Dnes je 26.02.2020, meniny má Viktor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Vybavuje

  • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Daň z nehnuteľnosti - fyzické osoby (FO)


Daň z nehnuteľnosti - právnické osoby (PO)

Čo je nové v miestnych daniach v roku 2019

Schváleným VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves sa nemenia pre zdaňovacie obdobie v roku 2019 sadzby miestnych daní a ani hodnoty týkajúce sa výpočtu dane z nehnuteľnosti v porovnaní s rokom 2018. Taktiež zostáva nezmenený rozsah zníženia alebo oslobodenia od miestnych daní v porovnaní s rokom 2018.

1) Ročná sadzba dane za psa chovaného v bytovom dome sa znížila z doterajších  70,00 eur na 50,00 eur.

2) Sadzba dane za ubytovanie sa zvyšuje z doterajších 0,40 eur na osobu a prenocovanie na 0,60 eur na osobu a prenocovanie.

3) V zmysle novely zákona o miestnych daniach zavádza sa nová sadzba poplatku 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.  Zákonom určená sadzba je najmenej 0,015 a najviac 0,078 eura za kilogram. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Z dôvodu, že sa jedná o množstvový zber, poplatok nebude vyrubovaný rozhodnutím, ale poplatok bude poplatníkom zaplatený v hotovosti pri jeho odovzdaní na Regionálnu skládku odpadov Kudelník II. Spišská Nová Ves.

Ďalšie sadzby miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, rozsah ich zníženia alebo oslobodenia ostali v porovnaní s rokom 2018 nezmenené.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností je do 31. 1. 2019.

Podáva len občan, ktorý (u ktorého) v roku 2018
-  sa stal vlastníkom nehnuteľností,
-  prestal byť vlastníkom nehnuteľností,
-  nastali zmeny vo výmere,
-  nastali zmeny vo využívaní,
-  nadobudlo právoplatnosť stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.

S priznaním je potrebné doložiť rozhodnutie z katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode, osvedčenie o dedičstve, iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností.

Pri podielovom spoluvlastníctve priznanie podá každý spoluvlastník za svoj spoluvlastnícky podiel. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci.

Pri bezpodielovom vlastníctve manželov - priznanie podá jeden z manželov.

Tlačivá priznaní nájdete

  •  MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203
  •  na tejto stránke v sekciách Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie,
  •  tu - viď dole - Tlačivá.

Výška dane za jednotlivé druhy stavieb, hodnota pôdy a pozemkov je nasledovná:

(1) Daň zo stavieb

a)    0,210 € / m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)    0,210 € / m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)    0,560 € / m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d)    0,870 € / m2 za samostatne stojace garáže,

e)    0,870 € / m2 za stavby hromadných garáži, 

f)     0,870 € / m2 za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou

g)    2,052 € / m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h)    2,808 € / m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i)     0,960 € / m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Príplatok za podlažie je 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

(2) Daň z bytov

-     0,210 € / mpodlahovej plochy bytu,

-     0,950 € / m2 nebytového priestoru.

(3) Hodnota pôdy a pozemku:  

-     ornej pôdy 0,2399 € / m2,

-     trvalé trávnatých porastov 0,0385 € / m2,

-     záhrad, zastavaných plôch, nádvorí a ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov 4,64 € / m2,

-    lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,1327 € / m2,

-     stavebných pozemkov 46,47 € / m2.

(4) Sadzba dane z pozemkov

- ročná sadzba dane z pozemkov je 0,42 %.

Zníženie dane:

(1) Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnuteľností vo výške 50 %:

a)  z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

b)  zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj  prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c)  z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravu,

d)  z pozemkov, stavieb alebo bytov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

Zníženie dane bude poskytnuté:

  • na základe žiadosti

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak žiadosť nepredložil v roku 2018

  • bez žiadosti

- fyzickým osobám starším ako 70 rokov

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak žiadosť predložil v roku 2018

 

Vyrubovanie dane a termíny platenia dane

Daň je vyrubená rozhodnutím, v ktorom je určená výška dane a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 30. marca.

Daň je možné zaplatiť:

- bankovým prevodom alebo

-
v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.


Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje