Dnes je 22.01.2019, meniny má Zora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Účasť na trhoch > Spišský trh

Spišský trh

Názov akcie:              63. SPIŠSKÝ TRH

Termín konania:        12. - 15. júl 2018 (štvrtok - nedeľa)

Miesto konania:         Spišská Nová Ves - Letná a Zimná ulica,
                                  Radničné námestie, Štefánikovo námestie, 
                                  Elektrárenská ulica, Školská ulica 
                                  a Ing. O. Kožucha


Usporiadateľ:            Mesto Spišská Nová Ves

Kontaktná adresa:     Mestský úrad
                                  Štefánikovo námestie 1
                                  052 70  Spišská Nová Ves


Telefón:
                     053/4152 127 (spotrebný tovar, občerstvenia a pod.)
                                  e-mail: brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Telefón:                     053/4176 627 (zábavné zariadenia, atrakcie)
                                  e-mail: marcela.baluchova(at)mestosnv.sk

Účasť na 63. Spišskom trhu 2018

Účastníci

1. Účastníkmi na 63. Spišskom trhu (ďalej len „Spišský trh“) môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1997 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 178/1998 Z. z.") a tohto organizačného poriadku.

2. Usporiadateľ a organizačný výbor si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.


Základné pojmy

1. Účastník trhu môže predaj a poskytovanie služieb vykonávať na trhovom mieste, ktorým je priestranstvo dočasne určené na takýto predaj (cesty, miestne komunikácie a priľahlé verejné priestranstva ulíc, ktoré sú miestom konania trhu).

2. Trhovým miestom nie sú brány, dvory a nádvoria objektov priľahlých k uliciam, ktoré sú miestom konania trhu, respektíve pozemky priľahlé k týmto uliciam.

3. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Spišského trhu nepovoľuje. Porušovanie tohto ustanovenia bude sankcionované podľa platných právnych predpisov.

Podmienky

1. Spišský trh je organizovaný formou prihlášok a voľným predajom miest. Na základe prihlášok budú prideľované predajné miesta žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne požiadali o prihlášku - účasť na Spišskom trhu - v termíne do 4. 5. 2018.

Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú určené na voľný predaj, tieto bude usporiadateľ predávať pred konaním trhu, od 11. júla 2018.

2. Na každý trh sa podáva samostatná  žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

3. S prihliadnutím na všeobecné, technické, hygienické a prevádzkové podmienky trhového miesta (miesto konania), nebudú vydávané povolenia na umiestnenie atrakcií so živými zvieratami, respektíve vykonávanie činnosti so živými zvieratami.

4. Ďalšie podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý sa žiadateľom doručuje spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti podanej podľa "podmienok" v ods. 1.
   Žiadateľom, ktorým s prihliadnutím na kapacitné možnosti bude žiadosť zamietnutá, sa doručuje písomné vyrozumenie.

Fotografie

63. Spišský trh - vyhlásenie

Mesto Spišská Nová Ves je v tomto roku usporiadateľom 63. ročníka Spišského trhu, ktorý sa bude konať v dňoch 12. - 15. júla 2018. Informácie pre účastníkov a návštevníkov zverejňuje výlučne na tejto oficiálnej webovej stránke www.spisskanovaves.eu.

         Mesto Spišská Nová Ves sa touto cestou dištancuje od informácií, ktoré sú zverejnené na webovej stránke „spissketrhy“ a vyjadrení, ktoré boli odoslané z e-mailovej adresy „informacie@spissketrhy.sk“ zverejnenej na uvedenej web stránke; nie je autorom, ani prevádzkovateľom, ani iniciátorom vytvorenia tejto webovej stránky.

         V prípade, že fyzické a právnické osoby postupovali podľa neoficiálnych webových stránok, Mesto Spišská Nová Ves nezodpovedá za spôsobené škody a nároky.
Vzniknuté nároky si môžu uplatniť u administrátora alebo prevádzkovateľa dotknutých webových stránok a e-mailových adries.