Dnes je 08.08.2020, meniny má Oskár
Mesto Spišská Nová Ves

Stanovy OOCR

Preambula

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ (ďalej len „OOCR SPIŠ“) je právnická osoba založená podľa Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

OOCR SPIŠ vytvára aktívnu platformu cieľavedomej spolupráce širokého spektra samospráv, podnikateľských subjektov, odborných organizácií, vzdelávacích inštitúcií a subjektov neziskového sektora pôsobiacich v oblasti a odvetví cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni.

OOCR SPIŠ združuje subjekty súkromného a verejného sektora a je organizáciou vytvorenou na báze partnerstva, ktoré prijíma nové výzvy v rozvoji cestovného ruchu na území Spiša a vytvára nástroje a prostriedky pre ich realizáciu. 

OOCR SPIŠ chráni záujmy svojich členov a podporuje činnosť svojich členov pri realizácii   stratégie a spoločne definovaných záujmov a cieľov rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti, v destinácii SPIŠ.

Hlavným zámerom OOCR SPIŠ je vytvoriť z historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt v spolupráci s ďalšími OOCR na jeho území celosvetovo významnú a navštevovanú turistickú destináciu.

Článok 1
Základné ustanovenia


1.    OOCR SPIŠ je dobrovoľnou, nezávislou, nepolitickou a neštátnou odbornou organizáciou so zameraním a záujmami činností v oblasti rozvoja cestovného ruchu s územnou pôsobnosťou svojich  členov.

2.    OOCR SPIŠ je právnickou osobou a vykonáva svoje činnosti v súlade s vlastnými stanovami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR).

3.    Právna spôsobilosť OOCR SPIŠ vzniká zápisom do registra organizácií cestovného ruchu vedeného na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“).

Článok 2
Názov a sídlo OOCR SPIŠ


1.    Názov oblastnej organizácie cestovného ruchu: SPIŠ

2.    Sídlo oblastnej organizácie cestovného ruchu: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves.

Článok 3
Predmet činnosti a pôsobnosť OOCR SPIŠ


1.    Cieľom organizácie je vybudovať z územia Spiša významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.

2.    Účelom OOCR SPIŠ je destinačný manažment a aktívne vytváranie podmienok pre podporu rozvoja cestovného ruchu na území svojich členov.

3.    OOCR SPIŠ vykonáva činnosti v súlade s § 15 zákona:
a)    komunikuje a facilituje proces budovania partnerstva  v rámci OOCR SPIŠ,
b)    komunikuje a spolupracuje s ďalšími OOCR zriadenými na území historického SPIŠa na spoločne definovaných, pripravovaných a realizovaných aktivitách a marketingu SPIŠa,
c)    zostavuje a realizuje plán/program rozvoja cestovného ruchu destinácie, pričom vychádza z vlastných analýz (sleduje štatistiky, trendy, prognózy) a z relevantných platných dokumentov v oblasti cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni,
d)    vypracováva odborné štúdie a analýzy v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
e)    cieľavedome tvorí a realizuje marketingovú stratégiu a marketingové a propagačné aktivity cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí  účinnými formami a zabezpečuje propagáciu destinácie pod spoločnou značkou,
f)    spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu (neinvestičné i investičné) a realizuje podporené projekty rozvoja cestovného ruchu z rôznych dostupných zdrojov (granty, nadácie, štrukturálne fondy, medzinárodné a cezhraničné programy...), 
g)    ako líder projektov, alebo projektový partner sa aktívne zúčastňuje v medzinárodných a cezhraničných projektoch,
h)    podporuje zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva i kultúrny, spoločenský a športový život, iniciuje, koordinuje i organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov destinácie,
i)    presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu s rešpektovaním ochrany životného prostredia, spôsobu života  obyvateľstva, ako aj vlastníckych práv v území,
j)    mapuje produkty, služby, aktivity, potenciál a hodnoty územia v spolupráci s členmi OOCR a so zástupcami odbornej verejnosti, spolupracuje s orgánmi obcí a inými osobami/subjektmi pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti,
k)    iniciuje alebo priamo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov a služieb cestovného ruchu vo svojom území,
l)    poskytuje  poradensko-konzultačné služby svojim členom a klientom,
m)    vypracúva a realizuje ročný plány činností a aktivít (akčné plány), ktoré schvaľuje valné zhromaždenie a monitoruje ich plnenie,
n)    buduje a aktualizuje  integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti a vedie databázu subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území pôsobenia organizácie,
o)    môže zriadiť alebo založiť turisticko - informačnú kanceláriu, alebo spolupracuje s už exitujúcimi v predmetnom území,
p)    môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného zámeru, cieľa a účelu OOCR SPIŠ,
q)    vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s cieľom podporovať predmet činnosti OOCR SPIŠ,
r)    zastupuje destináciu SPIŠ v regionálnych i národných orgánoch a organizáciách, ako aj v profesijných združeniach cestovného ruchu (VÚC, KOCR, ministerstvá, Vláda SR, SACR a iné),
s)    realizuje iné aktivity na podporu dosiahnutia hlavného zámeru, cieľa a účelu v súlade so stanovami a schválené valným zhromaždením v rámci plánovacích a koncepčných dokumentov organizácie,
t)    zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
u)    predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

Článok 4
Orgány OOCR SPIŠ


1.    Orgánmi OOCR SPIŠ sú:
a)    valné zhromaždenie,
b)    predstavenstvo,
c)    dozorná rada,
d)    výkonný riaditeľ.

2.    Funkčné obdobie volených orgánov OOCR SPIŠ je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby.

3.    Výkon funkcií v orgánoch OOCR SPIŠ je čestné s výnimkou výkonu funkcie výkonného riaditeľa.

Článok 5
Valné zhromaždenie OOCR SPIŠ


1.    Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia OOCR SPIŠ.

2.    Valnému zhromaždeniu predsedá predseda predstavenstva. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje uznášaniaschopnosť, ukončuje schôdzu valného zhromaždenia. Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, navrhne predsedajúci voľbu zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.

3.    Valné zhromaždenie zvoláva predseda predstavenstva alebo ním poverený podpredseda predstavenstva a to spravidla štyrikrát do roka, najmenej však dvakrát do roka. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou zaslanou elektronicky na e-mailovú adresu  člena organizácie s jej následným osobným doručením, v ktorej bude uvedený termín a program zasadnutia valného zhromaždenia.

4.    Na valné zhromaždenie možno prizvať pridružených členov aj nečlenov, ak to vyžaduje predmet rokovania.

5.    Až do zvolenia orgánov organizácie predsedá valnému zhromaždeniu PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta Spišská Nová Ves, ktorého určili zakladajúci členovia.

6.    O rokovaní valného zhromaždenia spisuje zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpisuje predsedajúci valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia. K zápisnici sa prikladajú všetky materiály a návrhy predložené valnému zhromaždeniu na rokovanie. Zápisnice z valného zhromaždenia musia byť archivované počas existencie organizácie a po jej zániku v lehotách podľa platných predpisov SR.

7.    Ak o zvolanie valného zhromaždenia písomne požiada najmenej jedna tretina riadnych členov organizácie alebo dozorná rada predseda predstavenstva alebo podpredseda zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

8.    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov  a predseda  alebo podpredseda predstavenstva. Pokiaľ nebol predseda predstavenstva ešte zvolený, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné  ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov organizácie. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu predstavenstva.  To platí len vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v pozvánke.

9.    Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

10.    Uznesenie o zásadných otázkach podľa Článku 5, odseku 12 je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členských subjektov.

11.    Ak riadne valné zhromaždenie nebolo schopné uznášať sa, zvoláva sa náhradné valné zhromaždenie a  to do dvoch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať pôvodné.

12.    Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach OOCR SPIŠ, a to najmä:
a)    schvaľuje stanovy organizácie, ich zmeny a dodatky,
b)    volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa,
c)    rozhoduje o rozpustení alebo zrušení OOCR SPIŠ alebo o jej zlúčení s inou oblastnou organizáciou,
d)    rozhoduje o vylúčení člena OOCR SPIŠ,
e)    schvaľuje členstvo organizácie v medzinárodných a národných organizáciách cestovného ruchu,
f)    na návrh predstavenstva  a po prerokovaní schvaľuje a ustanovuje ďalšie odborné, či poradné komisie a pracovné skupiny, ak to skvalitní činnosti organizácie a významne podporí rozvoj cestovného ruchu v území, a ktorých pôsobnosť, povinnosti a zodpovednosti budú vymedzené internými smernicami organizácie,
g)    schvaľuje Stratégiu/Program/Koncepciu rozvoja cestovného ruchu destinácie s ohľadom na lokálne, regionálne  a národné priority (v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu SR a Vyššieho územného celku),
h)    každoročne určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov podľa stanov a internej smernice organizácie o výške a spôsobe platenia členského,
i)    schvaľuje ročný plán aktivít (akčný plán), rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti organizácie (ďalej len "výročná správa"),
j)    rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov OOCR SPIŠ vrátane pôžičiek a úverov,
k)    schvaľuje vnútorné smernice OOCR SPIŠ, najmä:
-    volebný a rokovací poriadok valného zhromaždenia,
-    smernicu o činnostiach, povinnostiach a zodpovednostiach výkonného riaditeľa OOCR,
-    organizačný a pracovný poriadok, organizačnú štruktúru vrátane odborných, poradných komisií, či pracovných skupín,
-    smernicu o členstve a členskom príspevku,
-    smernicu o zásadách hospodárenia s majetkom organizácie,
l)    vymenúva a odvoláva likvidátora v prípade zániku organizácie a určuje jeho odmenu,

13.    Fyzická osoba, ktorá je členom organizácie, uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby.

14.    Právnická osoba, ktorá je členom organizácie, uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu, alebo prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby.

15.    Každý člen OOCR SPIŠ má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas.

16.    Valné zhromaždenie môže na návrh predstavenstva schváliť odmenu za výkon funkcií v orgánoch OOCR SPIŠ za vopred stanovených kritérií.

17.    Podrobnosti o spôsobe rokovania na valnom zhromaždení, spôsobe voľby, hlasovania a predkladaní návrhov na rokovaniach valného zhromaždenia ustanoví rokovací a volebný poriadok.

Článok 6
Predstavenstvo OOCR SPIŠ


1.    Predstavenstvo je riadiaci orgán OOCR SPIŠ, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Predstavenstvo zasadá minimálne raz za tri mesiace. 

2.    Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, týchto stanov, vnútorných smerníc organizácie alebo uznesenia valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu OOCR SPIŠ.

3.    Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok.

4.    Predstavenstvo je osemčlenné. Členmi predstavenstva sú predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a ďalší šiesti členovia predstavenstva zvolení valným zhromaždením, pričom obce a ostatné členské subjekty musia mať v predstavenstve zastúpenie rovnakým počtom členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby.

5.    Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, alebo v prípade jeho neprítomnosti, hlas podpredsedu predstavenstva.

6.    Zo zasadnutí predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorá sa rozposiela členom predstavenstva, predsedovi dozornej rady a výkonnému riaditeľovi.

7.    Predstavenstvo vykonáva právomoci, ktoré nie sú výlučne zverené valnému zhromaždeniu. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:
a)    organizačne zabezpečovať valné zhromaždenie, pripravovať podklady pre jeho rokovanie a zabezpečovať plnenie jeho uznesení,
b)    predkladať valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov OOCR SPIŠ na ďalšie volebné obdobie,
c)    navrhnúť a predložiť na schválenie valného zhromaždenia kandidáta na pozíciu výkonného riaditeľa organizácie vrátane výšky jeho mzdy,
d)    podávať návrh na výmaz OOCR SPIŠ a oznamovať ministerstvu zmenu stanov organizácie,
e)    spolupracovať pri príprave, spracovávaní a realizácii plánovacích dokumentov organizácie - stratégiu rozvoja cestovného ruchu destinácie, marketingovú, komunikačnú stratégiu
f)    spolupracovať pri zostavovaní akčných, spravidla ročných plánov činnosti a aktivít, ktoré vypracováva výkonný riaditeľ organizácie
g)    zabezpečovať realizáciu schválených úloh organizácie v súlade s jej cieľmi
h)    prerokovávať každoročne spracovaný projekt so žiadosťou o pridelenie dotácie v zmysle zákona
i)    prerokovávať návrh rozpočtu organizácie a výročnú správu a predkladať ich na schválenie valnému zhromaždeniu,
j)    hospodáriť s majetkom organizácie v súlade so smernicou o zásadách hospodárenia organizácie,
k)    poskytovať informácie o zámeroch a činnostiach organizácie členom OOCR,
l)    poskytovať dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informovať ju o schôdzach predstavenstva a poskytovať jej zápisnice z týchto schôdzí.

8.    Predstavenstvo  môže rozhodovať aj mimo zasadnutia spôsobom „per rollam“, ak je to potrebné a účelné z časového a ekonomického hľadiska. Hlasovanie „per rollam“ je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia predstavenstva a ak na základe zaslaných podkladových materiálov potrebná väčšina členov vysloví písomne rovnaké stanovisko.

9.    Na zasadnutie predstavenstva možno prizývať externých odborníkov s cieľom konzultácií a poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu v území.

10.    Členstvo v predstavenstve zaniká:
a)    uplynutím funkčného obdobia,
b)    písomnou výpoveďou adresovanou predsedovi predstavenstva, príp. podpredsedovi, alebo priamo predsedovi valného zhromaždenia,
c)    odvolaním valným zhromaždením
d)    zánikom členstva subjektu v organizácií, ktorú člen zastupuje,
e)    ak sa člen predstavenstva bez uvedenia dôvodu 2 x po sebe osobne nezúčastní na zasadnutiach predstavenstva.

11.    Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie alebo je odvolaný, výkon jeho funkcie zanikne až  zvolením nového  člena predstavenstva valným zhromaždením, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie.

12.    Na čele predstavenstva je predseda predstavenstva, ktorý riadi činnosť orgánov OOCR SPIŠ, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a valného zhromaždenia a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.

13.    Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom OOCR SPIŠ a zastupuje organizáciu navonok. Ak predseda predstavenstva nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu predstavenstva vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu podpredseda predstavenstva.

14.    Predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva sú oprávnení konať v mene OOCR SPIŠ vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. V súlade so stanovami a s uzneseniami valného zhromaždenia  uzatvára  zmluvy, dohody a iné právne akty.

15.    Predsedu predstavenstva v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva, a ak ani on  nie je prítomný, tak predsedom predstavenstva písomne poverený člen predstavenstva.

Článok 7
Dozorná rada OOCR SPIŠ


1.    Dozorná rada je kontrolným nezávislým orgánom OOCR SPIŠ a má šiestich členov, a to predsedu, podpredsedu a štyroch členov. Členov a predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie zo zástupcov členov organizácie. Podpredsedu dozornej rady volí spomedzi svojich členov dozorná rada.

2.    Obce a ostatné členské subjekty musia mať v dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu.

3.    Predsedu dozornej rady v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda dozornej rady.

4.    Predseda dozornej rady riadi jej činnosť v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa  zasadnutí predstavenstva s hlasom poradným.

5.    Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti.

6.    Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby. Zánik funkcie člena dozornej rady uplynutím funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena dozornej rady do funkcie valným zhromaždením.

7.    Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie alebo je odvolaný, výkon jeho funkcie zanikne až  zvolením nového  člena dozornej rady valným zhromaždením, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie.

8.    Do právomocí dozornej rady patrí:
a)    volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady
b)    kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
c)    preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie k nim valnému zhromaždeniu,
d)    kontroluje hospodárenie s majetkom organizácie,
e)    kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s relevantnými osobitnými predpismi,
f)    kontroluje, či OOCR vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a stanovami organizácie,
g)    upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky v činnosti organizácie a podáva návrhy na ich odstránenie,
h)    upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov,
i)    vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,
j)    prešetruje podané sťažnosti členov organizácie týkajúce sa činnosti, alebo nečinnosti organizácie, jej orgánov a členov,
k)    predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu raz ročne najneskoršie do 2 mesiacov od ukončenia predchádzajúceho kalendárneho roka.

9.    Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe svojej praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čo preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

10.    Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s funkciou člena predstavenstva a s funkciou výkonného riaditeľa.

11.    Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady minimálne dva krát ročne formou pozvánky, ktorú zašle elektronicky a následne osobne doručí každému členovi dozornej rady najneskôr 10 dní pred zasadnutím dozornej rady.

12.    Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov dozornej rady a zároveň je prítomný predseda, alebo podpredseda. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady.

13.    Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa rozpošle všetkým členom dozornej rady, predsedovi predstavenstva  a výkonnému riaditeľovi organizácie.

Článok 8
Výkonný riaditeľ OOCR SPIŠ


1.    Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom organizácie a volí ho valné zhromaždenie na základe odporúčania predstavenstva.

2.    V prvom roku fungovania OOCR, t. j. po jej založení a registrácii a najneskoršie do konca kalendárneho roku, dočasne funkciu výkonného riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva zvolený na ustanovujúcom valnom zhromaždení organizácie.

3.    Výkonný riaditeľ je oprávnený konať v mene OOCR SPIŠ v rozsahu ustanovenom týmito stanovami a schválenou vnútornou smernicou, je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva organizácie.

4.    Ak sa výkonný riaditeľ vzdá funkcie alebo je odvolaný, výkon jeho funkcie zanikne až  zvolením nového  výkonného riaditeľa valným zhromaždením, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie.

5.    Výkonný riaditeľ realizuje výkon rozhodnutí predstavenstva, je zodpovedný za činnosti, aktivity a prevádzku organizácie, pričom úzko spolupracuje s predstavenstvom.

6.    Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa zasadnutí ostatných orgánov organizácie s hlasom poradným a žiadať o zaradenie bodov rokovania do programu zasadnutia, pričom ostatné orgány organizácie majú povinnosť vyhovieť jeho žiadosti.

7.    Výkonný riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia činností a prevádzky organizácie, ktoré neboli zverené inému orgánu organizácie, pričom výlučnou právomocou výkonného riaditeľa je:
a)    riadenie organizácie, priame riadenie zamestnancov organizácie a pracovnoprávnych vzťahov, personálna politika organizácie, zabezpečenie kvalitných pracovných zdrojov pre všetky zložky organizačnej štruktúry organizácie vrátane odborných, poradných komisií, či pracovných skupín
b)    finančné riadenie organizácie  v súlade so schválenými plánovacími dokumentmi a schváleným rozpočtom organizácie a zabezpečovanie financovania aktivít a potrieb organizácie najmä prostredníctvom prípravy a realizácie spoločných projektov, ako aj prostredníctvom komerčných činností organizácie,
c)    hospodárenie s majetkom organizácie so súhlasom predsedu predstavenstva a realizácia finančných operácií do výšky limitu schváleného predstavenstvom.

8.    Do povinností výkonného riaditeľa patrí:
a)    príprava, spracovávanie a realizácia plánovacích dokumentov organizácie - stratégia rozvoja cestovného ruchu destinácie, marketingová, komunikačná stratégia,
b)    vypracovávanie analýz, štúdií, odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov organizácie
c)    spracovanie ročných plánov činnosti a aktivít (akčných plánov),
d)    predkladanie predstavenstvu návrh rozpočtu na príslušný rok a realizovanie schváleného rozpočtu organizácie,
e)    vypracovávanie výročnej správy,
f)    každoročné spracovávanie projektu so žiadosťou o pridelenie dotácie v zmysle zákona,
g)    komunikácia s novými potenciálnymi členmi OOCR SPIŠ,
h)    facilitácia procesu budovania OOCR SPIŠ,
i)    plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
j)    koordinácia činností odborných, poradných komisií a pracovných skupín,
k)    vypracovávanie všetkých smerníc týkajúcich sa činností a prevádzky OOCR a predkladá, ich na rokovanie predstavenstvu a schválenie valnému zhromaždeniu,
l)    hospodárenie s majetkom OOCR a za vedenie účtovníctva podľa relevantných osobitných predpisov,
m)    vedenie zoznamu členov OOCR a právnych vzťahov vyplývajúcich z členstva OOCR,
n)    organizačné zabezpečenie zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva a príprava podkladov na ich rokovanie,
o)    poskytovanie informácií o zámeroch a činnostiach organizácie členom OOCR,
p)    poskytovanie podkladov dozornej rade na kontrolnú činnosť.

9.    Podrobnosti o pôsobnosti výkonného riaditeľa a rozsahu právomocí ustanoví vnútorná smernica.

Článok 9
Konanie v mene organizácie OOCR SPIŠ


1.    Za organizáciu sú oprávnení v rozsahu určenom týmito stanovami spoločne podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva alebo predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ alebo podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, a to vo všetkých veciach, pričom všetci sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.

2.    Oprávnené osoby za organizáciu konajú tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizácie podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Článok 10
Členstvo v OOCR SPIŠ

1.    Členstvo v organizácii je dobrovoľné a neprevoditeľné.

2.    Riadnym členom organizácie sa môže stať  obec a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území pôsobnosti OOCR,  a to na základe písomnej prihlášky, pričom každá fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca na území členských obcí má právo byť členom organizácie.

3.    Každý člen OOCR musí pred schválením predstavenstvom potvrdiť písomný bezvýhradný súhlas so stanovami OOCR.

4.    Členstvo v OOCR vzniká až dňom zápisu do zoznamu členov OOCR, ktorému predchádza schválenie predstavenstvom a zaplatenie členských príspevkov podľa týchto stanov a vnútornej smernice OOCR.

5.    Prihláška uchádzača o členstvo musí obsahovať minimálne:
a)    názov obce/mesta, alebo právnickej alebo fyzickej osoby,
b)    sídlo,
c)    identifikačné číslo organizácie (IČO),
d)    vyhlásenie o bezvýhradnom súhlase s platnými stanovami organizácie,
e)    doklad o zaplatení členského príspevku,
f)    pri ubytovacom zariadení doklad o registrácii platiteľa daní z ubytovania,
g)    dátum podania prihlášky a podpis štatutárneho zástupcu.

6.    Za vedenie zoznamu členov OOCR zodpovedá výkonný riaditeľ.

7.    Riadne členstvo v OOCR zaniká:
a)    dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia adresovaného predsedovi predstavenstva organizácie, 
b)    pri zániku právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby,
c)    vylúčením člena z OOCR po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia z dôvodu porušovania stanov, neplnenia povinností vyplývajúcich zo stanov a vnútorných smerníc OOCR, neplatenia členského príspevku do 60 dní od doručenia výzvy na zaplatenie predsedom predstavenstva alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena OOCR.

8.    Voči rozhodnutiu o vylúčení člena z OOCR podľa odseku 10 písmena c) sa môže člen OOCR písomne odvolať. Odvolacím orgánom je dozorná rada OOCR, ktorá rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomného odvolania voči rozhodnutiu o vylúčení člena z OOCR.

9.    Organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa zistenia dôvodu zániku členstva podľa odseku 10. Pri zániku členstva podľa odseku 10 písmena a) a c) do 15 pracovných dní písomne oznámi túto skutočnosť vyškrtnutému členovi.

10.    Zánikom riadneho členstva zanikajú riadnemu členovi všetky volené a menované funkcie v orgánoch organizácie.

11.    Vyškrtnutý člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou organizácie.

Článok 11
Práva a povinnosti členov OOCR SPIŠ


1.    Práva a povinnosti člena OOCR vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov OOCR.

2.    Zakladajúcim členom neprináležia žiadne výhody oproti členom, ktorí vstúpia do organizácie počas jej existencie.

3.    Každý člen organizácie má právo:
a)    na informácie a vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení OOCR,
b)    zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia a rokovaniach odborných, poradných, či pracovných skupín,
c)    voliť orgány a byť volený do orgánov OOCR v súlade s týmito stanovami a vnútornými smernicami OOCR,
d)    vykonávať zverené funkcie v orgánoch OOCR podľa týchto stanov a vnútorných smerníc OOCR,
e)    upozorňovať orgány OOCR na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie činnosti,
f)    poberať základný marketingový servis organizácie bezplatne alebo pri špecifických projektoch za zvýhodnených podmienok,
g)    zúčastňovať sa na činnostiach, podujatiach a aktivitách OOCR a používať výhody členstva v organizácii,
h)    byť členom odborných, poradných komisií, či pracovných skupín,
i)    iné služby uvedené vo vnútornej smernici OOCR.

4.    Člen OOCR je povinný:

a)    dodržiavať stanovy a vnútorné smernice OOCR,
b)    riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c)    dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
d)    poskytovať OOCR štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu potrebné pre jej činnosť,
e)    poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii stratégií/koncepcií rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,
f)    plniť rozhodnutia orgánov organizácie,
g)    chrániť majetok, dobré meno a iné zákonom chránené práva organizácie,
h)    najneskôr do konca februára bežného roka zaslať OOCR informáciu o počte prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci rok, ak je členom OOCR obec.

5.    Podrobnosti o právach a povinnostiach členov OOCR ustanoví vnútorná smernica.

Článok 12
Členské príspevky a spôsob určenia výšky členských príspevkov OOCR SPIŠ


1.    Výšku členských príspevkov pre príslušný rozpočtový rok a lehotu splatnosti členských príspevkov schvaľuje valné zhromaždenie uznesením.

2.    Členské príspevky členov OOCR sú:
a)    ročný členský príspevok,
b)    mimoriadny členský príspevok.

3.    Určenie výšky a spôsob výpočtu členských príspevkov pre 1. rok fungovania OOCR je nasledovné:

Samospráva:
do 5 000 prenocovaní: 200 EUR
do 10 000 prenocovaní: 1 000 EUR
do 20 000 prenocovaní: 2 000 EUR
nad 20 000 prenocovaní: 3 000 EUR
Ubytovacie zariadenie:
Hotel: 1 000 EUR
Penzión: 500 EUR
CA, CK: 500 EUR
N. O., O. Z.: 500 EUR

4.    Výšku a spôsob určenia ročného a mimoriadneho členského príspevku pre ďalšie rozpočtové roky ustanoví vnútorná smernica pre ten ktorý rok.


Článok 13
Majetok a hospodárenie OOCR SPIŠ

1.    OOCR SPIŠ je samostatným hospodáriacim subjektom. Majetok nadobudnutý pri výkone činnosti organizácie je vo vlastníctve organizácie.

2.    OOCR hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok a ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky.

3.    Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

4.    Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra toho kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku.

5.    OOCR vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu .

6.    OOCR vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jej prevádzkovú činnosť.

7.    OOCR sa môže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nadobúdať podiely v obchodných spoločnostiach s cieľom naplniť hlavný zámer, cieľ a účel OOCR.

8.    Na zabezpečenie a dosiahnutie predmetu činnosti využíva OOCR svoj majetok a iné hodnoty poskytnuté OOCR.

9.    Organizácia je povinná pri hospodárení so svojim majetkom dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR.

10.    Zdrojom financovania OOCR sú najmä:
a)    členské príspevky,
b)    dotácie zo štátneho rozpočtu,
c)    úroky,
d)    dary, dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity OOCR,
e)    dotácie, granty, nenávratné a návratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej únie,
f)    príjmy z predaja produktov a služieb,
g)    odmeny za sprostredkovanie,
h)    príjmy z predaja reklamnej plochy,
i)    zisk z podnikateľskej činnosti,
j)    ostatné príjmy.

11.    Za účelom získania zdrojov pre činnosť organizácie a plnenia jej úloh v oblasti cestovného ruchu, môžu byť zdrojom aj príjmy z podnikateľskej činnosti, ktorú schválili orgány organizácie, a ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

12.    Na plnenie určených úloh môže organizácia získať aj prostriedky z verejných zdrojov.

13.    Výnosy zo zdrojov financovania OOCR sú majetkom OOCR a nerozdeľujú sa medzi jej členov.

14.    V prípade zániku organizácie o zásadách, forme a spôsobe majetkového vysporiadania rozhoduje valné zhromaždenie.

15.    Podrobnosti o hospodárení OOCR ustanoví vnútorná smernica OOCR.

Článok 14
Zánik OOCR SPIŠ


1.    Zániku OOCR predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak imanie OOCR prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa nevyžaduje, ak OOCR nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane OOCR žiaden majetok. O spôsobe zrušenia OOCR rozhoduje valné zhromaždenie.

2.    OOCR sa ďalej zrušuje zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Na vykonanie konkurzu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

3.    Vstup OOCR do likvidácie sa zapisuje do registra.

4.    Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie.

5.    Likvidátor zostaví ku dňu vstupu OOCR do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný umožniť do nej nahliadnuť v sídle OOCR členovi, ktorý o to požiada.

6.    OOCR zaniká výmazom z registra. Návrh na výmaz OOCR z registra podáva ministerstvu likvidátor do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie.

Článok 15
Spoločné a záverečné ustanovenia


1.    Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením OOCR SPIŠ dňa 2. 3. 2012 a účinnosť dňom registrácie OOCR SPIŠ.

2.    Pri každom schválení zmien stanov alebo dodatkov stanov sa vyhotoví úplné znenie stanov v znení zmien a dodatkov, ktorých správnosť okrem predsedu predstavenstva potvrdia svojim podpismi overovatelia zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom boli zmeny alebo dodatky schválené.

3.    Zmenu stanov písomne oznámi predseda predstavenstva ministerstvu ako registratúrnemu orgánu do 30 dní od ich schválenia spolu s dvoma exemplármi zmenených stanov. Takéto zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie ministerstvom.

4.    V prípade sporného výkladu ustanovení stanov alebo iných vnútorných interných predpisov organizácie, je rozhodujúci výklad predstavenstva organizácie.

5.    Prílohou stanov sú uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase so vznikom OOCR SPIŠ.

6.    Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona NR SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.V Spišskej Novej Vsi, dňa 2. 3. 2012


predsedajúci valnému zhromaždeniu                      predseda predstavenstva
PhDr. Ján Volný, PhD.                                             Ing. Zuzana Záborská


                 
          predseda dozornej rady
           Štefánia Kamenická