Dnes je 19.01.2019, meniny má Drahomíra
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 13. 7. 2017

Zasadnutie konané 13. 7. 2017

Program:

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Plnenie uznesení MsZ

6.       Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016

7.       Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017

8.       Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016

9.       Prehľad pridelených dotácií podľa VZN 6/2013 

10.     Návrh na obstaranie zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník

11.    Úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

12.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves

13.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení

14.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe MsÚ, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves

15.    Správa o výsledku následnej kontroly

16.    Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

17.    Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

18.    Interpelácie, otázky poslancov

19.    Záver