Dnes je 25.03.2019, meniny má Marián
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves > Rating mesta

Rating mesta

Rating mesta Spišská Nová Ves - október 2015

Udelený národný rating:           Aa2.sk

Výhľad:                                      stabilný

Zdôvodnenie ratingu:
Rating pridelený mestu Spišská Nová Ves je výsledkom hodnotenia vlastnej finančnej sily bez zohľadnenia mimoriadnych dotácii alebo transferov od štátu. Zohľadňuje nízku zadlženosť mesta, ktorá je hlboko pod priemerom slovenských mestských samospráv a je silnou stránkou mesta. Slabou stránkou mesta sú nižšie  prebytky bežného rozpočtu, ktoré by mali pokryť dlhovú službu a tiež zabezpečiť samofinancovanie investičných potrieb.

Rating mesta Spišská Nová Ves - október 2014

Udelený národný rating:           Aa2.sk

Výhľad:                                      stabilný

Zdôvodnenie ratingu:
Národný rating mesta Spišská Nová Ves Aa2.sk odráža jeho nízku zadlženosť a opatrný prístup k investíciám, ktorý reflektujú vyrovnané rozpočty mesta (pred finančnými operáciami) v rokoch 2012 a 2013. Rating je však obmedzený oslabenými prevádzkovými prebytkami mesta, ktoré boli v roku 2013 nižšie ako splátky istiny úverov. Rating zohľadňuje aj prevádzkové prostredie, ktoré poskytuje mestu len obmedzenú možnosť ovplyvniť svoje prevádzkové príjmy a výdavky.

Rating mesta Spišská Nová Ves – október 2013

Udelený národný rating:     Aa2.sk

Výhľad:                                stabilný

Zdôvodnenie ratingu:
Národný rating mesta Spišská Nová Ves odráža jeho nízku zadlženosť a opatrné fiškálne plánovanie. Rating je však obmedzený len miernymi prevádzkovými výsledkami mesta s prihliadnutím na jeho dlhovú službu a prostredie s nízkym rastom príjmov. Rating zohľadňuje aj prevádzkové prostredie, ktoré poskytuje mestu len obmedzenú možnosť ovplyvniť svoje prevádzkové príjmy a výdavky.

Rating mesta Spišská Nová Ves - október 2009

Rating mesta:                       Aa1.sk
Mesto sa nachádza v najvyššej strednej časti ratingovej stupnice slovenských miest, kde ratingy majú hodnoty od Aa1.sk do Aa2.sk.

Výhľad:                                 negatívny

Zdôvodnenie ratingu:
Národný rating mesta Spišská Nová Ves v Slovenskej republike Aa1.sk odráža dlhodobo uplatňovanú obozretnú fiškálnu politiku mesta, čo dokazujú aj vyrovnané rozpočtové výsledky a veľmi nízka zadlženosť, aj keď sa očakáva jej nárast. Ratingové hodnotenie taktiež zohľadňuje nedávny príklon súčasného vedenia mesta k expanzívnej investičnej politike, v kontexte očakávaných slabších príjmov a zhoršujúcej sa prevádzkovej výkonnosti. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom je aj istá miera neistoty týkajúca sa rozsahu úprav rozpočtu, ktoré si vyžiada náročná situácia v roku 2010, a ochota vedenia implementovať významné krátenie výdavkov a zlepšiť celkové rozpočtové výsledky.