dnes je 19.08.2017, meniny má Lýdia
 
   ObčanÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta, odborného pracovníka a pracovníka komunitného centra

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves 052 70, poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) na ulici Potočná č. 9 v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)      jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
b)      jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
c)      jedno pracovné miesto pracovníka KC;

 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. 9. 2017 o 8.30 h
v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi,
Štefánikovo nám. č. 1, č. dv. 304 na 2. poschodí.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:
Mestský úrad
Štefánikovo námestie č. 1
052 01 Spišská Nová Ves.

Záujemcovia označia obálku „Výberové konanie NP KC - NEOTVÁRAŤ“.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. 8. 2017 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie na 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka a 3 pracovné miesta terénneho pracovníka

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves 052 70
vyhlasuje výberové konanie na

  • 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
  • 3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11. 9. 2017 o 8.30 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, č. dv. 304 na 2. poschodí.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad
Štefánikovo námestie č. 1
052 01  Spišská Nová Ves


Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).
Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP - NEOTVÁRAŤ“.  

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. 8. 2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.