Dnes je 25.09.2020, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesKultúra a voľný čas > Spišské osvetové stredisko

Spišské osvetové stredisko

Spišské osvetové stredisko (ďalej len „SOS“) je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá pôsobí na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Jej poslaním je poskytovanie poradenských a metodických služieb, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti a záujmovo-vzdelávacej činnosti. Podporuje kultúrno-výchovné aktivity národnostných menšín žijúcich v regióne a aktivity pri rozvíjaní regionálnej, cezhraničnej spolupráce s mestom Glógow Malopolski v Poľskej republike a spoluprácu výtvarníkov medzi Spišským osvetovým strediskom a maďarskou galériou Gardony.

SOS tradične zabezpečuje všetky postupové okresné, regionálne a krajské súťaže záujmovo umeleckej činnosti.

Ambíciou SOS  je vytvárať komplexnú ponuku kultúrnych produktov a služieb v súčinnosti s aktivitami cestovného ruchu, vo vzťahu k histórii a pamiatkam regiónu, podchytiť kultúrno-osvetové a záujmovo-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach.

SOS je súčasťou program Terra Incognita, realizuje aktivity spojené s vytýčenými cieľmi Gotickej a Železnej cesty. Participuje aj pri realizácii Spišského Jeruzalema, projektu Košického samosprávneho kraja. Dlhodobo a systematicky spolupracuje s Úniou žien Slovenska, Spišským literárnym klubom, Občianskym združením Fotografická spoločnosť Spiš, Agentúrou pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši, ako aj s Baníckym spolkom Spiš.

Medzi tradičné podujatia v pôsobnosti Spišského osvetového strediska patria Spišské folklórne slávnosti, AVITUR, Spišské zborové dni, Filmfest, Spišské fotografické a výtvarné salóny, umelecké plenéry.

Poslaním SOS je podpora, rozvoj výtvarného talentu detí a mládeže, tvorivé výtvarné aktivity dospelých neprofesionálnych výtvarníkov organizovaním autorských, putovných a tematických výstav, medzi ktoré patrí aj výstava Villa Nova - Výtvarné spektrum, ktorá má 49 ročnú tradíciu.

Zameriava sa na kultiváciu reči a krásu nášho jazyka organizovaním tvorivých dielní, rozborových seminárov na oblastných a regionálnych prehliadkach a súťažiach s umeleckým slovom. Podporuje detskú dramatickú tvorivosť, aktivity v oblasti činoherného divadla a divadla mladých, prezentuje výsledky ich umeleckého snaženia na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti "Z rozprávky do rozprávky", mladého a činoherného divadla "Divadelné dosky".

Vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a jej uchovávanie. Zameriava sa na podporu, uchovávanie a sprístupňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry organizovaním folklórnych slávností, ukážok tradičných ľudových remesiel. Pri organizovaní prehliadok a súťaží spolupracuje nielen s obecnými úradmi, ale aj farskými úradmi rôznych vierovyznaní.

Spišské osvetové stredisko v roku 2012 zorganizovalo:

  • 78 súťaží, prehliadok a festivalov, ktorých sa zúčastnilo 3697 účinkujúcich a 15378 návštevníkov
  • 8 cyklických záujmových aktivít s účasťou 160 osôb
  • 2 jednorazové aktivity s účasťou 80 osôb

Spišské osvetové stredisko v roku 2009 zorganizovalo:

  • 120 súťaží, prehliadok a festivalov, ktorých sa zúčastnilo 4 793 účinkujúcich a 10 944 návštevníkov
  • 30 cyklických záujmových aktivít s účasťou 402 osôb
  • 180 jednorazových akcií s účasťou 29 500 osôb

Kontakty

Zimná č. 47
052 01 Spišská Nová Ves

telefón: 053/4425250, 4424092
fax: 053/4424092
web: www.osvetasnv.sk, facebook/osvetasnv
e-mail: osvetasnv(at)osvetasnv.sk

štatutár
Mgr. Monika Tkáčová
poverená riadením
053/4424092
osveta4(at)osvetasnv.sk

sekretariát
Alena Jurečková
053/4424092
sekretariat(at)osvetasnv.sk