Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie  sa vydáva podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní v zmysle ustanovení §-ov 60 - 65  stavebného zákona. Vydáva sa na základe žiadosti stavebníka.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. poschodie:

 

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Anna da Cruzová,
053/4152 322, anna.dacruzova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustíniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

 

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na:
 
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

 

Žiadosť musí obsahovať:

 • spolu s prílohami náležitosti, uvedené v § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.:
 • projektovú dokumentáciu (2, príp. viac vyhotovení), spracovanú v rozsahu, ktorý je uvedený v § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Prílohy k žiadosti:

 • Situácia osadenia stavby do terénu s vyznačením napojenia na komunikácie a   inžinierske siete v mierke 1:200 , 1:500 - 2 x;
 • Projektová dokumentácia stavby 2 x, statický posudok (kontrolovateľný statický výpočet);
 • list vlastníctva (resp. doklad o inom práve k pozemku);
 • kópia z katastrálnej mapy;
 • doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi stavebného konania - uviesť aké.

Správny poplatok

je určený položkou 60 zákona č. 145/1995 Z. z.:

 • na stavby na bývanie:
  • 33,00 EUR na stavbu rodinného domu,
  • 66,00 EUR na stavbu bytových domov;
 • na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty):

 • 23,00 EUR: ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2: ,
 • 39,50 EUR: ak zastavaná plocha presahuje 25 m2;

23,00 EUR: na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením;

 • 16,50 EUR: na stavby, ktoré plnia doplnkovú  funkciu rodinného domu, a na stavby  slúžiace na podnikateľskú činnosť  na  pozemkoch rodinných domov, na prípojky  na existujúcu verejnú rozvodnú sieť;
 • 23,00 EUR: na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami;
 • 16,50 EUR: na zmeny  dokončených stavieb podľa  písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením;
 • na  ostatné  neuvedené  stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a  zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
 • do 49 790,50 EUR vrátane: 33,00 EUR,
 • nad 49 790,50 EUR do 99 581,50 EUR vrátane: 49,50 EUR,
 • nad 99 581,50 EUR do 331 939,00 EUR vrátane: 66,00 EUR,
 • nad 331 939,00 EUR do 3 319 391,50 EUR vrátane: 116,00 EUR,
 • nad 3 319 391,50 EUR: 199,00 EUR;
 • 16,50 EUR: na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie;
 • 33,00 EUR: na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie.