Dnes je 17.11.2018, meniny má Klaudia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 11. 2018. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN č. 5/2018.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo (radka.romanakova(at)mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves – právne oddelenie – č. dverí 308.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Mgr. Radka Romaňáková

Pripomienkovanie návrhu dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 13. 11. 2018. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu dodatku nariadenia.

Pripomienka k návrhu dodatku môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo dana.mrnkova@mestosnv.sk, alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie školstva, č. dverí 218.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková       

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 13. 11. 2018. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu.

Pripomienka k návrhu rozpočtu môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo (iveta.topoliova(at)mestosnv.sk) alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Pripomienkovanie návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018

Návrh 3. zmeny rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 13. 11. 2018. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu.

Pripomienka k návrhu rozpočtu môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo (iveta.topoliova(at)mestosnv.sk) alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová