Dnes je 21.10.2019, meniny má Uršuľa
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 10. 2019. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN č. 3/2019.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo stefan.pohly(at)mestosnv.sk, brigita.sopkova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie vnútornej správy, č. dverí 21 na 2. poschodí, č. dverí 114 na prízemí.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Brigita Sopková

Pripomienkovanie návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

Návrh 4. zmeny rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle dňa 14. 10. 2019. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 4. zmeny rozpočtu. Pripomienka k návrhu 4. zmeny rozpočtu môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo iveta.topoliova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová 

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 10. 2019. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo peter.strauch(at)mestosnv.sk, alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 307.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracoval:
JUDr. Peter Štrauch