Dnes je 20.02.2019, meniny má Lívia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamospráva > Komisie pri MsZ

Komisie pri MsZ

Všeobecné ustanovenia

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1. Sú oprávnené vykonávať len činnosti za účelom plnenia úloh, ktoré im boli uložené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva (ust.§ 15 ods. 3 zák. SNR 369/1990).

2. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať dočasné komisie na splnenie konkrétnych úloh. Zloženie a úlohy dočasných komisií vymedzí mestské zastupiteľstvo.

3. Nie sú výkonnými orgánmi mestského zastupiteľstva a nie sú nositeľmi rozhodovacej právomoci.

4. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec MsZ. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu. Predsedov a podpredsedov komisií MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

1. V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú: stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva;

2. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: vypracovávajú návrhy na riešenie dôležitých otázok v súlade s platnými dokumentmi a koncepciami mesta  predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia.

3. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: kontrolujú plnenie prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a spôsob ich realizácie; dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti; kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta; dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta.

Zloženie komisií


KOMISIA KOMUNÁLNEHO ROZVOJA

 

 

Predseda:

Ing. Marián Bubeník

 

Podpredseda:

Ing. Zuzana Záborská

 

 

 

 

Členovia:

Ing. Michal Beharka

Ing. Ondrej Majerník

 

Mgr. Ing. Igor Geletka

PaedDr. Branislav Tkáč

 

Ing. Beáta Janovcová

                         

Gestor za MsÚ:        Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Tomáš Hamráček,
                                Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Darina Paveleková
Zapisovateľ:            Ing. Zuzana Valkoššáková 

KOMISIA FINANČNÁ

 

 

Predseda:

Bc. Ing. Janka Brziaková

 

Podpredseda:

Mgr. Rastislav Javorský

 

 

 

 

Členovia:

Ing. Marián Bubeník

Ing. Ondrej Majerník

 

Ing. Beáta Janovcová

Ing. Matúš Užák

 

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

 

Gestor za MsÚ:        Ing. Iveta Topoliová

 

 

KOMISIA SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ

 

 

Predseda:

Mgr. Daniela Antalová

 

Podpredseda:

Ing. Michal Beharka

 

 

 

 

Členovia:

Bc. Ing. Janka Brziaková

Ing. Radovan Marcinčin

 

Mgr. Martin Janíček

MUDr. Alena Pekarčíková

 

Ing. Jaroslav Janovec

 

Gestor za MsÚ:        Ing. Júlia Jančurová
Zapisovateľ:            Mgr. Iveta Ondrejčíková

 

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ
FUNKCIONÁROV MESTA 

Predseda:

Ing. Ondrej Majerník

 

Podpredseda:

Adnan Akram

 

 

 

 

Členovia:

Mgr. Andrej Cpin

 

 

Valter Retter

 

 

KOMISIA ŠKOLSTVA, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE, ŠPORTU, KULTÚRY A PRE POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ

Predseda:

Mgr. Jozef Kačenga

 

Podpredseda:

M?gr. Ing. Igor Geletka

 

 

 

 

Členovia:

Mgr. Michal Demečko

Ing. Tomáš Krempaský

 

Ing. Vladimír Jančík

Ľubomír Vaic

 

Ing. Vasil Kolesár

 

Gestor za MsÚ:        Ing. Emil Labaj, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Dana Mrnková
Zapisovateľ:            Barbora Sedláková, PaedDr. Štefan Šimko