Dnes je 08.12.2019, meniny má Marína
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 1 2010 o odťahovaní starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves

VZN 1 2010 o odťahovaní starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves - dokument PDF 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2010,

 ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g., a § 6 zák. NR SR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien s doplnkov, zák. č. 8/ 2009 v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 223/ 2001 Z. z. a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie“).

                                                   PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet právnej úpravy

1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) upravuje zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, riadnej údržby komunikácií a zlepšenie životného prostredia na území mesta.

2)  Nariadenie ďalej upravuje podmienky odstraňovania starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „mesta“) a ich umiestnenia na určenom parkovisku, práva a povinnosti mesta pri odtiahnutí takýchto vozidiel ako aj práva a povinnosti osôb, ktorých právom chránené záujmy alebo povinnosti boli rozhodnutím dotknuté.

                                                            §2

Vymedzenie základných pojmov

 

 

a) Vozidlom -  motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1. 

b) Kategória M1 - cestné motorové vozidlá na prepravu osôb a iných batožín, ktoré majú najviac osem sedadiel okrem sedadla vodiča a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 tony, a ktorých priestor na batožiny nie je väčší ako priestor na prepravu osôb.

c) Kategória N1 - cestné motorové vozidlá na dopravu nákladov s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 tony.

d) Starým vozidlom - vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu  obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

e) Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

f) Odpadom pre účely tohto nariadenia v zmysle zákona o odpadoch je staré vozidlo, ak ho jeho držitel nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 alebo podľa § 53 ods. 3 určí obvodný úrad životného prostredia.

g) Správcom miestnych a účelových komunikácií a cestným správnym orgánom je mesto Spišská Nová Ves.

h) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia v zmysle osobitných predpisov sú najmä:

- štátne, miestne a účelové komunikácie,
- chodníky, námestia, trhoviská,
- parkovacie plochy, odstavné plochy, samostatné cyklistické trasy,
- plochy zelene, sady a parky, ihriská,
      - všetky verejne prístupné pozemky na území mesta okrem tých, ktoré sú vo
        vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo užívania.
 

V pochybnostiach je mesto Spišská Nová Ves oprávnené rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo. 

i) Určeným parkoviskom - parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia.

j) Iným miestom - nehnuteľnosť vo vlastníctve iného vlastníka než obce.

k) Cestou - pozemná komunikácia užívaná účastníkmi cestnej premávky.

l) Odstránením starého vozidla - jeho dočasné premiestnenie na parkovisko určené       obvodným úradom životného prostredia.

m)  Oprávnená organizácia k odstráneniu starého vozidla - organizácia vykonávajúca zber a spracovanie starých vozidiel na základe zmluvy so správcom miestnej komunikácie.

n) Opustená vec - ak sa v lehote jedného roka nezistí alebo neprihlási držiteľ starého vozidla alebo iná oprávnená osoba, považuje sa takéto staré vozidlo za opustenú vec a pripadne do vlastníctva štátu.

o) Orgán oprávnený rozhodnúť o odstránení starého vozidla - Mestská polícia na základe splnomocnenia cestného správneho orgánu.

 

DRUHÁ ČASŤ

§ 3

Prevádzkovateľ určeného parkoviska

 

1) Staré vozidlá definované v zmysle § 2 tohto nariadenia odstraňuje Mesto Spišská Nová Ves odovzdaním na parkovisko určené Obvodným uradom životného prostredia v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „určené parkovisko“), prostredníctvom prevádzkovateľa určeného parkoviska.

2) Určeným parkoviskom je parkovisko slúžiace na dočasné umiestnenie starých vozidiel, ktoré boli na základe tohto nariadenia odtiahnuté z verejného priestranstva mesta a zabezpečené jeho prevádzkovateľom tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia ani k ich odcudzeniu, príp. odcudzeniu ich častí. Určené parkovisko určuje obvodný úrad životného prostredia na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel.

3)  Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves č. 2009/00694-4 je prevádzkovateľom určeného parkoviska spoločnosť KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28 Spišská Nová Ves, ktorej bol udelený súhlas na zber a uskladnenie starých vozidiel. (V prípade ukončenia činnosti KOVOZBER, s. r. o., iná určená osoba, ktorá bude mať oprávnenie na vykonávanie týchto činnosti) 

4) V prípade, ak držiteľ vozidla nie je známy, náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, ktorý požiada o ich refundáciu držiteľa vozidla, ak sa ho dodatočne podarí zistiť.

                                                           § 4

Práva a povinnosti cestného správneho orgánu a splnomocneného orgánu

 

1) Mesto Spišská Nová Ves ako príslušný cestný správny orgán dňom účinnosti tohto nariadenia splnomocňuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves na výkon práva v rozsahu vydania príkazu na odstránenie (odtiahnutie) starého vozidla z cesty alebo iného verejného priestranstva, príp. iného miesta so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, ak držiteľ starého vozidla porušením ustanovení § 43, ods. 1 zák. NR SR č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o cestnej premávke) s poukazom na § 51, ods. 3, písm. b) zák. NR SR č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o odpadoch) nezabezpečí jeho odstránenie  v zákonnej lehote 30 dní, príp. ak sa jedná o staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, nepodarilo sa ho zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu a je na pozemku odstavené viac než 30 dní (§ 53, ods. 2 zák. NR SR č. 223/2001 Z. z.). V prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť odstránenia takéhoto vozidla na tohto vlastníka. 

2) Príkaz na odtiahnutie starého vozidla vydáva pracovník MsP Spišská Nová Ves alebo príslušný cestný správny orgán, pričom platí nasledovný postup :

a) príkaz na odtiahnutie starého vozidla musí byť písomný a vydaný osobe oprávnenej na tento úkon,

b) príkaz obsahuje pokyn na odtiahnutie konkrétneho vozidla a presné označenie orgánu, ktorý príkaz vydal,

c) orgán, ktorý vydal príkaz na odtiahnutie starého vozidla, zotrvá na mieste počas doby naloženia vozidla a taktiež jeho vyloženia na určené parkovisko, pričom o odtiahnutí vozidla vyhotoví fotodokumentáciu, príp. videozáznam.

3) Pred odtiahnutím starého vozidla príslušník MsP napíše úradný záznam o zistení státia motorového vozidla bez evidenčného čísla na verejnom priestranstve, v ktorom uvedie:

a) dátum a čas zistenia takéhoto vozidla,

b) miesto státia vozidla,

c) továrenskú značku a farbu vozidla,

d) výrobné číslo motora a karosérie, ak boli na mieste zistené, prípadne iné identifikačné znaky, podľa ktorých by mohol byť zistený držiteľ tohto vozidla,

e) celkový stav vozidla.

4) Po zistení držiteľa vozidla tohto vyzve, aby v lehote do 30 dní od zistenia státia vozidla toto staré vozidlo z verejného priestranstva odstránil a poučí ho následkoch v prípade neuposlúchnutia tejto výzvy.

5) Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu, umiestni príslušník MsP  na viditeľné miesto na tomto vozidle (čelné sklo, zadné sklo, prípadne bočné sklá) výzvu na odstránenie takéhoto vozidla z verejného priestranstva, v ktorej uvedie:

               a) dátum zistenia takéhoto vozidla,
               b)  továrenskú značku a farbu vozidla,
               c) presný dátum, do ktorého je držiteľ takéhoto vozidla povinný odstrániť ho                     z verejného priestranstva,
              d) názov a sídlo prevádzkovateľa určeného parkoviska, kde bude v prípade  
                  odtiahnutia vozidlo umiestnené,
              e) názov a sídlo orgánu, ktorý výzvu vyhotovil.

 

V prípade, že výzvu nie je možné umiestniť na uvedených miestach napr. v prípade ich poškodenia, umiestni príslušník MsP výzvu na iné viditeľné miesto na vozidle.

                                                         § 5

Staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy

 

1)  Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené na ceste alebo inom verejnom priestranstve alebo na inom mieste, zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec. V prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.

2) Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho odstránenie podľa odseku 1 jeho odovzdaním na určené parkovisko, a to bezodkladne po zistení, že staré vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu, je na pozemku odstavené viac než 30 dní.

3) Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu alebo od držiteľa starého vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť.

4) Ak staré vozidlo nemá identifikačné číslo VIN a evidenčné číslo vozidla, obvodný úrad životného prostredia môže rozhodnutím určiť, že staré vozidlo je odpadom.

5) Ak držiteľ vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného dopravného inšpektorátu, pretože staré vozidlo má identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ktoré neumožňujú zistiť majiteľa vozidla, obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní zoznam o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko.

6) Ak sa do jedného roka od odovzdania starého vozidla na určené parkovisko neprihlási alebo inak nezistí jeho držiteľ alebo iná oprávnená osoba, považuje sa staré vozidlo za opustenú vec.

                                                      § 6

                          Práva a povinnosti držiteľa starého vozidla

             

1)  Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel .

2) Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, alebo ak si nechce staré vozidlo ponechať, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej  únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

3) Držiteľ starého vozidla podľa odseku č. 2, je povinný bezodkladne predložiť MsP kópiu potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

4) Ak si držiteľ starého vozidla chce ponechať staré vozidlo, je povinný:

a) predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla,

b) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takéhoto vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, do 30 dní odo dňa jeho vyradenie z evidencie vozidiel,

c) zaslať do 30 dní príslušnému obvodnému  úradu životného prostredia a MsP kópiu čestného vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla,

d) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

5) Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosti podľa odseku 4 písm. b), urobí tak správca cesty alebo mesto, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí:

a) držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami podľa odseku 6) v prípade jeho nečinnosti,

b) Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

c) obvodný úrad životného prostredia,   

d) mesto.

6) Ak si do 2 mesiacov od upovedomenia, držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z určeného parkoviska, obvodný úrad životného prostredia začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa držiteľom starého vozidla stáva štát.  Ak obvodný úrad životného prostredia  rozhodne inak, môže v rozhodnutí zároveň určiť, že staré vozidlo je odpadom.

7) Ak chce držiteľ starého vozidla naložiť s ním iným spôsobom, než uviedol v čestnom vyhlásení o ponechaní si starého vozidla, najmä predať alebo darovať staré vozidlo alebo jeho časť inej osobe, prípadne ho znova prihlásiť do evidencie vozidiel, je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr 14 dní po tom, ako so starým vozidlom takto naložil, obvodnému úradu životného prostredia.

8) Pri zmene v osobe držiteľa  starého vozidla spolu s oznámením doručí obvodnému úradu životného prostredia aj čestné vyhlásenie nového držiteľa starého vozidla o tom, že si chce vozidlo ponechať. Na nového držiteľa starého vozidla prechádzajú spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 4 písm. b) až d) a povinnosti podľa odseku 7.

                                                        § 7

Povinnosti oprávnenej organizácie

 

1) Oprávnená organizácia vykonáva odstraňovanie starých vozidiel na určené parkovisko:

a) na základe požiadania držiteľa starého vozidla,

b) na základe rozhodnutia Mesta Spišská Nová Ves

c) na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia.

2) Oprávnená organizácia zodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie odstraňovaného vozidla v zmysle Občianskeho zákonníka.

                                                         § 8

Evidencia odtiahnutých vozidel

 

Evidenciu odtiahnutých starých vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves vedie prevádzkovateľ určeného parkoviska a Mestská polícia Spišská Nová Ves.

                                                           § 9
                                              Úhrada nákladov

 

1) Náklady spojené s odtiahmutím a odstránením starého vozidla a strážením určeného parkoviska budú vysporiadané podľa cenníka vydaného oprávnenou organizáciou.

2) Náklady spojené s odstránením starého vozidla známeho držiteľa je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.

3) Náklady spojené s odstránením starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy, znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu alebo od držiteľa starého vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť.

                                                           § 10

Sankcie a pokuty

 

1) Ten, kto v rozpore s týmto nariadením neodstráni napriek výzve staré vozidlo z verejného priestranstva v lehote na to určenej správcom miestnych a účelových komunikácií alebo príslušníkom MsP Spišská Nová Ves, dopustí sa priestupku.  

2) Fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže byť v zmysle § 48 zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch uložená bloková pokuta do výšky 33,- €, v správnom konaní do výšky 165 €.

3) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže mesto v zmysle § 13, ods. 9 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky 6638 €.

4) Výnosy z pokút sú príjmom mesta Spišská Nová Ves.

 

TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 11

Kontrolná činnosť

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať:

a) poverení pracovníci MsÚ Spišská Nová Ves,
b) príslušníci MsP Spišská Nová Ves.

 

                                                          § 12
                               Prechodné a zrušovacie ustanovenia

 

1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych noriem a všeobecne záväzných nariadení mesta Spišská Nová Ves.

2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi dňa  29. 4. 2010 a nadobúda  účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Spišskej Novej Vsi. Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 1. 6. 2010.

3)   V sporných otázkach a v pochybnostiach tohoto nariadenia rozhoduje primátor mesta.

V Spišskej Novej Vsi 31. 5. 2010

 

                                                                             PhDr. Ján Volný, PhD.
                                                                                  primátor mesta