Dnes je 12.12.2019, meniny má Otília
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 26. 11. 2019. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo dana.mrnkova@mestosnv.sk, alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie školstva, č. dverí 218.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

 

Pripomienkovanie návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

Návrh 5. zmeny rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle dňa 27. 11. 2019. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 5. zmeny rozpočtu.

Pripomienka k návrhu 5. zmeny rozpočtu môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo (iveta.topoliova(at)mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová