Dnes je 21.10.2019, meniny má Uršuľa
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi

Kritériá prijatia do radov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba, ktorá:


- je bezúhonným občanom Slovenskej republiky,
- má vek nad 21 rokov,

- má ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie
  (maturitná skúška),
- má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

- riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania.

Uchádzač vo výberovom konaní musí:

- úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti;
- úspešne absolvovať testy zo slovenského jazyka;
- úspešne absolvovať test z výpočtovej techniky;
- absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju totožnosť preukáže  platným občianskym preukazom), ktorý bude zameraný na tieto okruhy:
   A) Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov,
       Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov,
       Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
       Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
       Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnostické
  testy.

Testy fyzickej zdatnostivýkonnostné požiadavky a bodové hodnotenie pre uchádzačov vo výberovom konaní MsP – Spišská Nová VesĎalšie informácie:

- odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 (mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícií v platnom znení);

- na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície;

- náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska   vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom;

- výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami;

- úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienku zotrvania v pracovnom pomere;

- výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí  získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na  vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

 

Žiadosť do výberového konania na príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi zasielajte v termíne do 31. 10. 2019 na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves - Mestská polícia
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves

Príp. otázky zasielajte: michal.komara(at)mestosnv.sk
č. t. 053/442 20 32