dnes je 26.04.2017, meniny má Jaroslava
 
   Spišská Nová VesPríspevkové a rozpočtové organizácie mesta > Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Zariadenie pre seniorov

Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: (+ 421) 53/44 61 266

Fax: (+ 421) 53/ 41 77 201
Mobil: (+ 421) 0917 361 665
E-mail: domovdochodcov(at)ddsnv.sk

Web: www.ddsnv.sk

Riaditeľ
Ing. Štefan Šiška, tel. 053/41 77 202

Zástupca riaditeľa
Ing. Ján Kovalčík, tel. 053/41 77 203

Vedúca úseku zdravotného

Mgr. Zdenka Pacáková, tel. 053/41 77 217

Vedúca úseku sociálneho
Mgr. Galina Štrauchová, tel. 053/41 77 214

Vedúca stravovacej prevádzky, Brezová ul. 32
Ľubica Gondová, tel. 053/41 77 225

Domov dôchodcov

(Zariadenie pre seniorov)

 • je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves,
 • poskytuje sociálne služby pre starých občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti poskytuje služby pre 193 klientov (pre 175 klientov na Brezovej ulici č. 32 a 18 klientov na Slovenskej ulici č. 30 v zariadení opatrovateľskej služby).

V domove dôchodcov na Brezovej ul. č. 32 sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovaní sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov

V zariadení sa poskytujú tieto služby

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť

V zariadení opatrovateľskej služby na Slovenskej ul. č. 30 sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. V zariadení sa poskytujú obdobné služby ako v domove dôchodcov

V domove dôchodcov (zariadení pre seniorov) sa poskytujú tieto nasledovné sociálne služby:

 • pobyt v dennom stacionári, 
 • opatrovateľská služba v domácnosti fyzickej osobe  odkázanej na pomoc inej osoby,
 • stravovanie - jedáleň pre fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby

Konanie vo veciach sociálnych služieb a o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v domove dôchodcov /zariadení pre seniorov/, v zariadení opatrovateľskej služby  a v dennom stacionári sa podáva na Mestskom úrade, odbor financií, školstva a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1 pre občanov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi. Ostatné fyzické osoby podávajú žiadosť o odkázanosti na sociálnu služby v mieste príslušného trvalého pobytu.

1. Podanie žiadosti 

 • žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive. Odkázanosť na sociálnu službu sa vykonáva formou posudkovej činnosti.

2. Posudková činnosť

 • Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby  a na opatrovateľskú službu.

Lekárska posudková činnosť

 • je posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudkový lekár.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie odkázanosti  fyzickej osoby na sociálnu službu. Pri sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú:

 • individuálne predpoklady fyzickej osoby,
 • rodinné prostredie fyzickej osoby,
 • prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

 

Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, prípadne obec podľa miesta trvalého pobytu občana, ktorý požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydá rozhodnutie, na základe ktorého sa určí druh sociálnej služby. Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

Potrebné formuláre a tlačivá je možné stiahnuť na www.ddsnv.sk