dnes je 20.04.2014, meniny má Marcel
 
   Podnikateľ

Podnikateľ

Pod pojmom podnikanie rozumieme sústavnú činnosť, ktorú vykonáva samostatne podnikateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 

Pod pojmom podnikanie rozumieme sústavnú činnosť, ktorú vykonáva samostatne podnikateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikať môžu jednotlivci (fyzické osoby), ako aj obchodné spoločnosti (právnické osoby).

Podnikateľom môže byť osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Podnikateľom je tiež osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Mnoho ľudí však oficiálne podniká aj na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, napr. lekári, lekárnici, veterinári, advokáti, komerční právnici, notári, znalci, tlmočníci, overovatelia, daňoví poradcovia, atď. Takíto podnikatelia musia byť zapísaní v zozname - registri, ktorý vedie príslušná komora, resp. ministerstvo.

 Z hľadiska organizačných foriem, na Slovensku sa dá podnikať ako:

  • fyzická osoba nezapísaná do obchodného registra,
  • fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • obchodná spoločnosť,
  • družstvo,
  • nadácia,
  • združenie.

Podnikanie fyzických osôb sa riadi Živnostenským zákonom č. 455/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Právnické osoby podnikajú prostredníctvom obchodných spoločností. Obchodnou spoločnosťou môže byť verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, alebo družstvo.

V osobných spoločnostiach spoločníci ručia celým svojím majetkom, aj neobchodným, a zúčastňujú sa na podnikaní osobne. V kapitálových spoločnostiach spoločníci ručia len obchodným majetkom, nemusia sa zúčastňovať na podnikaní.

Ako začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia

Zvoľte si predmet podnikania. Jednotlivé činnosti/predmety podnikania sa nachádzajú napr. v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri.

Navštívte príslušný obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania, kde je potrebné preveriť si, aké predpoklady (vzdelanie, prax) je potrebné splniť na výkon zvolenej živnosti.

Vybavte si Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Vybavte si list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej budete mať miesto podnikania.

Je potrebné vyplniť daňové priznanie na príslušný miestny úrad, keďže prípadné oslobodenie nehnuteľnosti od dane z nehnuteľnosti, začiatkom podnikania zaniká.

Vybavte si živnostenské oprávnenie. Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa svojho trvalého bydliska. Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad.

Treba si autorizovať inšpekčnú knihu (dá sa kúpiť v predajniach kancelárskych potrieb), ak ste si zriadili prevádzkareň (podľa zákona č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách). Na autorizáciu je potrebný kolok v hodnote 50,- Sk.

Treba sa registrovať u príslušného správcu dane – daňovom úrade. Registrácia alebo oznámenie sa predkladá na predpísanom tlačive a môže sa podať aj elektronickými prostriedkami. Správca dane pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie.

Ako samostatne zárobkovo činná osoba ste povinný platiť poistné na zdravotné poistenie. Musíte teda navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu a ohlásiť jej skutočnosť, že ste sa stali samostatne zárobkovo činnou osobou. Treba tak urobiť do 8 dní od dátumu vzniku živnostenského oprávnenia. Začiatok podnikania treba ísť nahlásiť aj do Sociálnej poisťovne.