dnes je 29.06.2017, meniny má Peter a Pavol, Petra
 
   ObčanÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2017

Návrh na 2. zmenu rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27. 6. 2017. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 2. zmeny rozpočtu.

Pripomienka k návrhu 2. zmeny rozpočtu môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk, alebo (iveta.topoliova(at)mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – finančné oddelenie, č. dverí 210.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová