Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal, Michaela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľaVerejné obstarávania vyhlásené podľa predpisov účinných do 30. 6. 2013 > Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi - Mesto Spišská Nová Ves ulice Slovenská, Gorazdova (bez parkoviska), Stojan, Sádrovcová

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi - Mesto Spišská Nová Ves ulice Slovenská, Gorazdova (bez parkoviska), Stojan, Sádrovcová

10127 - MSP
Vestník č. 124/2013 - 27.06.2013

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Spišská Nová Ves, Odd. výstavby a dopravy
Kontaktná osoba: Ing. Peter Susa – vedúci oddelenia výstavby a dopravy
Mobil: +421 534426980
Telefón: +421 534152333
Fax: +421 534426980
Email: peter.susa@mestosnv.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.spisskanovaves.eu

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
Mesto Spišská Nová Ves ulice Slovenská, Gorazdova (bez parkoviska), Stojan, Sádrovcová.