Dnes je 13.11.2019, meniny má Stanislav
Mesto Spišská Nová Ves

Založenie OOCR

Dátum: marec 2012
Autor: Ing. Andrea Jančíková, kancelária primátora

Zákon č. 386/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 o podpore CR, umožňuje spájanie  subjektov nachádzajúcich sa v území destinácie za účelom ďalšej spolupráce v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom oblastnej organizácie. Tú  musí tvoriť najmenej 5 obcí a minimálne 2 podnikateľské subjekty. Počet prenocovaní za rok musí byť vyšší ako 50 000. 

Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 150-tisíc (takúto organizáciu vytvorili mestá Poprad, Vysoké Tatry a obec Štrba).

Mesto Spišská Nová Ves prevzalo na seba nielen úlohu iniciátora založenia organizácie, ale i manažmentu organizácie, ako aj poskytovateľa priestorov v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre počas prvého roku fungovania. Rovnako poskytne bezplatné využitie Informačného a rezervačného systému pre cestovný ruch a destinačný manažment Deskline, prenájom ktorého mesto financuje každoročne v objeme cca 2 000 €.

Zámer vytvoriť  destináciu, ktorá by odzrkadľovala všetky historicko-kultúrne atribúty Spiša, ako aj prírodný potenciál Národného parku Slovenský raj sa nepodaril. „Zabránili tomu najmä dve skutočnosti a to, že prirodzený región Spiša delí administratívna hranica Košického a Prešovského kraja, a že obce, ktoré sú súčasťou územia Národného parku Slovenský raj viac inklinujú k destinácii Slovenský raj, ako k širšiemu regiónu Spiša,“ zdôvodnila túto skutočnosť Ing. Zuzana Záborská, výkonná riaditeľa OOCR SPIŠ.  

Okrem Oblastnej organizácie CR SPIŠ (OOCR SPIŠ), ktorej zakladateľmi Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica, Poráč, Markušovce, Danišovce, Spišský Hrušov, Hotel Metropol, a. s., JEKA SK - výmenné tábory mládeže, o. z., STEZ Spišská Nová Ves, BBF elektro, s. r. o., Cestovná agentúra KAMI, s. r. o., ACOMO, s. r. o., Brantner Nova, s. r. o., vznikli v území Spiša ďalšie tri OOCR:

  • OOCR Vysoké Tatry (Poprad, Štrba, Vysoké Tatry, Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Tatry mountain resorts, a. s., a Aquapark Poprad, s. r. o.), 
  • OOCR Vysoké Tatry - Podhorie (Veľká Lomnica, Stará Lesná, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Mlynica, Štôla a Liptovská Teplička, dva podnikateľské subjekty a Združenie cestovného ruchu zo Starej Lesnej),
  • OOCR Tatry - Spiš - Pieniny (Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Vrbov, Ždiar, Osturňa, Veľká Franková, Malá Franková, Červený Kláštor, Majere, Matiašovce, Spišské Hanušovce a Jezersko a 12 podnikateľských subjektov z oblasti Tatier, Stredného Spiša a Pienin. 

OOCR Slovenský raj zatiaľ nevznikla.

„Ďalšie samosprávy a podnikateľské subjekty poskytujúce služby a produkty v cestovnom ruchu na území destinácie majú právo sa stať členmi tejto organizácie v súlade s jej stanovami. Zámerom OOCR SPIŠ je vytvoriť z historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt aj v spolupráci s ďalšími OOCR na jeho území významnú a navštevovanú turistickú destináciu,“ dodala výkonná riaditeľa OOCR SPIŠ.

Ustanovujúceho zhromaždenia OOCR SPIŠ sa 2. marca 2012 zúčastnilo všetkých 14 zakladajúcich členov. Jej najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. Každý člen má jeden hlas. Ďalšími orgánmi sú predstavenstvo, dozorná rada a výkonný riaditeľ. Do týchto orgánov boli zvolení:

PREDSTAVENSTVO

1.    Ing. Zuzana Záborská, Mesto Spišská Nová Ves, predseda
2.    Mgr. Vladimír Nováček, JEKA, o. z., podpredseda
3.    Ing. Iveta Rušinová, Mesto Krompachy, člen
4.    Anna Nemčíková, Mesto Gelnica, člen
5.    Michal Čuchran, Obec Markušovce, člen
6.    Ing. Miroslav Biroš, BBF elektro, s. r. o., člen
7.    Ing. Vladimír Čech, Brantner Nova, s. r. o., člen
8.    Ing. Zuzana Kniesnerová, Hotel Metropol, a. s., člen

DOZORNÁ RADA
1.    Štefánia Kamenická, CA KAMI, s. r. o., predseda
2.    Ján Magdoško, STEZ Spiš. N. Ves, podpredseda
3.    Ing. Pavol Bečarik, ACOMO, s. r. o., člen
4.    Ing. Peter Volčko, Obec Poráč, člen
5.    Miroslav Výrostek, Obec Danišovce, člen
6.    Ing. Mária Zahornadská, Obec Spišský Hrušov, člen

Funkciu výkonného riaditeľa bude dočasne v prvom roku vykonávať Ing. Zuzana Záborská, vedúca útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu Spišská Nová Ves a zároveň predsedníčka predstavenstva. Tá je nominovaná aj za členku Rady agentúry, ktorú zriaďuje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako svoj poradný a kontrolný orgán pre otázky činnosti a hospodárenia agentúry zameranej na propagáciu a prezentáciu Slovenskej republiky doma aj v zahraničí.

V rámci štátneho rozpočtu na rok 2012 bolo vyčlenených pre zaregistrované oblastné organizácie CR celkovo 2,5 mil. €.  „OOCR SPIŠ požiadala o dotáciu pre tento rok vo výške zložených členských príspevkov k 15. marcu, teda vo výške 11 800 EUR. Členské príspevky a štátna dotácia (spolu 23 600 €) budú pre rok 2012 základom financovania činností organizácie. Ďalšími zdrojmi financovania budú členské príspevky pristupujúcich členov, zdroje z úspešných projektov v oblasti rozvoja cestovného ruchu, ale aj z komerčnej činnosti organizácie zameranej na cestovný ruch,“ uviedla Ing. Zuzana Záborská.

Výpočet členských príspevkov zakladajúcich členov na rok 2012 (ako paušálov) bol schválený podľa počtu prenocovaní a druhu zariadenia (viď nižšie).

Typ člena

Mechanizmus výpočtu členského príspevku

Výška ročného
členského príspevku
v €

Samospráva

 do 5 000 prenocovaní

     200

 do 10 000 prenocovaní

  1 000

 do 20 000 prenocovaní 

  2 000

 nad 20 000 prenocovaní     

  3 000

Ubytovacie zariadenie

 hotel    

  1 000

 penzión   

     500

Cestovná kancelária/agentúra

-

     500

Neziskové org., občianske združ.

-

     500

Dopracovaním mechanizmu výpočtu členských príspevkov pre ďalších pristupujúcich členov do OOCR SPIŠ sa bude predstavenstvo zaoberať na svojom prvom zasadnutí.

Účelom zriadenia OOCR SPIŠ je vykonávanie spoločného manažmentu destinácie, tvorba a realizácia koncepcií rozvoja CR v nej, tvorba a predaj spoločných produktov, koordinovaný marketing, účasť na výstavách CR a spoločná projektová činnosť. Prioritné aktivity v prvom roku fungovania budú sústredené na vypracovanie marketingovej stratégie, zabezpečenie marketingových nástrojov ako logo, slogan, vytvorenie interaktívnej web stránky, vytvorenie karty zliav ako produktu a jej uvedenie do prevádzky, prípadne príprava a účasť na spoločne dohodnutej výstave cestovného ruchu.