Dnes je 27.02.2020, meniny má Alexander
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...? > Živnostensky list

Živnostensky list

Ako začať s podnikať na základe živnostenského oprávnenia

Zvoľte si predmet podnikania. Jednotlivé činnosti/predmety podnikania sa nachádzajú napr. v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri.

Navštívte príslušný obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania, kde je potrebné preveriť si, aké predpoklady (vzdelanie, prax) je potrebné splniť na výkon zvolenej živnosti.

Vybavte si Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Vybavte si list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej budete mať miesto podnikania.

Je potrebné vyplniť daňové priznanie na príslušný miestny úrad, keďže prípadné oslobodenie nehnuteľnosti od dane z nehnuteľnosti, začiatkom podnikania zaniká.

Vybavte si živnostenské oprávnenie. Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa svojho trvalého bydliska. Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad.

Treba si autorizovať inšpekčnú knihu (dá sa kúpiť v predajniach kancelárskych potrieb), ak ste si zriadili prevádzkareň (podľa zákona č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách). Na autorizáciu je potrebný kolok v hodnote 50,- Sk.

Treba sa registrovať u príslušného správcu dane – daňovom úrade. Registrácia alebo oznámenie sa predkladá na predpísanom tlačive a môže sa podať aj elektronickými prostriedkami. Správca dane pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie.

Ako samostatne zárobkovo činná osoba ste povinný platiť poistné na zdravotné poistenie. Musíte teda navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu a ohlásiť jej skutočnosť, že ste sa stali samostatne zárobkovo činnou osobou. Treba tak urobiť do 8 dní od dátumu vzniku živnostenského oprávnenia. Začiatok podnikania treba ísť nahlásiť aj do Sociálnej poisťovne.