dnes je 24.04.2017, meniny má Juraj
 
   PodnikateľÚradná tabuľaÚradné oznamy > STEZ - prenájom nebytových priestorov

STEZ - prenájom nebytových priestorov

STEZ – príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves

na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu NEBYTOVÝ PRIESTOR v Spišskej Novej Vsi, a to:

v objekte hotel Šport - občerstvenie Hokejka, ul. T. Vansovej č. 1  Spišská Nová Ves, súp. č. 2171 na parcele KN 5094 v k. ú. Spišská Nová Ves o výmere 70 m2 podlahovej plochy.

STEZ požaduje od záujemcu ponechať doterajší účel využitia priestoru za účelom predaja občerstvenia pre verejnosť.

Lehota na doručenie cenových ponúk so záväzným uvedením účelu využitia priestorov pre záujemcov o nájom uvedených nebytových priestorov, pondelok – piatok 8.00 - 13.00 h, najneskôr však do 10.00 hod. dňa 28. 4. 2017, a to výlučne na sekretariáte STEZ, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves.