Dnes je 20.01.2020, meniny má Dalibor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na zastupovanie počas PN - odborný pracovník Komunitného centra v Spišskej Novej Vsi

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, adresa Komunitného centra: Potočná č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves

vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN

a)        jedno pracovné miesto odborného pracovníka  Komunitného centra v Spišskej Novej Vsi

 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 31/01/2020 o 8.30 hod. v priestoroch malej zasadačky č. dv. 304, na druhom poschodí mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27/01/2020 do 14:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
rozpočtová organizácia Mesta Spišská Nová Ves, IČO: 35546611
___________________________________________________________________________
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súlade s § 84 zákona č. 318/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka - 2 pracovné miesta
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 318/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vyžaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie.
Pracovný pomer na dobu: určitú do 31. 10. 2020.
Platové podmienky: budú určené v zmysle zákona č. 318/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
* žiadosť o prijatie do zamestnania,
* profesijný životopis (formát Europass),
* doklady o ukončenom vzdelaní,
* súhlas so spracovaním osobných údajov,
* vyhlásenie o bezúhonnosti (v prípade úspešnosti vo VK výpis z registra trestov)

Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves týmto zároveň vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta - pedagogický asistent/asistentka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 20. 1. 2020 do 14.00 hod. na adresu: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania asistent– neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na vyššie uvedenú adresu. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené!
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Neúspešných kandidátov už Správa školských zariadení nebude kontaktovať.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Spišskej Novej Vsi, dňa 8. 1. 2020

Mgr. Radka Romaňáková
riaditeľka