Dnes je 21.04.2019, meniny má Ervín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľa > Dokumenty na pripomienkovanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Návrh tohto dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 10. 4. 2019. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo dana.mrnkova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie školstva, č. dverí 218.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

Pripomienkovanie VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 9. 4. 2019. Týmto dňom začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby.

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu radnica(at)mestosnv.sk alebo julia.jancurova(at)mestosnv.sk alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie sociálnych vecí, č. dverí 101.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Spracovala:
Ing. Júlia Jančurová, vedúca odd. sociálnych vecí