dnes je 19.04.2015, meniny má Jela
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Účasť na trhoch > Spišský trh

Spišský trh

Názov akcie: 60. SPIŠSKÝ TRH

Termín konania: 16. - 19. júl 2015

Miesto konania: 
Spišská Nová Ves - Letná  a Zimná ulica, Radničné námestie, Štefánikovo námestie, Elektrárenská ulica, Školská ulica, ulica Ing. O. Kožucha

Usporiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Kontaktná adresa:
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 70  Spišská Nová Ves

Telefón:
053/4152 127 (spotrebný tovar, občerstvenia a pod.)
e-mail: brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Telefón:
053/4176 627 (zábavné zariadenia, atrakcie)
e-mail: marcela.baluchova(at)mestosnv.sk

***

Účasť na 59. Spišskom trhu 2014

Účastníci

1. Účastníkmi na 59. Spišskom trhu (ďalej len „Spišský trh“) môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré predložia fotokópiu strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ vrátane „IDENTIFIKAČNÝĆH ÚDAJOV“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložia čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého účastník nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, a  ktoré splnia podmienky tohto organizačného poriadku.

2. Usporiadateľ a organizačný výbor si vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

Základné pojmy

1. Účastník trhu môže predaj a poskytovanie služieb vykonávať na trhovom mieste, ktorým je priestranstvo dočasne určené na takýto predaj (cesty, miestne komunikácie a priľahlé verejné priestranstva ulíc, ktoré sú miestom konania trhu).

2. Trhovým miestom nie sú brány,  dvory a nádvoria objektov priľahlých k uliciam, ktoré sú miestom konania trhu, respektíve pozemky priľahlé k týmto uliciam.

3. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Spišského trhu nepovoľuje. Porušovanie tohto ustanovenia bude sankcionované podľa platných právnych predpisov.

Podmienky

1. Spišský trh je organizovaný formou prihlášok a voľným predajom miest. Na základe prihlášok budú prideľované predajné miesta  žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne požiadali o prihlášku - účasť na Spišskom trhu - v termíne do 15. 5. 2014.

Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú určené na voľný predaj, tieto  bude usporiadateľ predávať pred  konaním trhu,  od 16. júla 2014.

2. Na každý trh sa podáva samostatná  žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

3. Ďalšie podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý sa žiadateľom doručuje spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti podanej v termíne do 15. 5. 2014.

V súvislosti so zmenami niektorých ustanovení zákona č. 178/1998  Z. z.  o podmienkach  predaja  výrobkov a  poskytovania   služieb   na    trhových miestach v znení neskorších predpisov platnými od 1. 1. 2014 a zmenami, ktoré budú platné od 1. 7. 2014, povolenia na účasť budú vydané len tým žiadateľom, ktorí splnia podmienky a doložia doklady podľa tohto zákona.

Fotografie