Dnes je 23.04.2018, meniny má Vojtech
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvo > Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstvavSpišskej Novej Vsi (ďalej len „poslancovmestského zastupiteľstva“), členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „členov komisií“).
 2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý nevykonáva funkciu zástupcu primátora, možno poskytnúť odmenu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva sa vypočíta z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, na základe zverejnených údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Vypočítaná odmena sa zaokrúhli na celé euro nahor.
 4. Odmena nepatrí poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý písomne prehlási, že svoj mandát poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu.

Článok II
Určenie výšky odmeny poslancov

 1. Odmena poslanca mestského zastupiteľstva podľa článku I ods. 2 pozostáva:
  a) zo základnej mesačnej poslaneckej odmeny za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva vo výške 25 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
  b) z odmeny za funkciu predsedu komisie vo výške 17 € za účasť na zasadnutí
  c) z odmeny za funkciu predsedu mestského výboru vo výške 17 € za účasť na zasadnutí
  d) z odmeny za funkciu člena komisie vo výške 10 € za účasť na zasadnutí
  e) z odmeny za funkciu člena mestského výboru vo výške 5 € za účasť na zasadnutí.
 2. Mesačná odmena podľa odseku 1 písm. a) patrí odo dňa zloženia sľubu do dňa ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mesačná odmena sa vypočíta prepočtom na kalendárne dni.
 3. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí odmena podľa odseku 1. písm. a) za prácu poslanca, ako aj účasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva.
 4. Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiada o vyplatenie náhrady jeho mzdy, alebo poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada o náhradu ušlého zárobku, poslancovi odmena nepatrí.
 5. Poslancovi mestského zastupiteľstva môže byť poskytnutá mimoriadna odmena. Mimoriadnu odmenu schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Článok III
Určenie výšky odmeny neposlancov

 1. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo za predsedu mestského výboru patrí odmena vo výške 17 € za účasť na zasadnutí.
 2. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo za člena mestského výboru patrí odmena vo výške 5 € za účasť na zasadnutí.
 3. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo zvolilo za člena komisie, patrí odmena vo výške 10 € za účasť na zasadnutí.
 4.  Zapisovateľom a gestorom mestských výborov za mestský úrad a mestskú políciu v Spišskej Novej Vsi, ktorých určil primátor mesta Spišská Nová Ves, patrí odmena vo výške 10 € za účasť na zasadnutí.
 5. Zapisovateľom a gestorom komisií, ktorých určil primátor mesta Spišská Nová Ves, patrí odmena vo výške 10 € za účasť na zasadnutí.

Článok IV
Vyplácanie odmien

 1. Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva podľa čl. II ods.1 písm. a/ budú vyplácané mesačne pozadu za predchádzajúci mesiac bezhotovostným prevodom na osobné účty vo výplatnom termíne mesta Spišská Nová Ves. Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva podľa čl. II ods. 1 písm. b/, c/, d/, e/ budú vyplácané spätne jednorázovo za polrok bezhotovostným prevodom na osobné účty vo výplatnom termíne mesta Spišská Nová Ves.
 2. Odmeny neposlancom, zapisovateľom a gestorom komisií a odmeny neposlancom, zapisovateľom a gestorom mestských výborov, budú vyplácané spätne jednorázovo za polrok bezhotovostným prevodom na osobné účty vo výplatnom termíne mesta Spišská Nová Ves.

Článok V
Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznesením č. 17/2015 dňa 19. 2. 2015.
 2. V období od zloženia sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva do účinnosti týchto Zásad sú odmeny vyplácané podľa Zásad odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií Mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2010 – 2014 v znení dodatkov č. 1, 2 a3 zo dňa 28. 2. 2013.
 3. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi.

V Spišskej Novej Vsi, 19. 2. 2015
PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta