Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu 4. zmeny rozpočtu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2017

Návrh na 4. zmenu rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli 29. 11. 2017. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 4. zmeny rozpočtu.
Pripomienka k návrhu 4. zmeny rozpočtu môže byť uplatnená:  

 • v písomnej forme na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, 

 • elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo iveta.topoliova(at)mestosnv.sk

 • alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli 9. 11. 2017. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu.

      Pripomienka k návrhu rozpočtu môže byť uplatnená:

 • v písomnej forme na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves,

 • elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo iveta.topoliova(at)mestosnv.sk

 • alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová       

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 29. 11. 2017. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN č. 6/2017.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená:

 • v písomnej forme na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves,

 • elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo lucia.baldovska(at)mestosnv.sk,

 • alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 307.

        Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: JUDr. Lucia Baldovská – vedúca právneho oddelenia

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 29. 11. 2017. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN č. 5/2017.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená:

 • v písomnej forme na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, 
 • elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo radka.romanakova(at)mestosnv.sk

 • do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 308.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Mgr. Radka Romaňáková

Pripomienkovanie návrhu dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27. 11. 2017. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu dodatku nariadenia.

Pripomienka k návrhu dodatku môže byť uplatnená

 • v písomnej forme na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves,
 • elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo dana.mrnkova(at)mestosnv.sk,
 • alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie školstva, č. dverí 218.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková