Spišská Nová Ves a podá oznámenie podľa  § 4, ods. 6  tohto nariadenia, potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny, resp. zániku prevádzkovateľa malého zdroja.

 

§ 5

 Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia 

1. Kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov.

2. Vydáva súhlas na:
a/ vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie s udaním podmienok 

1)   §2 ods. 2 Obchodného zákonníka 

b) vykonávanie činnosti uvedených v zozname, ktorých ministerstvo uverejňuje vo vestníku
c) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, ak na to nie je vydaný súhlas podľa ods. a) 

3. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov:
a) opatrenia na nápravu
b) pokuty

4. Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja (§ 8, ods. 2)
 

5. Určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov

 

§ 6

                               Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

1. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením na podnikanie (ďalej len fyzické osoby), ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

2. Mesto Spišská Nová Ves určuje výšku poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 

3. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje úmerne ročnou sumou do výšky 663,87 € / 20 000,- Sk  podľa jeho veľkosti , škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo podľa spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú a podľa lokalizácie malého zdroja znečisťovania v meste Spišská Nová Ves. 

4. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu mesta. 

5. Vyrúbený poplatok za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý rok, je povinný prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia uhradiť v zmysle podmienok právoplatného a vykonateľného rozhodnutia o výške poplatku.

 

§ 7

                                        Určenie výšky poplatku

1. Poplatok pozostáva zo základného poplatku - vypočítaného podľa druhu množstva spotrebovaného paliva (jeho kvalitatívnych znakov - viď príloha č. 1, bod 3) a v zmysle tabuľky (viď príloha č. 2) a prirážky podľa umiestnenia zdroja, určenej paušálnou čiastkou. 

2. Paušálna čiastka poplatku vyplýva z lokalizácie zdroja znečistenia - zóny. Mesto Spišská Nová Ves je rozdelené na tri zóny, v zmysle mapovej prílohy (viď príloha č. 3). 

3. Výška paušálnej čiastky je závislá taktiež od spaľovaného paliva a to následovne:

a) Zóna I. 

1. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú zemný plyn: 50,- € /1 506,- Sk).   

2. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú nasledovné palivá - drevo, petrolej, nafta, ĽVO a iné kvapalné palivá: 83,- € /2 501,- Sk. 

3. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú nasledovné palivá - hnedé uhlie, lignit, čierne uhlie, koks: 166,- € / 5 001,- Sk . 

b) Zóna II. 

1. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú - zemný plyn: 33,- €  / 994,- Sk .   

2. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú nasledovné palivá - drevo, petrolej, nafta, ĽVO a iné kvapalné palivá: 66,- €  / 1 998,- Sk .  

3. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú nasledovné palivá - hnedé uhlie, lignit, čierne uhlie, koks: 133,-€ / 4 007,- Sk .  

c) Zóna III. 

1. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú-zemný plyn: 17,- € / 512,- Sk. 

2. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú nasledovné palivá - drevo, petrolej, nafta, ĽVO a iné kvapalné palivá: 50,- € / 1 506,- Sk.  

3. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré spaľujú nasle dovné palivá - hnedé uhlie, lignit, čierne uhlie, koks: 100,-€ / 3 013,- Sk.

 

§ 8

 Sankcie

1. a) Pokutu vo výške od 16,59 € / 500,- Sk do 331,93 €  / 10 000,- Sk uloží mesto Spišská Nová Ves alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 4, ods. 2 a 4 tohto nariadenia.

b) Pokutu vo výške od 3,31 € / 100 ,- Sk  do 3 319,39 € / 100 000,- Sk uloží mesto Spišská Nová Ves alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 4, ods. 1, 3, 8, 9 a § 5, ods. 2 bez súhlasu mesta.  

2. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa ods. 1 tohto paragrafu a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené okresným úradom, inšpekciou alebo mestom podľa zákona o ovzduší, okresný úrad, inšpekcia  alebo mesto  uloží pokutu až do  výšky dvojnásobku  hornej hranice pokút ustanovených v ods. 1 tohto paragrafu a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.

3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď obvodný úrad, inšpekcia alebo mesto zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odkedy k porušeniu povinností došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada obvodný úrad, inšpekcia alebo mesto na závažnosť porušenia povinností. 

4. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 4, ods. 6 uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja v zmysle zákona č. 401/98 Z. z. pokutu do 663,87 € / 20 000,- Sk. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa kedy sa mesto o porušení povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti. 

5. Za porušenie nariadenia mesta môže primátor mesta uložiť právnickej osobe pokutu v zmysle zák. č. 295/1992 Zb. do výšky 3 319,39 € / 100 000,- Sk

6. Pokuty uložené mestom vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom mesta. mesta.

 

§ 9

 Oslobodenie od poplatku

1. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje a ktoré plynofikujú tieto zdroje (alebo menia pôvodne využívané palivo na ušľachtilejšie), sú oslobodené od poplatku na dobu dva roky od právoplatnej kolaudácie stavby .

  

§ 10

Záverečné ustanovenia

 1. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi dňa 6. 3. 2003 č. uznesenia 38/2003.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po 15 dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli dňa  7. 3. 2003.  

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/99. 

4. Dodatok č. 1 k tomuto nariadeniu bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi dňa 19. 2. 2009 č. uznesenia  483/2009. 

5. Dodatok č. 1 k tomuto nariadeniu nadobúda účinnosť po 15 dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli dňa  6. 3. 2009.

 

                                                                    PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.
                                                                       primátor mesta

 

 

 

P R Í L O H Y

 

Príloha č. 1: k Nariadeniu Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania a jeho dodatku č. 1

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný vo svojom oznámení za príslušný rok uviesť nasledovné údaje:

1. Prevádzkovateľa a umiestnenie zdroja
2. Popis zdroja, t.j., počet vykurovacích telies a ich výkon (uviesť aktívne zapojenie, ale aj rezervu)
3. Druh, množstvo a kvalitatívne ukazovatele paliva
4. Počet prevádzkových hodín
5. Druh a účinnosť odlučovacích zariadení
 

 

Príloha č. 2: k Nariadeniu Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania a jeho dodatku č. 1

TABUĽKA: Základné poplatky pre znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti 

ROK

Kompen-

začný koef.Kk

 Poplatok za základnú znečisťujúcu látku (Sk)

 

Poplatok za znečisť.          látku IV. sadz. tr. (Sk)

TL

SO2

NOx

CO

S C

1999

0,55

2 750

1 100

825

550

2 200

1 100

2000

0,60

3 000

1 200

900

600

2 400

1 200

2001

0,65

3 250

1 300

975

650

2 600

1 300

2002

0,73

3 650

1 460

1 095

730

2 920

1 460

2003

0,80

4 000

1 600

1 200

800

3 200

1 600

2004

0,85

4 250

1 700

1 275

850

3 400

1 700

2005

0,90

4 500

1 800

1 350

900

3 600

1 800

2006

0,95

4 750

1 900

1 425

950

3 800

1 900

2007

a neskôr

 

2009

a neskôr

1,00

 

    1,00

5 000

 

165,969 €

2 000

 

66,3878 €

1 500

 

49,7908 €

1 000

 

33,1939 €

4 000

 

132,7756 €

2 000

 

 66,3878 €