dnes je 25.09.2017, meniny má Vladislav
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 10 2004 - o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves

VZN 10 2004 - o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 10/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves V PLATNOM ZNENÍ

V zmysle zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len "zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov") a Občianskeho zákonníka sa Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves:

Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
Spišskej Novej Vsi (ďalej len "nariadenie") upravuje spôsob a podmienky prevodu
vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch Spišskej Novej Vsi (ďalej len "mesta") a vzájomné vzťahy medzi mestom a nadobúdateľmi bytov a nebytových priestorov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie rovnakú problematiku upravuje aj pre byty nachádzajúce sa v rodinných domoch, ktoré majú viac ako jeden byt.

Čl. 2
1. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje iba na byty a nebytové priestory mesta,
ktorých prevod vlastníctva je prípustný v zmysle § 16 zákona o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov.
2. Mesto Spišská Nová Ves pristúpi k prevodu vlastníctva bytov a nebytových
priestorov niektorého z bytových domov (sekcií) len ak o kúpu bytov prejaví reálny záujem aspoň 50 % nájomcov predmetného bytového domu (sekcie), pričom za "záujemcov" sa pre tento účel považujú už aj terajší vlastníci bytov.

Čl. 3
1. Proces prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov konkrétnym záujemcom
o prevod vlastníctva bytu sa vykonáva na základe ich písomnej žiadosti.
2. Žiadosť o prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru sa podáva Mestskému
úradu v Spišskej Novej Vsi priamo alebo prostredníctvom Správcovskej firmy, s.r.o., Spišská
Nová Ves.
3. Žiadosť o prevod vlastníctva musí obsahovať najmä:
a. meno, priezvisko a rodné číslo žiadateľa,
b. identifikáciu bytu alebo nebytového priestoru, ktorý žiada previesť do svojho
vlastníctva,
c. odvolanie sa na doklad oprávňujúci doterajšie užívanie bytu alebo nebytového
priestoru, o prevod vlastníctva ktorého žiada,
d. adresa terajšieho trvalého bydliska,
e. prehlásenie o zámere vstupu do spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome v dome alebo o zámere uzavrieť zmluvu o výkone správy bytu alebo
nebytového priestoru s inou oprávnenou právnickou osobou (správcom).
4. Žiadateľ bude mestom písomne informovaný o spôsobe riešenia jeho žiadosti
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia, prípadne pri neúplnej žiadosti bude žiadateľ v tejto lehote vyzvaný na jej doplnenie. Toto ustanovenie sa nebude aplikovať v prípade, ak zároveň s podaním žiadosti sa so žiadateľom začnú realizovať úkony vedúce k prevodu vlastníctva žiadaného bytu.
5. Vzhľadom na to, že zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nemá
časovo obmedzenú platnosť a ani práva nájomcov bytov vo vzťahu k právu prevodu
vlastníctva prenajatých bytov nie sú časovo obmedzené, za platné žiadosti sú považované všetky žiadosti doručené Mestskému úradu Spišskej Novej Vsi v priebehu celej doby platnosti zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
6. Prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov sa bude riešiť podľa bytových
domov alebo ich ucelených sekcií. S prihliadnutím na predchádzajúce ustanovenia tohto
nariadenia budú prednostne vybavované žiadosti nájomcov z obytných domov s ujasnenými právami k pozemku a väčším podielom žiadateľov o prevod vlastníctva ako v iných bytových domoch, alebo ich ucelených sekciách.
7. Mesto môže odmietnuť vykonať prevod vlastníctva bytu alebo nebytového
priestoru žiadateľom (nájomcom), u ktorých je nájom bytu predmetom rozhodovania súdu vo veci výpovede nájomnej zmluvy.

Čl. 4
Mesto, ako vlastník bytov, môže pre účely prevodu vlastníctva bytov umožniť
výmenu bytov medzi nájomcami so zámerom následného prevodu vlastníctva aspoň jedného z takýchto bytov, ak:
a. výmena nebude v rozpore so záujmami a požiadavkami mesta, vyplývajúcimi
predovšetkým z plnenia ustanovení platných nájomných zmlúv,
b. žiadatelia o výmenu bytov pri doterajšom ich užívaní nekonali v rozpore s
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími zákonnými normami
týkajúcimi sa užívania im prenajatého majetku mesta,
c. aspoň jeden zo žiadateľov riadne užíval byt v zmysle platnej nájomnej zmluvy a
ustanovení Občianskeho zákonníka a ide o výmenu bytu v bytovom dome, alebo jeho
ucelenej sekcii s nadpolovičným podielom odpredaných bytov. Toto ustanovenie je platné aj v prípade prípravy prevodu vlastníctva, výsledkom ktorého bude zmena vlastníckych práv k nadpolovičnej väčšine bytov v bytovom dome alebo jeho ucelenej sekcii.

Čl. 5
Ak v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je uvedené inak, prevody vlastníctva
bytov v bytových domoch vykonávané podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov počas účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia nepodliehajú ďalšiemu schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom.

Čl. 6
1. O nadobúdateľovi vlastníctva nebytového priestoru, na užívanie ktorého nie je
uzavretá platná nájomná zmluva, rozhodne Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi
samostatným uznesením.
2. Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi samostatným uznesením rozhoduje aj v
prípade žiadostí o prevod vlastníctva bytov v rodinných domoch, ktoré majú viac ako jeden byt.

Čl. 7
Pre plynulé riešenie žiadostí o prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov
mesta Mestský úrad Spišskej Novej Vsi vytvorí v rámci svojej organizačnej štruktúry
potrebné podmienky.

Čl. 8
Mesto, ako vlastníka časti bytov a nebytových priestorov bytového domu v
spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len "spoločenstvo") zastupuje príslušný správca bytov a nebytových priestorov.

Čl. 9
1. Pri prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru nadobúdateľ po podpísaní
zmluvy o prevode vlastníctva uhradí v hotovosti minimálne 15 % z kúpnej ceny, zostávajúcu časť ceny uhradí v pravidelných splátkach po dobu najviac 5 rokov. Najmenšia mesačná splátka môže byť 10,00 €.
2. Predávajúci pri priaznivejšom (zrýchlenom) spôsobe úhrady kúpnej ceny poskytuje
nasledovné zľavy z ceny bytu a nebytového priestoru:
a. zníženie kúpnej ceny o 10 %, ak kupujúci pri podpísaní kúpnej zmluvy uhradí 1/3
kúpnej ceny a lehota na splatenie zostávajúcej časti ceny bytu sa taktiež skráti o jednu tretinu,
b. zníženie kúpnej ceny o 15 %, ak kupujúci pri podpísaní kúpnej zmluvy uhradí
polovicu kúpnej ceny a lehota na splatenie zostávajúcej časti ceny bytu sa taktiež skráti o polovicu,
c. zníženie kúpnej ceny o 30 %, ak kupujúci pri podpísaní kúpnej zmluvy uhradí celý
objem kúpnej ceny.
3. Pri prevode vlastníctva bytov bytového domu, ktorých cena 1 m2 podlahovej plochy
je rovná alebo vyššia ako 66,00 €, predávajúci poskytne ešte osobitnú zľavu 10 % z ceny
bytu vypočítanej podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
4. Pri prevode vlastníctva nebytového priestoru nájomcovi sa pre výpočet kúpnej ceny prevádzaného nebytového priestoru uplatní sadzba 176,00 €/1m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
5. Kúpna cena pozemku sa uhrádza vcelku pri podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva
bytu a nebytového priestoru.
6. Na úhradu kúpnej ceny pozemku sa zľavy neposkytujú.
7. Na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru podľa
inej právnej normy ako zákona o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru sa
ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú.

Čl. 10
1. Finančné prostriedky získané z predaja bytov a nebytových priestorov sú príjmom
fondu rozvoja bývania.
2. Spôsob tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania sú určené štatútom
tohto fondu.

Čl. 11
Pre voľné byty mesta v bytových domoch sa stanovujú osobitné podmienky prevodu
vlastníctva.

Čl. 12
Voľný byt je taký byt, ktorý:
a/ doposiaľ nemal žiadneho nájomcu, resp. užívateľa,
b/ alebo doterajší nájomca, alebo užívateľ, sa spoločne so spolubývajúcimi, resp.
spoluužívateľmi, z vlastného osobného rozhodnutia vzdal ďalšieho užívania bytu,
c/ alebo doterajší nájomca, alebo užívateľ bytu umrel, pričom byt s ním spoločne
nikto oprávnene neužíval,
d/ nájom bytu bol oprávnenej osobe s privolením súdu zrušený.

Čl. 13
1. Voľný byt môže byť predaný alebo prenajatý.
2. Voľný byt je určený výlučne na predaj, ak sa nachádza v bytovom dome, v ktorom
je predaná aspoň polovica jeho bytov.

Čl. 14
1. Predaj voľného bytu sa realizuje verejnou ponukou s tým, že výber kupujúceho sa v
jej rámci uskutoční formou verejnej obchodnej súťaže.
2. Vyvolávacia cena bytu (vrátane podielu na zastavanom pozemku) predávaného
verejnou obchodnou súťažou sa stanovuje vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom.
3. Ponuka na predaj voľného bytu verejnou obchodnou súťažou sa uskutočňuje
uverejnením príslušného inzerátu.
4. Inzerát obsahuje predovšetkým adresu ponúkaného voľného bytu, jeho stručný
popis, vyvolávaciu cenu, miesto doručenia ponúk, termín uzávierky a vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. Okrem týchto základných náležitostí inzerát obsahuje ďalšie podmienky, ktoré zabezpečia jednoznačnosť a nespochybniteľnosť priebehu a výsledku verejnej obchodnej súťaže.
5. Obsah inzerátu, priebeh a výsledky verejnej obchodnej súťaže schvaľuje primátor
mesta.

Čl. 15
1. Voľný byt predávaný verejnou obchodnou súťažou sa prevedie do vlastníctva
účastníka verejnej obchodnej súťaže, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu bytu.
2. V prípade, ak účastník verejnej obchodnej súťaže s najvyššou ponúkanou kúpnou
cenou bytu nepristúpi na uzavretie kúpnej zmluvy a, alebo v 30-dňovej lehote od oznámenia výsledku súťaže neuhradí kúpnu cenu bytu, prevod vlastníctva bytu sa ponúkne ďalším účastníkom verejnej obchodnej súťaže, a to v poradí podľa výšky ponúkanej kúpnej ceny bytu.
3. Kúpna cena voľného bytu je splatná vcelku.
4. Na kúpnu cenu voľného bytu sa nevzťahujú zľavy podľa čl. 11. tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

Čl. 16
1. Ak o voľný byt podľa predchádzajúcich článkov tohto všeobecne záväzného
nariadenia nikto neprejaví záujem, verejná obchodná súťaž pokračuje opakovaním verejnej ponuky s vyvolávacou cenou podľa čl. 14 zníženou o 10%.
2. Voľný byt o kúpu ktorého nebol prejavený záujem ani podľa cenových podmienok
predchádzajúceho ustanovenia, ponúkne sa na predaj formou verejnej obchodnej súťaže s vyvolávacou cenou podľa čl. 14 zníženou o 20 %.
3. V prípade, ak o kúpu voľného bytu nebol prejavený záujem ani za cenových
podmienok podľa predchádzajúceho odseku tohto všeobecne záväzného nariadenia, takýto byt sa ponúkne na predaj bez verejnej obchodnej súťaže, a to za cenu podľa
predchádzajúceho článku zníženú o 5 %, pričom prevod vlastníctva bytu podľa tohto
ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom Spišskej Novej Vsi.
4. Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa primerane uplatnia aj pre predaj voľného nebytového priestoru, pričom právo na prednostný prevod predávaného voľného nebytového priestoru dané zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ostane zachované.

Čl. 17
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004 - vrátane dodatku č. 1 - bolo schválené
uznesením č. 377 Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi zo dňa 16. 12. 2004
a uznesením č. 137/2011 Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi zo dňa 15. 12. 2011.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004 s dodatkom č. 1 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení dodatku č. 1 na úradnej tabuli mesta.

3. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004 bol na úradnú
tabuľu mesta vyvesený dňa 16. 12. 2011.

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta