Dnes je 16.07.2018, meniny má Drahomír
Mesto Spišská Nová Ves

2017

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

(výťah vybraných údajov)

Výnos dane z príjmov

Výnos podielovej dane za roky 2012 až 2017

Upravený rozpočet príjmov z podielovej dane 12 728 085 Eur bol prekročený o 0,5 %. Skutočný príjem dosiahol čiastku 12 792 024,56 Eur vrátane doplatku za rok 2016 (92 669,56 Eur). Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil príjem o necelých 845 tis. Eur.

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Výnos podielovej dane (€)

9 818 650

8 921 371

9 500 274

10 666 442

11 947 268

12 792 024

Počet obyvateľov

36 959

36 680

36 559

36 415

36 277

36 111

Výnos na obyvateľa (€)

265,66

243,22

259,86

292,91

329,33

354,24

Dane z majetku – z nehnuteľností

Plnenie príjmov z daní z majetku podľa jednotlivých druhov za roky 2012 až 2017

Druh dane

2012

2013

2014

2015

2016

2017

z pozemkov

117 526,74

120 781,85

122 043,71

112 627,08

128 020,82

132 514,29

zo stavieb

1 353 253,69

1 389 468,44

1 352 663,05

1 423 893,86

1 439 937,51

1 473 549,41

z bytov a neb. priestorov

130 825,46

130 759,33

132 974,28

133 375,59

132 255,45

132 522,87

Spolu

132 522,87

1 641 009,62

1 607 681,04

1 669 896,53

1 700 213,78

1 738 586,57

Dane za špecifické služby

Plnenie príjmov z dane za špecifické služby v rokoch 2012 až 2017

Druh dane

2012

2013

2014

2015

2016

2017

za psa

44 731,77

46 819,72

44 729,02

44 393,92

40 420,30

38 587,83

za predajné automaty

1 079,37

1 361,65

974,99

1 886,72

1 407,70

1 170,75

za ubytovanie

15 970,00

14 733,20

14 957,20

17 319,20

21 145,60

25 156,20

za užívanie VP

186 148,95

177 897,29

164 714,25

180 372,22

178 429,70

184 269,21

za komunálny odpad

798 902,70

796 774,95

805 446,08

784 342,11

775 685,75

792 214,05

za uloženie odpadu

238 817,37

238 071,92

260 711,04

243 118,26

287 150,50

194 662,79

za drobný stavebný odpad

0,00

0,00

0,00

0,00

5 384,25

4 991,70

za dobývací priestor

0,00

3 264,58

2 655,51

2 655,51

2 124,41

2 124,41

za zrušené dane

670,74

121,48

404,52

149,30

1 185,18

97,95

Spolu

1 286 320,90

1 279 044,79

1 294 592,61

1 274 237,24

1 312 933,39

1 243 274,89