dnes je 24.08.2017, meniny má Bartolomej
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 1 2013, ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves

VZN 1 2013, ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013,
ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje
Mestskú políciu Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie,

ktorým zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves (ďalej len „mestská polícia“)

Úvodné ustanovenie

§1 Predmet nariadenia

  1. Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste Spišská Nová Ves; na plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení Mesta Spišská Nová Ves; z uznesení Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves a z rozhodnutí primátora Mesta Spišská Nová Ves týmto všeobecne záväzným nariadením Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje poriadkový útvar mestskú políciu.

Základné ustanovenie 

§ 2 Organizácia mestskej polície

  1. Základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, riadenie, základné povinnosti, oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi, upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia 

§3 Účinnosť nariadenia

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 10. 9. 2013.
  2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení na zasadnutí dňa 26. 9. 2013, uznesením č. 369; všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 27. 9. 2013 a nadobúda účinnosť dňom 12. 10 .2013.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta