Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanŠkolstvoZ činnosti škôl > Stredné školy

Stredné školy

Priatelia a JA

Projekt v rámci programu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017, financovaný MŠ VV a Š SR

V mesiacoch september až december 2017 sa realizoval projekt pod názvom Priatelia a JA. Jeho cieľom bolo uľahčiť prechod žiakov zo základnej školy na strednú školu a vytvoriť tak dobrý základ pre rýchlejšie spoznávanie sa v novom kolektíve.

25. a 26. septembra 2017 sa žiaci prvých ročníkov SOŠ ekonomickej zúčastnili dvojdňového pobytu na Košariskách. Hneď po príchode začali plánované aktivity – rozdelenie do skupín a vytváranie erbov, návrhy na reklamy a zahranie vyžrebovanej rozprávky. Svoju úlohu zohrala improvizácia a fantázia účastníkov. Na druhý deň sa realizovali športové aktivity a prednáška na tému „Ako sa správne učiť“. Spätnou väzbou bolo vyplnenie dotazníka, v ktorom žiaci veľmi kladne zhodnotili uvedenú akciu a nejeden by sa tam rád vrátil.                                                         
Ďalšie úlohy projektu sa plnili v nasledujúcich dňoch a mesiacoch. Koncom septembra bola vyhlásená súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe, v októbri sa zrealizovala beseda na uvedenú tému a zúčastnili sme sa aj filmového predstavenia. Pri príležitosti Dňa študentstva a imatrikulácií boli súťaže vyhodnotené a ceny odovzdané víťazom.    

Sme veľmi radi, že cieľ projektu sa naplnil.                                                                                                                             

Ing. Jarmila Tatarková
SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS

Každoročne 1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS.

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň podporujú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Kancelária WHO na Slovensku, Ministerstvo zdravotníctva SR a viaceré odborné pracoviská na Slovensku a v zahraničí. Kampaň
nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou. Pod skratkou AIDS sa skrýva: 

A
 Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS. Aj študenti a učitelia SOŠ ekonomickej sa zapojili do boja proti tejto zákernej chorobe formou vytvorenia živej červenej stužky na školskom dvore. 

Do školy prišiel Mikuláš

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR spolu s Asociáciou rusistov na Slovensku rozbehlo program knižnej pomoci pre školy s vyučovaním ruského jazyka.

Slovensko-ruská spoločnosť, klub Arbat v Spišskej Novej Vsi oslovil pracovníkov ruskej ambasády so žiadosťou o poskytnutie študijných materiálov pre žiakov SOŠ ekonomickej
k výučbe ruského jazyka. Ruské veľvyslanectvo tejto žiadosti vyhovelo a tak mikulášskym darčekom  bolo odovzdanie študijného materiálu  a kvalitných učebných pomôcok. Zároveň pracovníci klubu Arbat priblížili študentom Ruskú federáciu, možnosti štúdia ako aj výmenných pobytov. Slovensko-ruská spoločnosť vie byť nápomocná pri nadväzovaní kontaktov so školou s podobným zameraním v Ruskej federácii s cieľom výmenných pobytov študentov a tiež v zabezpečení rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Cieľom tejto spolupráce je priblížiť Rusko mladej generácii a povzbudiť ich pri učení sa ruského jazyka.

Nový odbor na SOŠ ekonomickej

Trh práce neustále preukazuje nedostatok kvalifikovanej stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily na ekonomické, účtovnícke a administratívne pozície v oblasti verejnej správy. Práve preto SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi ponúka absolventom základných škôl nové študijné zameranie  odboru Obchodná akadémia na ekonomiku verejnej správy. V tomto odbore sa spája štúdium ekonomických a právnických predmetov a je zamerané na regionálnu ekonomiku, rozpočtové účtovníctvo verejnej správy, verejné financie, teórie riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Absolventi tohto študijného zamerania nájdu uplatnenie vo verejnej a štátnej správe, na mestských a obecných úradoch, magistrátoch, daňových úradoch, súdoch, v sociálnej poisťovni, vo vzdelávacích inštitúciách, v rôznych komorách , združeniach a korporáciách. Môžu vykonávať prácu odborného referenta, vedúceho pracovníka verejnej správy, manažéra, pracovníka marketingu, ekonóma, fakturanta, rozpočtára, účtovníka, asistenta, ale aj administratívneho pracovníka.

Študenti školy preukázali svoju empatiu k chorým a postihnutým účasťou

Študenti školy preukázali svoju empatiu k chorým a postihnutým účasťou v celoslovenských verejných zbierkach Biela pastelka a Dni nezábudiek.

22. septembra 2017 sa žiaci Strednej odbornej školy ekonomickej zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka. Podporili týmto nevidiacich a slabozrakých občanov SR. Verejnú zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naše dobrovoľníčky ponúkali občanom biele pastelky za dobrovoľný príspevok. Tohtoročným ambasádorom verejnej zbierky bol  futbalový reprezentant a 5-násobný najlepší futbalista Marek Hamšík.

Taktiež celonárodná zbierka Ligy za duševné zdravie oslovila našich dobrovoľníkov, ktorí zbierali peniaze do pokladničiek na povolených miestach pri vstupe do Billy, Tesca, Kauflandu a Lidlu. 
Vyzbierané peniaze boli zaslané na účet Ligy za duševné zdravie, aby sa potom rozdelili do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomôžu ľuďom s duševnými poruchami.

„Škola priateľská k deťom

SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do celoslovenského programu „Škola priateľská k deťom“. Tento projekt je celosvetovou iniciatívou detského fondu UNICEF. 
Cieľom projektu je vytvárať prostredie priateľské k deťom v zmysle  Dohovoru o právach dieťaťa, aby deti chodili do školy s radosťou, aby sa v nej cítili dobre, bezpečne a sebaisto. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale podľa nich aj pracuje a žije.
Podmienkou účasti na projekte a získanie titulu Škola priateľská   k deťom je splnenie určitých kritérií realizáciou nasledovných aktivít. Jedná sa informovanie detí, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov o projekte, vytvorenie nástenky venovanej právam detí v spolupráci s UNICEF, zakotvenie práv detí v Školskom vzdelávacom programe, zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF, ako aj aktívnu žiacku školskú radu. Práve žiacka školská rada je oprávnená  konštruktívne komunikovať s vedením školy, riešiť problémy a predkladať návrhy na zlepšenie. Súčasťou programu je aj realizácia spoločných rodičovských združení, alebo rôznych spoločných neformálnych stretnutí za účasti študentov.
Sme si istí, že realizáciou týchto aktivít a zapojením sa do projektu vnesieme do školy a do vyučovacieho procesu viac úcty, humanizmu a empatie. Už čoskoro sa budeme môcť hrdiť titulom „Škola priateľská k deťom“.
Bližšie informácie získate na www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom.

Učitelia anglického jazyka SOŠ ekonomickej na stáži v anglickom meste Plymouth

Učitelia anglického jazyka sa zúčastnili stáže v anglickom meste Plymouth, kde absolvovali hodiny anglického jazyka na Mayflower College. Po úspešnom ukončení stáže získali certifikát, ktorý preukazuje vedomostnú úroveň znalosti anglického jazyka. Uvedenej stáže sa zúčastnili vďaka zapojeniu sa do projektu EnglishGo, realizátorom ktorého bolo bolo Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s British Council. Škola získala okrem jazykovej stáže aj možnosť bezplatne využívať rôzne digitálne vzdelávacie materiály, ktoré sú vhodným spestrením výučby cudzieho jazyka. Jazykový pobyt umožnil učiteľkám precvičiť si jazykové zručnosti a zároveň ich obohatil o nové kultúrne zážitky z pobytu v cudzej krajine.

Stáčanie medu v školskej včelnici

Dňa 6.septembra 2017 sa po prvýkrát stáčal med v školskej včelnici. V minulom školskom roku sa začalo v rámci predmetu Včelárstvo s praktickým chovom včiel. O včielky sa starajú  žiaci odboru agropodnikanie pod vedením včelára a učiteľa Včelárstva Mgr. Štefana Kupčíka, PhD. Podľa jeho slov bezprostredný kontakt so včelami je aj zážitkovým učením, o ktoré je záujem. Prvé MEDOBRANIE dopadlo dobre,  úroda bola veľmi dobrá a starostlivosť o včielky sa vyplatila. Med ochutnali aj samotní žiaci a učitelia. 

Učitelia SOŠ ekonomickej sa vzdelávali aj počas dovolenky

Cez prázdniny sa škola stala CISCO – akadémiou zaradenou do Sieťového akademického programu NetAcad. Zmluvným partnerom školy v oblasti IT je Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, ktorá je zároveň gestorom tohto programu. Cieľom spolupráce je vzdelávanie žiakov v študijnom odbore Ekonomické lýceum so zameraním na podnikové informačné systémy v oblasti počítačových sietí, osvojovanie potrebných informačných vedomostí a zručností. Týmto škola získala
prístup k novým progresívnym medzinárodne uznávaným programom a technológiám.
Študenti tak majú možnosť získať spolu s maturitným vysvedčením aj CISCO-certifikát,
ktorým sa môžu rýchlejšie a lepšie zamestnať v IT firmách a na trhu práce.

Do tretice všetko dobré

Začiatkom mája sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi konali Majstrovstvá  Slovenskej republiky vo florbale študentiek stredných škôl. Študentky SOŠ ekonomickej Spišská Nová Ves sa už po štvrtýkrát zúčastnili tohto športového podujatia. Účastníkmi boli reprezentantky všetkých 8 krajov. Po zápasoch v skupine sa dostali dievčatá do semifinále. 

Výsledky v skupine: SOŠ ekonomická SNV – OA Sereď 9 : 0
                                SOŠ ekonomická SNV – Športové gymnázium Bratislava 8 : 1
                                SOŠ ekonomická SNV – Gymnázium Tvrdošín 3 : 0

V semifinále porazili SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky 4 : 0 a tak si zabezpečili účasť vo finále s pravidelným finálovým súperom (už po štvrtýkrát) OA M. Hodžu z Trenčína. Študentky SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves v tomto ročníku  nič nenechali na náhodu a zvíťazili 2 : 0. Týmto víťazstvom získali titul Majstra Slovenskej republiky po tretíkrát.  
Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Paulína Hudáková – SOŠ ekonomická SNV. 

Celkové poradie družstiev:    1. SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves
                                             2. OA M. Hodžu Trenčín
                                             3. Gymnázium Tvrdošín

Poďakovanie patrí učiteľom PaedDr. Zuzane Halasovej a Mgr. Petrovi Hamrákovi, ale aj trénerom FBK Kométa Spišská Nová Ves Mgr. Jozefovi Gregovi a Mgr. Vladimírovi Koňakovi, ktorí dievčatá viedli v tréningoch.
Poďakovanie však patrí aj celému realizačnému tímu CVČ Spišská Nová Ves, rozhodcom a technickému zabezpečeniu, ktorí sa podieľali na plynulom priebehu celého turnaja.

Školu reprezentovali: Hudáková K., Hudáková P., Polláková V., Grossová V., Grossová K., Žondová A., Štirbanová L., Klimášová P., Rejdovjanová J., Raffajová V., Vospáleková K., Sitiariková D.

Dievčatám srdečne blahoželáme!

PaedDr. Zuzana Halasová

V Embracu sa oceňovalo - najlepší biznis plán máme na SOŠE

Naši žiaci nemajú núdzu o nápady. Dokázali to aj dňa 4. 5. 2017, keď sa zúčastnili finálového stretnutia grantového programu Embraca pod názvom INOVEUM. Študenti pod vedením skúsených odborníkov spracovali svoje podnikateľské nápady a nastavili biznis model. Cieľom bol rozvoj individuálneho, inovatívneho a kritického myslenia u študentov. Odborná porota vybrala päť najlepšie spracovaných a najpresvedčivejších projektov, ktoré odmenila finančným grantom určeným na ďalšiu realizáciu projektu.

Najvyššiu finančnú odmenu 5 000 € si odniesla naša študentka druhého ročníka ekonomického lýcea Viktória Raffajová. Spontánnou, dynamickou a kreatívnou prezentáciou svojho člnostanu presvedčila porotu a suverénne zvíťazila. Získala tiež cenu sympatie. Viki sa naozaj rozbehla, srdečne jej k úspechu blahoželáme!

Ing. Andrea Iovdijová
riaditeľka SOŠ ekonomická

Ocenenia ku Dňu učiteľov 2017

Slávnostné ocenenie učiteľov sa uskutočnilo 28. marca 2017 o 14.00 h v koncertnej sále Reduty. Ocenenia odovzdal primátor mesta Ján Volný a viceprimátorka Lea Grečková. Oceneným srdečne blahoželáme!

1. Kategória : Za celoživotnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže 
1. Mgr. Karol Petkáč ZŠ, Levočská 11
2. Mgr. Helena Demočková ZŠ, Z. Nejedlého 2
3. RNDr. Marta Mlynarčíková ZŠ, Komenského 2
4. Emília Čiripová MŠ. S. Tomášika 5
5. Magdaléna Fabianová MŠ, Stolárska 2
6. Ľudmila Kuseinová MŠ, Komenského 25
7. Viera Chovancová MŠ, E. M. Šoltésovej 27

2. Kategória: Za vynikajúce výsledky a úspechy vo výchovno-vzdelávacej práci
1. Mgr. Miroslav Murgáč ZŠ, Nad Medzou 1
2. Mgr. Želmíra Novotná ZŠ, Nad Medzou 1
3. Mgr. Marta Jakubcová ZŠ, Nad Medzou 1 
4. Mgr. Mária Bevilaqua ZŠ, Lipová 13
5. PaedDr. Alena Sanetríková ZŠ, Lipová 13
6. Mgr. Anna Macková ZŠ, Levočská 11
7. Mgr. Pavel Malast ZŠ, Levočská 11
8. PaedDr. Alexandra Puhallová ZŠ, Levočská 11
9. Mgr. Janka Bobulová ZŠ, Z. Nejedlého 2
10. Ing. Mária Kováčová ZŠ, Z. Nejedlého 2
11. Mgr. Miriam Soláková ZŠ, Ing. O. Kožucha 11
12. Mgr. Ľubomír Jakubov ZŠ, Ing. O. Kožucha 11
13. Mgr. Katarína Ovčiariková ZŠ, Komenského 2
14. Mgr. Judita Iľašová ZŠ, Komenského 2
15. Mgr. Janka Dzimková ZŠ, Hutnícka 16
16. Mgr. Milan Hnát ZŠ, Hutnícka 16
17. Zuzana Lukáčová ZUŠ
18. Mgr. Stanislav Dvorský ZUŠ
19. Marián Kamenický, DiS. art. ZUŠ
20. Bc. Katarína Štrauchová CVČ
21. Cecília Šimčáková MŠ, Gorazdova 28
22. Mgr. Adriana Janíková MŠ, Slovenská 14
23. Milada Hlavatá ZŠ s MŠ Harichovce
24. Mgr. Darina Krajňáková ZŠ s MŠ Markušovce

3. Kategória Za prácu v oblasti riadenia a výsledky dosiahnuté v oblasti školstva
1. Mgr. Alžbeta Volná ŠIC Košice
2. Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková SŠ sv. M. M. Kolbeho
3. Mgr. Milan Kudrik Hotelová akadémia 

4.Kategória Za vynikajúce výsledky a úspechy vo výchovno-vzdelávacej práci
1. Mgr. Slavomíra Michlíková ZŠ sv. Cyrila a Metoda
2. Mgr. Miroslava Dzurilová Spojená škola, J. Fabiniho 3 
3. Mgr. Monika Pirháčová Gymnázium, Školská 7
4. Mgr. Michaela Olejárová Gymnázium, Javorová 16 
5. Ing. Eva Želikovská SOŠ ekonomická 
6. Ing. Hana Čekovská SOŠ drevárska
7. PhDr. Anna Hodáková SOŠ
8. Ing. Mária Sivačková Technická akadémia 
9. Mgr. Mária Ďuršová Hotelová akadémia 
10. Ing. Ľubica Majzelová Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka

5.Kategória Za prínos a prácu v prospech školy
1. Terézia Klubertová ZŠ, Nad Medzou 1
2. Alžbeta Kuľová ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 
3. Mária Frankovičová ZŠ, Hutnícka 16
4. Klement Almáši MŠ, Slovenská 14
5. Viera Krempaská MŠ, P. Jilemnického 2
6. Anna Gombaská MŠ, Stolárska 2
7. Františka Urbanová MŠ, Stolárska 2

„Akých máš kamarátov?“ - projekt v rámci programu Zdravie a bezpečnosť v školách 2016, financovaný MŠ SR

V mesiacoch september až december 2016 sa realizoval projekt pod názvom "Akých máš kamarátov". Jeho cieľom bolo uľahčiť prechod žiakov zo základnej školy na strednú a vytvoriť tak dobrý základ pre rýchlejšie spoznávanie sa v novom kolektíve.
8. a 9. septembra 2016 sa žiaci I. E a I. L SOŠ ekonomickej zúčastnili dvojdňového pobytu na Košariskách. Hneď po príchode začali plánované aktivity – rozdelenie do skupín a vytváranie erbov, návrhy na reklamy a zahranie vylosovanej rozprávky. Svoju úlohu zohrala improvizácia a fantázia účastníkov. Na druhý deň sa realizovali športové aktivity a prednáška na tému Ako sa správne učiť. Spätnou väzbou bolo vyplnenie dotazníka, v ktorom žiaci veľmi kladne zhodnotili uvedenú akciu a nejeden by sa tam rád vrátil.                                                         
Ďalšie úlohy projektu sa plnili v nasledujúcich dňoch a mesiacoch. Koncom septembra bola vyhlásená súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe, v októbri sa zrealizovala beseda na uvedenú tému. Pri príležitosti Dňa študentstva boli súťaže vyhodnotené a ceny odovzdané víťazom. Na záver sme sa zúčastnili výchovného koncertu.                                                                         
Cieľ projektu bol splnený – vznikli nové kamarátstva, študenti medzi sebou spolupracujú, podporujú sa v kreativite. Upevnil sa aj vzťah medzi učiteľom a žiakom. Teší nás, že výsledky sú viditeľné a už rozmýšľame, aké aktivity pripravíme pre budúci školský rok.

                                                                         Ing. Jarmila Tatarková
                                                             SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves 

Ocenení študenti

17. novembra si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, ale i Medzinárodný deň študentstva. A práve v rámci Dňa študentstva mesto Spišská Nová Ves, jeho vedenie a poslanci mestského zastupiteľstva v spolupráci s tunajšími základnými a strednými školami, každoročne oceňujú študentov za výborné výsledky dosiahnuté v škole, mimoškolských záujmových aktivitách a reprezentácii mesta. Inak tomu nebolo i tento rok. Viceprimátorka Lea Grečková slávnostné prijala žiakov a zástupcov kolektívov škôl mesta Spišská Nová Ves 16. novembra v obradnej sieni radnice. „Všetci, ktorí ste dnes prišli do našej obradnej miestnosti, robíte čosi viac ako je určené pre vás v učebných osnovách. Vyžaduje to čas, námahu i vzdanie sa voľného času. Zviditeľnili ste naše mesto a my vám za to prejavujeme úctu a uznanie,“ zaznelo v príhovore viceprimátorky L. Grečkovej. Všetci ocenení obdŕžali z rúk viceprimátorky ďakovný list, malý darček a zapísali sa i do Pamätnej knihy mesta Spišská Nová Ves. 

Ocenení žiaci základných škôl >>

Ocenení študenti stredných škôl >>

Ďalší úspech na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi

V školskom roku 2012/2013 sme ako prví a jediní v Košickom samosprávnom kraji otvorili Ekonomické lýceum – nový, perspektívny študijný odbor s európskym rozmerom vzdelávania. Štúdium je zamerané na odbornú prípravu, ktorá má ekonomický, manažérsky a právny základ. Ekonomické lýceum spája výhody gymnázií a odborných škôl. Poskytuje všeobecné vzdelávanie so vzdelávaním v oblasti ekonomiky, účtovníctva a výpočtovej techniky.

Absolvent tohto študijného odboru získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, je dostatočne adaptabilný a flexibilný. Nadobudnuté odborné vedomosti a praktické zručnosti vie využiť pri samostatnej práci, zároveň vie pracovať v tíme. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Absolvent je na veľmi dobrej úrovni pripravený na štúdium všetkých typoch vysokých škôl, najmä so zameraním na ekonomiku.

Počas štúdia študenti IV. L triedy  dosahovali výborné výsledky. Pri každej klasifikácii mali najviac vyznamenaných žiakov, ani jeden žiak počas štúdia nekonal opravné skúšky. Študenti absolvovali množstvo exkurzií, výletov, workshopov, zapájali sa do mimoškolskej činnosti, reprezentovali školu v rôznych oblastiach.

Mená prvých absolventov ekonomického lýcea:
Miroslava Bartková, Sabína Ďuráková, Vanesa Farkašovská, Natália Gondeková, Klaudia Habiňáková, Monika Hlucháňová, Katarína Hojdová, Veronika Javorská, Tímea Jeremiášová, Patrícia Kačenková, Kamila Kalafutová, Radka Kaľavská, Lenka Kolesárová, Pavol Lender, Kristína Leskovská, Anna Mazurová, Nikola Richnavská, Simona Salanciová, Natália Schmidtová, Adam Slamený, Nikola Šimová, Tamara Tomčányová, Tímea Vadelová, Andrea Valachová.

Veríme, že ste výborne pripravení do života.

Prajeme Vám veľa úspechov.  

                                                                              pedagogický zbor 
                                                                SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

Patróni čistoty

Od marca minulého roka sa Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka zapojilo do projektu „Patróni čistoty“. Jeho poslaním bolo v pravidelných intervaloch kontrolovať čistotu v centrálnej oddychovej zóne mesta v priestore medzi budovou Radnice a Reduty, teda v okolí budovy Cirkevného gymnázia. Tento projekt však pokračuje. Ako roztápajúci sa sneh (síce ho nebolo veľa) poodkrýval to, čo sa už nedalo prehliadnuť, vytiahlo to žiakov od kníh ku manuálnej práci. Veď ako by mohli vynechať okolie školy, keď im na čistote tak záleží!? Stačí niekoľko rukavíc, odpadové vrecká, dobrú vôľu a samozrejme šikovné ruky. Dokonca sa dá pri tom urobiť aj pár dobrých záberov.

eTwinning

Už desiaty rok realizujeme na SOŠ ekonomickej, Stojan 1  projekty  eTwinning.  Študenti  3.L /ekonomické lýceum/  zapojení do projektu - Come Dine with me – spolu s partnerskými školami z Francúzska, Talianska, Poľska a Turecka sa zapojili do ankiet o zdravej výžive a stravovacích návykoch, pripravujú videá o príprave jedla a vytvoria e-book  z uvedených aktivít.  V rámci realizácie úloh  projektu - e-Twinning Angels -  študenti 2.L navštívili Dom dôchodcov, zorganizovali zbierku kníh a hračiek pre deti v Detskom domove rodinného typu na Ferčekovciach a pripravili jedlo pre bezdomovcov. Na projekte spolupracujú so študentmi z Poľska, Turecka, Grécka a Rumunska. Z každej akcie zaznamenávajú svoje pocity pred, po akcii a píšu článok z aktivity do eTwinningových novín, ktoré budú tvoriť výstup z daného projektu. Problematikou turizmu a chovu koní  sa zaoberajú študenti 3.E v projekte – Agroturistika v regióne. Na projekte spolupracujú s partnerskou školou z Českej republiky. Téme o počasí  v našej lokalite sa v projekte - What's the Weather Like Today - venujú študenti 1.E/agroturistika/. Prostredníctvom fotografií, prezentácií, videí, meraním zrážok a zaznamenávaním vonkajšej teploty mapujú počasie v našom regióne počas roka. Ich projektovými partnermi sú študenti z Francúzska, Fínska, Spojeného  kráľovstva, Portugalska a Turecka. Súčasťou všetkých eTwinning projektov je spoznávanie života na partnerských školách, zdokonalenie sa v komunikácii v cudzom jazyku, zodpovedná tvorba a bezpečné využívanie digitálnych materiálov  a rozvoj ďalších kľúčových kompetencií.

                                                                                              RNDr.D.Kovaličová

 

 

Víťazstvo našich žiakov na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Košiciach

V dňoch 21. a 22. októbra 2015 sa žiaci cvičnej firmy Dreams Catering, s. r. o., zo IV. A triedy pod vedením Ing. Andrey Iovdijovej zúčastnili  13. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach. Na veľtrhu súťažilo celkovo 21 cvičných firiem zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Žiaci prezentovali cvičnú firmu vo svojom výstavnom stánku a tiež formou elektronickej prezentácie v slovenskom a anglickom jazyku, uzatvárali simulované obchody, ponúkali svoje produkty a služby, snažili sa o získanie zákazníkov. Vo svojej cvičnej firme si žiaci precvičili tvorbu podnikateľského plánu a propagačných materiálov, teamovú prácu  a prezentačné zručnosti.

V silnej konkurencii získali 1. miesto v kategórii najlepší stánok. Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Karina Bdžochová, Erika Filipová, Veronika Jergová, Miroslav Vasko, Nikola Tkáčová, Jana Tomašová Nikola Hudáková. K úspechu blahoželáme!

 

                                                                       Ing. Andrea Iovdijová
                                                            SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

Nás všetkých sa to týka

21. - 23. 10. 2015 sme mali možnosť zúčastniť sa pobytového školenia v Kysaku. Školenie bolo zamerané na ľudské práva a kyberšikanu. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov z rôznych stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Boli sme rozdelení do dvoch skupín, v ktorých sme počas troch dní pracovali. Išlo o neformálne vzdelávanie, ktoré sa veľmi líši od toho klasického v škole. Bolo to veľmi náučné, pretože sme nazreli do celosvetových problémov ľudí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. učiteľke Ing. Tatarkovej, ktorá nás na školenie vybrala a taktiež vedeniu školy, že nám umožnilo vycestovať . Určite nám to dodalo iný pohľad na svet a jeho momentálne problémy v oblasti ľudských práv.

Bianka Brajerčíková (II.A), Dalibor Bartoš (II.L)
SOŠ ekonomická

Naša cesta na juh Francúzska

4. septembra sa študenti Gymnázia na Školskej ulici túžiaci po dobrodružstve vybrali na dlhú cestu naprieč Európou. Ich cieľom boli vychytené prímorské strediská južného Francúzska: Nice, Cannes a Antibes. Samozrejme, nemohli vynechať najznámejší mestský štát na svete Monako, kde okrem vysokej hustoty obyvateľstva nájdete aj vysoký výskyt miliardárov na kilometer štvorcový.

Okrem prehliadky týchto nádherných miest na azúrovom pobreží Francúzska bolo cieľom zájazdu spoznávanie fauny a flóry okolitej krajiny. Študenti mali možnosť počas zájazdu vyskúšať mnohé vodné športy, tenis, orientačný beh, plávanie, len tak oddychovať na pláži a vychutnávať si horúce slnečné počasie.

V pondelok mali jedinečnú možnosť navštíviť jeden z najväčších vodných parkov v Európe Marineland, v ktorom mohli vidieť mnohé predstavenia s delfínmi, kosatkami aj tuleňmi. V stredu študenti zavítali „daňového“ raja - do Monaka, kde stihli prehliadku exotickej botanickej záhrady a kniežacieho paláca a dozvedeli sa aj mnohé zaujímavosti z histórie Monaka. Zlatým klincom bola jednoznačne návšteva miest Cannes a Nice. V Cannes, kde v čase nášho pobytu prebiehal jachtársky festival, sa každoročne odohráva aj filmový festival, počas ktorého do mestečka zavítajú celebrity a herci z celého sveta. Nebudem klamať, keď za nás študentov poviem, že sme si úplne najviac užili nakupovanie vo veľkom štýle v meste Nice a ešte sme popritom stihli aj prechádzku po dlhej anglickej promenáde plnej luxusných hotelov.  

V mene študentov celého zájazdu sa chcem poďakovať pani profesorke Juraškovej, ktorá na nás počas zájazdu dohliadala a niesla za nás veľkú zodpovednosť. Vďaka patrí aj cestovnej kancelárii France relax za organizáciu a zabezpečenie bezpečnej prepravy na Slovensko.

Alica Špenerová, Gymnázium Školská 7

Výmena pedagogických skúseností

5. - 9. 10. 2015 sa českí kolegovia zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Havlíčkovom Brode zúčastňovali vyučovacích hodín v SOŠ, Markušovská cesta 4. Mali tak možnosť porovnávať a vzájomne si vymeniť svoje pedagogické skúsenosti v v odborných stavebných predmetoch a informatike. Česká škola totiž získala grant z operačného programu vzdelávania pre konkurencieschopnosť, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality vo vzdelávaní.

Tvorivý pobyt v Taliansku

Zatiaľ čo sa niektoré študentky z Gymnázia na Javorovej ulici z tréningového kurzu v Bulharsku vrátili, iné už na ďalší pobyt vyrazili. Katka GardášováLaura Lokšinská spolu so školskou koordinátorkou pre projekty vyrazili tento krát na medzinárodné stretnutie mladých v talianskom meste Sabaudia. Témou kurzu s názvom Gard & Environment bola ochrana životného prostredia. Dievčatá počas 10 dní tvrdo pracovali spoločne s ďalšími mladými ľuďmi z piatich európskych štátov.

Európsky deň jazykov

26. september je vyhlásený za Európsky deň jazykov a tento rok sme ho oslávili už po pätnásty krát. Jeho história siaha do roku 2001, kedy Európska únia a Rada Európy vyhlásili rok 2001 za Európsky rok jazykov. Rôznymi aktivitami sa doň zapojilo 45 krajín, čím chceli poukázať na jazykovú rozmanitosť v Európe a zároveň takto vyjadriť podporu jazykovému vzdelávaniu.

Keďže medzi ciele Európskeho dňa jazykov patrí aj zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, pri tejto príležitosti sme 29. septembra 2015 na školskej besede medzi nami privítali pána Addyho Akrama pochádzajúceho z Veľkej Británie a žijúceho už niekoľko rokov na Slovensku a slečnu Ashley Clark z USA, ktorá v našej škole pôsobí od septembra ako Fulbright asistentka pre vyučovanie angličtiny. Oboch spája ich materinská reč – angličtina. Našich študentov zaujímalo, prečo a ako sa dostali na Slovensko, ako sa im tu páči a či im chutí slovenská kuchyňa, aké sú rozdiely medzi ich rovesníkmi v Británii a v USA a tiež si vypýtali niekoľko rád, ako sa zlepšiť v učení sa cudzích jazykov.  

Janka Zajacová Rozmušová

Novinky v Cirkevnom gymnáziu Š. Mišíka

V tomto školskom roku čakalo študentov Cirkevného gymnázia Š. Mišíka niekoľko zmien. Okrem príjemne vymaľovaných priestorov školy ich privítala aj nová riaditeľka školy, ktorou sa stala PaedDr. Marcela Farkašová (foto). Nahradila bývalého riaditeľa, ktorý odišiel na iné pôsobisko. Na slávnostných imatrikuláciách, ktoré sa budú konať v polovici novembra, tak nebudú do stavu študentského uvedení iba prváci, ale úlohy budú prichystané aj pre novú riaditeľku a časť nového pedagogického zboru. Čaká ich rok plný práce a študentských aktivít, na ktorých nechýbajú študenti. Jednou z nich bola aj účasť na verejnej zbierke pre nevidiacich Biela pastelka, do ktorej sa každoročne zapájajú v uliciach nášho mesta. S vervou sa pustili aj do športových súťaží pod vedením nového učiteľa telesnej výchovy, prvým úspechom je 2. Miesto v bedmintone žiakov SŠ.

Opäť odborná prax v medzinárodnej firme

Ivana Ogurčáková, žiačka IV. B triedy SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi absolvovala odbornú prax v medzinárodnej firme a takto ju zhodnotila:

Odbornú prax som vykonávala vo firme CONTAINEX, dcérskej firme spoločnosti LKW WALTER, vo Viener Neudorf, od 21. septembra do 2. októbra 2015. Náplňou mojej práce bola komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom telefónu alebo e-mailov. Vytvárala som cenové ponuky, kalkulácie cien a podmienok, konečné objednávky, zakladala som firmy do systému a iné zaujímavé veci. Praxovala som na slovensko-poľsko-českom oddelení, ale medzi zamestnancami sme komunikovali  po nemecky. Za tieto 2 týždne som sa veľa naučila o tom, ako to vo firme chodí. Verím, že po ukončení strednej školy budem ich stálou zamestnankyňou.

Pamätný deň obetí holokaustu

NR SR schválila 31. októbra 2001 zákon, ktorý určil 9. september za Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Tento pamätný deň je smutnou spomienkou na prijatie Nariadenia o právnom postavení Židov, známeho ako Židovský kódex, vládou slovenského štátu 9. 9. 1941, ktorý podľa vzoru nemeckých nacistov spoločensky a hospodársky degradoval židovské obyvateľstvo a stal sa predzvesťou deportácií. Žiačky Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Bianka Lesňáková a Veronika Hradiská spolu s ich profesorkou dejepisárkou Ruženou Kormošovu si 9. septembra 2015 pamätný deň uctili priamo na Rybnom námestí v Bratislave. Na mieste, kde stála bývalá synagóga, pri Pamätníku holokaustu autora akademického sochára Milana Lukača (odhalený bol 28. augusta 1997, vrátane Steny spomienok autora architekta Petra Žalmana) sa zúčastnili pietnej spomienky pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica na základe pozvania hlavného organizátora SNM – Múzea židovskej kultúry. Naši gymnazisti sú prvými na Slovensku, ktorí inštalovali v priestoroch svojej školy pamätnú tabuľu venovanú detským obetiam holokaustu.

Another Motherland (Iná rodná krajina)

Študentky Gymnázia na Javorovej ulici Maťa Labancová a Nika Salajová sa koncom letných prázdnin zúčastnili ďalšieho zo série medzinárodných tréningových kurzov s názvom Another Motherland (Iná rodná krajina) v Bulharsku. Téma bola veľmi aktuálna. Týkala sa otázok emigrácie a imigrácie a súvisela aj s problémom utečencov, ktorému Európa v súčasnosti čelí. Okrem našej krajiny sa projektu zúčastnilo ďalších 5 krajín, takže dievčatá mali možnosť spoznať skvelých ľudí zo Španielska, Lotyšska, Rumunska, Bulharska a Chorvátska. Program projektu zahŕňal aktivity, ktoré priblížili súčasnú situáciu žiadateľov o azyl a proces, ktorým musia prejsť, kým sa stanú legitímnou súčasťou vybranej krajiny. Účastníci sa zúčastnili aj „Olympijských hier“, navštívili národný park Piriu a spoznali bulharské mesto Bansko, v ktorom boli ubytovaní.

Výborné umiestnenie Technickej akadémie

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil začiatkom augusta aktuálny rebríček základných a stredných škôl. V Košickom kraji sa z celkového počtu 51 hodnotených stredných odborných škôl umiestnila Technická akadémia na 1. mieste. Pri hodnotení stredných škôl INEKO zohľadnila výsledky externých častí maturitných skúšok, nezamestnanosť a regionálne uplatnenie absolventov, úspešnosť prijímania na VŠ, účasť na súťažiach a mimoriadne výsledky žiakov, pedagogický zbor a finančné zdroje školy. Na základe uvedených kritérií dosiahla Technická akadémia koeficient 7,6. Tento ju v celoslovenskom porovnaní zaradil na 3. miesto medzi strednými školami technického zamerania. Hodnotených bolo 380 stredných odborných škôl.

Blahoželáme.

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie

24. apríla 2015 sa v SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi konali štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie.  Štátna skúška pozostávala z dvoch častí. V I. časti žiaci písali 10-minútový odpis vo WORDe a v II. časti v rozsahu 60-tich minút písali obchodný list podľa STN a tabuľku podľa zadania vo WORDe alebo v EXCELi. Štátnu skúšku absolvovalo 18 študentov. Za úspešnú štátnu skúšku získalo 15 študentov 2. júna 2015 Vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a korešpondencie garantované Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Dva dni medikmi

V priebehu mája deviati študenti Gymnázia na Školskej absolvovali zaujímavý dvojdňový pobyt na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na dva dni sa z nich stali medici. Zúčastnili sa odborných prednášok, vo výskumných laboratóriách riešili zaujímavé úlohy či pracovali so špičkovým prístrojovým tejto vychýrenej fakulty. V Interaktívnom centre vedy Pevnost poznání Olomouc so záujmom vstrebávali odborné informácie a prakticky si vyskúšali všetky interaktívne stanovištia. Zaujali najmä modely obrieho oka, mozgu či trenažér pre nadzvukových pilotov a astronautov a planetárium. Vrcholom náučnej cesty bola prehliadka Ústavu lekárskej chémie a biochémie a Ústavu pre prácu s laboratórnymi zvieratami, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá smerníc EÚ. Informácie o chove laboratórnych myší, potkanov a králikov využívaných na vedecké experimenty všetkých ústavov LF a návšteva operačnej miestnosti s inhalačnou anesteziologickou aparatúrou a stanica bariérového chovu patrili k najzaujímavejším momentom pobytu v Olomouci. Za svoju usilovnosť a neutíchajúci záujem o vedecké bádanie získali naši študenti od pracovníkov univerzity pochvalu.

Študent Technickej akadémie vyhral Prvé majstrovstvá Slovenska v programovaní CNC strojov

Na výstavisku Agrokomplex Nitra sa 29. až 30. apríla 2015 uskutočnili 1. majstrovstvá Slovenska v programovaní CNC strojov. Súťaž podporila rakúska spoločnosť EMCO Maier, Združenie automobilového priemyslu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, samosprávne kraje a technické vysoké školy z Košíc a Žiliny. V postupových kolách súťažilo 20 študentov zo stredných odborných škôl z celého Slovenska a šesť z nich postúpilo do záverečného finále. Súťažným zadaním bolo samostatne naprogramovať výrobu súčiastky na CNC stroji podľa zadaného výkresu, nastaviť stroj, osadiť rezné nástroje a vyrobiť súčiastku. V kategórii CNC frézovanie najlepší výsledok dosiahol a 1. miesto získal M. Biroš – študent 4. ročníka Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Marek okrem vlastnej finančnej odmeny získal pre školu nový riadiaci softvér v cene 5 000 €.

Hudobníci z Cirkevného gymnázia Š. Mišíka

Študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi sa aj tento rok v apríli opäť zúčastnili Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl v Košiciach. Výborne sa v hudobnej kategórii predviedla hudobná skupina, zložená z našich najlepších hudobníkov a spevákov: L. Feckovej, L. Kozáka, V. A. Vysokaiovej, K. Oravca, L. Andreánskeho, V. Harnišovej a D. ň Krupu. V dramatickej kategórii súťažili sóloví recitátori M. Olejník a K. Valasová, ktorá zaujala odbornú porotu natoľko, že ju vybrali a zaradili do slávnostného galaprogramu. Naša Katka tak svoju umeleckú činnosť prezentovala v Historickej radnici mesta Košice pred poprednými predstaviteľmi mesta i cirkvi.

Úspechy študentov Gymnázia na Školskej

Klaudia Farkašovská, študentka druhého ročníka, je zlatá a strieborná. Na atletických  majstrovstvách SR stredných škôl získala prvé miesto v skoku do diaľky a druhé miesto v behu cez prekážky. Tím volejbalistiek po víťazstve na krajských majstrovstvách v Košiciach postúpil do celoslovenského kola v Trnave a  v konkurencii ôsmich víťazov krajských kôl obsadil skvelé 3. miesto. Basketbalisti  v silnej konkurencii športových gymnázií obsadili piate miesto na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl v basketbale.
Veľmi cenný úspech dosiahla Alžbeta Gburíková, študentka tretieho ročníka. Stala sa víťazkou celoslovenského kola recitačnej súťaže Vansovej Lomnička.

Mladí sprievodcovia v Poľsku

V dňoch 14. – 15. apríla 2015 sa žiaci 1. C a 2. C triedy Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili odbornej exkurzie v susednom Poľsku – Wieliczke a Krakowe. Keďže odborne exkurzie  sú súčasťou školského vzdelávacieho programu tohto odboru, žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu sprievodcu cestovného ruchu v praxi. Zapojili sa do práce sprievodcu v soľnej jaskyni vo Wieliczke, sprevádzali skupinu pri prehliadke Wawelskej katedrály a nádvoria zámku a ďalších kultúrnych pamiatok. Popri týchto sprievodcovských aktivitách spoznávali kultúrne dedičstvo Krakowa a jeho okolia.

eTwinning Day

eTwinningoví priaznivci celej Európy oslavovali 7. mája Európsky deň eTwinningu - eTwinning Day. Študenti 2.L a 3.L SOŠ ekonomickej pozdravili svoj sviatok logickými hrami, riešením puzzle logo eTwinningu, pexesom – Slávni matematici, hľadaním rozdielov na fotografiách, zúčastnili sa ankety o vzťahu k matematike a zapojili sa do európskeho pozdravu eTwinning Day. Uvedené aktivity pripravili študenti 3.L využitím rôznych IKT nástrojov v rámci eTwinning projektu - Matematika okolo nás. Za účasť na aktivitách boli odmenení suvenírmi z NSS Žilina.

Úspešná IVANKA

30. apríla 2015 sa opäť, ako každý rok, uskutočnilo výberové konanie žiakov SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi pre firmu LKW WALTER so sídlom vo Viedni. Naša škola sa môže pochváliť, že žiačka Ivana Ogurčáková (III.B) zvládla náročné výberové konanie z odborného i jazykového hľadiska. Ivanka bude vo firme absolvovať dvojtýždňovú odbornú prax so šancou sa zamestnať po ukončení štúdia. Blahoželáme.

Ing. Jarmila Tatarková, SOŠ ekonomická

Celoslovenské kolo SOČ - Piešťany

Od  22. 4. - 24. 4. 2015 sme sa my - žiačky 3. B Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi - Dominika Novottová a Simona Sabovčíková zúčastnili celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. V tejto súťaži  bolo 17 odborov od zdravotníctva cez voľný čas, chémiu, matematiku až po psychológiu. Súťažili sme v odbore č. 15 - Ekonomika a riadenie. Do tejto súťaže v rámci Slovenska sa celkovo zapojilo približne 5 500 študentov. My sme sa dostali medzi najlepších 276 prác a v našom odbore sme sa umiestnili medzi najlepšími piatimi. Po prvýkrát za 37 rokov SOČ sa Košický kraj umiestnil na 1. mieste. Naučili sme sa a zažili niečo nové. Bola to pre nás veľká skúsenosť. Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám držali palce, podporovali nás, predovšetkým patrí veľké ďakujem hlavne pani Ing. Eve Želikovskej za pomoc a ochotu pomôcť. Ďakujeme. 

Majsterky Slovenska

Koncom apríla sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky vo florbale študentiek stredných škôl v Dunajskej Strede. Účastníkmi boli reprezentantky všetkých krajov. Košický kraj reprezentovali aj v tomto školskom roku študentky zo Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Po zápasoch v skupine sa dostali do semifinále.
Výsledky v skupine: SOŠE – Žilina 3 : 1, SOŠE – Senica 3 : 1 a SOŠE – Malacky 4 : 2.

V semifinále porazili Športové gymnázium z Banskej Bystrice 4 : 2 a tak si zabezpečili účasť vo finále s OA M. Hodžu z Trenčína. Postupne sa opakoval scenár z minulého školského roka. Tento krát ale študentky SOŠE nedopustili predĺženie a prípadné trestné strieľania. Po náročnom 1. polčase bol stav 0 : 0, a aj 10 minút 2. polčasu. No potom to prišlo. Dievčatá strelili víťazný gól a aj keď posledné 2 minúty boli veľmi ťažké, dokázali stav udržať a získať tak titul „Školský majster Slovenskej republiky pre školský rok 2014/2015“.

Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Paulína Hudáková – SOŠ ekonomická SNV.
Celkové poradie: 1. SOŠE Spišská Nová Ves
                             2. OA M. Hodžu Trenčín
                             3. Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Poďakovanie patrí učiteľom PaedDr. Zuzane Halasovej Mgr. Petrovi Hamrákovi, ale aj trénerovi FBK Kométa Spišská Nová Ves Mgr. Jozefovi Gregovi Mgr. Vladimírovi Koňakovi, ktorí dievčatá viedli v tréningoch.

Školu reprezentovali: Hudáková K., Hudáková P., Grossová V., Grossová K., Mikolajová M., Hlucháňová M., Mišendová R., Bdžochová K., Žondová M., Štirbanová L., Klimášová P.

Dievčatám srdečne blahoželáme.

                                                                  PaedDr. Zuzana Halasová

Pomôž druhému, keď to potrebuje

Spolu 80 študentov a učiteľov Gymnázia Školská ul. sa opäť stalo bezpríspevkovými darcami krvi a priamo v priestoroch školy darovali životodarnú tekutinu. Ďalšia akcia zorganizovaná študentskou radou sa konala po prvýkrát. Pre útulok, v ktorom žijú nechcené a opustené psíky, vyzbierali približne 100 kg potravín, prikrývky, deky, misky, hračky, rôzne pomôcky a hotovosť vo výške 128 €, ktorá bola použitá na nákup krmiva. Milé slová pracovníkov útulku a radosť štvornohých miláčikov bola pre nich najväčšou odmenou. Reportáž o akcii nájdete aj v archíve TV Reduta pod názvom Dar pre útulok.

Úspešní žiaci Cirkevného gymnázia Š. Mišíka

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka bolo jedným z 13 škôl zo Slovenska, ktoré sa  zúčastnili medzinárodnej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES.

Spolu s ostatnými školami všetkých členských štátov EÚ žiaci prezenčne prekladali anglický text  s genealogickou témou. Ich práce boli posudzované profesionálnymi tlmočníkmi pracujúcimi pre európsky parlament a iné inštitúcie EÚ. Gratulujeme Kataríne Hamrákovej, Lukášovi Kozákovi, Michalovi Marcinčinovi, Jánovi Lačnému a Pavlovi Lizákovi k získaniu Certifikátov účasti udelených Európskou komisiou.

Škola sa tento rok zúčastnila súťaže Finančná olympiáda zameranej na finančnú gramotnosť žiakov stredných škôl. Vedomostná súťaž ponúka šancu mladým ľuďom otestovať a následne si porovnať základné finančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri riadení svojich financií. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií na Slovensku, pričom do II. kola súťaže postúpilo len 500 najlepších. Z našej školy postúpili Denis Čuchran (4. A) a Jana Baluchová (3. A).

Odborná exkurzia žiakov SOŠ ekonomickej

26. a 27. marca 2015 sa 43 žiakov školy a 3 učitelia zúčastnili zaujímavej 2-dňovej odbornej exkurzie. V prvý deň navštívili Národnú banku Slovenska v Bratislave, kde pre nich pracovníci z rezortu bankovníctva pripravili odbornú prednášku na tému „Od slovenskej koruny k euru“. Žiaci mali možnosť získať informácie a diskutovať na aktuálne ekonomické témy. Po prednáške si prezreli historickú časť Bratislavy. V druhý deň sa uskutočnila návšteva firmy LKW WALTER vo Viedni. Cieľom bolo predstavenie firmy a ponuka pracovných príležitostí (odborná prax, letná brigáda, zamestnanie) pre žiakov, ktorí sa učia ako prvý cudzí jazyk nemecký. Prezentácia bola spojená so zaujímavou diskusiou. Práve absolventka našej školy sprevádzala žiakov a odpovedala na rôzne otázky. Zuzka Králová totiž pracuje vo firme od roku 2013.

Medzinárodné stretnutie na Javorke

Estónsko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko, Turecko, Macedónsko a Slovensko si dali  1. apríla stretnutie v našom meste. V rámci medzinárodného tréningového kurzu So close, yet so far organizovaného spoločnosťou YEES (Youth Empowerment in a European Society) zameraného na súčasné problémy modernej spoločnosti na Gymnáziu na Javorovej ulici privítali 25 mladých ľudí z uvedených krajín. V rámci návštevy prebehli v triedach besedy, kde zahraniční hostia priblížili žiakom zaujímavosti svojej krajiny. Po diskusiách ich Javoráci na oplátku naučili tancovať na melódie slovenských ľudoviek. Najčerstvejší úspech - opäť celoslovenského rozmeru - získali v súťaži Myslím ekonomicky, ktorej organizátorom je Nadácia Slovenskej sporiteľne Janko Gabonay Martin Makara. Obaja získali víťaznú pozíciu a ukázali, že práve oni nepochybne patria k špičke celého Slovenska! Navyše Martin Makara si z rúk predsedu parlamentu Petra Pellegriniho prevzal ocenenie za 2. miesto na celoslovenskej súťaži JuniorInternet v kategórii Junior Text a Alexander Valach čestné uznanie od dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU doc. Ing. Pavla Čičáka za vytvorenú web stránku pre florbalový klub Young Arrows Spišská Nová Ves.

Rozhoduj o Európe

13. apríla 2015 sa žiačky IV. A triedy Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi Katarína Tauberová, Daniela Jezerčáková, Dominika Duláková a Miriam Kalinská zúčastnili na seminári Rozhoduj o Európe. Seminár sa uskutočnil v Rožňave a organizovalo ho bratislavské Centrum pre európsku politiku. Zúčastnili sa na ňom ďalší 20 študenti z Košického kraja. Obsahom seminára bolo spoznanie inštitúcií Európskej únie a ich činností. Najzaujímavejšou časťou bola simulácia rozhodovacieho procesu Rady Európy. Každý študent zastupoval jeden členský štát a musel prezentovať názor tohto štátu na európske sankcie voči Rusku. Jedna z našich študentiek, Dominika Duláková, hrala úlohu ministerky zahraničných vecí Lotyšska (predsednícka krajina Rady Európy) a viedla celú túto diskusiu ministrov. Dominika získala zároveň prvé miesto za iniciatívu a zapájanie sa do diskusií. Cieľom tohto semináru bolo vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o Európsku úniu a celkové dianie na Slovensku a v Európe.

Dvojdňová odborná exkurzia žiakov SOŠ ekonomickej

V dňoch 26. a 27. marca 2015 sa  43 žiakov školy a 3 učitelia  zúčastnili zaujímavej odbornej exkurzie, ktorá pozostávala z dvoch dní.

V prvý deň -  26. marca  2015 sme  navštívili Národnú banku Slovenska v Bratislave, kde pre nás pracovníci  z rezortu bankovníctva pripravili odbornú prednášku na tému "Od slovenskej koruny k euru". Žiaci mali možnosť získať informácie a diskutovať na aktuálne ekonomické témy. Po prednáške sme si prezreli historickú časť Bratislavy.

V druhý deň -  27. marca 2015 sa už po niekoľký krát  uskutočnila  vopred plánovaná návšteva  vo firme LKW WALTER vo Viedni. Cieľom bolo predstaviť firmu a ponúknuť pracovné príležitosti (odborná prax, letná brigáda, zamestnanie) pre žiakov, ktorí sa učia ako prvý cudzí jazyk nemecký. Prezentácia bola spojená s prínosnou a zaujímavou diskusiou. Veľmi nás potešilo, že práve naša absolventka školy sprevádzala žiakov a odpovedala na rôzne otázky. Zuzka Králová pracuje vo firme od roku 2013.

Veľká vďaka patrí zástupcovi firmy pánovi Martinovi Gassovi, ktorý v plnom rozsahu finančne podporil našu exkurziu.

                                             Ing. Jarmila Tatarková, SOŠ ekonomická SNV

Ako si mladé Spišiačky poradili v tureckom Izmire

Pod vedením učiteľky Mgr. Melánie Ondzikovej sa študenti Gymnázia, Javorová 16 v Spišskej Novej Vsi od septembra minulého roku zúčastňujú medzinárodných workshopov po celej Európe. V mesiaci február bolo na rade Turecko a jeho nádherné mesto Izmir. Študentky gymnázia absolvovali 10-dňový tréningový kurz zameraný na problematiku nezamestnanosti mladých a podnikanie. Ak si myslíte, že takýto pobyt je len pekným výletom, mýlite sa. Program je pomerne nabitý a študenti absolvujú každý deň vzdelávacie aktivity a rôzne modelové situácie, v ktorých musia preukázať svoje zručnosti a zároveň sa pri tom učia. Už len samotný fakt, že toto všetko musíte zvládnuť v anglickom jazyku, svedčí o tom, že tieto zahraničné kurzy sú pre študentov viac ako prospešné. Tí, ktorí takýto kurz už majú za sebou, sa zhodujú v jednom – je to neoceniteľná skúsenosť. Čo všetko zažili naše Javoráčky počas  tréningového kurzu v Turecku Vám priblíži krátka reportáž od samotných dievčat:

Naša cesta začala chvíľu po polnoci 6. februára. Po ceste sme ešte pribrali dve študentky z Trnavy a vystriedaním vlaku, autobusu aj lietadla sme sa dostali na miesto. Už na začiatku nás zaskočila turecká premávka. Autá sa preplietali z pruhu do pruhu a každú chvíľu sa ozývalo trúbenie. Neskôr sme tiež zistili, že ani chodci na pravidlá veľmi nedbajú a nečakajú na zelenú, aj v prípade 4-prúdovky. Ďalší deň sa začal program - prvý deň začal zoznamovaním sa - projektu sa zúčastnili skupiny zo Slovenska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a Turecka. Keď sme si už zapamätali (takmer) všetky mená, začali sa interaktívne workshopy. Počas programu sme sa veľa naučili o hľadaní práce, zakladaní si firmy či zlepšení podmienok pre celú krajinu. Nesedeli sme však v laviciach, workshopy boli zväčša aktívne. Každý z nás si skúsil vytvoriť krátke divadlo na danú tému, film, pantomímu… Stavali sme modely a robili i iné zaujímavé aktivity. Okrem toho sme sa zúčastnili niekoľkých výletov. Počas poobednej prehliadky mesta sme si prešli centrum, po prvý krát nakupovali na pravom tureckom bazáre (trh), v kaviarni veštili z kávy, navštívili najznámejšiu časť Izmiru – Clocktower a promenádu pri mori. Do Turecka s nami, žiaľ, prišla zima, a tak sme si nemohli užívať príjemné jarné počasie, na ktoré sme sa tešili, no nevadilo nám to (veľmi). V iný deň sme potom navštívili malebnú dedinku Şirince známu ovocným vínom, dom, v ktorom bývala Panna Mária, aj Efez, staroveké mesto pripomínajúce Atény a Grécko.

Večery sme mali ozvláštnené kultúrou každej zo zúčastnených krajín. Rumuni nás privítali v „Transylvánii“, aj s Drakulom či cesnakovými amuletmi. Turci nás naučili tancovať ich tance a mohli sme sa i prezliecť do ich tradičných kostýmov. My sme tancovali a pripravili hru, v ktorej skupiny vytvorili 3D makety našich pamiatok. Plný stôl dobrôt sa zjedol doslova za chvíľu. Dúfame, že naše syry, klobásy, chlieb vo vajíčku aj sladkosti chutili. V dni bez kultúrnej noci sme zažili i kultúru Turecka v podobe nočných klubov a tanca. S Tureckom sme sa rozlúčili 15. februára. S ľuďmi, s ktorými sme naviazali nové priateľstvá bolo ťažké rozlúčiť sa, ani slzám sme sa nevyhli. Ešte raz ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť.“


Autorky: Dominika Kalafutová, Katarína Gardášová,
Lea Tauberová, Natália Toporcerová

Hotelová akadémia Spišská Nová Ves na medzinárodnej baristickej súťaži

Študenti HA Katarína Tauberová – IV. A trieda a František Vašák – V. B trieda sa zúčastnili II. medzinárodnej baristickej súťaže v Bardejove. Študenti súťažili v príprave espressa a capucina. Katarína Tauberová sa umiestnila v zlatom pásme a František Vašák v striebornom pásme. Úspešným študentom srdečne gratulujeme.

Chemici zo Školskej na workshope v Nemecku

Študenti Gymnázia na Školskej v Spišskej Novej Vsi Jana Valigurská, Denis Bajtoš a Matej Šmida sa v dňoch 15. - 21. 2. 2015 zúčastnili 1. medzinárodnej chemickej konferenciie v našom partnerskom meste Clausthal-Zellerfeld v Nemecku. Spolu s 13 študentmi z Francúzska, Nemecka a Poľska mali možnosť participovať na výrobe plastov, farbív či paracetamolu v najmodernejších laboratóriách tamojšej Technickej univerzity. Nemenej zaujímavá bola práca s formovaním karbónových vlákien, testovaním polymérov a testovaním kvality produktov každodennej potreby. Naši talentovaní študenti sa oboznámili aj s technologickými postupmi stavby lietadiel.

Okrem účasti na workshopoch si naši študenti vypočuli zaujímavé prednášky v podaní pedagógov a výskumných pracovníkov univerzity, zdokonalili sa v anglickom a nemeckom jazyku a nadviazali medzinárodné priateľstvá. Za podporu ďakujeme vedeniu školy a o. z. Amavet klub 833 pri Gymnáziu Školská Spišská Nová Ves.

Ingrid Jančiarová

Úspešní študenti Gymnázia na Javorovej ulici

V ponuke voliteľných seminárnych predmetov Gymnázia na Javorovej ulici  majú študenti ekonomický seminár, kde sa učia aj o financiách. O tom, že spravovanie financií je náročná záležitosť,  sa presvedčili  študenti Zuzka ČernickáMartin Makara, keď sa zapojili a úspešne postúpili do druhého kola celoslovenskej Finančnej olympiády. V prvom kole sa do súťaže zapojilo 4 400 študentov z celého Slovenska, pričom do druhého kola postúpilo 500 najlepších. Veríme, že naši „financmajstri“ zvládnu nastávajúce druhé kolo úspešne. Však nielen chlebom a peniazmi je človek živý, ale aj slovami, ktoré vychádzajú z úst. O tom by vedel viac povedať náš recitátor Sebastián Smik, ktorý v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko, teda v prednese slovenských povestí, získal peknú bronzovú priečku. Jeho humorne ladený príbeh o dvoch Goraloch zanechal na tvárach porotcov úsmev a uznanie. To, že prednesy máme v obľube nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku, je jednoznačné z výsledkov súťaže Shakespeare Memorial (prednes anglickej poézie a prózy), v ktorej získali celoslovenské 1. miesto Sebastián SmikMarek Kacvinský. Páni - klobúk dole! Naše veľké uznanie si zaslúžia aj informatici: Tomáš Gardošík, ktorý v najvyššej kategórii A v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní získal pekné 4. miesto a Martin Safko, ktorý sa umiestnil v prvej desiatke. Títo študenti sú už maturantmi, no majú svojich nasledovníkov už v nižších ročníkoch. A tí za nimi nezaostávajú - v jednej z najnáročnejších informatických súťaži - Olympiáde v informatike získali v košickom krajskom kole kvinťania Ján Gerčák Tomáš Buček skvelé 4. a 6. miesto. A to dodávame, že konkurentmi im boli aj študenti  o jeden ročník starší. Spomenieme ešte našich športovcov, ktorí mali tiež úspešný prvý kvartál roka. Športom číslo jedna je u nás basketbal, v ktorom naši chalani získali 1. miesto v okresnom a 3. miesto v krajskom kole. Aj dievčatá sa majú čím pochváliť - naše mužstvo získalo 1. miesto v okresnom kole v hádzanej. Čo dodať záverom? Sme proste hrdí na svojich študentov!

Študenti Cirkevného gymnázia v Rádiu Lumen

Skupina študentov Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka sa zúčastnila vysielania v rozhlasovom štúdiu Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Vyskúšali si vysielanie do éteru naživo, keď sa zapojili do modlitby ruženca pre celé Slovensko a po nej sa s moderátormi rádia rozprávali o živote na našom gymnáziu. V poobedňajších hodinách sa venovali nahrávke diskusie na tému Slovenský skauting, pretože takmer všetci účastníci sú zároveň členmi tejto organizácie. Naši študenti si tak mohli urobiť adekvátnu predstavu o práci v rádiu a zvážiť tak svoje túžby po štúdiu žurnalistiky.

Žiaci ako hospodárski experti – Schϋler als Wirtschaftsexperte

V dňoch 8 – 13. marca 2015 sa uskutočnilo ďalšie plánované stretnutie v rámci programu Comenius, ktorého hlavnou témou sú financie a ich význam.

Úlohou projektu je oboznámiť žiakov s pravidlami „finančného života“. Primárnym cieľom je dosiahnuť to, aby nasledujúca generácia mladých ľudí mala jasno v otázkach sveta financií. Dôležitú úlohu v projektovej práci zohráva znalosť cudzích jazykov.

Výsledkom projektovej práce je zostavenie interaktívnej spoločenskej hry, ktorá je zameraná na znalosť základných finančných pojmov a finančnú gramotnosť.

Žiaci z Maďarska, Poľska a Slovenska počas pobytu mali bohatý program. Najkrajším zážitkom bolo slávnostné prijatie primátorom mesta so zápisom do pamätnej knihy. Okrem toho navštívili kultúrne a historické pamiatky Spiša, absolvovali výstup na novoveskú vežu i výlet do Vysokých Tatier.

Hravou a súťaživou formou si žiaci overili svoje vedomosti v ovládaní finančných pojmov i vo vzájomnej komunikácii v nemeckom jazyku.

                                                                                 Ing. Jarmila Tatarková
                                                                SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

 

6. reprezentačný ples Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka

Ako každoročne počas fašiangového obdobia v krásnej Koncertnej sieni Reduty tretiaci ukázali, čo sa za niekoľko mesiacov tanečnej prípravy naučili. A nebolo toho málo, prítomní si mohli vychutnať prehliadku 15-tich spoločenských tancov, ktoré suverénne predviedla desiatka tanečných párov. Po nej nasledovalo vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa na tento rok stali Viktória A. Vysokaiová a Denis Čuchran. Zároveň bola táto dvojica vyhodnotená ako
najsympatickejší pár. Ples sa niesol v slávnostnej plesovej atmosfére, ku ktorej nemalou mierou prispelo aj vystúpenie komorného orchestra ZUŠ a speváckych vystúpení študentov školy. Stalo sa dobrým a milým zvykom, že sa na toto
podujatie prichádzajú zabaviť nielen tretiaci a ich rodičia, ale aj ostatní študenti a absolventi školy, čím sa aj ďalej buduje súdržnosť a vzájomné dobré vzťahy medzi priaznivcami cirkevného gymnázia.

Hotelová akadémia Spišská Nová Ves na medzinárodnej baristickej súťaži

Študenti HA Katarína Tauberová – IV. A trieda a František Vašák – V. B trieda sa zúčastnili II. medzinárodnej baristickej súťaže v Bardejove.

Študenti súťažili v príprave espressa a capucina. Katarína Tauberová sa umiestnila v zlatom pásme a František Vašák v striebornom pásme.

Úspešným študentom srdečne gratulujeme.

Študenti mesta sa učia v Európe

Zmena je prirodzená, rovnako ako potreba prispôsobiť sa meniacej sa dobe. Obzvlášť to platí v prípade mládeže, pretože práve táto skupina ľudí inovácie preferuje, potrebuje a uplatňuje. Gymnázium na Javorovej ulici alebo aj „Javorka“ sa snaží vyvážene dopĺňať tradičné vzdelávanie o nové možnosti vzdelávania a získavania skúseností potrebných pre budúci život. Táto cesta proces učenia zatraktívňuje a obohacuje ho vo viacerých rozmeroch.  Študenti a aj učitelia  majú u nás možnosť zapojiť sa do rôznych medzinárodných projektov (napríklad Erasmus+) a začať využívať tie isté možnosti a príležitosti ako ich rovesníci a kolegovia v iných krajinách Európskej únie. Pozitíva ako komunikácia v cudzích jazykov, cestovanie, ktoré študenta takmer nič nestojí, spoznávanie iných kultúr a krajín, študentom pomáhajú rozvíjať zručnosti žiaduce na dnešnom trhu práce. Učitelia si taktiež prídu na svoje a  môžu sa zúčastňovať vzdelávacích a tréningových kurzov, ktoré zvýšia ich odbornosť, profesionalitu a naučia ich kreatívnejšiemu prístupu k študentom.

Erasmus+ na Javorke otvára dvere všetkým, ktorí túžia cestovať, učiť sa, spoznávať, meniť zastarané metódy a spôsoby. Stačí len motivácia hľadať a nachádzať možnosti, ktoré sú priamo pred našimi očami. Javorka sa otvorila týmto možnostiam a svoje vzdelávanie obohatila o medzinárodné aktivity v 3 oblastiach: 1.medzinárodné projekty pre mladých ľudí, 2.medzinárodné partnerstvá gymnázií v programových a partnerských krajinách EU, 3.vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Už v septembri 2014 vycestovali naši študenti v rámci medzinárodného projektu „Ilha Afortunada, Ilha da Esperanca – Island of fortune, Island of Hope“, do Madeiry v Portugalsku. Projektu sa zúčastnilo 7 krajín: Rumunsko, Grécko, Estónsko, Litva, Taliansko, Slovensko a Portugalsko.  Cieľom projektu bolo motivovať mladých ľudí k ochrane životného prostredia a naučiť sa organizovať aktivity pre rovesníkov k tejto téme. V decembri 2014 sa ďalší študenti zúčastnili medzinárodného projektu „Youth Social Enterpreneur“ v Rumunsku. Okrem študentov z Javorky boli na projekte účastní aj študenti z Poľska, Estónska, Turecka, Českej Republiky a Rumunska. Cieľom projektu bol rozvoj podnikateľských zručnosti u mladých ľudí a naučiť sa pracovať v tíme. Prínosom pre študentov na týchto projektoch je aj  získanie medzinárodného certifikátu Youthpass, ktorý im pomôže pri lepšom uplatnení sa na trhu práce. Už vo februári 2015 naši študenti opäť vycestujú na projekt „This Job has Young“ do Turecka a v marci a v júni 2015 sa pre nich pripravuje ďalší projekt „Health is Wealth“ v Estónsku a v ďalších krajinách EÚ.

Škola nezabúda ani na svojich učiteľov a pripravuje pre nich medzinárodné vzdelávacie aktivity, ktoré prispejú k rozvoju ich profesionálnej a odbornej stránke osobnosti. Tento školský rok vycestujú na vzdelávací kurz do Španielska, ktorý je plne financovaný zo zdrojov EU pod hlavičkou programu Erasmus+. V blízkej budúcnosti sa Javorka chce zapojiť aj do medzinárodných partnerstiev gymnázií, ktoré otvoria nové možnosti medzinárodných výmen pre študentov a učiteľov v nasledujúcom školskom roku 2015/2016.

Poznávacia exkurzia

Koncom novembra 2014 sa študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka zúčastnili dvojdňovej poznávacej exkurzie do Bratislavy a Viedne. Po ceste sa zastavili Ružomberku, kde navštívili Galériu Ľudovíta Fullu so stálou expozíciou jeho zaujímavých obrazov, zastavili sa pri Mauzóleu Andreja Hlinku a navštívili aj Černovú, kde si uctili pamiatku obetí Černovskej tragédie z r. 1907. Potom sa vybrali rovno do Bratislavy, kde ich čakal Hrad vo svojej vysvietenej kráse a hlavne výstava Tutanchamonova hrobka, ktorá ich očarila svojou exotickou nádherou plnou vzácnych artefaktov. Prvý večer strávili v príjemnej atmosfére bratislavských vianočných trhov. Vo Viedni si prezreli najprv Prírodovedné a Umelecko-historické múzeum, obe svojou bohatosťou a rozmanitosťou exponátov v nich zanechali hlboký dojem a poznatok, že sa tam musia ešte aspoň raz vrátiť. Zvyšok dňa venovali poznávaniu mesta - tejto krásavice na Dunaji - vo vianočnom šate, ktorý bol naozaj úchvatný. Deň zakončili občerstvením na viedenských vianočných trhoch a plný zážitkov sa vrátili domov.

Úspešní študenti Gymnázia Javorová

Záver roka sa na Gymnáziu Javorová niesol v duchu výrazného úspechu. V súťaži prednesu anglickej poézie a prózy Shakespeare Memorial na celoslovenskom kole získali študenti Sebastián SmikMarek Kacvinský  neuveriteľné 1. miesto! Úspech takého rozmeru bol akoby symbolickým vianočným darčekom pre školu a učiteľov, no aj pre rodičov víťazov právom hrdých na to, že ich ratolesti sú najlepšie na Slovensku. Úspech sme zaznamenali opäť nie len v jazykovej oblasti, ale aj v logickom myslení. V informatickej súťaži iBobor, ktorá prebieha celoštátne on-line získal Jakub Šťastný v kategórii mladších žiakov úžasný 99 percentil z 21 466 prihlásených účastníkov. V kategórii starších študentov doslova exceloval Tomáš Gardošík, ktorý dosiahol 100 percentil medzi 4 545 súťažiacimi. To znamená, že všetky najkomplikovanejšie informatické úlohy dokázal v stanovenom čase vyriešiť úplne bezchybne. V kategórii juniorov získala spomedzi 7 073 zúčastnených Andrea Makarová 93 percentil. Perličkou v mesiaci december bola Konferencia o mládeži, ktorú Javorka organizovala v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja, organizáciou IUVENTA a neziskovou organizáciou YEES, kde sa prezentovali možnosti medzinárodných výmen študentov, súčasné európske projekty a aktivity študentských rád.

Október v Gymnáziu Javorová

Mesiac október bol na Gymnáziu Javorová skutočne pestrý. V rámci programu Bringing the World to the Classroom sme mali možnosť prijať americkú diplomatku Julie Annette STANLEY. Diskusia prebehla výlučne v anglickom jazyku, aj keď Julie Annette Stanley sa  nenechala zahanbiť a hneď v úvode preukázala svoje značné znalosti slovenského jazyka. To, že študentom Javorky nie je ľahostajný život vo svete a ani v meste dokázali zapojením sa do modelových študentských komunálnych volieb, ktoré organizoval Inštitút pre verejné otázky (IVO) s cieľom oboznámiť študentov s fungovaním volebných systémov na Slovensku. Pre technickejšie orientovaných študentov sa konal ďalší  workshop v lokálnej CISCO sieťovej akadémii, tento krát so senior adminom RUPKKI, s. r. o.Lukášom Staňom, ktorý sa prišiel podeliť o svoje cenné skúsenosti získané v pozícii IT špecialistu. Okrem toho vnikli hlbšie do operačného systému Linux, kde sa pohrali aj s nastaveniami FireWallu prostredníctvom nastavovania pravidiel v iptables.

Úspešní študenti Cirkevného gymnázia

Z príležitosti stého výročia narodenia významného básnika katolíckej moderny Janka Silana sa v Spišskej Kapitule uskutočnila súťaž Janko Silan – s nádejou hľadiaci v prednese poézie a prózy tohto autora. Študent Cirkevného gymnázia Š. Mišíka Matúš Olejník sa z prvého miesta na oblastnom kole v Poprade prebojoval na diecézne kolo, kde získal hodnotné 2. miesto.
Študenti gymnázia sa zapojili aj do 7. ročníka zaujímavej logickej súťaže Majstrovstvá v pIšQworkách, ktorá dáva priestor stredoškolákom, aby preukázali schopnosť logicky uvažovať, taktizovať, spolupracovať a doviesť tak svoj 5-členný tím až do finále. Postúpili do krajského kola v Košiciach.

Zelená stromom

Slovo stromy rezonovalo na pôde Gymnázia na Školskej ulici 11. 11. 2014. V rámci projektu Zelená stromom, ktorého cieľom je vrátiť okoliu školy vzhľad podobný, aký mala v roku 1866, sa na spoločnom stretnutí zišli jeho tvorcovia, partneri aj realizátori. Na symbolickom sadení nových stromov nechýbal riaditeľ firmy CRW - partnera výsadby -  Levi de Campos, obchodný zástupca firmy ARBOEKO – dodávateľa drevín – Ondrej Hanko, primátor nášho mesta a garant projektu Ján Volný, riaditeľ školy Jozef Kačenga a iní vzácni hostia. Spoločne zasadili päť stromov zo štyridsiatky drevín, ktoré skrášlia areál školy, jeho krásneho parku ako súčasti oddychovej zóny a okolie environmentálnej učebne s výsadbou skalničiek, nízkych drevín, kvetov.

eTwinning konferencia 2014

V priestoroch SOŠ ekonomickej sa uskutočnilo  dňa 9.10.2014 stretnutie škôl  mesta  realizujúcich eTwinning projekty. Projekt „ Book of Stories“ z Gymnázia - Školská  prezentovali študentky V.Seboová a A.Hradiská. Cieľom projektu , v  spolupráci s osemnástimi partnermi z Portugalska, Turecka, Poľska, Rumunska, Francúzska, Grécka  a  Českej republiky,  je vytvoriť spoločnú  knihu príbehov zo života mladých  ľudí. Na ekonomickej škole pracovali študenti terajšej 3.L na  projekte„ Turistický ruch v našom regióne“.V najviac navštevovaných rekreačných lokalitách v okolí nášho mesta, partnerská škola Obchodní akadémie v Olomouci, hľadali pre turistov cenovo najvýhodnejšie ubytovanie. Výstupom  je elektronická publikácia. S projektovými aktivitami oboznámili prítomných  študentky A.Mazurová, M. Bartková a M.Salanciová . Žiaci zo ZŠ Nejedlého prezentovali projekt „Wie ist meine / deine Schule? (Europa-Schulen)“,  v ktorom boli zapojené školy z Estónska, Poľska, Grécka a Českej republiky. Hosťom bola aj ZŠ, Komenského 6  zo Spišských Vlách, ktorá predstavila  projekt „  e-Cultural Kaleidoscope.“  V európskej súťaži získali žiaci ocenenie Cena Mevlanu za medzinárodné porozumenie (ceny zabezpečila turecká národná podporná služba eTwinning). Na úspešnej realizácii  projektov majú  nezanedbateľný podiel  aj  učitelia, Mgr. M Nevyjelová, Ing. R. Kovalič, Mgr. L. Pekarčíková  a Mgr. K. Kočišová, ktorým patrí poďakovanie za ich kladný postoj k motivácii žiakov, realizácii a prezentácii eTwinning projektov.

Európsky deň jazykov na SOŠ ekonomickej

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý bol po prvýkrát v roku 2001 vyhlásený Radou Európy a Európskou komisiou, sa uskutočnila dňa 26. septembra 2014 na Strednej odbornej škole ekonomickej beseda s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves Adnanom Akramom. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy. Študenti školy mali možnosť  dozvedieť sa nielen niečo zo života ľudí vo Veľkej Británii, ale hlavne započúvať sa a precvičiť si svoje jazykové zručnosti v angličtine. Beseda sa niesla v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, čo povzbudilo študentov aktívne sa zapájať do diskusie a uvedomiť si dôležitosť dobrej znalosti cudzích jazykov, vďaka ktorým sa zvyšujú ich šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

Tréningový kurz

V polovici septembra sa študentky Gymnázia, Javorová 16, spolu s pani učiteľkou Mgr. Melániou Ondzikovou zúčastnili tréningového kurzu na portugalskom ostrove Madeira. Tento projekt bol organizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou YEES, n. o. a partnerskou organizáciu STEP, Rumunsko a financovaný z prostriedkov Erasmus+. Na Madeire sa stretlo 25 mladých ľudí zo 7 krajín Slovensko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Estónsko, Litva a Portugalsko. Cieľom projektu bolo prehĺbiť si vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia a naučiť sa metodiku a nové tréningové techniky, ktoré môžu tréneri využívať pri organizovaní vlastných projektov zameraných na túto problematiku.

Tabletová trieda

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka uspelo v národnom projekte „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ a vďaka tomu vznikla na našej škole digitálna trieda s tabletami pre žiakov. Slúžia hlavne na výučbu prírodovedných predmetov, užitočné sa stali na hodinách a seminároch z fyziky, matematiky  a chémie, no pre svoju názornosť sa využívajú aj na biológii a geografii.  Okrem toho, že vyučovanie sa zatraktívnilo, používanie digitálneho vzdelávacieho materiálu vyučovaciu hodinu aj zefektívni. Po niekoľkých týždňov intenzívneho používania môžeme povedať, že tento spôsob výučby sa stal populárnym nielen medzi učiteľmi, ale hlavne študenti si takýto moderný štýl pochvaľujú.

Žiacka vedecká konferencia

Na Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka sa už tradične na konci školského roka v júni koná žiacka vedecká konferencia nazvaná Deň vedy, tento rok bola zameraná na humanitné predmety. Naši študenti si pripravili zaujímavé a podnetné prezentácie na rôzne témy a z rôznych oblastí. Z predmetu geografia to boli napr. Kontrasty Ruska, Cesta okolo sveta, Ohnivé ústa Zeme. Z občianskej náuky Neverte svojim očiam; Po stopách II. sv. vojny z dejepisu, Čo je to esej zo slovenčiny, kedy sa dozvedeli nielen podrobnosti o tom, ako sa píše esej, ale si aj jednu originálnu vypočuli v autorskom čítaní nášho študenta. Bolo to pre všetkých zúčastnených obohacujúce a poučné, tešíme sa na ďalší ročník.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

9. septembra si žiaci a profesori Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V čase od 10.30 do 11.00 hod sa zišli vo vestibule školy pri pamätnej tabuli, ktorá bola odhalená v roku 2007 ako Pocta detským obetiam holokaustu zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Minútou ticha, zapálením pamätnej sviece z Jeruzalema a symbolickým položením dvoch kamienkov dievčaťom a chlapcom, ktoré priniesli gymnazisti z návštevy v Ravensbrucku, si uctili všetkých, ktorí neprežili hrôzy druhej svetovej vojny, ukrývané deti a tiež preživších holokaust. Dejepisárka PhDr. Ružena Kormošová, PhD., pripomenula, že v rodinnom transporte, ktorý bol vypravený 28. mája 1942 v podvečerných hodinách zo železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi bolo 333 nevinných detí vo veku od niekoľkých mesiacov do 16 rokov. Všetky zahynuli na Nemeckom okupovanom území v Poľsku.

Hotelová akadémia úspešná s projektom

Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi bola úspešná pri hodnotení projektov v rámci výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a v súčasnej dobe realizuje projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a Košického samosprávneho kraja s názvom „Cesta k modernej škole“.

Celkové výdavky projektu:  411 749,97 €

Výška nenávratného finančného príspevku (95 %): 391 162,47 €

Aktivity projektu:

Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov
Aktivita je zameraná na komplexnú inováciu vzdelávacieho procesu vo vybraných predmetoch, ktoré  sú pre školu profilujúce a kľúčové (účtovníctvo, hotelový a gastronomický manažment, osobné financie, informatika a aplikovaná informatika, technológia služieb cestovného ruchu, technológia prípravy pokrmov, technika obsluhy, odborný výcvik, odborná angličtina, odborná nemčina).

Zážitková edukácia žiakov školy
Cieľom aktivity je účasťou žiakov školy na odborných exkurziách, prostredníctvom exkurzii overovanie a prehlbovanie vedomostí, poznatkov a informácií, ktoré sa žiakom dostávajú klasickou formou výučby v praxi. Z hľadiska vybraných predmetov boli zvolené nasledovné exkurzie z radu zážitkovej edukácie: Viedeň, Budapešť, Praha a Rím.

Začínam podnikať
Táto aktivita je zameraná na nadobudnutie a prehĺbenie teoretických vedomostí o živnostiach, fungovaní a zakladaní malých podnikov. Umožní to študentov po skončení strednej školy lepšie uplatnenie  v praxi.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Cieľom aktivity je prehĺbenie a rozvíjanie vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov v oblastiach priamo súvisiacich s výkonom ich povolania, resp. ich odborného zamerania.

                                                                                                                         Mgr. Milan Kudrik

                                                                                                                              riaditeľ školy

Študentky z „Javorky“ na portugalskom ostrove Madeira

Leto síce pomaly končí, avšak pre tohoročné absolventky Gymnázia, Javorová 16 - Kristínu PuškášovúZuzku Liptákovú stále pokračuje na portugalskom ostrove MADEIRA. Ako to? Veľmi jednoducho – stačí vedieť hovoriť anglicky. Naše dievčatá sa pod vedením učiteľky anglického jazyka zapojili do medzinárodného projektu s názvom Ilha Afortunada, Ilha da Esperança (Ostrov bohatstva, ostrov nádeje), v rámci ktorého strávia v septembri 10 slnečných dní na atraktívnej Madeire. Spolu s ďalšími mladými ľuďmi z Talianska, Grécka, Litvy, Estónska, Rumunska a Portugalska podniknú počas pobytu zaujímavé aktivity zamerané na životné prostredie - hlavne lesný ekosystém a prírodné dedičstvo Zeme. Ich zážitky, príbeh či fotografie z Portugalska si budete môcť prezrieť po ich návrate koncom septembra na oficiálnych stránkach gymnázia www.gjavsnv.edu.sk.

Stretnutie

Každoročne naši študenti v rámci partnerskej výmeny vycestujú do Nemecka. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. My - dvanásti študenti Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi - sme sa v dňoch 13. až 22. júna 2014 zúčastnili výmenného pobytu v nemeckom meste Clausthal-Zellerfeld.

Po náročnej, takmer osemnásťhodinovej ceste, sme boli konečne na mieste a ubytovali sme sa v našich dočasných rodinách. Celotýždenný program pre nás pripravili študenti s pomocou učiteľov gymnázia Robert-Koch-Schule v Clausthal-Zellerfelde. Aj napriek nedostatku spánku sme na druhý deň vykročili všetci s dobrou náladou do ZOO v meste Hannover. V pondelok sme navštívili školu, ktorú navštevujú naši nemeckí priatelia a zúčastnili sme sa dvoch vyučovacích hodín. V popoludňajších hodinách sme si prezreli mesto Clausthal-Zellerfeld. A čo nasledovalo v ďalšie dni? Národný park Harz a jazda na najväčšej bobovej dráhe v Nemecku, výlet do Berlína, banícke múzeum v Clausthal-Zellerfelde, dobrodružná prehliadka skutočnej bane či lezecký park v meste Bad Harzburg.

Najkrajším zážitkom bola návšteva hlavného mesta. Prehliadka začala pri parlamente Bundestag, pokračovala Brandenburskou bránou, Pamätníkom holokaustu, Berlínskym múrom a nákupnou ulicou Ku-damm. Sprievodcu nám robili študenti Robert-Koch-Schule.

Podstatou nášho stretnutia bol predovšetkým spoločný projekt s názvom Stretnutie. Nacvičili sme spolu tanec, vytvorili poster o spoločne prežitých chvíľach, o tom, čo sme zažili. Zároveň sme prezentovali naše mestá a školy.

Sobotňajšie ráno znamenalo rozlúčku so slzami v očiach. Lúčili sme sa so svojimi nemeckými rodinami a novými priateľmi. Cestou domov sme ešte navštívili Drážďany a potom už len dlhá cesta na Slovensko.

Návšteva v partnerskej škole bola nezabudnuteľná. Za krásne zážitky chceme poďakovať pani učiteľke Kozubovej, pani učiteľke Livorovej, pani učiteľke Hromuľákovej a Robert-Koch-Schule v meste Clausthal-Zellerfeld.

Kristína Kedžuchová, Gymnázium Školská 7 Spišská Nová Ves

Mladý Európan

Na súťaži Mladý Európan sa zišli školské tímy z celého Slovenska. Hádajte, ktorý tím zvíťazil? Áno – gymnazisti z JAVORKY získali aj tento rok 1. miesto a dokázali, že oni sú tí, ktorí majú najlepšie vedomosti z histórie a geografie Európskej únie a jej členských krajín. Zaslúžene si tak každý z nich odniesol domov notebook a ďalšie atraktívne ceny. Úspech na úrovni celého Slovenska však nezožali iba naši starší študenti, ale aj tí najmladší - v súťaži z programovania, ktorú vyhlásila Univerzita Komenského v Bratislave, žiaci sekundy A osemročného štúdia obsadili skvelé 3. a 4. miesto. Tieto výsledky jasne dokazujú, že študenti Javorky patria medzi slovenskú špičku, čím hrdo reprezentujú nielen svoju školu, ale aj región Spiša v národnom meradle. Gratulujeme im a zároveň ďakujeme učiteľom, ktorí sa im venujú a rozvíjajú ich potenciál.

Výmenný pobyt SNV Alsfeld 2014

V dňoch 12. - 16. 5. 2014 sa uskutočnila časť výmenného pobytu študentov Max Eyth Schule z partnerského nemeckého mesta Alsfeld a Technickej akadémie v Sp. Novej Vsi. Pobytu v našom meste sa zúčastnili dvaja učitelia - Manuela Eikelmeier a Markus Stoepler spolu s 15 študentmi školy. Sprevádzali ich študenti tretieho ročníka. Podstatou pobytu bola práca na projekte s názvom Mladý Európan, v ktorom študenti porovnávali spôsob a kvalitu života v oboch krajinách. Okrem toho boli súčasťou programu návštevy strojárskych firiem (Kamax Bardejov, Embraco, Tatravagónka), prehliadky miest (SNV, Bardejov) a návštevy prírodných a historických krás regiónu (Spišský hrad, Belianska jaskyňa, jaskyňa Zlá diera).

Hoteláci ako ich nepoznáte...

Hovorí sa, že nič nie je krajšie ako dávať šťastie iným ľuďom. Čím viac sa staráme o šťastie druhých, tým silnejší je náš vlastný pocit blaha. Študenti a učitelia Hotelovej akadémie napĺňajú tieto slová do bodky. Spoločne dvakrát za školský rok darujeme dobrovoľne krv na HTO v Spišskej Novej Vsi. Dnes má náš klub 62 členov - 58 žiakov a 4 učiteľov. V tomto školskom roku sa 28 z nás zúčastnili  v októbri na kampani „Nemusíš nič robiť“ a 31 študentov „Valentínskej  kvapky krvi“. Pre túto ušľachtilú činnosť sme získali 21 nových členov – prvodarcov. Okrem toho 14 študentov ešte naviac darovalo krv každé tri mesiace.
Prečo to vlastne robíme? Mnohí začali zo zvedavosti, niektorí chceli prekonať strach, ba niektorí sa aj uliať zo školy. Ale postupne sa pre mnohých stáva dobrovoľné darcovstvo životnou filozofiou. Tak ako v 5.B triede, kde z 30 žiakov je 17 dobrovoľných darcov a v tomto roku darovali krv spolu 67x! Pomôcť človeku, to je to, čo nás spája. A nádherný pocit spolupatričnosti, teplo na duši, ktoré sa rozlieva v nás pri pomyslení, že svojou povestnou „kvapkou“ sme prinavrátili zdravie či zachránili život človeka.
14. 5. 2014 sa uskutočnil slávnostný aktív Klubu dobrovoľných darcov krvi pri HA za účasti vedenia školy, primárky HTO v Sp. Novej Vsi  Mudr. Bevilaquovej a zástupcu SČK. Vedenie školy a ZRPŠ už 18. rok oceňuje dobrovoľných darcov a udeľuje študentom Plakety Hotelovej akadémie podľa vlastných pravidiel. Riaditeľ školy, Mgr. M. Kudrik ocenil spolu 49 študentov. Všetkým patrí vďaka a uznanie.

                                                      Mgr. V. Tobiašová, vedúca Klubu

E-Twinning projekty na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi

V školskom roku 2013/14 realizujú študenti Obchodnej akadémie a Ekonomického lýcea projekty na témy - Tourism in our region, Die Welt der jungen Europäer, Schüler als Wirtschaftsexperte, Turistický ruch v našom regióne,Turistické atraktivity v regióne. Projektovými partnermi sú stredné školy z Rumunska, Talianska, Turecka, Poľska, Maďarska a Českej republiky. Prostredníctvom internetu realizujú študenti škôl v rámci projektu dohodnuté aktivity a výsledky svojej práce umiestňujú na spoločnú pracovnú plochu TwinSpace. Študenti sú na vyučovaní aktívnejší, viditeľnejšia je zbehlosť vo využívaní IKT prostriedkov, komunikácia v cudzom jazyku, vznikajú nové medzinárodné priateľstvá medzi študentmi a učiteľmi, prejavujú sa aj prvky súťaživosti medzi partnerskými školami o čo najkvalitnejší príspevok.

Úspešní študenti Gymnázia na Javorovej ulici

Študentom Gymnázia na Javorovej ulici sa aj posledný mesiac mimoriadne darilo. Niet pochýb o tom, že Javoráci sú úspešní vo všetkom, do čoho sa pustia. Dôkazom je umiestnenie 2 študentov  na celoslovenskej súťaži zameranej na sieťové technológie Networking Academy Games (NAG), kde získali pekné 4. a 7. miesto.  Triumfovali aj na súťaži organizovanej Slovenským Červeným krížom, kde Družstvo prvej pomoci  tímu Javorky obsadilo v regióne  1. a 2. miesto, čím postúpili na celoštátne kolo. Nezaostali ani v športe – dievčatá obsadili s priepastným náskokom 1. miesto na okresnom kole súťaže gymnastiky, čo viedlo k účasti na krajskom kole  a  získaniu 2. miesta.  Úspešný mesiac  zavŕšil tím „Mladých Európanov“, ktorí v tejto súťaži o Európskej Únii  na regionálnej úrovni obsadili 1. miesto a ako cenu si odniesli domov tablety. Bilingválna trieda 3.ročníka si pre zmenu urobila výlet do Prahy a 11 študenti podieľajúci sa na medzištátnom projekte V4 si zas „odskočili“ na celý týždeň do Maďarska, kde sa podieľali na výrobe interaktívnej mapy. 

Úspešný študent Cirkevného gymnázia

Študent Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka - Lukáš Frankovič zo IV.B žne úspechy na umelecko-literárnom poli. V esejistickej súťaži Sofia 2014 bol so svojou prácou vybratý do užšieho celoslovenského výberu a strávil tvorivý víkend na Donovaloch s organizátormi a ostatnými úspešnými študentami na zaujímavých workshopoch o písaní a tvorbe.

V máji sa taktiež zúčastnil krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde získal výbornú Cenu za dramaturgiu a v rečníckej súťaži Štúrov Zvolen sa na regionálnom kole umiestnil na 2. mieste. K jeho úspechom mu blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu cirkevného gymnázia.

DEJEPISNÁ SÚŤAŽ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH GYMNÁZIÍ

Témou XXII. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií všetkých krajov Českej a Slovenskej republiky, do ktorej sa zapojilo aj sedem gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, bola prvá a druhá Československá republika. Súťaž sa konala 9. apríla 2014 v priestoroch Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach.

Prvú priečku a postup do celoštátneho kola získalo naše Gymnázium so ziskom 71 bodov. Členmi nášho víťazného družstva boli: Ivana Repaská (1.E), Lucia Bajtošová (2.A) a Tomáš Grondžák (3.C). S prípravou na súťaž nám pomohla naša dejepisárka PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, organizovaná Gymnáziom Cheb, je už niekoľko rokov najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike. Koná sa každoročne od roku 1992, v ostatných rokoch za účasti trojčlenných tímov študentov zo 75 gymnázií Českej a Slovenskej republiky.

Pre mimoriadny záujem sa v stredu 9. apríla 2014 po prvýkrát uskutočnili krajské kolá vo všetkých krajoch ČR a SR, do ktorých sa prihlásilo celkovo 262 gymnázií z oboch republík. Z krajských kôl následne vzišiel tradičný počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú 20. novembra 2014 v Chebe.

Stredoškolskej súťaže sa pravidelne osobne zúčastňuje aj množstvo renomovaných českých historikov – napríklad prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., ale aj významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc.

Záštitu nad Dejepisnou súťažou študentov gymnázií pravidelne preberajú najvyšší ústavní činitelia Českej a Slovenskej republiky.

V ostatných rokoch sa darí zapájať do otázok IV. kola prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky významné osobnosti oboch republík, napríklad významní umelci Zdeněk Svěrák, Karel Gott, Štefan Kvietik, lekári Pavel Pafko, Jan Pirk, športovci Jan Železný, Bára Špotáková, Ivo Viktor, Jozef Golonka a politici Miloš Zeman či Ivan Gašparovič.

Na finančnom zabezpečení sa okrem desiatok spoločností a podnikateľov pravidelne podieľa väčšina členov Vlády Českej republiky a členov Poslaneckej snemovne i Senátu Parlamentu Českej republiky a desiatky mestských a krajských úradov Českej republiky. Do aktuálneho ročníka sa po prvýkrát zapojili i predstavitelia Vlády Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Väčšina takto získaných peňazí je použitá na zakúpenie publikácií pre všetkých účastníkov dejepisnej súťaže.

Tomáš Grondžák 3.C

Zaujímavá beseda so vzácnymi hosťami

Oranžové gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi opäť zorganizovalo zaujímavú akciu. 6. mája na akademickú pôdu zavítali vzácni hostia – nevidiaci lyžiar Marek Kubačka, účastník tohtoročnej zimnej paralympiády v Soči, jeho navádzačka - študentka gymnázia Natália Karpišová zo IV.A a ich tréner Branislav Mažgut spolu s bývalým Markovým navádzačom Mgr. Jozefom Cirbusom – riaditeľom Strednej pedagogickej školy v Levoči. Odovzdať medailu prof.Vladimíra Černušáka úspešným športovcom prišiel minister školstva, PhDr. Dušan Čaplovič DrSc.

V aule školy sa v spoločnosti vzácnych hostí, vedenia školy, hostí zo škôl celého okresu a našich študentov uskutočnila zaujímavá beseda, ktorú moderoval Samuel Krajňák. Nechýbali zaujímavé názory, vtipné zážitky, zvedavé otázky a na ich základe podnetná diskusia. O živote nevidiaceho športovca a o jeho náročnej záľube sme sa dozvedeli informácie, o ktorých sme ani netušili. Zistili sme, koľko sily, odvahy, vôle a spolupatričnosti sa skrýva často za lakonickou mediálnou správou o úspechu hendikepovaných športovcov doma alebo v zahraničí. Skladáme poklonu Marekovi a ľuďom okolo neho. S pokorou prijali osobnú tragédiu a dokázali, že plnohodnotne žiť a dokázať veľké veci môže aj hendikepovaný človek.  

Tí, ktorí mali možnosť sa tohto zaujímavého podujatia zúčastniť, ďakujú všetkým organizátorom za nevšedný emocionálny zážitok a vzácnym hosťom za ich čas. V mene všetkých študentov aj ich pedagógov želáme mladým športovcom veľa úspechov.

            Dagmar Repaská

Mladý Európan

29. 4. 2014 sa v zasadačke MÚ v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže "Mladý Európan 2014". Tejto súťaže vedomostí ale aj zručnosti a taktiky sa zúčastnilo 6 trojčlenných tímov, žiakov tretích ročníkov stredných škôl okresov Rožňava, Gelnica a Spišská Nová Ves. Víťazstvo obhájili žiaci gymnázia na Javorovej ulici zo Spišskej Novej Vsi, absolútni celoslovenskí víťazi z minulého roku a opäť postúpili do národného kola, ktoré sa uskutoční 12. 6. 2014 vo Vysokých Tatrách, a v ktorom sa stretne 13 víťazov jednotlivých regionálnych kôl.

"Tento rok si pripomíname 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Naša integrácia do EÚ pozitívne ovplyvnila každodenný život ľudí. Slovákom dala nové práva a nové možnosti. Študenti ktorí sa zúčastnia súťaže Mladý Európan, si už inú ako zjednotenú Európu nepamätajú. Súťaž im poskytne príležitosť na lepšie spoznanie histórie, geografie, osobností a významných miest Európskej únie.  Verím, že mladí ľudia spoznajú aj to čo nám vstup do EÚ priniesol, aké výhody nám Únia poskytuje a ako ich môžu naplno využívať." povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Ing. Peter Malatinský, vedúci EDIC Spišská Nová Ves

Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič.

 

Konečné umiestnenie v regionálnom kole:

 1. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
 2. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
 3. Gymnázium, SNP 1, Gelnica
 4. SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
 5. Gymnázium, P. J. Šafárika, Rožňava
 6. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

SOŠ Markušovská cesta na 36. ročníku SOČ

Žiaci SOŠ Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves sa zapojili do 36. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorá je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Výsledkom boli samostatné práce žiakov študijných odborov, ktorá po zaradení do súťažných odborov boli predložené odbornej porote na posúdenie. Práce našich žiakov v dvoch súťažných odboroch postúpili do Krajského kola, ktoré sa konalo 3.apríla 2014 v Košiciach. Krajské kolo prebiehalo formou postupových súťažných prehliadok najlepších prác nášho kraja a v odbore 05 Životné prostredie, geografia a geológia súťažili dve práce, žiaka Petra Krendželáka a žiaka Martina Horvátha v odbore 16 Umenie, umelecká tvorba postúpila práca Veroniky Repkovej. Peter Krendželák a Veronika Repková získali pekné 3. miesto. Aj keď do postupu na celoštátne kolo im chýbalo tak málo, je to pekné umiestnenie v rámci bohatej účasti prác z celého kraja. Srdečne blahoželáme.

Ocenenie pre SOŠ na Markušovskej ceste 4 v SNV

Ocenenie Komenium Prix v kategórii „Úspešná realizácia europrojektov“ získal za rok 2013 riaditeľ Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi Ing. Vasiľ Kolesár za projekt pod názvom „Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy“. Cieľom Ceny Komenium Prix je oceniť mimoriadne a vynikajúce výsledky v oblasti moderného manažovania školy.

Škola realizovala uvedený projekt v rámci rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritnej osi 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a Opatrenia 1.1. Premena tradičnej školy na modernú. Počas slávnostného galavečera kongresu Komenium Forum cenu odovzdal generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ RNDr. Marián Kostolányi, ktorý bol zároveň predsedom hodnotiacej komisie. Komisia tento projekt vyhodnotila a navrhla na ocenenie v podkategórii „stredné školy“ ako najlepší projekt z takmer 700 projektov realizovaných v rámci uvedeného opatrenia počas uplynulého programovacieho obdobia 2007 - 2013. Do realizácie projektu sa zapojili všetci žiaci a pedagógovia školy s cieľom zvýšiť odbornosť pedagogických zamestnancov prostredníctvom zvyšovania kompetencií v oblasti cudzích jazykov a práce s modernými informačnými a komunikačnými technológiami a zabezpečiť modernizáciu vyučovacích prostriedkov a metód vyučovania. V rámci projektu bolo vytvorených 58 vzdelávacích programov vo všetkých 22 vyučovaných odboroch a 279 nových alebo inovovaných učebných pomôcok. Vytvorené programy boli pilotne overené v školskom roku 2010/2011 za pomoci 94 nových didaktických pomôcok. Výstupy projektu slúžia takmer 800 žiakom školy v dennom aj externom štúdiu.

Ocenenie vníma škola nielen ako uznanie práce vedenia školy, ale predovšetkým jej pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí aktívne vyhľadávajú možnosti skvalitňovania poskytovaného vzdelávania a následne ich aplikujú v praxi. Medzi takéto možnosti nepochybne patrí aj tvorba projektov zvyšujúcich efektívnosť výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu a podľa pravidiel EÚ aj spolufinancované zo Štátneho rozpočtu a prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

V súčasnosti pokračuje škola v úspešnej realizácii europrojektov a implementuje projekt pod názvom Zo školy priamo na trh práce“. Zároveň sa zapájame aj do nových výziev v rámci komunitárneho programu Erasmus plus a očakávame čo najskôr aj výzvy na podávanie projektov v rámci nového programovacieho obdobia 2014 - 2020.

Úspechy študentov Gymnázia na Školskej 7 v Spišskej Novej Vsi

Pavol Čuj, študent 4.A triedy, sa umiestnil na výbornom 6. mieste celoslovenského kola Biologickej olympiády a zabezpečil si miestenku na biologické sústredenie, z ktorého najúspešnejší študenti postúpia do medzinárodného kola.

Ľubomír Tekeli, študent získal 3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády.

Lukáš Patera, študent III.C, sa stal víťazom krajského kola SOČ a postúpil do krajského kola.

Lesia Kožárová, študentka III.A, získala 3. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže kresťanskej poézie A slovo bolo u Boha.

Frederika Bartošová, študentka IV. A, získala 1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička.

Krajské kolo biologickej olympiády

Po tom, čo v krajskom kole biologickej olympiády obsadila Zuzana Kozáková, študentka Gymnázia na Javorovej ulici, krásne 2. miesto, vydala sa reprezentovať mesto Spišská Nová Ves na celoslovenské kolo tejto náročnej postupovej súťaže.  S  posterom s názvom „Výskyt peľových alergénov v ovzduší obce Markušovce“, na ktorom spolupracovala s  RNDr. Pavlom Chromým z Múzea Spiša, obsadila  4. miesto, pričom od víťaza ju delili iba 4 body. Za svoju výnimočnú prácu získala Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD., vďaka ktorej, je už teraz, ako študentka 1. ročníka gymnázia prijatá na univerzitu. Zuzanke blahoželáme a želáme veľa úspechov.

Výlet vo Verone

Keďže cudzí jazyk sa dá najlepšie naučiť v prostredí, kde sa prirodzene používa, vydali sa študenti taliančiny Gymnázia na Javorovej ulici otestovať svoje jazykové zručnosti do mesta lásky – do Verony. Verona leží na severe Talianska neďaleko jazera Lago di Garda. Pri vyslovení názvu mesta sa často v podvedomí vynorí obrázok slávneho páru Rómea a Júlie s ich tragickou láskou. To však nie je všetko, čo robí mesto známym. Javoráci mohli na vlastné oči vidieť  amfiteáter L´ Arena, pripomínajúci rímske Koloseum, balkón na dome  Capuletovcov, kde Giulietta a Romeo prežili svoj tragický príbeh lásky či krásne  divadlo  Theatro Bibiena. Študenti si z mesta, ktoré inšpirovalo takých umelcov ako boli Shakespear, Dante či Goethe a v ktorom trávil voľné chvíle aj sám veľký Julius Caesar  odniesli množstvo skvelých zážitkov.

Vlakom do múzeí a galérií

Sekundania a terciania Gymnázia na Javorovej ulici sa rozhodli využiť výzvu ŽSR Vlakom do múzeí a galérií, vďaka ktorej sa zúčastnili exkurzie v Martine a Košiciach.  Sekundania v Martine najskôr zamierili na  Národný cintorín, kde mali možnosť objaviť na náhrobných kameňoch známe mená z hodín literatúry či dejepisu. Boli tam pochovaní spisovatelia, napr. Janko Kráľ, Jozef Cíger-Hronský, Ján Smrek, ale aj maliar Martin Benka. Niektoré pomníky boli doslova umeleckými dielami. Po nádhernom zážitku navštívili  Múzeum Martina Benku, dom, v ktorom tento umelec žil a tvoril. Obdivovali nielen jeho obrazy, vlastnoručne zhotovené husle, ale aj vzácnu zbierku kníh. Terciania sa vybrali vlakom spoznať objavy a vynálezy, ktoré zmenili svet. Vycestovali do Košíc, kde navštívili Slovenské technické múzeum, ktoré im umožnilo nazrieť do histórie a tradícií vedy a techniky.

Spestrenie výučby anglického jazyka

Výučbu anglického jazyka sa na Gymnáziu na Javorovej ulici rozhodli spestriť netradičnou, zaujímavou a vtipnou formou. Navštívili divadelné predstavenie pod názvom Peter Black 2 – new beginning, ktoré pripravilo Divadelné centrum Martin ako učebnú pomôcku pre zlepšenie vnímania cudzieho jazyka u detí a mládeže. Veľká časť predstavenia bola odohraná v anglickom jazyku, takže deti mali možnosť naučiť sa cudzí jazyk interaktívnou zábavnou formou. Herci im priblížili rôzne zamestnania, ľudské osudy i prierez spoločnosťou s jej kladnými i zápornými stránkami. Študentov predstavenie svojou dynamickosťou, vtipom a hudobným pozadím zaujalo.

Sofia 2014

Esejistickú súťaž vo filozofii pre stredné školy SOFIA 2014 vyhlasuje Kolégium Antona Neuwirtha. Pre tento rok bola vyhlásená téma: „Je klamať vždy zlé?“ Spomedzi 134 filozofických esejí bolo vybraných 20 najlepších – bez určenia poradia. Medzi nimi bol aj Martin Makara (septima B) z Gymnázia na Javorovej ulici, vďaka čomu absolvoval finálový víkend na Donovaloch, v rámci ktorého sa uskutočnili interaktívne semináre a diskusie podporujúce hľadanie pravdy o najdôležitejších otázkach ľudského života. Martin si tak podobne, ako na finálovom sústredení súťaže Junior internet 2014 na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, rozvíjal svoj všeobecný rozhľad a porovnal si tak svoje vedomosti v týchto oblastiach s rovesníkmi z celého Slovenska.

Krajské kolo Matematickej olympiády

Po víťazstve v obvodnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9 (deviaty ročník základných škôl) sa Ján Gerčák (kvarta B) z Gymnázia na Javorovej ulici vydal reprezentovať mesto na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa 19. marca 2014 konalo krajské kolo Matematickej olympiády. Janko nielenže úspešne vyriešili zadané úlohy, on ich dokonca vyriešil stopercentne a z celkového počtu 58 súťažiacich obsadili spolu s dvoma žiakmi z Košíc a jedným z Gelnice vynikajúce 1. miesto. Svojim víťazstvom sa tak stal v svojej kategórii najlepším matematikom nielen Spišskej Novej Vsi no dokonca jedným zo štyroch najlepších Košického kraja. Svoju lásku k prírodným vedám Janko potvrdil i zapojením sa do fyzikálnej olympiády, kde pokračoval v svojom zlatom ťažení, keď si v obvodnom kole s prehľadom vybojoval najcennejší kov - 1. miesto. K úspechu blahoželáme a v krajskom kole budeme držať prsty.

Úspech SOŠ ekonomickej

Začiatkom apríla sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky vo florbale študentiek stredných škôl v Dunajskej Strede. Účastníkmi boli reprezentantky všetkých krajov. Košický kraj reprezentovali študentky zo Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Po zápasoch v skupine sa dostali do semifinále. Výsledky v skupine: SOŠE - Prešov 5 : 1, SOŠE - Čadca 5 : 3, SOŠE - Levice 4 : 1.
V semifinále porazili Športové gymnázium z Banskej Bystrice 6 : 0 a tak si zabezpečili
účasť vo finále s OA M. Hodžu z Trenčína. Po stave 4 : 4 nasledovali trestné strieľania,
ktoré lepšie zvládli študentky z Trenčína a naše dievčatá tak obsadili 2. miesto.
Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Kristína Hudáková – SOŠ ekonomická SNV.
Celkové poradie: 1. OA M. Hodžu Trenčín
                            2. SOŠE Spišská Nová Ves
                            3. Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Vzhľadom na to, že sa študentky takýchto Majstrovstiev zúčastnili po prvýkrát, je to veľký úspech a dievčatám srdečne blahoželáme.

Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať primátorovi mesta Jánovi Volnému a riaditeľovi školy Ing. Danielovi Konárskemu, bez pomoci ktorých by sme sa súťaže nemohli zúčastniť.

Školu reprezentovali: Hudáková K., Hudáková P., Grossová V., Mikolajová M., Polláková V., Bežilová Ľ., Hlucháňová M., Mišendová R., Novottová D., Bdžochová K., Plachetková J., Žondová M.

PaedDr. Zuzana Halasová

Žiaci ako hospodárski experti

Žiačky Strednej odbornej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili v dňoch  6. – 11. apríla 2014 druhého projektového stretnutia v rámci projektu Comenius: „Žiaci ako hospodárski experti (Schüler als Wirtschaftsexperte), ktoré sa konalo v meste Baktalórátháza, Maďarsko.

Stretnutia sa zúčastnili žiačky Natália Schmidtová, Miroslava Bartková, Ivana Pivovarničková, Lenka Kešeľáková a Nikola Mulíková pod vedením  Mgr. Ľudmily Tišerovej a Mgr. Vlasty Juríkovej.

Samotnému stretnutiu predchádzala práca na vypracovaní stanovených úloh s problematikou finančnej gramotnosti, histórie a vývoja peňazí.

Počas svojho pobytu v maďarskom meste Baktalórátháza žiačky úspešne prezentovali výsledky svojej doterajšej práce a zároveň mohli porovnať svoje vedomosti z bankovníctva a finančnej gramotnosti so žiakmi partnerských škôl.

Súčasne mali žiačky možnosť spoznať kultúrno-historické pamiatky regiónov Szabólcs-Szatmár-Bereg, zúčastniť sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, spoznať nových ľudí a nadviazať nové priateľstvá.

Do tohto dvojročného projektu sú zapojené tri školy: SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves, maďarská škola Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, Baktalórátháza a poľská škola Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum, Chalupki. Komunikačným jazykom projektu je nemčina.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v máji 2014 v poľskom meste CHALUPKI. Tam budú žiaci analyzovať rodinný rozpočet a zhodnotia svoju celoročnú prácu.

                                                                          Mgr. Ľudmila Tišerová

Bardejovský barista 2014

V dňoch 26. – 27. marca 2014 sa uskutočnila 1. Medzinárodná baristická súťaž „Bardejovský barista 2014“ na Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove, na ktorej sa zúčastnili žiaci z Hotelovej akadémie zo Spišskej Novej Vsi.

Na súťaži sa zúčastnilo 13 súťažiacich z 8 stredných škôl zo Slovenskej republiky, Poľska a Ukrajiny. Každý súťažiaci mal pripraviť za 10 minút štyri rovnaké espressá a štyri capuccina.

Organizátori si deň vopred pripravili pre súťažiacich písomný test z odbornej problematiky a histórie mesta Bardejov.

Praktická časť baristickej súťaže sa konala na druhý deň pod odborným dohľadom garanta súťaže z Českej republiky pána Michala Křížku. Okrem správnej techniky prípravy sa hodnotila aj chuť, farba a celkový dojem zo servisu kávy.

Umiestnenie študentov Hotelovej akadémie SNV:
1. miesto: František Vašák, študent IV. B triedy HA
3. miesto: Katarína Findurová, študentka V. A triedy HA, ktorá získala zároveň aj Cenu za najlepšie espresso.

Študentov pripravovala odborná učiteľka HA Ing. Marcela Pavlisová.

Výhercom súťaže blahoželáme a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov!

Beseda s europoslankyňou

Dňa 10. apríla 2014 sa na Strednej odbornej škole ekonomickej uskutočnila beseda o činnosti a fungovaní Európskeho parlamentu a inštitúcií Európskej únie s Monikou Smolkovou, za prítomnosti poslankyne NR SR a viceprimátorky mesta Spišská Nová Ves, Leou Grečkovou. Študenti sa na besedu tešili a kvalitne pripravili. Veď o tom svedčí aj fakt, že pri rozlúčke obidve poslankyne vyslovili uznanie a pochvalu za iniciatívnych, príjemných a dobre pripravených žiakov.

                                                                             Ing. Jarmila Tatarková
                                                               SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves

Gymnazisti v európskom parlamente

V dňoch 26. až 28. marca 2014 skupina dvadsiatich štyroch gymnazistov pod vedením  RNDr. Anežky Novačekovej, Mgr. Moniky Pirháčovej a koordinátora projektu Jakuba Panulina reprezentovala Slovensko na zasadnutí mládežníckeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu ako víťaz celoslovenského projektu Euroscola. Projekt bol realizovaný pod záštitou Informačnej kancelárie Európského parlamentu a jeho hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem o činnosť Európskej únie.

Cestu do Štrasburgu využili študenti na spoznávanie miest v Rakúsku a Nemecku. Navštívili Mozartov Salzburg a v Mníchove automobilový gigant či olympijský komplex.

Počas pracovného zasadnutia sa študenti z rôznych európskych krajín rozdelili do šiestich skupín a mali za úlohu diskutovať o rôznych témach: Budúcnosť EÚ, Zastavenie plytvania potravinami, Sloboda informácií, Zamestnanosť mladých a iné. Každá skupina mala k dispozícii vlastnú rokovaciu sálu, výsledky diskusií prezentovali zástupcovia skupín pred celým parlamentom v hlavnej sále. Všetky rokovania prebiehali v anglickom jazyku, prípadne vo francúzskom či v španielskom jazyku.

Okrem pracovného stretnutia, simulujúceho pracovný deň v skutočnom parlamente, si študenti našli čas aj na relax a spoznávanie  krás starobylého Štrasburgu. Vystúpili na vežu katedrály, výletnou loďou sa plavili po Rýne a spoznávali zákutia tohto krásneho mesta.

Cesta do troch európskych krajín bola skvelá – skvelé zážitky, skvelí priatelia, skvelé profesorky, vďaka ktorým sme zažili mimoriadne chvíle. Ďakujeme im a aj všetkým, ktorí sa projektu zúčastnili.

Lukáš Patera, Gymnázium Školská 7

Úspešný projekt

Technická univerzita, Ekonomická fakulta v Košiciach v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku pripravila pre žiakov stredných škôl v košickom a prešovskom kraji súťaž pod názvom EUROFONDUE. Podmienkou bolo vypracovanie a predloženie verejnoprospešného projektu, ktorý bude slúžiť občanom regiónu.

Do súťaže sa zapojili žiačky SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi, Jana Stanislavová a Miriam Tkáčová. S podporou poslankyne NR a zástupkyne primátora mesta Mgr. Lei Grečkovej vypracovali projekt na predaj lacných potravín pre ľudí, ktorí žijú pod hranicou životného minima. Z dvadsiatich štyroch súťažných tímov obsadili 2. miesto, získali zaujímavé ceny a možnosť podať si prihlášku na štúdium na ekonomickej fakulte zadarmo. Zároveň sa dňa 26. 03.2014 zúčastnili osobného stretnutia s dekanom a prodekanom fakulty a ďalšími členmi akademickej obce, na ktorom úspešne prezentovali svoj projekt a v diskusii odpovedali na zvedavé otázky. Stretnutia a diskusie sa zúčastnili aj europoslanec Vladimír Maňka a zástupca Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave  Dionýz Hochel, s ktorými študenti spoločne hľadali možnosti realizácie projektov v praxi.

Dievčatá tak prispeli k úspešnej reprezentácii školy a poukázali na možnosti riešenia sociálnej otázky v regióne.

                                                                                                         

                                                                                     Ing. Andrea Iovdijová

 

Foto č. l
zľava – Oto Hudec – prodekan fakulty
druhý zľava – Dionýz Hochel – zástupca informačnej kancelárie EP v Bratislave
žiačky III. B - Janka Stanislavová a Miriam Tkáčová
sprava – Vladimír Maňka – europoslanec

Foto č. 2  prezentácia projektu

Nádherný Slovenský raj

Dňa 27. marca 2014  žiaci  SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi  (III. E a II. A)  sa zúčastnili  v spolupráci s pracovníkmi NP Slovenský raj čistenia vopred vybratej turistickej trasy. Žiaci vyčistili prírodu od odpadkov, niekedy až neuveriteľných (použitá plienka, obaly od liekov, džúsov, plastové fľaše, ohorky a nekonečné množstvo papierových vreckoviek).

Sme veľmi radi, že práve žiaci a učitelia našej školy boli oslovení Správou NP Slovenský raj a urobili „kus“ prospešnej práce pri čistení turistickej trasy.

Ďakujeme za vzornú prezentáciu školy.

 

                                                                                                                                  Ing. Jarmila Tatarková

„JaPoŠko“ nie len pre gymnazistov

O tom, že v škole sa dá zažiť aj zábava sme sa opäť presvedčili na zábavno-vzdelávacom podujatí s názvom „JaPoŠko“ (Javorka po škole) určenom hlavne pre mladších žiakov, ktoré sa konalo na Gymnáziu na Javorovej ulici vždy poslednú stredu v mesiaci od začiatku roka. Výnimkou nie je ani mesiac apríl, kedy sú opäť pre  deti pripravené zaujímavé úlohy a aktivity z prírodovedných, či humanitných predmetov. Srdečne pozývame všetky deti spolu s rodičmi či starými rodičmi, aby prišli stráviť príjemné „hravé“ popoludnie na Javorku.

17. reprezentačný ples

14. februára vyvrcholil tanečný kurz študentov druhého ročníka Gymnázia na Javorovej ulici 17. reprezentačným plesom gymnázia. Po tom, čo  pod dohľadom tanečných majstrov zvládli základy 12 spoločenských i latinsko-amerických tancov ako waltz, tango, valčík, salsa, či  chacha  a jive, boli v priestoroch Koncertnej siene Reduty slávnostne uvedení do spoločnosti, kde si osvojili i základné pravidlá etikety a bontónu. Večer sa niesol v príjemnej atmosfére plnej tanca, zábavy a rôznych vystúpení.

„Pre niekoho si ten pravý“

To, že Javorákom nie je ľahostajný ani osud neznámych ľudí deklarovali zapojením sa do „Valentínskej kvapky krvi“, ktorá sa toho roku niesla s podtitulom „Pre niekoho si ten pravý“. Podobne ako minulý rok pozberali čerství „dospeláci“ odvahu a na Hematologicko-transfúznom oddelení polikliniky v Spišskej Novej Vsi  sa podelili o najcennejšiu tekutinu, ktorá má moc zachraňovať životy, čím sa zaradili medzi nových dobrovoľných darcov krvi.

Biologická oplympiáda

V polovici februára sa v Košiciach konal už 48. ročník krajského kola biologickej olympiády. V silnej konkurencii obsadila  Zuzka Kozáková (1. B), študentka Gymnázia na Javorovej ulici krásne 2. miesto v kategórii B, s posterom s názvom „Výskyt peľových alergénov v ovzduší v obci Markušovce“. Zuzka počas svojej prípravy spolupracovala s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a postupuje na celoslovenské kolo. Pochvalu si zaslúži aj Matej Jakubek (Sx. B), ktorý sa stal úspešným riešiteľom v kategórii B v teoretickej aj praktickej časti.

Modelové študentské voľby prezidenta SR

Študenti Gymnázia na Javorovej ulici preukázali, že majú svoj vlastný názor. Urobili tak zapojením sa do modelových študentských volieb prezidenta SR organizovaných Inštitútom pre verejné otázky (IVO). Okrem toho, že tým vyslali jasný odkaz všetkým, ktorí si myslia, že mladých okrem hudby, módy či nových smartfónov nič iné nezaujíma, sa oboznámili s fungovaním volebných systémov na Slovensku, nechali sa vtiahnuť so verejného priestoru a zvýšili si tak svoju občiansku angažovanosť.

Ocenení riešitelia chemickej olympiády

V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave boli koncom februára ocenení víťazi a úspešní riešitelia celoslovenského kola jubilejného 50. ročníka chemickej olympiády. Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si svoje ocenenie prevzal aj oktávan Gymnázia na Javorovej uliciMarián Teplan. Po absolvovaní teoretickej a praktickej časti sa stal trinástym najlepším chemikom Slovenska vo svojej kategórii a úspešne tak reprezentoval nie len naše mesto, ale aj samotný kraj.

Projekt Leonardo da Vinci

Študenti Technickej akadémie sa v januári tohto roku zúčastnili dvoch medzinárodných projektov. Projekt Leonardo da Vinci umožnil piatim z nich absolvovať trojtýždňovú odbornú stáž v nemeckom Mníchove. Jeden týždeň sa venovali teoretickému vyučovaniu na tému elektropneumatika a následné dva týždne uplatňovali získané vedomosti vo firmách. Teoretický test v škole ako aj praktickú skúšku vo firme úspešne absolvovali v anglickom jazyku, za čo získali medzinárodný certifikát. V rámci druhého projektu Comenius vycestovalo dvanásť žiakov do nemeckého Weidenu. Témou dvojročného projektu sú alternatívne zdroje energie. Na projektovom stretnutí participuje spolu sedem krajín. Študenti získavajú na medzinárodnom vyučovaní cenné odborné a jazykové poznatky, zručnosti a skúsenosti ako aj kultúrne a sociálne kompetencie.

Olympiáda zo slovenského jazyka

Študent Cirkevného gymnázia Š. Mišíka Lukáš Kozák z II.A triedy sa na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka umiestnil v silnej konkurencii na 6. mieste a stal sa zároveň jej úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na našej škole - cirkevnom gymnáziu - stal pravidelným podujatím, aby sme tak umožnili všetkým záujemcom nahliadnuť a zvnútra spoznať, ako a čím naši študenti žijú. Pre ôsmakov a deviatakov, ktorí prišli naozaj v hojnom počte, si študenti pripravili interaktívne prezentácie z rôznych predmetov. Zároveň v telocvični prebiehal florbalový turnaj medzi školami, víťazom sa stalo družstvo z cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

Oddychová miestnosť pre študentov

V januári bola vďaka šikovným druháčkam Cirkevného gymnázia Š. Mišíka na škole otvorená oddychová miestnosť pre študentov, kde môžu tráviť voľné hodiny či prestávky. V čajovom kútiku si uvaria čaj, popočúvajú hudbu, pozrú film či začítajú sa do knihy. Financie na uskutočnenie tohto zámeru získali študentky z projektu Komprax.

1. fašiangový karneval

V Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka sa počas fašiangového obdobia študenti výborne zabavili na 1. fašiangovom karnevale, ktorý sami pripravili. Večer začal premiérovým predstavením „ľudového muzikálu“ Svadba, ktorého scenár a réžiu mali plne vo svojich rukách a v ktorom účinkovali naši talentovaní žiaci a potom už nasledovala prehliadka masiek, ocenenie a voľná zábava. Tešíme sa na ďalší ročník.

JaPoŠko (Javorka po škole)

Gymnázium na Javorovej ulici v poslednú stredu v mesiaci január odštartovalo sériu aktivít pod názvom JaPoŠko (Javorka po škole) určenú pre všetky deti zo širokého okolia. JaPoŠko  nasýti detskú zvedavosť, pomôže spoznať nepoznané, umožní zažiť prekvapenie vo svete, v ktorom sa zdá, že všetko je jasné. S JAvorkouPOŠKOle sa dá odbočiť zo školských osnov a naučiť deti niečo, čo by na hodinách v škole počuť ani vidieť nemohli. Jeho januárová premiéra ponúkla malým zvedavcom tvorivú všehochuť namiešanú z vedy, umenia, ľudovej tvorivosti i cudzích jazykov. Čerešničkou na torte bolo divadelné predstavenie Hamlet v podaní študentov bilingválneho štúdia pod režijným dohľadom lektora ME. Arthura Smitha – samozrejme v angličtine. Ak chcete vedieť viac, pozrite si bit.ly/japosko  alebo  sa príďte zabaviť v posledný februárový týždeň.

Študent autorom článkov vo vedeckom časopise

Študenti Gymnázia na Javorovej ulici idú mnohokrát nad rámec svojich povinností.  Svoju túžbu po poznaní uhášajú hľadaním odpovedí na množstvo otázok, ktoré s ich bádaním súvisia a po čase sa tak oni sami stávajú prameňom informácií. Alexander Valach z III.A takým študentom je! Už vyše roka prispieva do vedeckého časopisu Mladý vedec s článkami na paleontologickú tému. Jeho posledný autorský počin možno nájsť v 21. čísle toho časopisu s názvom „Obrnené pevnosti“ (http://bit.ly/obrnenepevnosti).

Olympiáda v nemeckom jazyku

V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku zabodovali vo viacerých kategóriách i študenti Gymnázia na Javorovej ulici. Najlepšie sa darilo Tamarke Krestianovej, ktorá si vybojovala 2. miesto v kategórii 1B. Na 3. priečke v kategórii 2B obstála Andrea VojčíkováViktória Bogyová si odniesla v kategórii 1A 4. miesto a Radoslava Lesičková obsadila 4. miesto v kategórii 2A.

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku je pre študentov Gymnázia na Javorovej ulici každoročnou výzvou. V okresnom kole získali Javoráci umiestnenia v štyroch kategóriách, tri z nich boli medailové: zlatí maturanti Ema Dučáková (4.A , kategória 2C2) a Peter Macejko (oktáva A, kategória 2B) získali v svojich kategóriách 1. miesto,  bronzový Maroš Mariančík (kvarta A, kategória 1B) získal 3. miesto a mladučká Viktória Bogyová (sekunda A, kategória 1A) získala 4. miesto. Následne sa v polovici februára konalo krajské kolo OAJ, kde sa tretím najlepším angličtinárom Košického kraja  v kategórii 2B stal oktávan Peter Macejko.

Súťaž stredných škôl v Košickom kraji

QXFORD Univerzity Press vyhlásila súťaž pre študentov stredných škôl v Košickom kraji, do ktorej sa mohli študenti zapojiť napísaním eseje v anglickom jazyku na tému „Pomáhajú Ti technológie v štúdiu angličtiny?“. Martin Makara zo septimy B Gymnázia na Javorovej ulici získal v tejto súťaži 2. miesto!

Matematická olympiáda

V januári sa už tradične konal 63. ročník Matematickej olympiády. Kategórie Z9 (deviaty ročník základných škôl) sa zúčastnilo 27 žiakov z celého spišskonovoveského okresu. Rovnako, ako minulý rok, aj tentokrát získal 1. miesto študent Ján Gerčák z kvarty B Gymnázia na Javorovej ulici.

Chemická olympiáda

Študenti Gymnázia na Javorovej ulici aj v tomto roku zabodovali v krajskom kole chemickej olympiády. O náročnosti najvyššej kategórie (kat. A) svedčí aj to, že tohto roku v nej boli úspešní len dvaja študenti z celého Košického kraja. Jedným z nich je oktávan Marián Teplan, ktorý počas dvoch dní na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ riešil praktické i teoretické úlohy z organickej, anorganickej, analytickej chémie i z medziodborových biochémie a fyzikálnej chémie. Obsadil vynikajúce druhé miesto a koncom februára zúročí svoje vedomosti v celoslovenskom kole. 

Speaker´s Corner

celoslovenskej rétorickej súťaži v anglickom jazyku Speaker's Corner v Žiline získala kvarťanka Sára Ondášová, študentka Gymnázia na Javorovej ulici úžasné 2. miesto. Zaradila sa tak medzi Javorákov, ktorí každoročne v súťaži okrem gramatiky a slovnej zásoby zaujali obsahom a plynulosťou svojho prejavu, výslovnosťou, intonáciou a napokon aj rečníckymi zručnosťami. Sára tak potvrdila svoje kvality, ktoré preukázala už svojou decembrovou účasťou na celoslovenskom kole Shakespeare Memorial v prednese anglickej poézie a prózy, kde obsadila 3. miesto.

Keď stredoškolák prekvapí a zaujme aj na akademickej pôde

O všestrannosti študentov Gymnázia na Javorovej ulici sa koncom roka mohli presvedčiť aj študenti Univerzity Konštantína Filozofa v rámci projektu „Mladí mladým – tvorivé reflexie“. Ako prvý sa v ňom predstavil Martin Makara (septima B) alias spišskonovoveský Jamie Oliver. Autorka projektu Mgr. Lenka Jalilah Hrušková objavila Martina na jednom z najväčších slovenských internetových portálov o varení, na ktorom už druhý rok publikuje vlastné recepty a inšpirácie na jedlá zo slovenskej, indickej, maďarskej, talianskej a mexickej kuchyne. Prostredníctvom týchto blogov sa Martin delí s čitateľmi o svoju vášeň v kulinárstve. Na akademickej pôde zaujal svojou prednáškou s podtitulom „Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie“, ktorú doplnil netradičnou prezentáciou doplnenou o postrehy z jeho návštevy v Londýne. V druhej fáze projektu predviedol svoje praktické zručnosti a pripravil pre účastníkov projektu vlastné kulinárske špeciality. Odborný asistent Výskumno-vzdelávacieho a poradenského centra v Spišskej Novej Vsi PhDr. František Drozd, PhD., o Martinovi povedal: „Hlavným aktérom bol kultivovaný mladý Spišiak, stredoškolák Martin Makara, ktorý ma hneď zaujal svojím kongruentným správaním, priam charizmou. S oduševnením rozprával svoje príbehy z kulinárskeho prostredia, ktoré zažil pri varení doma i v cudzine“. Martin je skutočne výnimočný mladý muž, ktorý sa vymyká z davu, a nech sa už rozhodne ísť v živote akoukoľvek cestou, veríme, že budeme o ňom ešte počuť.

 

Mgr. Monika Sedláková
autor fotografií: Mgr. Lenka Jalilah Hrušková

 

 

Nové laboratórium a učebňa na Technickej akadémii

Študenti Technickej akadémia v Spišskej Novej Vsi dostali ešte pred odchodom na vianočné prázdniny zaujímavý darček – laboratórium elektroniky a novú učebňu počítačových sietí. Obe boli 17. decembra 2013 slávnostne uvedené do užívania. Na vybudovaní laboratória má veľkú zásluhu spoločnosť Embraco Slovakia, ktorá poskytla tretinu nákladov. Ďalšiu časť financovalo ministerstvo školstva a poslednú zriaďovateľ školy – Košický samosprávny kraj. Laboratórium bude slúžiť na realizáciu meraní v elektronike, simuláciu elektronických obvodov a navrhovanie a výrobu plošných spojov pomocou počítača. V učebni počítačových sietí sa žiaci naučia konfigurovať drôtové a bezdrôtové siete a inštalovať operačné systémy. Finančné prostriedky na učebňu získala škola z vlastných zdrojov a časť technického vybavenia dodala nezisková organizácia Aptech Europe. Laboratórium aj učebňa priblížia vzdelávanie reálnej praxi a vyučovanie týchto predmetov sa stane pre žiakov príťažlivejšie a zaujímavejšie.

4. ročník súťaže MAJSTER PALACINKA

Hotelová akadémia získala striebornú medailu v súťaži MAJSTER PALACINKA, ktorú zorganizoval Tatranský Klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vysoké Tatry. Súťaž sa konala 27. novembra 2013 v priestoroch hotela FIS Štrbské Pleso a súťažiaci Stanislav Brutovský (II.D) a Miloš Majko (II.D) získali striebornú medailu. Žiakov pripravovala majsterka odbornej výchovy Anna Adásková.

Ocenený žiak Technickej akadémie

Pri príležitosti Dňa študentov bol žiak Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi Vendelín Holubčík ocenený Pamätným listom svätého Gorazda z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Ocenenie dostal za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie 3. miesta na svetovej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti v čínskom Nanjing-u.

HAIR (Vlasy)

je názov projektu, ktorý realizuje Stredná odborná škola na Markušovskej ceste 4 v SNV. Projekt získal podporu v rámci programu Leonardo da Vinci – Mobility. Jeho hlavnou náplňou bola dvojtýždňová stáž 10 žiakov našej školy v partnerskej škole v Slovinsku. Od 13. do 26. októbra 2013 získavali žiaci učebného odboru Kaderník a nadstavbového študijného odboru Vlasová kozmetika nové odborné zručnosti a skúsenosti na Srednej tehniškej šole v slovinskom prístavnom meste Koper. Počas stáže žiaci nadobudli nielen nové odborné zručnosti v kaderníckom salóne školy, ale aj na rôznych exkurziách v maskérni divadla, vo wellness centre, v najlepších kaderníckych salónoch. Čerešničkou na torte bola účasť na celoslovinskom Festivale účesovej tvorby v hlavnom meste Ľubľana. Počas pracovnej stáže navštívili žiakov v rámci monitorovacej návštevy aj členovia vedenia školy, ktorí na stretnutí s riaditeľom partnerskej školy rokovali o možnostiach ďalšej spolupráce pri výmene skúseností a organizácii výmenných stáží žiakov oboch škôl. Žiakov zo Slovinska privítame na stáži v našej škole v marci budúceho roka.

Celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky 2013

Autori vedeckých projektov Richard Sekerák, Dominik Hrušovský, Kristián Janičko so svojou prácou „Architektúra v kocke“ a Michal Iždinský s prácou „Dutý drevený rám bicykla“ úspešne reprezentovali záujmové združenie Amavet klub Domino č. 945, pri SOŠ drevárskej, Filinského 7 v Spišskej Novej Vsi. Finále celoslovenského kola sa aj tento rok organizovalo na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave.  


Festival vedy a techniky v Bratislave
V dňoch 14. - 16. 11. 2013 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave konalo celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky. Na tomto festivale sa svojimi projektmi prezentovali  mladí vedci z celého Slovenska. Nechýbalo ani zastúpenie Amavet klubu č. 949 a to hneď dvakrát. Medzi súťažiacimi nás svojou prácou Reč tela  reprezentovali Adriána HenčekováAlexandra Riemerová  a medzi divákmi nás reprezentovali  a  ostatní, vybrali sme sa totiž pozrieť si vedecké projekty, načerpať inšpiráciu a dozvedieť sa niečo nové zo zaujímavej prednášky  p. Meštera z Hvezdárne v Partizánskom.  No a keď sme už boli v Bratislave, tak sme navštívili aj výstavu s názvom Ako sa meral čas na Bratislavskom hrade. Exkurzia nám priniesla mnoho nových zážitkov a poznatkov.

Ocenený študent

Vďaka svojmu úsiliu a nadaniu dosiahol žiak Marek Andreánsky z Cirkevného gymnázia Š. Mišíka významný úspech, za čo bol ocenený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom Pamätným listom svätého Gorazda. Toto ocenenie udeľuje osobne minister školstva žiakom a študentom, ktorí úspešne reprezentovali Slovenskú republiku v medzinárodných vedeckých súťažiach a olympiádach (1. miesto v biologickej olympiáde). Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 15. novembra 2013. Marekovi blahoželáme a prajeme mu v štúdiu na vysokej škole od budúceho školského roka čo najviac takýchto úspechov.

Deň študentstva

Pri príležitosti Dňa študentstva boli 18. 11. 2013 dvaja žiaci cirkevného gymnázia, Marek Andreánsky (IV.B) a Branislav Endel (IV.B)  prijatí u primátora mesta. Dostali ocenenie za reprezentáciu školy a mesta a získanie prvého miesta na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni v biologickej olympiáde. Srdečne blahoželáme a želáme im ďalšie úspechy na poli vedy.

iBobor

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka sa zapojilo do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Ide o súťaž, ktorá sa zameriava na využívanie informačných a komunikačných technológií, chce žiakov posmeliť k využívaniu týchto technológií. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov, z toho 17 žiakov v kategórii Seniori a 10 žiakov v kategórii Juniori.

Eurocup 2013

Tradičná medzinárodná barmanská súťaž juniorov EUROCUP, ktorej 21. ročník sa uskutočnil v dňoch 22. – 23. októbra 2013 v Prešove sa stala súčasťou kalendára oficiálnych aktivít Európskej asociácie škôl hotelierstva a turizmu. Súťaže sa zúčastnilo 39 dvojčlenných družstiev. Zo slovenských škôl bolo 27 družstiev a 12 družstiev zo zahraničných škôl a to z Českej republiky, Maďarska, Litvy, Fínska, Slovinska, Poľska a Ukrajiny. Práve táto súťaž je výbornou príležitosťou porovnať si svoje barmanské  zručnosti s inými a zároveň motivovať našich študentov, aby sa zdokonaľovali vo svojom odbore. Každý súťažiaci mal pripraviť za 12 minút 3 porcie medium fancy drinku, ktorý obsahoval povinnú ingredienciu Jack Daniels, sirup Monin a soft drink, kde bol povinnou zložkou sirup Monin. Hotelovú akadémiu reprezentovalo 2 dvojčlenné družstvo v zložení Vierka KozákováFrantišek Vašák zo IV.B triedy. Žiakov na túto súťaž odborne pripravovala Ing. Alena Brincková. Organizátori si deň vopred  pre súťažiacich pripravili písomný test. Obsahom testu boli otázky z histórie barmanstva, tovaroznalectva, produktov značiek Jack Daniels, Monin a všeobecného spoločenského prehľadu. Barmanská horúčka vypukla v nasledujúci deň o 9 hodine v kategórii Klasic. Niektorí súťažiaci mali šťastia viac, iní menej. Komisári pozorne sledovali každý ich pohyb a chyby trestali znížením bodov. Okrem správnej techniky sa u každého nápoja hodnotí aj chuť, farba, vôňa, dekorácia a celkový dojem. Preto sme pozorne vyberali tie správne ingrediencie, aby sme vyhoveli všetkým týmto požiadavkám. Vierke a Františkovi išla práca od ruky, a preto sme s napätím čakali vyhlásenie výsledkov súťaže. A ako sme obstáli? Vierka Kozáková sa umiestnila v zlatom pásme a v poradí jednotlivcov skončila druhá. František Vašák sa umiestnil v striebornom pásmeHotelová akadémia získala zlaté pásmocelkové 3. miesto v súťaži družstviev. Tento úspech je odmenou za popoludnia strávené nacvičovaním správnej techniky miešania nápojov. Spomienkou na súťaž im budú hodnotné ceny a diplomy. Ďakujeme aj žiakom II.A a II.B triedy, ktorí nás prišli povzbudiť  a svojim hlasným povzbudzovaním vytvorili krásnu atmosféru. Za reprezentáciu školy a nášho mesta Vierke a Františkovi ďakujeme a veríme, že získané skúsenosti zúročia v budúcnosti doma alebo v zahraničí.

Finále trojice besied

Síce v nie veľmi lákavý čas, v piatok o tretej popoludní, konkrétne 8. 11. 2013, sa na Gymnáziu na Školskej ul. uskutočnilo finále trojice besied, usporiadaných v rámci projektu Európske dni školy. Naše pozvanie prijala poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Anna Záborská. Aj napriek skromnejším priestorom, o to zaujímavejšie ponúknutá možnosť vidieť a zažiť poslednú z diskusií. V tejto sme sa, na rozdiel od ostatných dozvedeli množstvo vecí, ktoré nás zarazili či nepríjemne prekvapili. Ako inak nazvať stav, keď si uvedomíme, že spoločnosť, ktorú pokladáme za vyspelú, sa musí stále pasovať s tak základnými potrebami človeka ako jedlo? Ako sme sa mali cítiť, keď sme prišli na fakt, že okolo nás prebieha obchod so ženami? Táto beseda v nás vzbudila ešte väčšie chcenie zmeniť aspoň kúsok sveta okolo, aby sa Európska únia nemusela viac trápiť nad otázkami rasovej neznášanlivosti, náboženskej alebo inej diskriminácie či celosvetovo rozšíreným problémom – chudobou. Aj keď sa týmto končí séria diskusií, v nás však ostáva chuť pretvárať naše okolie na lepší svet.

Miesto EÚ vo svete

29. 10. 2013 sa v aule Gymnázia na Školskej ul. o desiatej hodine opäť trocha narušilo bežné vyučovanie. Tento krát žiaci tretieho ročníka mali možnosť prísť sa pozrieť, vypočuť si a zároveň sa aj aktívne zapojiť do diskusie s pani europoslankyňou Monikou Smolkovou a pani poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Leou Grečkovou. Na skvelú besedu s týmito šarmantnými poslankyňami prišlo množstvo zvedavých študentov. Téma bola totižto veľmi zaujímavá - "Miesto EÚ vo svete". Pani Smolková si pre našich študentov pripravila aj veľmi zaujímavú prezentáciu, kde zhrnula všetky dôležité fakty, ktoré by sme o Európskej Únií a Európskom parlamente mali poznať, zároveň nás však ohúrila mnohými zaujímavosťami, o ktorých sme mnohí snáď ani nemali potuchy. Obe pani poslankyne nás prekvapili ľudskosťou a úžasným prístupom, nebáli sme sa preto využiť naše šance a otvorene diskutovať. Ako pani Smolková, tak aj pani Grečková, obe boli veľmi ochotné a na naše otázky spoľahlivo, presne a zodpovedne odpovedali. Takýmto spôsobom sme dostali celkom ucelený obraz o tom, čo sa deje v Európskej únií. Za to, že obe prijali naše pozvanie im, samozrejme, ďakujeme.

Medzinárodný týždeň na Technickej akadémii

Predposledný novembrový týždeň sa zišlo na Technickej akadémii šesť krajín. Dôvody boli dva. V rámci projektu Comenius s názvom Energy unites cultures, ktorý sa venuje alternatívnym zdrojom energie, škola pripravila stretnutie s medzinárodným vyučovaním. Študenti z Nemecka, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Poľska a Turecka v jazykovo zmiešaných skupinách skúmali možnosti lepšej ochrany životného prostredia aj cez využitie náhradných zdrojov energie. Súčasťou tímovej práce bolo aj symbolické zasadenie lipy na školskom dvore, pričom každá z krajín priniesla kúsok zeminy zo svojej krajiny, aby tak vyjadrili spoločné úsilie pri ochrane prírody.

Druhým dôvodom bolo desaťročné jubileum spolupráce Technickej akadémie s EuropaBerufsschule Weiden v Nemecku. Počas tohto obdobia sa z obidvoch škôl stali dôležití partneri v oblasti stredoškolského technického vyučovania i výmeny praktických skúseností z prepojenia školy s praxou.

Obidve udalosti ocenil aj primátor mesta počas slávnostného prijatia na radnici, pričom vyzdvihol aktivity tohto druhu ako prínosné nielen pre školstvo, ale aj pre mesto a región.

                                         Monika Hodnická, zástupkyňa riaditeľa školy

Projekt na Gymnáziu Školská 7 - Euroscola

Štvrtáci sú tí najstarší študenti na našej škole, ktorí si svoju ďalšiu cestu už museli vybrať. Okrem medikov, vedcov a právnikov sa medzi nami nájdu aj budúci diplomati, študenti medzinárodných vzťahov či snáď aj politici, ktorí sa snažia zmeniť náš svet k lepšiemu. Najmä pre nich, ale aj pre ostatných, ktorí sa aspoň trocha zaujímajú o dianie okolo nás a v budúcnosti plánujú žiť aktívnym občianskym životom, bola dňa 21. 10. 2013 zorganizovaná diskusia s pánom Petrom Goliášom z INEKO - Inštitút pre Ekonomické a Sociálne Reformy, a s poslancom NR SR, pánom Ivanom Štefancom. Táto beseda, vedená Jakubom Panulinom z 3.A, niesla názov Hospodárstvo - súčasná ekonomická situácia a východiská z hospodárskej krízy v Eurozóne. Do tejto diskusie sa zapojili aj mnohí študenti z obecenstva, a tak sme teda odštartovali projekt Euroscola, v rámci ktorého kolektív študentov našej školy pre vás bude aj počas nasledujúcich dní organizovať rozličné zaujímavé aktivity. Veríme, že vám pomôže, ako pomohla i mnohým prvovoličom z našej školy získať nové vedomosti. Náš projekt podporila aj Monika Smolniková a Lea Grečková, s ktorými sme mali diskusiu o kvalite života v EÚ (29. 10. 2013), ktorá nás veľmi zaujala. Už dnes sa tešíme na ďalšie aktivity.

                                                                                  Paulína Rochová 2.A
                                                                                  Viktoria Koosová 4.A
                                                                     Foto: Michaela Kubáňová 2.A

„ÚSPEŠNÍ V ŠKOLE, ÚSPEŠNÍ V ŽIVOTE“

Projektu v rámci programu Leonardo da Vinci sa zúčastnilo v prvom turnuse sedem žiakov a dve sprevádzajúce osoby od 07. – 20. 04. 2013 a v druhom turnuse tiež sedem žiakov a dve sprevádzajúce osoby od 06. – 19. 10. 2013. Obidva turnusy prebiehali v dvoch partnerských organizáciách v Nemecku a Českej republike.

Nemecko:

I. turnus - Zuzana Bednarzová a Jozefína Plachetková z III. B, Ľudmila Bežilová a Michaela Kyseľová z III. C s Mgr. Vierou Langovou, 

II. turnus – Miriam Tkáčová z  III. B, Adriana Kavuličová, Petra Rečičárová a Laura Topoliová z III. C s Mgr. Langovou  absolvovali odbornú stáž v meste Chemnitz – Nemecko. Praxovali v cvičnej firme „Kumulus Bettenparadies, GmbH“, ktorej obchodnou činnosťou je výroba a predaj postelí.

Náplňou praxe bola práca na propagačnom a marketingovom oddelení (príprava a rozposielanie novovytvoreného katalógu potenciálnym zákazníkom), na oddelení príjmov a výdajov (predkontácia a účtovanie príjmov a výdajov), na personálnom oddelení evidencia zamestnancov, na mzdovom oddelení (výpočet mzdy a zákonných odvodov) a materiálovom oddelení (písomné spracovanie objednávok potrebného materiálu podľa DIN).

Vo voľnom čase účastníci projektu absolvovali rôzne exkurzie – prehliadka historického centra mesta Chemnitz a Drážďan, návšteva priemyselného múzea zameraného na vývoj kancelárskej a výpočtovej techniky, návšteva svetoznámej manufaktúry na výrobu porcelánu, prehliadka ZOO. Podnetnou časťou programu bolo stretávanie sa žiakov s účastníkmi z iných krajín, kde si zdokonaľovali svoje jazykové zručnosti v rámci každodennej komunikácie.

 

Česká republika:

I. turnus – Daniela Slivová z III. A, Lucia Lesnická z III. B a Marek Maxim z III. C so sprevádzajúcou osobou Mgr. Janou Kseňákovou,

II. turnus – Ema Šoltésová z III. A, Jana Stanislavová z III. B a Klaudio Gilak z III. C so sprevádzajúcou osobou Ing. Evou Želikovskou absolvovali odbornú stáž v meste Havličkův Brod – Česká republika. Praxovali v podnikoch – Městský úrad, Tiskárny a. s., Regionálne centrum vzdělávaní a ROSS Holding a.s.

Účastníci projektu sa oboznámili s organizačnou štruktúrou firiem, personálnou agendou, získali skúsenosti s triedením písomností a bankových výpisov, vyskúšali si účtovanie faktúr a zaoberali sa administratívnou činnosťou. Súčasťou programu boli aj odborné exkurzie – textilná fabrika Pleas a. s., závod Coca Cola v Prahe, Biofarma Hájek a Komerční banka Havličkův Brod. Vo voľnom čase spoznávali kultúrne a historické pamiatky regiónu Vysočina – hrad Lipnice, Žďár nad Sázavou, mesto Telč – pamiatka UNESCO, Želiv. Navštívili Jihlavu i Prahu. Vysoko ocenili prijatie starostom mesta Mgr. J. Telcom, kde prebiehal spontánny rozhovor na aktuálne témy.

Účasť na takýchto projektoch rozvíja nielen jazykové a odborné znalosti, ale aj ich záujem o spoznávanie kultúr a zvykov iných krajín, ako aj záujem o ďalšie štúdium. Verím, že odborná stáž splnila svoje ciele. Všetci účastníci získali EUROPASS – MOBILITY.

 

 

                                               Ing. Jarmila Tatarková – koordinátor projektu
                                                             SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves

 

 

NAŠA ZUZKA

Zuzana Hudranová, žiačka IV. B SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves, v termíne od 14. – 25. 10. 2013 absolvovala odbornú prax v súkromnej firme LKW WALTER, so sídlom WIENERNEUDORF, Rakúsko. Firma je európskou prepravnou spoločnosťou v oblasti kompletných nakládok.

Náplňou praxe bolo plánovanie ciest, vybavovanie nakládok a vykládok, sledovanie pohybu kamiónov, administratíva a korešpondencia (práca s programom, fakturácia, archivovanie, e-mail...), telefonovanie a hľadanie nových prepravcov. 

Výber žiačky sa uskutočnil  na základe telefonického rozhovoru a výberového konania manažérom firmy p. Martinom Gassom. Zuzka splnila všetky podmienky výberu účasti na odbornej praxi. S jej prácou, prístupom a jazykovými znalosťami boli pracovníci firmy veľmi spokojní.

Sme veľmi radi, že spolupráca s touto firmou naďalej pokračuje. V minulom šk. roku bola na praxi Z. Králová a od 6. augusta 2013 je ich stálou zamestnankyňou.

 Vyjadrenie Zuzky:

„Počas dvoch týždňov som sa zoznámila s chodom celej firmy vďaka ochotným zamestnancom. Zažila som profesionalitu, ochotu pracovať a pomôcť.

Som vďačná našej škole, že mi umožnila vykonávať prax  v zahraničí a samozrejme aj firme LKW WALTER, ktorá mi túto šancu dala. Bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť.“

Študenti Cirkevného gymnázia Š. Mišíka v Prahe

Študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka sa 5. - 9. 9. 2013 zúčastnili poznávacieho zájazdu do Prahy. Počas troch slnečných jesenných dní poznávali pamiatky starobylej Prahy. Navštívili Pražský hrad, po zámockých schodoch sa dostali do Valdštejnskej záhrady, pokračovali Karlovým mostom až na Malostranské námestie s neodmysliteľným orlojom. Prehliadli si židovskú štvrť Jozefov s typickými synagógami a starobylým cintorínom.  Úchvatný panoramatický výhľad na stovežatú im poskytla rozhľadňa na Petříne, ale aj Vyšehrad, kde odpočívajú mnohé osobnosti českého umeleckého a politického života. Duchovnú časť výletu tvorila prehliadka Chrámu sv. Víta, kostola sv. Jakuba či Pražskej Lorety. Ku Prahe bezpochýb patrí aj kultúra, v hudobnej sále Klementína mali možnosť vypočuť si koncert klasickej hudby z diel velikánov J. S. Bacha, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského... Neobišli ani múzeum voskových figurín či výstavu diel Salvatora Dalího a Alfonsa Muchu.
Plní nových zážitkov a duchovne obohatení sa vrátili domov.

Víťazstvo žiakov Gymnázia na Javorovej ulici v národnom kole súťaže Mladý Európan 2013

17. 5. 2013 sa v Nitre v priestoroch Agroinštitútu, š. p., uskutočnilo národné kolo 8. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan 2013. Tejto súťaže vedomostí, ale aj zručnosti a taktiky sa zúčastnilo 13 trojčlenných tímov, žiakov tretích ročníkov stredných škôl, víťazov jednotlivých regionálnych kôl. Prvenstvo získali žiaci Gymnázia na Javorovej ulici zo Spišskej Novej Vsi, ktorí tak obhájili víťazstvo z minulého roka.

Víťazné družstvo tvorili žiaci Jakub Dovčík, Simona Starinská, Lucia Kaščáková pod vedením PhDr. Renáty Kudrikovej.

Ceny pre víťazov si žiaci a škola prevzali osobne z rúk Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, ktorý mal záštitu nad tohoročnou súťažou a ktorý sa na súťaži zúčastnil osobne spolu s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom, primátorom mesta Nitra Jozefom Dvončom a riaditeľkou Agroinštitútu, š. p. Máriou Debrecéniovou.

Na druhom mieste skončili študenti Gymnázia M. Kováča z Banskej Bystrice a bronzová priečka patrila Gymnáziu Pierra de Coubertin, Piešťany.

Vedomostnú súťaž Mladý Európan 2013 vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct. O organizáciu národného kola súťaže sa postarala Národná asociácia pre rozvoj podnikania.

Spracoval: Ing. Peter Malatinský, vedúci EDIC Spišská Nová Ves

Učitelia fyziky v CERNe v Ženeve

V termíne 1. - 9. 6. 2013 sa zrealizoval študijný pobyt učiteľov fyziky ZŠ a SŠ v CERNe v Ústave časticovej fyziky. Z mesta Spišská Nová Ves účastníkmi boli Mgr. Jozef Dunajský - Gymnázium Školská 7, RNDr. Viera Dzurňáková - ZŠ Hutnícka 16, Mgr. Terézia Petreková - Cirkevné gymnázium, PaedDr. Eva Puchalová - Gymnázium Javorová 16. Učitelia sa oboznámili s najnovšími  poznatkami z oblasti fyziky elementárnych častíc, ktoré boli poskytnuté počas prednášok špičkovými odborníkmi a počas návštev experimentálnych zariadení, vedeckých múzeí a unikátnych pracovísk. Cennými boli osobné stretnutia a  neformálne rozhovory o vede s významnými slovenskými a českými fyzikmi, ktorých sa zúčastnil aj RNDr. Jiří Grygar. Cieľom programu je prenášať získané poznatky priamo do slovenských škôl, do vzdelávania mladých ľudí, možno budúcich vedcov. Na organizovaní má podiel doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. z Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ a prof. Karel Šafařík, fyzikálny koordinátor experimentu ALICE v CERNe.

Partnerská spolupráca Gymnázia na Školskej ulici

12. až 16. 5. 2013 sa uskutočnila študentská výmena v rámci partnerskej spolupráce Gymnázia na Školskej ulici 7 v Spišskej Novej Vsi a Gymnáziom v Havlíčkovom Brode.

Celkovo sa výmeny zúčastnilo 20 žiakov z Brodu a 20 žiakov z II.D a III.A triedy  nášho gymnázia, ktorí poskytli študentom z Čiech pobyt vo svojich rodinách. Výmenu študentov riadili pedagógovia z oboch krajín, spoločný program pre študentov a ich pedagógov tohto roku pripravila pani Dolinská  a pani Jurašková. Realizácia výmenného pobytu prebiehala pod patronátom riaditeľa školy J. Kačengu a zástupkyne riaditeľa p. Škerlíkovej.

Program ponúkol českým študentom širokú škálu aktivít. Jeho cieľom bolo priblížiť našim českým susedom Slovensko ako krajinu plnú možností a inšpirujúcej kultúry.

Poznávanie Slovenska sme odštartovali v pondelok výletom do Vysokých Tatier spojeným s prehliadkou mesta Poprad. Aj napriek nepriaznivému  počasiu sme absolvovali výstup na Skalnaté pleso. V utorok sme sa preniesli  v čase a nazreli do našej národnej minulosti. Navštívili sme  Spišský hrad, Spišskú kapitulu a históriou dýchajúcu Levoču. Po náročnom dni sme našich českých priateľov pozvali  ochutnať špeciality slovenskej kuchyne na známy Spišský salaš.

Vzhľadom na náročnosť predchádzajúceho dňa sme v stredu nechali našich návštevníkov vydýchnuť a do náplne dňa sme zahrnuli výstup na spišskonovoveskú vežu a následne prehliadku  samotného mesta. Sprievodkyňou tejto časti bola odborníčka na históriu z Orange gymnázia R. Kormošová. Odpoludnie sme vyplnili návštevou divadelného predstavenia Nenávidím v podaní P. Čižmára.

Večery trávili študenti v rodinách, ktoré mali za úlohu tieto chvíle zmysluplne vyplniť a poskytnúť im ten najlepší komfort. V posledný deň výmeny mali študenti osobné voľno až do odchodu v dopoludňajších hodinách.

Ako účastníčka tohto výmenného pobytu si myslím, že sme našim priateľom  zaujímavou formou ukázali fascinujúce jedinečnosti prírody, ale aj kultúry či architektúry našej neveľkej krajiny. Vďaka starostlivému a otvorenému prístupu rodičov, ktorí ochotne a s otvorenou náručou prijali týchto mladých ľudí dočasne za svoje deti, mali naši rovesníci z Havlíčkovho Brodu  možnosť zistiť, ako chutí život v bežnej slovenskej rodine.

Výhodou pre študentov bola veková rovnocennosť a spoločné záujmy. Výsledkom sú silné priateľstvá, ktoré sa počas pobytu vytvorili.

Na záver chcem úprimne poďakovať všetkým zúčastneným - predovšetkým pánovi riaditeľovi a našim pedagógom, že nám umožnili vstúpiť do tohto medzinárodného projektu a oživiť dlhoročné partnerstvo medzi spišskonovoveským Gymnáziom na Školskej ulici 7 a českým Gymnáziom v Havlíčkovom Brode. Pevne verím, že naši hostia budú na chvíle strávené v slovenskom prostredí v spoločnosti našich študentov ešte dlho a najmä v dobrom spomínať. Všetci sa už veľmi tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré nás čaká už v septembri tohto roku, kedy hostiteľmi budú Česi.

V konečnom dôsledku som sa utvrdila v tom, že Slovensko je síce malá krajina, ale je plná milých ľudí so srdcom vždy otvoreným dokorán.

                                                                             Martina Jovdijová III.A

Medzinárodné vyučovanie na Technickej akadémii

V rámci projektu Leonardo da Vinci prebiehala počas prvých troch júnových týždňov na Technickej akadémii odborná stáž študentov zo zahraničia. Študenti školy sa učili spolu s ich rovesníkmi z nemeckej technickej školy Berufsschule für Fertigungstechnik z Mníchova programovanie CNC-strojov. Dva týždne sa učili v odbornej učebni školy, ktorá je vybavená modernými strojmi a následne absolvovali záverečný test. Získané vedomosti a zručnosti potom precvičili vo firme Kraken, s. r. o., ktorá je zameraná na prácu s CNC strojmi.

Všetci zúčastnení žiaci boli v teoretickom i praktickom testovaní úspešní a na konci odbornej stáže im boli slávnostne odovzdané certifikáty, ktoré budú v ich školách a partnerských firmách akceptované.

Počas troch týždňov nadobudli študenti nielen odborné kompetencie, zdokonalili sa aj v anglickom jazyku a to nielen na komunikačnej úrovni, ale aj v odbornej terminológii.

Študenti zo zahraničia a ich učitelia veľmi pozitívne vyzdvihli realizované spoločné medzinárodné odborné vzdelávanie. Takýto typ vyučovania nie je na škole novinkou a je plánované aj do budúceho obdobia.

Monika Hodnická
koordinátorka medzinárodných projektov

Jarné e-Twinning aktivity 2013

Do jarných etwinningových aktivít 2013 sa v rámci mesta zapojili školy SOŠ ekonomická a Cirkevné gymnázium Š. Mišíka. V SOŠ ekonomickej prebehli dve akcie. Piati študenti 3.A OA sa zúčastnili výmenného pobytu na partnerskej škole OA Olomouc a študenti 2.A prezentovali pred spolužiakmi projekt „Wir lernen alle Deutsch“. V Cirkevnom gymnáziu prezentovali etwinningové aktivity študenti prostredníctvom projektu „We - the inhabitans of mountain areas.“

                                                                                   D. Kovaličová

e-Twinning stretnutie študentov

13. - 15. 5. 2013 sa študenti 3.A OA SNV zúčastnili výmenného pobytu v OA Olomouc. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci e-Twinning projektu „Životná úroveň v našich regiónoch“. Počas trojdňovej  návštevy partnerskej školy si prezreli pamätihodnosti mesta Olomouc, Prahy a prezentovali  pripravené materiály spoločného projektu. Pobytu sa zúčastnili P. Tokarčíková, S. Vaňová, K. Bakošová, V. Bartková a P. Jakš, ktorí sa radia k najaktívnejším študentom v oblasti e-Twinningových aktivít na škole.

                                                                                     RNDr. D. Kovaličová

Gymnazisti z Javorky sú víťazmi národného kola Mladý Európan 2013

V kongresovej sále  Agroinštitút, š. p., Nitra sa konal 17. mája 2013 už ôsmy ročník vedomostnej súťaže pre stredoškolských študentov Mladý Európan. V národnom kole v Nitre si svoje sily zmeralo 13 súťažiacich trojčlenných družstiev zo stredných škôl z celého Slovenska. Tí do finálového národného kola postúpili ako víťazi regionálnych kôl súťaže, ktoré sa konali na celom Slovensku v priebehu apríla. Záštitu nad tohtoročnou súťažou Mladý Európan prevzal podpredseda Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, ktorý sa na súťaži zúčastnil aj osobne a spolu s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Milanom Belicom, primátorom mesta Nitra, Jozefom Dvončom, a riaditeľkou Agroinštitútu, Máriou Debrecéniovou, ocenili víťazov a všetky zúčastnené družstvá.
Víťazstvo národného kola 8. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan si vybojovalo družstvo z Gymnázia, Javorová ulica, Spišská Nová Ves v zložení Lucia Kaščáková (Sp.A), Simona Starinská (Sp.A), Jakub Dovčík (Sx.A) pod vedením PhDr. Renáty Kudrikovej.
Na druhom mieste skončili študenti Gymnázia M. Kováča z Banskej Bystrice a bronzová priečka patrí Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany.
Súťaž je trojkolová a náročná. V prvom kole je test s problematikou Európskej únie. Druhé kolo má 4 časti: história, geografia, zaujímavosti a osobnosti členských štátov EÚ, kde si družstvá vyberajú úlohy z možnosti troch bodových hodnôt (10, 20, 30 bodov). Tretie kolo je finálové a postupuje doň 6 najlepších družstiev z prvých dvoch kôl.
Vedomostnú súťaž Mladý Európan 2013 vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct. O organizáciu národného kola súťaže sa postarala Národná asociácia pre rozvoj podnikania.

SOČ - úspešná bilancia Technickej akadémie

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová aktivita mladých „vedcov“ - študentov stredných škôl. Organizovaná je od školských kôl po celoštátnu úroveň. Svoju históriu píše už 35 rokov. Študenti tunajšej Technickej akadémie v tomto šk. roku príjemne prekvapili a zaujali pestrosťou svojich projektov ako aj počtom prihlásených. V  školskom kole prezentovali v 17 prác. Do krajského kola v Košiciach zo 17 prác študentov Technickej akadémie postúpilo až 12 prác. Študenti získali dve 1. miesta: Marek Pramuka s prácou CNC frézovačka a Peter Tomaško, Matúš Dulovič a Marek Bosák s Návrhom Bánkiho turbíny pre malú vodnú elektráreň. Potešili aj štyri 3. miesta: Tomáš Mlynarčík - Tvorba ovládacieho pultu pre vlakový simulátor, Renováciu historického motocykla úspešne zvládli Matúš Greš a Štefan Cina. Alexander Jordan Al Alawin, Marek Kopáč a Peter Štefaňák úspešne obhájili Inteligentný spomaľovací prah. Dárius Babík uspel s prácou Indukčný ohrev. Veľký úspech dosiahol študent 4. ročníka študijného odboru mechatronika Marek Pramuka, ktorý obsadil 2. miesto s CNC frézovačkou, ktorú sám skonštruoval a naprogramoval v Celoštátnom kole konanom v dňoch 24. - 27.apríla v Nových Zámkoch.

Štúrov Zvolen 2013

Lukáš Frankovič z III. B triedy Cirkevného gymnázia Š. Mišíka prezentoval svoje rečnícke zručnosti v obvodnom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2013. V prvej časti súťaže účastníci predniesli vlastnú úvahu na ľubovoľnú tému, v druhej si pripravili rečnícky prejav podľa zadania poroty. Lukášovi sa darilo výborne a vo svojej kategórii zvíťazil, takže postúpil do celoslovenského kola.

International Geodetic Pentathlon Lučenec 2013

Študenti SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, študijného odboru Geodézia, kartografia a kataster sa v dňoch 19. a 20. 4.2013 zúčastnili 8. ročníka medzinárodných geodetických pretekov pre SŠ. Organizátormi sú OZ STAV-GEO a SPŠ stavebná O. Winklera v Lučenci. Pretekov sa zúčastnilo 32 družstiev z ČR, SR a Maďarska. Študenti pomocou geodetických a meračských prístrojov ako aj na základe dobrej orientácie v teréne museli splniť úlohy z oblasti nivelácie, trigonometrie a topografie. Z 32 zúčastnených družstiev študenti v zostave Táňa Kurucová, Tomáš KošárŠtefan Kriak sa umiestnili na peknom 8. mieste.

Zlatá medaila pre Mareka

Veľký úspech dosiahol študent 3. ročníka Gymnázia Š. Mišíka Marek Andreánsky, ktorý sa v apríli zúčastnil 7. ročníka medzinárodnej súťaže International Young Inventors Project Olympiad v Tbilisi v Gruzínsku. Našu republiku tam reprezentoval s biologickou prácou „Nové lokality mäsožravej rastliny bublinatky nebádanej  v okolí mesta Spišská Nová Ves“, s ktorou získal zlatú medailu na celosvetovej úrovni! Súťaž prebiehala v anglickom jazyku a všetci účastníci dostali priestor na posterovú prezentáciu, kedy komunikovali s odbornou porotou a odpovedali na otázky k projektu. Každý súťažiaci mal na sebe oblečený ľudový kroj štátu, z ktorého pochádza. Marek porotcov zaujal nielen zaujímavou témou, ale aj úrovňou a odbornosťou svojej prezentácie a zaslúžene sa stal svetovým víťazom.

Úspechy cirkevného gymnázia

Študent 3. ročníka Marek Andreánsky sa v apríli zúčastnil 7. ročníka medzinárodnej súťaže International Young Inventors Project Olympiad, ktorá sa konala v Tbilisi v Gruzínsku. Našu republiku tam zastupoval s prácou Nové lokality mäsožravej rastliny Bublinatky nebádanej v okolí mesta Spišská Nová Ves“, s ktorou získal 2. miesto na celoštátnom kole biologickej olympiády v minulom roku.

Ani tohto roku naši študenti nezaháľali a tretiak Branislav Endel sa takisto umiestnil na 2. mieste v celoštátnom kole biologickej olympiády s prácou „Výskyt očkáňa strieborného v Slovenskom raji a Hnileckých vrchoch“, s ktorou nás tiež bude reprezentovať v zahraničí.

Ani biblickej olympiáde sme nezaháľali, Katka Lačná, Lydka Szigetiová a Miloš Melega sa zaslúžili o krásne 1. miesto na diecéznom kole a postupujú do celoštátneho kola!

V súťaži prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín si účasť na krajskom kole vybojoval  Lukáš Frankovič z III.B triedy.

Našim úspešným študentom srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy!

Chemici v Bystrici

Druhý jarný deň nebol síce teplotou jarný, to však nevadilo, pretože ho chemici z 2.D spolu s J. Dolinskou z Gymnázia, Školská ul. mali možnosť stráviť chemickým experimentovaním v  laboratóriách Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Boli jednou z oslovených stredných škôl, ktoré mali možnosť spolupodieľať sa na medzinárodnom projekte s názvom COMBLAB - The acquisition of science competencies through ICT real time experiments.
Na projekte spolupracuje Univerzita Mateja Bela a ďalších päť európskych univerzít – dve univerzity v Barcelone, Univerzita vo Viedni, Karlova univerzita v Prahe a Univerzita v Helsinkách. Experimentálne úlohy boli veľmi zaujímavé a zábavné. Na ich vyriešenie sa využívali meracie prístroje na princípe MBL a IBSE, ktoré na Slovensku nie sú bežnou záležitosťou. Pomocou sond žiaci zaznamenávali údaje, ktoré sa graficky zobrazovali na displeji počítača. Analýzou dát tak hodnotili výsledky práce.  
Ďakujeme univerzite a vedeniu našej školy, že nám umožnili vyskúšať si hoci len na krátky čas prácu vedcov. A samozrejme veríme, že podobné laboratórium s príslušným vybavením budeme mať v budúcnosti aj my.
(Fotky vo fotogalérii kabinetu chémie) http://www.gymsnv.sk/predmetyWP/chemia/?page_id=111
                                                            Jana Dolinská a chemici z 2.D

Burza kníh

Už Ján Amos Komenský v 17. storočí nasledovnými slovami ocenil knihu: „Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“
V tomto duchu sa niesla akcia Týždeň knihy, ktorú zorganizovala profesorka Dagmar Jurašková v spolupráci so Študentskou radou.
Atmosféru podujatia si môžete priblížiť v reportáži Televízie Reduta:
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=130327&videoID=130327-3

TOP Javorka

A je to tu!
Oficiálny hodnotiaci rebríček gymnázií na Slovensku vytvorený Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) uverejnený denníkom SME!

Podčiarknuté a sčítané
· Sme v regióne Spiša najlepšie gymnázium!
· V Košickom kraji sme sa umiestnili na piatom mieste! Zaradili sme sa tým medzi gymnáziá takých zvučných mien ako Poštová či Šrobárka v Košiciach.
· V porovnaní s gymnáziami na celom Slovensku sme sa umiestili v rebríčku na 28. mieste (žiadne iné novoveské gymnázium sa do rebríčka NAJ škôl ani nedostalo!)

Podľa Petra Klátika z inštitútu brali pri hodnotení do úvahy výsledky žiakov v externej časti maturity zo slovenského či maďarského jazyka, matematiky, z angličtiny a nemčiny, ale aj počet absolventov na úradoch práce či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva za posledné 4 roky.

Tieto výsledky len potvrdzujú naše analýzy zosumarizované v rôznych článkoch na stránke školy a sú jasným dôkazom toho, že cieľom Javorky je orientácia na študentov, na kvalitu ich vzdelávania, rastu, a to aj napriek slabej finančnej podpory od štátu. Umiestnenie sa v rebríčku najkvalitnejších škôl by sa nám však nepodarilo bez samotných študentov, ktorí chcú na sebe pracovať a nevolia si v každej situácii tú ľahšiu cestu! Za to im samozrejme ďakujeme ;). Rozhodnutie ísť študovať na Javorku určite nie je najľahšie, pretože ísť proti prúdu, proti masám idúcim na iné školy si vyžaduje silnú osobnosť, no zjavne sa to Javorákom vypláca! A to v podobe kvalitného vzdelania a príprave na VŠ.

Odborná exkurzia žiakov SOŠ ekonomickej v Sp. Novej Vsi

V dňoch 21. a 22. marca 2013 sa vybraní žiaci školy a 4 pedagogickí pracovníci opäť zúčastnili zaujímavej odbornej exkurzie, ktorá pozostávala z dvoch častí.
Vo štvrtok 21. marca 2013 sme  navštívili Národnú banku Slovenska v Bratislave, kde pre nás pracovníci  z rezortu bankovníctva pripravili odbornú prednášku na tému "Úlohy NBS po vstupe do Eurozóny". Najmä žiaci mali možnosť získať informácie a diskutovať na aktuálne ekonomické témy. Po prednáške sme si prezreli historickú časť Bratislavy.
Dňa 22. marca 2013 sa opäť uskutočnila už vopred plánovaná odborná exkurzia vo firme LKW WALTER vo Viedni. Cieľom exkurzie bolo predstaviť firmu a ponúknuť pracovné príležitosti (odborná prax, letná brigáda, zamestnanie)pre žiakov, ktorí sa učia ako prvý cudzí jazyk nemecký. Prezentácia bola spojená s prínosnou a zaujímavou diskusiou.
Veľká vďaka patrí zástupcovi firmy pánovi Martinovi Gassovi, ktorý finančne podporil našu exkurziu.
Foto: č. 1 pred Národnou bankou, č. 2 pred firmou LKW, vpredu v strede pracovník firmy p. Martin Gass 
                                                                                   Ing. Jarmila Tatarková

24 hodín s EÚ

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Katedrou európskych politík SPU Nitra a s Inštitútom bankového vzdelávania NBS vybrali Gymnázium na Javorovej ulici ako 1. školu na Slovensku pre realizáciu projektu „24 hodín s EÚ“. Poslaním projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii a fungovaní jej inštitúcií.
35 študentov gymnázia pod vedením PhDr. Kudrikovej a Mgr. Sedlákovej, za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. Ivančáka, sa počas návštevy dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní EÚ a zároveň navštívili rôzne inštitúcie v Bratislave, ktoré spolupracujú s EÚ. Okrem toho absolvovali aj rôzne kvízy a súťaže, v ktorých si overili svoje vedomosti a získali upomienkové ceny. Počas pobytu v Bratislave si pozreli aj nádvorie Bratislavského hradu, staré historické centrum mesta a nábrežie Dunaja.
Celý projekt v dňoch 7. - 8. marca 2013 a jeho náklady pre všetkých študentov bol hradený Európskou komisiou prostredníctvom jej Zastúpenia EK v SR.
Spoločné fotografie s Dušanom Chrenekom - vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Valentínska kvapka krvi

Študenti Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi sa rozhodli v rámci akcie Valentínska kvapka krvi pomôcť pri zabezpečení tejto vzácnej tekutiny. V spolupráci s Národnou transfúznou službou v aule školy darovalo krv celkove 35 študentov 3. a 4. ročníka.

Medzinárodná konferencia s účasťou Spišiakov

14. februára 2013 sa konala v Nitre medzinárodná konferencia Záhradnícke fórum. Konferencie sa zúčastnili aj študentky Gymnázia na Školskej ulici Petra ĽachováSilvia Majková pod vedením Mgr. Mariany Livorovej. Spoločne so zástupcami firmy Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves predstavili nový projekt Zelená stromom.sk. Základnou myšlienkou zaujímavého projektu je obnova zelene v našom meste a pomoc životnému prostrediu – teda nám všetkým. Študenti Gymnázia na Školskej budú jeho myšlienky šíriť na verejnosti, informovať občanov o obsahu a cieľoch projektu, zisťovať ich názory a postrehy. V rámci  projektu sa postupne uskutoční aj obnova zelene v areáli gymnázia.

Mgr. Mariana Livorová

Reprezentačný ples

Po niekoľkých mesiacoch nácviku tanečných krokov a tanečných kreácií sa v dňoch 2. a 3. 2. 2013 v koncertnej sieni Reduty uskutočnil tradičný, v poradí už tridsiaty tretí reprezentačný ples tretiakov Gymnázia Školská ul. Všetci prítomní sa výborne zabávali na bohatom kultúrnom programe a tanečnom umení našich študentov. Po oficiálnom programe a tanečnej súťaži nasledovala skvelá zábava a tanec do skorých ranných hodín. Súčasťou obidvoch večerov bola bohatá tombola, v ktorej mohli prítomní vyhrať zaujímavé ceny. Mená víťazov tanečnej súťaže nájdete na stránke školy v sekcii oznamy. Pre tých, ktorí na ples neboli, ale aj pre tých, ktorí boli, dávame do pozornosti záznam Televízie Reduta v Spišskej Novej Vsi: www.snv.sk/index.php

5. reprezentačný ples

V cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka sa počas fašiangov plesalo. Uskutočnil sa 5. reprezentačný ples, na ktorom sa zúčastnili nielen študenti tretieho ročníka, ktorí absolvovali tanečný kurz, rodičia a učitelia, ale aj absolventi školy a všetci priaznivci, ktorí mali záujem. Vytvorilo sa tak výborné spoločenstvo, ktoré sa zabávalo do skorých ranných hodín. Tretiaci predviedli nielen vydarené tanečné kreácie klasických a latinsko-amerických tancov, ale prítomných zaujali aj hudobno-umeleckými vystúpeniami počas večera, napr. za výkon pri piesni Oh Happy Day sa zbor so sólistom L. Frankovičom naozaj nemusel hanbiť. Vyvrcholením večera bola korunovácia kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Katka Lačná a Michal Dzurilla z III.B.

Odborná stáž v Mníchove

Študenti Technickej akadémie z odboru mechatronika sa v januári 2013 znova zúčastnili trojtýždňovej odbornej stáže v nemeckom Mníchove. Stáž venovaná téme elektropneumatiky prebehla v rámci projektu Leonardo da Vinci. Prvý týždeň absolvovali teoretické vyučovanie na strednej technickej škole Berufsschule für Fertigungstechnik München, na konci ktorého úspešne zvládli písomný a ústny test. Následne si vyskúšali svoje teoretické vedomosti priamo v praxi v dvoch firmách: Seidenader – firma s celosvetovou pôsobnosťou zaoberajúca sa výrobou strojov pre farmaceutický priemysel a firma Stadtwerke München, jedna z najväčších zásobovačov energií v Nemecku. Po dvoch týždňoch praktického vyučovania vo firmách úspešne vykonali praktickú skúšku a získali certifikát, ktorý hodnotí ich vedomosti a zručnosti podľa európsky uznávaného kreditového systému ECVET.

Valentínska kvapka krvi

Členovia Klubu darcov krvi pri Hotelovej akadémii sa 11. 2. 2013 zúčastnili Valentínskej kvapky krvi. 21 žiakov a 2 učitelia dobrovoľne darovalo krv na HTO v Sp. Novej Vsi. Klub pracuje už 12 rokov a v súčasnosti má 45 aktívnych členov, ktorí pravidelne darujú túro životodarnú tekutinu pre záchranu zdravia a ľudských životov.

Šťastné a veselé spoločne

Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi sa už druhýkrát zapojila do vianočného grantu Nadácie Orange s názvom „Darujte Vianoce“. Učiteľka odborných predmetov Ing. Zuzana Sarnová napísala projekt s názvom „Šťastné a veselé spoločne“, na základe ktorého získala finančné prostriedky na posedenie žiakov tretieho ročníka Hotelovej akadémie so žiakmi zo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej z Levoče. „Hoteláci“ privítali 12 handicapovaných žiakov v priestoroch odborných učební, kde pre nich pripravili tzv. stanovištia, kde sa tvorili vianočné ozdoby. Každý si mohol vyskúšať tvorbu vianočných bambúľ patchworkovou technikou, vianočných ozdôb z papiera, drôtu a plsti a pod. Nechýbalo ani pečenie perníkov, ich ozdobovanie a stavanie medovníkových stromčekov.

Eurocup 2012

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme sa zúčastnili na medzinárodnej barmanskej súťaži  juniorov Eurocup 2012. Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi reprezentovalo dvojčlenné družstvo v zložení  Viera Kozáková a František Vašák z III. B triedy. Obidvaja súťažiaci miešali nápoje v kategórii Klasik. Ich úlohou bolo v časovom limite 12 minút namiešať 3 soft nápoje a 3 nápoje short  after dinner.  Povinnou ingredienciou bol sirup Monin  a rum Bacardi Oakheart. V utorok 13. 11. 2012 písali súťažiaci aj test, ktorý pozostával z otázok z rôznych oblastí. V stredu 14. 11. 2012 sa konala samotná súťaž v miešaní  nápojov. Tento rok sa na nej  zúčastnilo 80 súťažiacich z 9 krajín sveta. V tomto roku sme sa prvýkrát prihlásili aj do súťažnej kategórie Flair style. Zástupcom našej školy v tejto zaujímavej kategórii bol Šimon Zvalený z V. A triedy. Za hlasného povzbudzovania publika ukázal Šimon svoj talent v netradičnom miešaní nápojov. A ako sme obstáli? Vierka Kozáková  sa umiestnila v bronzovom pásme, František Vašákstriebornom pásme a Šimon Zvalený obsadil pekné 5. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy, pretože  to nebolo len 12 minút na pódiu, ale veľa hodín strávených v popoludňajších hodinách pri nácvikoch techniky miešania nápojov a prípravy dekorácií. Ďakujeme aj žiakom z II. A a II. C triedy, ktorí vytvorili výbornú atmosféru svojim povzbudzovaním.                                                                                       Ing. Alena Brincková

Knižnica a Gymnázium na internetovej vlne

Informačno-komunikačné technológie ovládajú svet, generácie bez rozdielu veku, ale najsilnejšie ovplyvňujú stredoškolskú mládež. Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka a Spišská knižnica rozšírili svoju doterajšiu spoluprácu o projekt Bezpečný internet. Študenti všetkých ročníkov budú na pravidelných mesačných stretnutiach pod vedením odborných garantov PaedDr. Marty Lazorovej, PhD. a PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD. i postupne prizývaných lektorov spoznávať zásady bezpečného používania nenahraditeľného internetového média. Knižnica chce interaktívne osloviť svoju ťažiskovú čitateľskú skupinu stredoškolákov, ktorí okrem princípov bezpečnej komunikácie na sociálnych sieťach a počítačových zručností môžu spoznávať aj kreatívne dimenzie i potenciál internetu. Rámcový koncept celého projektu časovo rozvrhnutého do školského roku 2012/2013 predstavili garanti 8. 10. 2012 na stretnutí spoločenstva rodičov a priateľov cirkevného gymnázia. Novembrový zoznamovací cyklus priniesol živé diskusie so študentmi naznačujúce sľubnú perspektívu spolupráce oboch inštitúcií.

                                                                         PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
                                                                                           Spišská knižnica

Úspech SOŠ

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) v spolupráci s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave organizoval v tomto roku druhý ročník súťaže o „Najlepší podnikateľský zámer“. Súťaž bola vyhlásená v apríli 2012. Do užšieho výberu sa v rámci celoslovenského kola dostalo päť najúspešnejších podnikateľských zámerov z nasledovných stredných škôl: OA Čadca - s podnikateľským zámerom Dreco, s. r. o., HA Zvolen - Ovečka, s. r. o., OA Trenčín - Domov dôchodcov Rose, s. r. o., OA Trebišov – CF Tokajík, s. r. o. Do tohto výberu sa dostal aj podnikateľský zámer „Hokejová škola“ žiačok SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Zuzany Tomašekovej a Barbory Dvorskej pod vedením učiteľky Ing. L enky Petriskovej. Obhajoba projektov užšieho výberu sa v rámci osobnej prezentácie konala 27. 11. 2012 v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave. Osobnou prezentáciou Zuzana Tomašeková presvedčila porotu a pre školu vybojovala druhé miesto.

Úspešná ZUZKA

Zuzana Králová, žiačka IV. D SOŠ ekonomická, v termíne od 1. 10. do  12. 10.  2012 absolvovala odbornú prax vo firme LKW WALTER so sídlom WIENERNEUDORF, Rakúsko. Náplňou praxe bolo plánovanie ciest, vybavovanie nakládok a vykládok, hľadanie nových prepravcov, sledovanie pohybu kamiónov, práca v programe, archivovanie.

Výber žiačky sa uskutočnil  na základe telefonického rozhovoru a výberového konania manažérom firmy p. Martinom Gassom. Zuzka splnila všetky podmienky výberu účasti na odbornej praxi. S jej prácou, prístupom a jazykovými znalosťami boli pracovníci firmy veľmi spokojní. Po úspešnej maturitnej skúške bude ich stálou zamestnankyňou.

Vyjadrenie Zuzky: "Som veľmi vďačná vedeniu školy, že mi umožnilo vykonávať prax vo Viedni a tiež, že ma oboznámilo s touto možnosťou. Taktiež by som chcela poďakovať firme LKW WALTER, že som mohla zažiť profesionalitu ich zamestnancov, ochotu pracovať a pomôcť, okamžité prijatie do pracovného tímu a že som bola vybraná z množstva záujemcov."

                                                                             Ing. Jarmila Tatarková

e-Twinning stretnutie partnerských škôl

19. – 21. 6. 2012 sa uskutočnilo stretnutie študentov 2.A a 2.B SOŠ ekonomickej s partnerskou školou OA Olomouc. Cieľom stretnutia bola nielen prezentácia materiálov k e-Twinning projektu „Úvery na vysokoškolské štúdium“, ale aj poznávanie nášho mesta, jeho blízkeho okolia  a spoločné posedenia. Študenti školy pokračujú v tvorbe spoločných projektov už piaty rok, každoročne realizujú dve spoločné stretnutia k e-Twinning projektom, ktorých obsah je súčasťou projektového vyučovania všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov.
                                                                             Ing. Jarmila Tatarková

Spôsoby šetrenia elektrickou energiou

Študenti 1. ročníka SOŠ ekonomickej – odboru agroturistika sa zúčastnili súťaže U4energy. V materiáloch poukázali na možnosti šetrenia elektrickou energiou v objekte školy a v domácnostiach. Vytvorené PP prezentácie a plagáty prezentovali na spoločných stretnutiach pred študentmi školy, učiteľmi a doma diskutovali o probléme so svojimi rodičmi. Materiály zverejnili na stránke www.oasnv.edu.sk a www.u4energy.eu.

Realizácia projektu prebehla v rámci projektového vyučovania na hodinách fyziky.

Pravda o drogách

Drogy sú v podstate jedy, legálne alebo nelegálne, vždy ničia telo a myseľ. V mesiacoch apríl a máj 2012 sa žiaci takmer všetkých stredných škôl a gymnázií v meste Spišská Nová Ves dozvedeli viac informácií o škodlivosti drog. Prednášky robil Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog.   

Žiaci sa dozvedeli o tom ako drogy škodia telu, ako ničia vytamíny a potrebné látky na prežitie tela, ďalej čo drogy spôsobujú emóciám, viac o alkohole a falošných informáciách s ním šírenými, téma marihuana. Žiakom základných aj stredných škôl sa dali i náučné brožúrky o škodlivosti drog. 

Žiaci v základných školách po prednáške sľúbili aj sľub protidrogového šerifa. Taktiež sa mohli vyjadriť anonymne na kus anketového lístka.

 

Odpovede žiakov po prednáške:

Otázka: Čo si sa dozvedel na tejto hodine?   

Stredné školy a gym. druháci a tretiaci:
- Veľa  vecí o drogách, ktoré som nevedela
- Zaujímavosti o drogách a omamných látkach a čo sa deje s ľudským telom.
- Že drogy sú svinstvo.
- Dozvedela som sa, že drogy môžu zabiť  a že postupne narušujú nervovú sústavu.
- Že nemáme brať drogy, lebo môj život pôjde dole s emóciou.
- Pravdu o drogách. Ako škodia zdraviu a ako postupne zabíjajú človeka, a preto som sa uistila, že nikdy nevezmem drogu, lebo to nemá cenu.
- Každá látka, či už legálna alebo nelegálna, ničí naše telo...
- Ako drogy vplývajú na človeka. Aké sú emócie a ako s nimi súvisia drogy. O pamäti a vnemoch, ako vplývajú na pamäť.
- Dozvedela som sa, ako pôsobia drogy na naše telo, ako menia naše emócie a ako nám ničia život.

 

Základné školy:
- Dozvedela som sa veľa o drogách a emóciách. Nechcem v živote brať drogy, lebo sa z nich umiera, môžem upadnúť do bezvedomia a je to strašne návykové.
- Drogy ničia vitamíny. Oneskoria nám akcie. Díleri sú „skryťáci“. Drogy znižujú empatiu. Pravda nie je klamstvo.
- Na tejto hodine som sa dozvedela, že drogy ničia zdravie a spôsobujú smrť.
- Dozvedela som sa niečo nové a zaujímavé.
- Alkohol škodí viac, ako som si myslela. Drogy škodia tiež a zabíjajú nás.
- Drogy nie sú dôležité pre život. Keď  sa dostanú do tela ťažko sa ich zbavíme. Drogy sú závislosť.
- Na tejto besede som sa dozvedel, že drogy sú veľmi škodlivé látky. A preto sľubujem, že nebudem brať žiadne drogy a iné látky. Ešte som sa dozvedel, že drogy môžu spôsobiť aj smrť. 

Máj - mesiac akcií SPŠ v Spišskej Novej Vsi

Duchcov - české mesto s baníckou tradíciou - sa stalo v máji cieľom pracovno-študijnej cesty niektorých učiteľov z SPŠ v Spišskej Novej Vsi.

V rámci zaujímavého projektu - Škola pre život, do ktorého je zapojená SPŠ v Spišskej Novej Vsi, sme nadviazali spoluprácu s Gymnáziom a SPŠ Duchcov aj priateľstvá s členmi pedagogického zboru. Získavali sme inšpiráciu k inovácii školských vzdelávacích programov, učebných plánov  počas práce v tímoch, prezentovali sme vlastné skúsenosti a zároveň diskutovali o rôznych pedagogických dokumentoch či profile absolventa našich škôl. Spájajú nás spoločné odbory (napríklad geológia, geotechnika či geodézia) aj ciele - ponúkať žiakom kvalitné vzdelanie a pripraviť ich čo najlepšie do praxe či na vysokú školu.

Súčasťou našej prezentácie bolo aj predstavenie bohatej histórie a kultúry Spišskej Novej Vsi. Naši českí kolegovia zistili, že hoci to nie je veľké mesto, je mestom turistického ruchu, života a rôznych akcií pre obyvateľov. Samozrejme, priali pozvanie na východné Slovensko - do nášho mesta aj školy. My sme spoznali zaujímavú oblasť Českej republiky, jej históriu a pamätihodnosti, milých aj priateľských ľudí a veríme, že naše partnerstvo sa bude rozvíjať.

Tešíme sa na návštevu a vzájomnú spoluprácu!

                                                                             PhDr. Lucia Smolejová

Pracovný seminár s účasťou širšej verejnosti – predstavenie inovovaných školských vzdelávacích programov

Tohto pracovného seminára sa zúčastnili rodičia, pedagógovia, výchovní poradcovia, podnikatelia aj žiaci školy SPŠ v Sp. Novej Vsi.

Manažérka projektu, Ing. Gabriela Pramuková, predstavila koncepciu rozvoja Strednej priemyselnej školy. Do diskusie sa zapojil aj Ing. Tomko – oboznámil prítomných s jednotlivými fázami tvorby  školských vzdelávacích programov pre jednotlivé skupiny študijných odborov. Tieto pedagogické dokumenty sa opierajú o štátny vzdelávací program a o právne normy, ktoré platia pre stredné odborné školy. S ďalšími príspevkami vystúpili odborníci z praxe, rodičia aj samotní žiaci. Diskutujúci svojimi postrehmi, či nápadmi obohatili proces inovácie školských vzdelávacích programov pre skupiny študijných odborov: STAVTEĽSTVO a GEODÉZIA, POLYTECHNIKA, ELEKTROTECHNIKA A ŠPECIÁLNE ODBORY.

Na záver vyslovil Ing. Tomko presvedčenie, že navrhnuté pripomienky budú zapracované do inovovaných školských vzdelávacích  programov.

                                                                                PhDr. Lucia Smolejová

„Javoráci“ sú víťazmi národného kola súťaže Mladý Európan

2. júna 2012 vyvrcholil 7. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národnou asociáciou pre rozvoj podnikania v kongresovej sále Hotela Patria**** vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese.
Národného kola tejto zaujímavej súťaže sa zúčastnilo celkom 11 súťažiacich družstiev zo stredných škôl z celého Slovenska. Medzi nimi bolo aj družstvo študentiek z gymnázia „Javorová“

Alica Kačengová (3.B), Kristína Lorková (Sp.A), Juliana Sopková (Sp.A).

Dievčatá sa pod vedením PhDr. Renáty Kudrikovej prebojovali v národnom kole na 1. miesto. Domov si každá priniesla zaujímavú cenu – notebook.

Gestorstvo nad súťažou prevzal pán Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie.

Súťaž sa konala za účasti vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, pána Dušana Chreneka.

Hotelová akadémia vo Viničkách

V uplynulom školskom roku 2011/2012 sa žiaci Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi zúčastnili odborných exkurzií v tokajskej obci Viničky, okres Trebišov. Pobyty trvali 5 dní, konali sa v troch turnusoch  a zamerané boli na poznávanie regiónu Medzibodrožie, ktorý sa pýši bohatou históriou vo vinohradníctve a ovocinárstve. Žiaci  mali možnosť navštíviť  rôzne kultúrno-historické pamiatky, spoznať históriu tohto regiónu. Navštívili vínnu  pivnicu SOŠ vinársko-ovocinárskej vo Viničkách, vínne pivnice  vo Veľkej a Malej Tŕni a SOŠ v Pribeníku.Počas pobytu sa žiaci  zúčastnili prednášok  týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu. Na záver pobytu  usporiadali  žiaci pre pozvaných hostí nielen prezentáciu  o svojej škole, ale taktiež sa zapojili do súťaže vo varení kotlíkového guľášu a prípravy lekvárových lokší.

Ing. DanielaPagáčiková, Ing. Monika Trembová

Javoráci znova na cestách

V rámci projektu „Cesta za vedou a technikou“ absolvovali študenti Gymnázia Javorová 16 s učiteľmi angličtiny a dvoma lektormi anglického jazyka nezabudnuteľný sedemdňový výlet pod názvom Astronomický Londýn. Túto exkurziu si vybrali z ponuky kancelárie AMAVET – asociácia pre vedu, mládež a techniku.
16. apríla 2012 vycestovali zo Spišskej Novej Vsi, prešli Rakúskom a Nemeckom, prvá väčšia zastávka bola v Paríži, kde vzhliadli katedrálu Notre Dame, slávnu univerzitu Sorbonu a Pantheón. Prvý deň poznávania sa ukončil úžasnou plavbou po rieke Seina.
Potom cesta pokračovala do Calais a následne podmorským tunelom do prístavu Dover vo Veľkej Británii.
V Londýne si počas troch dní prehliadli Greenwich a jeho múzeá, tiež Kráľovské observatórium s nultým poludníkom, pevnosť Tower of London, Tower bridge a St. Paul`s Cathedral. Obligátne nevynechali ani prehliadku Múzea voskových figurín. Očarilo ich námestie Piccadilly Circus a jeho známa svetelná reklama, Trafalgarské námestie, „rečnícky“ Hyde Park, Britské múzeum a Windsor – sídlo kráľovskej rodiny.
Posledný deň pobytu v hlavnom meste si prehliadli parlamentnú budovu, Big Ben, Westminsterskú katedrálu, tiež komerčné a nákupné ulice Oxford Street a Downing Street. Krásu historického Londýna výletníci obdivovali z vyhliadkových kabínok London Eye.
Po náročnom programe sa tunelom opäť presunuli do Paríža, kde v predposledný deň absolvovali ešte prehliadku Tour Eiffel, parížskeho symbolu, Víťazného oblúka a Champs Elysées. Expozíciu galérie Louvre nesmierne ocenili všetci, no špeciálne sa potešila hlavne citlivá umelecká duša nášho amerického lektora Arthura.
22. apríla 2012 privítalo Javorákov rodné Slovensko a drahá alma- mater.
Všetko, čo človek vidí a zažije, ostáva v mysli o to silnejšie, keď je umocnené úžasnými ľuďmi, na akých sme v našej škole zvyknutí – ďakujeme ochotným učiteľom, skvelému sprievodcovi a nádherným, slušným a vnímavým dušičkám našich študentov,
                                                                                                                Javorka.

                                                                                                                           

 

Projekt Comenius - Euroguide na cirkevnom gymnáziu vrcholí

Ide o školský projekt, do ktorého sú zapojené krajiny ako Grécko, Turecko, Nórsko, Španielsko, Taliansko a Slovensko. Študenti z týchto krajín majú za úlohu vytvoriť cestovnú príručku pre mladých – Euroguide, ktorú vydajú vo všetkých zúčastnených jazykoch a za týmto účelom sa navzájom navštevujú. Projekt začal minulú jeseň, keď sa v Grécku stretli pedagógovia organizátori a vrcholí v tomto čase. Začiatkom marca  niekoľko študentov a učiteľov školy navštívilo Španielsko, okrem mestečka Villanueva de la Serena (zaujímavá zhoda s Vila nova) to bolo ešte mnoho nezabudnuteľných miest, ktoré im navždy zostanú v pamäti, napr. Museum Vostell abstraktného umenia, mesto Caceres, ktoré je zapísané do dedičstva UNESCO, mesto Cordoba, známe vďaka antickej a arabskej architektúre s mnohými nádhernými palácmi, parkami a fontánami. Konala sa prezentácia jednotlivých krajín, naši študenti boli s predstavením svojho spišského regiónu veľmi úspešní, aj vďaka výbornej úrovni ich angličtiny, ktorá je komunikačným jazykom projektu a za ktorú sa v porovnaní s ostatnými vôbec nemuseli hanbiť. K nespočetnému množstvu zážitkov patrilo aj zoznámenie sa s španielskou kuchyňou a bolo veľmi príjemné.
V rámci pokračovania projektu navštívilo sedem iných žiakov našej školy spolu s dvoma učiteľmi v máji slnečné Turecko. Stretnutie prebiehalo v meste Antalya, známom prímorskom letovisku. Každý bol ubytovaný v hosťovskej rodine, takže mal jedinečnú možnosť spoznať miestnu kultúru, tradície a ochutnať národné jedlá. Účastníci navštívili veľa zaujímavých historických miest ako Perge, Aspendos, Side a mesto Myra, odkiaľ pochádza sv. Mikuláš, kde si prezreli rôzne pamiatky z čias antiky. Absolvovali aj plavbu loďou a zažili príjemné chvíle relaxom pri mori. Na záver prezentovali  Spiš ako významný historický región, naše národné jedlá, zvyky, tradície a históriu.
V septembri privítajú svojich projektových partnerov v Spišskej Novej Vsi a v novembri ich čaká ešte cesta do Nórska.
Študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka sú veľmi vďační tvorcom tohto zaujímavého projektu.

Celoštátne kolo 46. ročníka Biologickej olympiády

Žiaci Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi v dňoch 30. 3. - 1. 4. 2012 úspešne reprezentovali svoju školu na celoštátnom kole 46. ročníka Biologickej olympiády. Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

V projektovej časti získali žiaci pekné umiestnenia: v kategórii A získala Katka Ambrozyová 8. miesto a Miloš Melega 7. miesto; v kategórii B súťažil Marek Andreánsky, ktorý sa umiestnil na 2. mieste, postúpil na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov INEPO EUROASIA a získal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Blahoželáme.

Barmanská súťaž 7th TG cup Bled 2012 v Slovinsku

12. 4. 2012 sa naša škola po prvý krát zúčastnila medzinárodnej barmanskej súťaže v Slovinsku v meste Bled, ktoré sa nachádza v blízkosti Álp. Našu školu reprezentovala žiačka Ivana Kalafutová z 5. B triedy. Súťaž bola náročná, pretože pozostávala z troch častí. Prvou časťou bolo absolvovanie vedomostného testu v anglickom jazyku, ktorého základ tvoril všeobecný prehľad o nápojoch, surovinách používaných pri príprave nápojov a tiež o výrobcoch a producentoch jednotlivých produktov. Ďalšou časťou bolo čo v najkratšom čase a v správnom množstve načapovať pivo s obsahom 0,3 l  a 0,5 l . V poobedňajších hodinách súťaž vyvrcholila miešaním fancy long drinkov. Úlohou bolo namiešať 6 long nápojov v časovom limite 10 minút. Hoci sa Ivana neumiestnila na stupni víťazov, podala kvalitný výkon a z tejto súťaže si odniesla nové skúsenosti, ktoré určite využije v budúcnosti.                                                                                         

Ing. Alena Brincková

O nás - nielen pre nás

Učiť cudzí jazyk sa dá všelijako. My sme sa rozhodli hľadať alternatívy a neučiť sa angličtinu len drilom a s učebnicou pod pazuchou. V minulom školskom roku sme realizovali zaujímavý projekt Kniha čítaná – nečítaná a pilotne sme rozbehli anglický školský internetový časopis ORINDŽIK. Uvažovali sme, ako náš časopis ešte viac priblížiť študentom. Výsledkom je ďalší úspešný projekt študentov Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi O nás – nielen pre nás. Projekt je finančne podporený fondom Telekom pri nadácii Intenda a spolufinancovaný Občianskym združením EPEUS pri našom gymnáziu. Projekt prebieha od januára do mája 2012. Vytvorená stabilná redakčná rada a redakcia pracujúca v popoludňajších hodinách pripravila niekoľko nových a zaujímavých anglických článkov, prezentácií a rozhovorov. Všetci, ktorí sme sa do projektu zapojili, dúfame, že budú prínosom nielen pre študentov a profesorov nášho gymnázia, ale aj  pre vás všetkých. Pozývame vás teda na našu webovú stránku: www.orindzik.sk . Tešíme sa na vaše komentáre, príspevky a nové podnety pre našu ďalšiu prácu.

Mgr. Anežka Barillová a redakčná rada časopisu ORINDŽIK

Olympiáda Mladý účtovník 2012

13. apríla 2012 sa uskutočnilo v Žiline celoštátne kolo súťaže Olympiáda Mladý účtovník 2012. V silnej konkurencii 15-tich najlepších žiakov - účtovníkov Slovenska sa naša žiačka Silvia Sendreiová zo IV. C triedy umiestnila na krásnom 5. mieste.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

                                                                                                 SOŠ ekonomická

Odborná exkurzia žiakov SOŠ Ekonomickej v Spišskej Novej Vsi

19. a 20. marca 2012 sa 37 žiakov a 5 pedagogických pracovníkov zúčastnilo odbornej exkurzie, ktorá pozostávala z dvoch zaujímavých častí.

V pondelok 19. marca  2012 sme  navštívili Národnú banku Slovenska v Bratislave, kde pre nás experti z rezortu bankovníctva pripravili odbornú prednášku na tému „Úlohy NBS po vstupe do Eurozóny“. Najmä žiaci mali možnosť získať cenné informácie a diskutovať na aktuálne ekonomické témy. Po prednáške sme navštívili výstavu o histórii vzniku peňazí.

Zároveň sme si prezreli historickú časť Bratislavy a trošku pomíňali „euráčiky“ v známom nákupnom centre AUPARK a rakúskom Parndorfe.

20. marca 2012 sa uskutočnila odborná exkurzia vo firme LKW Walter vo Viedni. Cieľom exkurzie bolo predstaviť firmu a ponúknuť pracovné príležitosti (odborná prax, letná brigáda, zamestnanie) pre žiakov, ktorí sa učia ako prvý cudzí jazyk nemecký. Prezentácia bola spojená s prínosnou a zaujímavou diskusiou.

Veľká vďaka patrí zástupcovi firmy pánovi Martinovi Gassovi (personálnemu managerovi), ktorý finančne podporil našu exkurziu.

Sme veľmi radi, že pán Gass opäť navštívi našu školu v máji 2012 a zrealizuje pohovory so žiakmi, ktorí majú záujem pracovať vo firme.

                                                                                                                                                                                                                 Ing. Jarmila Tatarková

Absolventský ples gymnazistov Javorky

24. februára 2012 - sa koncertná sála spišskonovoveskej Reduty, odetá do slávnostného bordovo-zlatého šatu, stala svedkom nevšednej udalosti – Absolventského plesu gymnazistov Javorky.
Táto dobrá myšlienka sa zrodila pred rokom v hlavách bývalých študentiek Denisky Oravcovej a Zuzky Harenčárovej a do úspešnej podoby ju dotiahol organizačný výbor učiteľov školy pod taktovkou zástupkýň Mgr. Edity Sotákovej a PaedDr. Ingeborg Skalskej.
Stretnutie bývalých študentov a ich učiteľov sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia založenia gymnázia, ktoré vzniklo v roku 1992 vďaka zakladajúcemu riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Nováčekovi.
Úderom gongu a slávnostným prípitkom ples otvoril súčasný riaditeľ školy Mgr. Peter Ivančák. Večerom sprevádzali dobre naladení a pohotoví moderátori – Deniska Pirníková a Ľubo Krestián. V programe si hostia mohli vychutnať vášnivé argentínske tango, nechať sa unášať zvukmi čarovných fláut, či pokochať sa mladučkými modelkami v rámci módnej prehliadky. Do tmy ponorenú Redutu rozžiarila efektná svetelná šou Ivanky Iľašovej. Tanečné disco rytmy sa striedali s temperamentnou ľudovou hudbou súboru Čačina so sólistom Mišom Kinikom. Po polnoci do tanca zahral na gitare a zaspieval country pesničky aj Tóno Smatana. Z vystúpení bývalých aj terajších študentov školy program zostavila a bedlivým okom sledovala pani učiteľka PaedDr. Nataša Kittová. Nechýbala ani tradičná plesová tombola. Vyžrebovaní výhercovia získali vďaka sponzorom hodnotné darčeky.
Stretnutie to bolo veľmi milé, prebiehalo v srdečnej atmosfére, v znamení nečakaných stretnutí a nekončiacich sa rozhovorov. Študenti si mohli staré dobré časy pripomenúť na záberoch zostrihaných z videokaziet a DVD-čiek, ktoré boli natočené pri príležitosti rozličných spoločenských akcií jednotlivých tried, a nasmiali sa pritom veru neúrekom. Tí, ktorí prišli pospomínať na študentské rôčky strávené na Javorke, neobanovali a neľutovali ani výdavky, ba ani Atlantik nebol prekážkou stretnúť sa s dobrými priateľmi.
Ale aj „dlouhá noc“, ktorú na začiatku veštila pesnička, má svoj koniec a plesoví hostia sa v povznesenej nálade museli nadránom rozlúčiť. S nádejou, že táto pekná akcia získa podporu u mnohých, ktorých spája neviditeľné puto Javorky, a že sa snáď v budúcnosti pri takejto príležitosti zasa stretnú.

                                                                               PaedDr. Danka Osvaldová

Úspech Mateja Jakubeka v medzinárodnej súťaži Genius Logicus

Matej Jakubek, študent štvrtého ročníka (IV. OB trieda) osemročného štúdia Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi, významne zabodoval  v medzinárodnej súťaži Genius Logicus.
Je to najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž, ktorá precvičuje prirodzený intelekt žiakov a ich kombinačné schopnosti ako ten najlepší základ pre správne riešenie problémov.
Matej súťažil 23. novembra 2011 v Košiciach a následne sa umiestnil na 6. mieste v konkurencii ôsmich európskych krajín, pričom od prvého miesta ho delilo iba deväť bodov.

 

                                                                     PaedDr. Gabriela Zahurancová

                                                                      Gymnázium Javorová 16, SNV

 

Darujte Vianoce

Hotelová akadémia zo Spišskej Novej Vsi sa tohto roku zapojila do vianočného grantu Nadácie Orange s názvom „Darujte Vianoce“.  Učiteľka odborných predmetov Ing. Zuzana Sarnová napísala projekt, na základe ktorého získala finančné prostriedky na prípravu vianočnej večere pre obyvateľov Sociálneho zariadenia Katarína. Žiaci druhého ročníka napiekli a vyzdobili perníčky, uvarili vianočnú kapustnicu a vypražili rybu. Nakúpili malé vianočné darčeky a výzdobu, ktorou okrášlili interiér zariadenia a vianočný stôl.
Sociálne zariadenie Katarína je nezisková organizácia, typu domova dôchodcov. Poskytuje celoročnú starostlivosť občanom, ktorí sú v zlej sociálnej a zdravotnej situácii.
Akcia sa konala 15. decembra, počas ktorého žiaci navštívili sociálne zariadenie a jeho obyvateľov. Priniesli so sebou úsmev a dobrú náladu, ktorá nakazila aj dôchodcov. Cez stretnutie dvoch generácii mohli žiaci vidieť, ako vyzerá jeseň života.
Cieľom tohto projektu bolo priniesť trochu domácej vianočnej atmosféry ľuďom, ktorí si to vedia vážiť a ukázať žiakom, aké potrebné je pomáhať druhým. Odchádzali odtiaľ s pocitom dobre vykonanej práce a teplom na srdci.
Veríme, že podobných akcií bude stále viac, pretože ľudí, ktorým je potrebné pomôcť je stále veľa.
                                                                                       Hotelová akadémia

NIE SI SÁM

ZDRAVIE V ŠKOLÁCH 2011 – rozvojový projekt financovaný Ministerstvom školstva SR

Cieľom rozvojového projektu bolo uľahčiť prechod žiakov zo základnej školy na strednú, predísť rizikovému správaniu žiakov, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, ovplyvniť podmienky klímy vo vznikajúcom kolektíve a poukázať na správnu orientáciu v hodnotách.

Cieľovou skupinou boli žiaci I. ročníkov (50 žiakov), ktorí prichádzajú do nového prostredia a nového kolektívu, ťažko zvládajú situáciu prechodu zo základnej školy na strednú školu. Je oveľa viac učiva, kladú sa na nich vyššie nároky zo strany učiteľov. Pri stupňovaní problémov nastáva situácia, že žiak sa uzavrie, dôjde k vyhrocujúcej situácii jednotlivca, ktorý už nie je schopný ju sám zvládnuť.

Rozhodli sme sa uľahčiť tento prechod aj pre žiakov, aj pre triedneho učiteľa a v rámci rozvojového projektu, ktorý bol financovaný Ministerstvom školstva SR sme navrhli realizáciu  „adaptačného kurzu“, ktorý sa uskutočnil v mimoškolskom prostredí. Pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity na vzájomné spoznávanie sa a formovanie nového kolektívu. Výsledkom je dôvera v kolektíve, samostatnosť, otvorenosť. Žiak bez zábran vie požiadať o pomoc svojich rovesníkov, triedneho učiteľa i ostatných vyučujúcich.

Úspešnosť projektu sme si overili anonymne vyplneným dotazníkom, kde všetci účastníci kladne hodnotili všetky aktivity počas trvania projektu.

Plánujeme zúčastnené kolektívy monitorovať počas celého štúdia v prospechu i dochádzke do školy. Vždy na začiatku školského roka vyplnia dotazníky ako trávili voľný čas počas prázdnin i ako sa na kolektív do školy tešili.

Touto cestou chceme poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za pridelené finančného prostriedky v rámci rozvojového projektu ZDRAVIE V ŠKOLÁCH 2011, ktorými sme  zabezpečili realizáciu uvedeného projektu.

                                                                                  Ing. Jarmila Tatarková

                                                                SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

V období od 1. októbra do 8. októbra 2011 sa v Antalyi (Turecko) uskutočnil pre učiteľov medzinárodný seminár pod názvom Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe. Tento seminár bol organizovaný Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie učiteľov (Ifel), ktorý sídli v Hamburgu (Nemecko). Okrem našej učiteľky Mgr. V. Langovej sa semináru zúčastnili ďalší učitelia z Nemecka, Portugalska, Litvy a z Dánska.

Pripravený program bol veľmi bohatý a zaujímavý, nakoľko stretnutie sa netýkalo len hlavnej témy - projektová práca a vývoj žiackych výmenných projektov a školských projektov v rámci Európy, ale účastníci mali taktiež možnosť bližšie spoznať tureckú kultúru a turecký školský systém.

Pracovným jazykom tohto stretnutia bola nemčina. Prostredníctvom žiackych projektov, školských projektov a výmenných projektov je mládež motivovaná učiť sa cudzie jazyky a prebúdza sa u nich túžba po poznaní nových kultúr a nových krajín v rámci Európy. Na druhej strane je možné takýmto spôsobom prezentovať našu krajinu vo svete a tak zviditeľniť Slovensko.

Dúfam, že v budúcnosti naša škola podá úspešný medzinárodný projekt a žiaci budú s elánom a ctižiadostivosťou spolupracovať.

(Účasť na tomto stretnutí bola financovaná prostredníctvom získaného grantu Comenius v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Európska komisia ani Národná agentúra nezodpovedá za obsah článku.)

Ing. Jarmila Tatarková
SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

Olympijský týždeň 2011

Žiaci Gymnázia Školská 7 v Spišskej Novej Vsi sa spolu so svojimi učiteľmi 2. až 5. júna 2011 zúčastnili podujatia s názvom Olympijský týždeň 2011, ktoré sa uskutočnilo v partnerskom meste Spišskej Novej Vsi – v Kisújszállási. V podujatí zameranom na olympizmus si svoje sily zmerali s rovesníkmi z Maďarska a Poľska. V súťaži, ktorá pozostávala z vopred pripravených prezentácií, vedomostného kvízu a športových súťaží (volejbal, basketbal, futbal a bedminton), Spišiaci nezaváhali a zaslúžene vybojovali 1. miesto.

Štyri dni v partnerskom meste sa však neniesli iba v súťažnom duchu. Gymnazisti strávili sobotu prehliadkou Egru, kde navštívili hrad, baziliku aj múzeum so zameraním na olympizmus. Práve v tomto múzeu im organizátori pripravili príjemné prekvapenie – možnosť vyfotografovať sa s olympijskou pochodňou z olympiády v Pekingu. Prehliadka okolia ďalej pokračovala túrou v údolí Szalajka a večerným kúpaním na termálnom kúpalisku Demjén.

Olympijský týždeň 2011 bol pre študentov gymnázia neopakovateľným zážitkom. Nielen že sa domov vrátili ako víťazi turnaja s medzinárodným obsadením či bližšie spoznali historické mesto Eger, ale nadviazali aj mnohé priateľstvá so študentmi či už z Poľska alebo Maďarska. V praxi tak overili nádhernú myšlienku olympizmu – upevňovanie vzťahov medzi národmi.

Andrea Zajacová

Chmeľ 2011

Už po deviatykrát sa 36 vybraných študentov SOŠ ekonomickej zúčastnilo týždňovej učebnej praxe pri prvom navádzaní chmeľu v Čechoviciach pri Olomouci v termíne od 6. - 13. mája 2011 (22 dievčat a 14 chlapcov) pod vedením Ing. Mariána Čekela a Ing. Jarmily Tatarkovej.

Práca je náročná po fyzickej i psychickej stránke, mnohí prekonali samých seba. Každoročne pracovníci podniku sú spokojní s našou kvalitne odvedenou prácou a slušným správaním žiakov.

Okrem náročnej práce študenti získali skúsenosti do života a nezabudnuteľné zážitky.

                                                                                Ing. Jarmila Tatarková
                                                             SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

Zviditeľnenie mesta

23. - 28. februára 2011 sa pri príležitosti výročia vzniku cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi uskutočnila púť jeho žiakov, učiteľov a farského spoločenstva mesta tam, kam vedú všetky cesty, do Ríma.

Spočiatku sme navštívili Assisi v talianskom regióne Umbria, severovýchodne od Ríma, baziliku sv. Františka, kde nás sprevádzali naši kňazi, vdp. Michal Pásztor a vdp. Ľuboslav Hromják, ktorý nám urobil výklad o histórii, architektúre, freskách a iných pamiatkach baziliky. Výklad nám robieval v podstate na všetkých miestach, ktoré sme navštívili a bol veľmi zaujímavý a profesionálny. Ďalej sme videli katedrálu Santa Maria degli Angeli (Anjelskej Panny Márie), viac známu ako Porciunkula.

Z ďalších pamiatok spomenieme veľký pamätník - Oltár vlasti,  bazilika Santa Croce in Gerusalemme (Svätého kríža v Jeruzaleme), Scala santa (Sväté schody) v chráme pri bazilike sv. Jána v Lateráne, baziliku Najsvätejšieho Spasiteľa, baziliku sv. Klimenta, Koloseum spolu s miestami, kde sa na Veľký piatok koná krížová cesta, Forum Romanum, Anjelský hrad a Kapitol. Boli sme aj pri obrovskej fontáne Di Trevi a večer sme sa vybrali pozrieť si do Vatikánu vysvietenú baziliku sv. Petra a oproti nej ulicu Via Conciliazione, katakomby sv. Šebastiána, Tre Fontane - miesto, kde bol sťatý sv. Pavol. Následne sme sa presunuli do baziliky sv. Pavla za hradbami k jeho relikviám, baziliky Santa Maria Maggiore, chrámu sv. Cyrila a Metoda a pozreli sme si aj baziliku Santa Maria sopra Minerva, Panteón a Piazza Navona s fontánou dei Quattro Fuimi (štyroch riek).

Vyvrcholením púte bola nedeľa. Mali sme naplánované Vatikánske múzeá, a to Nádvorie šišky, Galériu sôch, Galériu máp, kaplnku Mikuláša V., Raffaelove siene, Nádvorie sv. Damaza, špirálovité schodisko, veľa antických pamiatok a Sixtínsku kaplnku. Po obede v dome Velehrad sme sa rozlúčili s tamojšími českými a slovenským kňazom a odišli sme na prehliadku baziliky sv. Petra. Potom sme si pozreli aj hroby pápežov pod bazilikou a pomodlili sme sa pri hrobe Jána Pavla II. Púť sme zakončili svätou omšou v kolégiu svätého Cyrila a Metoda, kde sme sa zvítali s vdp. kaplánom Róbertom Neupauerom, ktorý štyri roky pôsobil v našej farnosti. Domov sme dorazili na ďalší deň v podvečerných hodinách.

Najviac sme sa tešili na 12. hodinu, kedy nás po modlitbe Anjel Pána v perfektnej slovenčine pozdravil Svätý Otec slovami: Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka zo Spišskej Novej Vsi. Bratia a sestry, milí mladí, prajem vám, aby púť do Ríma posilnila vaše puto s Kristom a s jeho Cirkvou. Všetkých vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!“.

Medzinárodná projektová súťaž „Mit chemie zu energie“

V  tomto školskom roku sa študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi prihlásili do medzinárodnej projektovej súťaže „Mit Chemie zu Energie“ organizovanej Zväzom učiteľov chémie Rakúska. Venovali sa téme obnoviteľných zdrojov energie. Zaujala ich problematika biomasy a z nej vyrábaných biopalív - bioetanolu, bionafty a bioplynu. Práca na projekte zahŕňala vyhľadávanie informácií ako aj exkurzie v podnikoch, ktoré biopalivá vyrábajú alebo využívajú ich energiu. Nadobudnuté vedomosti využili v mnohých experimentoch, ktoré  urobili tak v školskom laboratóriu, ako aj v laboratóriách Ústavu chemických vied UPJŠ v Košiciach. Pri samotných pokusoch použili pomôcky, ktoré získali vďaka sponzorom tejto súťaže. Ich práca získala v konkurencii 216 škôl z Rakúska, Slovinska, Maďarska, Nemecka a Slovenska „Špeciálnu cenu“, ktorú na 11. Európskom kongrese učiteľov chémie  v Klagenfurte prevzala koordinátorka projektu RNDr. Alena Spišiaková.

Takto úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj naše mesto a Slovenskú republiku.

Medzinárodná konferencia e-Twinning 2011

Iniciatíva Európskej komisie „eTwinning“, ktorá existuje už sedem rokov, v súčasnosti zahŕňa viac ako 130 000 učiteľov v 31 krajinách, ktorí využívajú informačné a komunikačné technológie na prípravu cezhraničných vzdelávacích projektov. V dňoch 31. marca až 2. apríla sa v Budapešti stretlo 500 učiteľov a 120 žiakov, aby si vymenili nápady pre budúce iniciatívy v rámci eTwinningu a aby ocenili osem najlepších eTwinningových projektov roka, do ktorých sa zapojili školy z Cypru, Fínska, Francúzska, Grécka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Španielska, Talianska a Turecka.

Slovensko zastupovali 15 učitelia ZŠ, SŠ a pracovníci NSS (Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl) v Žiline. Vedúcou slovenskej delegácie bola Ľ. Sokolíková, manažérka e-Twinningu na Slovensku. Akcie sa zúčastnili aj RNDr. D. Kovaličová zo SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a Mgr. K. Kočišová zo ZŠ v Spišských Vlachoch. Ich účasť na konferencii bola prejavom ocenenia ich práce a aktivít žiakov v oblasti e-Twinningu na škole. Súčasťou  materiálov vo výstavnom slovenskom stánku boli aj materiály propagujúce región Spiša.

SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi už po druhý raz bola vyhodnotená ako najaktívnejšia škola v rámci aktivít e-Twinning na Slovensku. Študenti pracovali na e-Twinning projektoch s partnerskou školou Obchodnou akadémiou z Olomouca a študentmi z Poľska, Grécka, Talianska, Rumunska a Litvy. Výmenou projektových materiálov spoznávali krajinu etw partnerov a realizovali jednotlivé úlohy spoločných projektov. Aktivitami sa  študenti zdokonaľujú v komunikácii v anglickom a nemeckom jazyku. Vzájomný výmenný pobyt medzi OA Olomouc a SOŠ ekonomickou v Spišskej Novej Vsi dal základ aj osobným priateľstvám medzi študentmi a učiteľmi oboch škôl.

K najaktívnejším študentom sa patrí N. Nemergutová, L. Rusinová a Z. Konárska, z učiteľov Mgr. Žilková, Mgr. V. Juríková, PaedDr. A. Karaffová a  Ing. R. Kovalič. Realizácia projektov je výsledkom tímovej práce učiteľov, študentov a podpory vedenia školy, všetkým patrí poďakovanie.

                                                                SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves
                                                                                          Jarmila Tatarková

Foto: zľava - Mgr. K. Kočišová, Ľ Sokolíková, RNDr. D. Kovaličová

Národné dni kariéry 11. marec 2011

Žiaci 3. ročníka Strednej odbornej školy ekonomickej  v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili “Národných dní kariéry“, ktoré sa konali na výstavisku Incheba v Bratislave.

Kvalitný pracovný veľtrh sa niesol pod sloganom „NEZOSTAŇ NA ULICI“. Hlavným cieľom veľtrhu bolo poskytnúť mladým ľuďom možnosť nájsť si úspešnú prvú prácu a oboznámiť sa s tréningami firiem, ktoré pomôžu získať lepší prehľad na pracovnom trhu.

Sprievodný program bol rozdelený do dvoch častí: „ZAMESTNAJ SA“ – zameraná absolventom, ktorí si prišli hľadať prácu a dozvedeli sa ako sa správať na pohovore, ako napísať správne životopis a pod. „ROZBEHNI SA“ – zameraná študentom s nápadmi, ktorí sa chcú inšpirovať príbehmi úspešných mladých ľudí vo svete.

Podujatie sprevádzal speaker a life coach svetového formátu Dey Dos.

Touto cestou chceme poďakovať Ing. Jarmile Tatarkovej, Ing. Andrei Iovdijovej a Ing. Eve Želikovskej za možnosť zúčastniť sa tejto výborne zorganizovanej akcie.

                                                                                             Žiaci 3. B a 3. C

Komunikačné zručnosti

Na SOŠ ekonomickej v SNV sa uskutočnil workshop členov Žiackej školskej rady a záujmového útvaru Klub demokracia v spolupráci s Michalom Šľachtom, pracovníkom RCM - CVČ v Košiciach.

Hlavným cieľom workshopu, ktorý sa konal v dňoch 7. - 9. marca 2011, bolo naučiť mladých ľudí, ako správne komunikovať v rôznych situáciách. Dozvedeli sa o jednotlivých druhoch komunikácie. Mnohí z nich po prvýkrát počuli, že existuje komunikácia verbálna, neverbálna i komunikácia činom. Počas troch dní sa účastníci workshopu rôznym spôsobom delili do skupín a riešili množstvo pripravených aktivít - čítanie textov s emóciami, čítanie s nádychom, ktorý určuje šípka, na jedno nadýchnutie prečítať čo najviac textu. Veľmi zaujímavou aktivitou bola relácia, kde dvaja moderátori kládli otázky účinkujúcim a pozorovatelia pozorovali správanie moderátorov i účinkujúcich. Výsledkom trojdňového workshopu bolo záverečné vyhodnotenie všetkých aktivít a konštatovanie, že mladí ľudia nevedia dobre artikulovať a majú slabú slovnú zásobu.

Veľmi príjemným spestrením bola účasť dobrovoľníkov z Nemecka, Bulharska a Francúzska, ktorí si okrem účasti na workshope pripravili aktivity: Lýdia na vyučovaciu hodinu nemeckého jazyka v 3. C a Viktor na vyučovaciu hodinu geografie v 1. A. Akcia mala veľký ohlas u žiakov a preto sme sa rozhodli naďalej spolupracovať s týmito dobrovoľníkmi, ktorí budú na Slovensku do konca júna. Komunikačnými jazykmi bude angličtina a nemčina, ale aj slovenčina, pretože Viktor sa už naučil za krátky čas veľmi pekne po slovensky.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

                                                                      Ing. Jarmila Tatarková
SOŠ ekonomická SNV

„Javorka“ má nový anglický časopis

Že sa „Javorke“ - Gymnáziu na Javorovej ulici 16 - darí, to hádam netreba nikomu pripomínať. Opäť sa môže pochváliť niečím novým. V januári tohto roku sme vydali prvé číslo nového časopisu v anglickom jazyku Maple Leaf (let) a môžeme skonštatovať, že sa stretol s pozitívnym ohlasom u študentov. Náš časopis chce monitorovať, čo sa v škole deje, t. j. informovať o študentských akciách, výsledkoch vedomostných, športových súťaží, predstaviť našich najzaujímavejších študentov a, samozrejme, čo je hlavným cieľom, uverejňovať ich príspevky, reagovať na ich názory, akceptovať ich pripomienky a v neposlednom rade priniesť aj trochu humoru do všednejších študentských dní. Tiež nebyť len dobrý, ale postupne sa zlepšovať vďaka písanému slovu, ktoré v cudzom jazyku patrí medzi tie najťažšie kompetencie.

Keďže sa na „Javorke“ okrem angličtiny vyučujú aj iné cudzie jazyky (nemecký, taliansky, ruský a francúzsky), redaktori si dali za cieľ postupne rozširovať časopis aj o príspevky v uvedených jazykoch. Spočiatku to bude ťažšie, ale veríme, že náš Maple Leaf (let) sa stane súčasťou nášho „gymka“ a jeho popularita bude rásť.

                                                                                     Gabriela Zahurancová

Úspešní riešitelia

Na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Spišskej Novej Vsi sa 20. 1. 2011 uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády kategórie C - študenti 1. ročníka stredných škôl. Do riešenia domácej časti sa zapojilo 8 žiakov. Z nich 3 sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola. Všetci traja sú žiakmi 1. C triedy - odbor technické lýceum. Žiaci sa pripravovali pod vedením RNDr. Jany Škerlíkovej.

Úspešní riešitelia: Ondrej Beregházy, Peter Hus, Dávid Trávniček postupujú na krajské kolo.

Blahoželáme im a prajeme všetkým trom ďalšie úspechy.

                                                                                              SPŠ strojnícka

Gymnázium má anglický internetový časopis

ORINDŽIK - internetový časopis Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je prvý internetový časopis písaný v angličtine na Slovensku!

Tento časopis, jediný svojho druhu u nás, vznikol v septembri roku 2010. Tvoria ho študenti prvého a druhého ročníka školy. Redakčná rada pod vedením Mgr. Anežky Barillovej má 10 členov. Obsah časopisu tvoria zaujímavé rubriky: móda, tvorivá dielňa, fantastické fakty, školské akcie, zaujímavé rozhovory, zábava a vždy nová téma na aktuálny mesiac.

Časopis nájdete na www.orindzik.cz.cc, resp. i cez stránku školy www.gymsnv.sk.

Prajeme príjemné čítanie!

Zuzana Hercegová, študentka 1. C

Vzdelávanie mladých ekológov v Španielsku

Som predsedníčkou Žiackej školskej rady Strednej odbornej školy ekonomickej v SNV. V dňoch 14. - 20. decembra 2010 som sa zúčastnila vzdelávacieho kurzu „ELOLIDERAMUS JUVENTUD“ v meste Murcia na juhu Španielska, kde som si rozšírila odborné vedomosti a získala praktické zručnosti pri tvorbe projektov v environmentálnej oblasti. Projekt organizovali Murcia City Council a Regional Youth center Košice.

Účastníkmi kurzu boli študenti z krajín Portugalsko, Taliansko, Fínsko, Estónsko, Bulharsko, Španielsko a Slovensko. Komunikačný jazyk bol anglický, nemecký a španielsky.

Cieľom vzdelávacieho kurzu bolo oboznámiť účastníkov so svetom ekológie a priblížiť im ho. Dozvedeli sme sa, aké má byť správanie a vystupovanie správneho ekológa na verejnosti i v súkromnom živote. Lídri projektu nás podporovali pri písaní nových projektov. Boli sme rozdelení do skupín a hlavnou úlohou každej skupiny bolo napísať projekt a tak využiť získané nové vedomosti a praktické zručnosti.

Som vďačná vedeniu školy, že som sa mohla zúčastniť tohto podujatia, kde som získala skvelých priateľov z rôznych krajín, ktorí mali ten istý cieľ ako ja. Teší ma, že vďaka projektu som reprezentovala nielen našu školu, ale aj mesto Spiš. N. Ves a ako jedna zo štyroch slovenských účastníkov (prvá snímka) aj našu krajinu.

                                                                                      Mirka Kozáková, 3.C
SOŠ ekonomická
(na prvej snímke vpravo)

Podnikanie študentov na SOŠ ekonomickej

Študentská spoločnosť (š. s.) Beta pôsobí na SOŠ ekonomickej v SNV v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky, okrem teoretických poznatkov získať aj praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti podnikania. Zároveň viacerí z nich majú jedinečnú šancu preveriť si svoje schopnosti a predpoklady pre manažérske činnosti. Spoločnosť svoju ponuku výrobkov a služieb orientuje hlavne na trh rovesníkov - spolužiakov a najbližšie okolie školy (zamestnanci, rodičia, atď.). Najdôležitejším kritériom úspešnosti je efektívnosť a rentabilita.

Založenie a fungovanie študentskej spoločnosti je plne v kompetencii Združenia študentov aplikovanej ekonómie pri SOŠ ekonomickej, ktoré vzniklo na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka § 829 a následne zmluva bola riadne zaregistrovaná v JASR. Od toho okamihu začali študenti s prípravou na podnikateľské aktivity: výber názvu, tvorba podnikateľského plánu, príprava stanov, prieskum trhu, emisia akcií, príprava ustanovujúceho valného zhromaždenia, keďže simulujú činnosť akciovej spoločnosti. Zvolili si 5-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy. Svoj vklad do podniku upísalo 65 akcionárov. Spoločnosť môže po dohode s vedením školy využívať technické zariadenia (počítač, telefón, fax, e-mail, kopírku a pod.).

Predmetom podnikania je sprostredkovanie kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach, výroba dekoračných predmetov k Vianociam a Veľkej noci, príprava valentínskych sladkostí, zabezpečenie školského bufetu. Uvedené činnosti kladú nemalé nároky na oddelenie marketingu, výroby, financií i ľudských zdrojov, zamestnanci ktorých sú odhodlaní vynaložiť všetku energiu a nesklamať svojich akcionárov, dosiahnuť zisk a vyplatiť dividendy.

V rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia žiaci absolvujú aj on-line štúdium ekonómie a majú tak jedinečnú možnosť získať certifikáty garantované ministerstvom školstva SR.

                                                                          Ing. Alica Vitková

Návšteva Obchodnej akadémie v Olomouci

Študenti SOŠ ekonomickej v SNV sa zúčastnili v dňoch 9. - 11. novembra 2010 výmenného pobytu na OA v Olomouci. Výmena žiakov bola súčasťou plnenia úloh nového eTwinning projektu o hypotekárnych úveroch.

Realizátori projektu, sedem študentov a dvaja učitelia, sa oboznámili pri prehliadke mesta Olomouc s jeho históriou a nadviazali nové priateľstvá so študentmi a pedagógmi partnerskej školy. S Obchodnou akadémiou v Olomouci realizuje SOŠ ekonomická už štvrtý eTwinning projekt. Vzájomné výmenné pobyty sú medzi študentmi populárne a v tomto školskom roku prebehlo už piate spoločné stretnutie.

 Ing. Jarmila Tatarková
SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves

Medzinárodná prezentácia projektov Gymnázia

Dňa 4. októbra 2010 sa uskutočnilo na pôde Gymnázia, Školská 7 zaujímavé podujatie. Zorganizovalo ho Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva SR za účasti vzácnych hostí: Chava Baruch z Yad Vashem v Jeruzaléme, zástupkyne MŠ SR, vedúcich zástupcov DSH, Nadácie Milana Šimečku a Slovenského centra židovského kultúrneho dedičstva, za Mesto SNV vedúcej Školského úradu a odd. školstva, mládeže a športu PhDr. Ľubice Šefčíkovej a Jána Ondruša zo Správy cintorínov.

Vo vynovenej dejepisnej učebni gymnazisti z historického krúžku pod vedením PhDr. Ruženy Kormošovej prezentovali pred 26 pedagógmi, účastníkmi vzdelávacích aktivít v Yad Vashem, USA a Terezíne, projekty „Stratení susedia“, „Pocta detským obetiam holokaustu“ a „Obnovme čaro historickej pamiatky“, ktorými v niekoľkých generáciách významnou mierou prispeli k zmapovaniu „bielych miest“ dejín nášho mesta a podieľali sa na záchrane židovského cintorína v SNV. Členky projektového realizačného tímu Jana a Mária Volné predstavili aj posledný projekt ukončený v júni t. r. „Po stopách pamäti“, v ktorom gymnazisti spracovávali históriu židovského školstva a príbehy židovských detí a mladých ľudí z nášho mesta a okolia v období holokaustu. Svoju prezentáciu doplnili čítaním úryvkov príbehov z knihy, ktorá nesie rovnaký názov ako projekt.

Pri pamätnej tabuli v priestoroch školy si všetci účastníci medzinárodného seminára pripomenuli detské obete hrôz 2. svetovej vojny, ukrývané deti i všetkých tých, ktorí sa z nášho mesta „stratili“. Navštívili Židovský cintorín, ktorý bol obnovený gymnazistami vďaka spolupráci s ÚZ ŽNO a Mestom SNV a ktorý je zaradený medzi pamiatky Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Prezreli si tiež aktuálnu výstavu fotografií z koncentračného tábora Auschwitz, ktorú pred radnicou realizovalo do 28. októbra Mesto SNV s Múzeom SNP v B. Bystrici.

                                                                                                             R. K.

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

V termíne od 20. septembra do 1. októbra 2010 sa uskutočnil tretí (záverečný) turnus odbornej stáže žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie z Havlíčkovho Brodu (ČR).

Barbora Nováková, Andrea Ročňová, Josef Horský a Tomáš Zikmunda praxovali vo vybraných podnikoch v Spišskej Novej Vsi, kde ich náplňou bolo zoznámiť sa so slovenskou ekonomikou a vykonávaním rôznych administratívnych činností.

Okrem praxe účastníci projektu absolvovali zaujímavé exkurzie v OTP banke a podniku Embraco, spoznávali kultúrne a historické pamiatky regiónu Spiš, obdivovali krásnu prírodu Slovenského raja a Vysokých Tatier.

V závere odbornej stáže prebehla pracovná návšteva vedenia partnerskej školy - Ing. Jiřího Formana (riaditeľa školy), Ing. Radky Svatošovej (zástupkyne školy a koordinátorky projektu) a Ing. Pavla Zadinu (vedúceho predmetovej komisie ekonomických predmetov). O pracovnej návšteve bola spracovaná samostatná reportáž regionálnou televíziou TV Reduta.

Po ukončení odbornej stáže účastníci získali certifikáty a Europassy.

Verím, že odborná stáž splnila svoje ciele a účastníkov všetkých troch turnusov obohatila o odborné vedomosti a praktické zručnosti.

Foto: Odovzdávanie certifikátov a Europassov účastníkom stáže
         Účastníci odbornej stáže s vedením a učiteľmi partnerských škôl

                                                                           Ing. Jarmila Tatarková
                                                     zástupkyňa RŠ, SOŠ ekonomická SNV

Úspech gymnazistov v EUSTORY

Dňa 15. 6. 2010 sa v Harmincovej sieni Slovenského národného múzea v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie cien víťazom 6. ročníka celonárodnej súťaže z novodobej histórie EUSTORY, nad ktorou prevzal záštitu generálny riaditeľ SNM Dr. Rastislav Púdelka. Súťaž organizuje Združenie EUSTORY, ktoré v súčasnosti tvorí 22 európskych krajín s podporou nadácie Körber-Stiftung z Hamburgu. Téma tohto ročníka bola „Migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí“.

Do celonárodnej súťaže sa zapojilo 96 študentov s 56 súťažnými príspevkami. Ako bolo v Bratislave spomenuté, najviac súťažných prác prišlo z gymnázií v Žiline, Spišskej Novej Vsi, Žiari nad Hronom a Bratislave.

Medzi 14 ocenenými prácami boli aj 3 práce žiakov z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi. V individuálnych prácach sa na 2. mieste umiestnil Matúš Poklemba a na 5. mieste Eva Midlíková a v kolektívnych prácach 4. miesto získali Terézia Filičková, Sabína Sedlačková a Ernest Bevilaqua. Žiaci, ktorí robili výskum o Nemcoch zo Spišskej Novej Vsi a okolia, pracovali pod odborným a pedagogickým vedením PhDr. Ruženy Kormošovej.

R. K.

Úspech športovcov zo Spojenej školy

V školskom roku 2009/2010 sa konal 2. ročník Dlhodobých športových súťaží o pohár predsedu KSK. Zapojilo sa doň 70 škôl z kraja, ktoré vytvorili 218 družstiev. Medzi nimi aj Spojená škola Stojan 1 zo Spišskej Novej Vsi.

Na začiatku školského roka sa vybrali športové hry: volejbal, florbal, basketbal a futsal (chlapci). Cieľom bolo viesť žiakov k športovaniu a zmysluplnému využitiu voľného času dlhodobo. Práve preto boli súťaže rozdelené do niekoľkých kôl. Spojená škola Stojan 1 sa zapojila do viacerých súťaží: chlapci - florbal, basketbal, volejbal, futsal, dievčatá - florbal, volejbal, basketbal. Taktiež bola organizátorom turnajov regiónu C. Na škole sa odohralo 10 dievčenských a 13 chlapčenských turnajov. Hlavnými koordinátormi boli p. Hamrák a p. Halasová.

V dňoch 8. - 10. 6. 2010 sa následne konala v Košiciach Stredoškolská športová olympiáda KSK 2009/2010. Olympiády sa zúčastnili najlepšie kolektívy - víťazi jednotlivých regiónov. Boli medzi nimi aj dievčatá našej školy súťažiace v dvoch disciplínach - volejbal a florbal. Vo volejbale aj florbale dievčatá obsadili celkovo 3. miesto.

Výhodou Dlhodobých športových súťaží bolo, že študenti si mohli porovnať svoje sily aj s inými školami mimo SNV. Spoznali iné mestá, rôzne telocvične. Videli iné podmienky na športovanie, mohli porovnávať kvalitu výkonov rozhodcov. Nadviazali sa nové priateľstvá. Zároveň sa motivovali do ďalšej práce.

Spojená škola Stojan 1 Spišská Nová Ves získala v tomto ročníku 1. miesto a tým aj Putovný pohár predsedu KSK. Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí reprezentovali školu.

PaedDr. Zuzana Halasová
Spojená škola Stojan 1, Spišská Nová Ves

Po stopách pamäti

Dňa 4. júna 2010 sa v aule Gymnázia na Školskej ulici uskutočnilo pod záštitou primátora nášho mesta vyhodnotenie projektu s názvom „Po stopách pamäti“.

Na seminári za účasti mnohých vzácnych hostí z celého Slovenska bola hrudou zeme z nášho mesta do života uvedená nová kniha s názvom „Po stopách pamäti“, ktorú napísala PhDr. Ružena Kormošová spolu so svojimi študentmi. Projekt a vydanie knihy podporili ČSOB Finančná skupina v Nadácii Pontis, Northwood & Pinner Liberal Synagogue v Londýne, Mesto Spišská Nová Ves, nadácia EZRA, občianske združenie EPEUS a Združenie rodičov pri Gymnáziu na Školskej ul.

Prvá časť knihy je venovaná pamiatke židovskej komunity v našom meste. Tvorí ju úvodná štúdia pod názvom „Židovská komunita a školstvo v Spišskej Novej Vsi“. Podáva krátku históriu pôsobenia židov v našom meste, ktorí sem prišli v 50. rokoch 19. stor. a v r. 1872 tu založili židovskú náboženskú obec. Kniha opisuje vývoj židovského školstva, pôsobenie učiteľov a žiakov na stredných školách s dôrazom na spojitosť židovských žiakov s tunajším gymnáziom, a to až do obdobia 2. svetovej vojny, ktoré nielen v tejto oblasti prinieslo množstvo vládnych obmedzení pre židovských študentov a napokon aj nútené deportácie celých rodín do koncentračných táborov.

Druhú časť knihy tvorí 17 príbehov, ktoré sú späté s dejinami nášho mesta. Sú výsledkom dlhodobej práce študentov a ich učiteľky na projekte „Stratení susedia“. Príbehy predstavujú život konkrétnych židovských rodín v meste pred vojnou, dokumentujú prvé prejavy antisemitizmu, približujú obmedzenia pre židov a osobnými autentickými svedectvami aj transporty mladých ľudí zo Spišskej Novej Vsi do koncentračných táborov. Autori príbehov venovali pozornosť aj ukrývaným deťom, ktoré s veľkou úctou spomínajú na svojich záchrancov. 15 životných osudov dopĺňa opísanie osudu Tóry zo spišskonovoveskej synagógy, ktorá sa napokon dostala až do Northwood & Pinner Liberal synagógy v Londýne. Záver patrí príbehu „zabudnutého albumu“ rodinných fotografií.

Súčasťou tejto akcie bola i prezentácia Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva a inštalovanie pamätnej tabule na miestnom židovskom cintoríne, ktorý sa stal jej súčasťou.

Autori knihy by sa chceli touto cestou poďakovať vedeniu školy, vedeniu mesta Spišská Nová Ves a všetkým sponzorom, ktorí prispeli na uvedený projekt.

R. K. / L. K.

Gymnazisti v Novákoch

V dňoch 23. a 24. 4. 2010 študenti Gymnázia na Školskej ul. po víťazstve v regionálnom kole sa zúčastnili celoslovenskej Vedomostnej súťaže o olympizme stredných škôl v Novákoch.

Trojčlenné družstvo tvorili Martin Olejár, Júlia LengvarskáMiloš Dzurilla, ktorí svojou usilovnosťou obsadili krásne 3. miesto.

Pre študentov z celého Slovenska bol okrem súťaže pripravený dvojdňový zaujímavý program ako napr. beseda s olympionikmi, vodné pólo na vysokej úrovni a iné aktivity pod vedením Slovenského olympijského výboru.

                                                                                                                                        Júlia Lengvarská

„Tomáš je náš“

Dňa 4. mája 2010 sa splnil sen žiakov 1. E triedy, ktorý vysnívali pre svojho kamaráta Tomáša Macka.

Vilo Rozboril z relácie „Modré z neba" neočakávane navštívil prvákov počas vyučovania priamo v škole. Stretnutie s ním bolo príjemné, milé a zaujímavé nielen pre Tomáša. Spolužiaci mu vysnívali sen - cestu do Manchester United priamo na futbalový zápas, o ktorom veľakrát rozprával a veľmi sa naň tešil.

V neformálnom rozhovore sa Vilo bližšie dozvedel o Tomášovom ochorení, jeho zdravotnom stave i o tom, ako ho vníma okolie. Zároveň pozval celú triedu na natáčanie príbehu do Záhorskej Bystrice, ktoré sa uskutoční 21. mája 2010.

Tomášovi prajeme nezabudnuteľný futbalový zážitok!

                                                                               Ing. Jarmila Tatarková
Spojená škola Stojan 1, SNV

Škola nám, my praxi

V druhom turnuse projektu v rámci programu Leonardo da Vinci sa opäť zúčastnilo šesť žiakov našej školy s dvomi sprevádzajúcimi osobami v termíne od 15. marca do 26. marca 2010.

Peter Maľak (3. A), Gabriela Orinčáková (3. D) a Lenka Russinová (3. D) so sprevádzajúcou Mgr. Klaudiou Gregoríkovou absolvovali odbornú stáž v cvičnej firme „Kumulus Bettenparadies, GmbH“, v meste Chemnitz – Nemecko (snímka 1). Účastníci pracovali v kancelárii, kde si mohli odskúšať a zdokonaliť sa v práci s kancelárskou a výpočtovou technikou. Vykonávali činnosť spojenú s personálnou agendou, prijatím a potvrdením objednávok. Najzaujímavejšou prácou pre nich bolo zostavenie nového ponukového katalógu, kde preukázali svoje jazykové znalosti, znalosti s prácou s PC i svoju tvorivosť.

Účastníci projektu absolvovali rôzne exkurzie. Vo firme WEPA sa reálne oboznámili s výrobou a spracovaním papiera na rôzne účely, v priemyselnom múzeu sa dozvedeli zaujímavosti o výrobe strojov a automobilov, navštívili štátny archív a kultúrny dom „DAS Tietz“.

Voľný čas bol vyplnený spoznávaním kultúrnych a historických pamiatok v okolí. Navštívili hrad Kriebstein, mesto Drážďany, známe najmä vďaka Zwingeru. Podnetnou časťou programu bolo stretávanie sa žiakov s účastníkmi z iných krajín, kedy mohli ďalej zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti v rámci každodennej komunikácie.

Daniel Bartoš (3. B), Martina Kolláriková (3. C) a Zuzana Zajacová (3. C) s Ing. Evou Želikovskou absolvovali odbornú stáž v meste Havlíčkův Brod – Česko (snímka 2). Praxovali fo firmách – Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., Měšťanský pivovar  Havlíčkův Brod a Technické služby mesta Havlíčkův Brod, kde sa zoznámili s agendou v administratíve, získali skúsenosti s triedením písomností a bankových výpisov, vyskúšali si tiež účtovanie faktúr.

V programe boli zahrnuté exkurzie a výlety na spoznávanie regiónu Vysočina. V meste Kutná Hora navštívili spoločnosť Philip Morris ČR, a. s., kde sa oboznámili s výrobou cigariet. Výroba prebieha v cisteriánskom kláštore. V meste Humpolec prebehla exkurzia v pivovare Bernard. V tlačiarni Havlíčkův Brod žiaci videli postup pri výrobe rôznych druhov kníh.

Vo voľnom čase navštívili hlavné mesto Prahu, ZOO v Jihlave, mestskú plaváreň. Najkrajším zážitkom bolo prijatie u starostky mesta Ing. J. Fischerovej, kde diskutovali o podnikoch, v ktorých vykonávali prax v administratívnej činnosti, o postrehoch z mesta Havlíčkův Brod a o celkovom priebehu odbornej stáže.

Účasť na takýchto projektoch rozvíja nielen jazykové a odborné znalosti, ale aj ich záujem o spoznávanie kultúr a zvykov iných krajín, ako aj záujem o ďalšie štúdium.

Verím, že odborná stáž splnila svoje ciele.

                                                 Ing. Jarmila Tatarková, koordinátor projektu
                                                     Spojená škola Stojan 1, Spišská Nová Ves

Medzinárodná konferencia eTwinning

Účastníčky konferencie ETW 2010, zľava: manažérka projektu Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl Žilina Ľ. Sokolíková, víťazka ETW projektu v kategórii 16 – 18-roční Ing. G. Bodíková (SOŠ drevárska Lipt. Hrádok), Mgr. I. Čepová (ZŠ Humenné), Mgr. J. Bokorová (ZŠ Humenné), RNDr. D. Kovaličová (OA a SOŠ Sp. N. Ves)
Účastníci ETW projektov z OA Sp. N. Ves pri plnení úloh

Pri príležitosti 5. výročia vzniku eTwinningu, ktorý predstavuje elektronickú spoluprácu škôl prostredníctvom etw projektov, sa konala v dňoch 5. - 7. 2. 2010 v španielskom meste Sevilla medzinárodná konferencia za účasti približne 500 učiteľov a pracovníkov NSS.

Za Slovensko sa akcie zúčastnilo 15 zástupcov, z toho 9 učiteľov a 6 pracovníkov NSS v Žiline. Kritériom pre výber učiteľov bola ich zapojenosť do etw projektov a propagácia myšlienok internetovej spolupráce škôl medzi študentmi. Konferencie sa zúčastnila aj RNDr. Darina Kovaličová, učiteľka OA a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku zo Spišskej Novej Vsi. Počas prezentácie projektov dostali tak prítomní aj propagačné materiály o našom meste a jeho okolí.

Študenti školy sa prostredníctvom internetu zapojili svojimi prácami v priebehu dvoch rokov do šiestich projektov, v ktorých boli v kontakte so študentmi Poľska, Grécka, Španielska, Francúzska, Rumunska, Maďarska, Malty, Portugalska a Čiech. Pri projektoch s partnerskou školou OA Olomouc sa uskutočnili aj vzájomné výmenné pobyty študentov a učiteľov.

Obsahom projektov boli problémy separácie odpadov v mieste bydliska, otázky postavenia žien v krajine, národné recepty jedál a vzájomné poznávanie zúčastnených krajín prostredníctvom videí a prezentácií.

Študenti pri tvorbe prezentácií a štúdiu materiálov získali nové poznatky a zdokonalili sa v komunikácii v nemeckom a anglickom jazyku.

RNDr. D. Kovaličová
OA a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Stojan 1, Spišská Nová Ves

Gymnazisti plesali s partnerskými školami

Začiatok februára sa už tradične nesie v znamení vrcholiacej plesovej sezóny. Ani Gymnázium na Školskej ul. v Spišskej Novej Vsi nebolo výnimkou.

Tohtoročný ples mal však výnimočnú príchuť nielen preto, že bol jubilejný, v poradí už tridsiaty. Táto najväčšia spoločenská udalosť počas školského roka sa niesla aj v znamení workshopu gymnázia a partnerských škôl z Česka, Poľska a Maďarska v rámci Višegrádskej dohody. Jej cieľom je spoznávanie kultúry krajín partnerských škôl.

Stretnutie zástupcov a študentov partnerských škôl sa konalo v dňoch 5. - 8. februára. Delegáciu Gymnázia z českého Havlíčkovho Brodu viedol riaditeľ školy Milan Novák, skupinu poľských pedagógov a študentov Lýcea Ogólnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie v Starom Saczi riaditeľ Krysztof Szewczyk, delegáciu Gymnázia Móricza Zsigmonda v maďarskom Kisújszállási riaditeľ školy Tamás Szabó a naše gymnázium riaditeľ školy Jozef Kačenga.

V piatok popoludní si hostia prezreli centrum mesta a v Radnici boli prijatí primátorom Jánom Volným. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo pracovné stretnutie spojené so spoločnou večerou. Program v sobotu pokračoval prehliadkou starobylej Levoče a jej okolia, pozornosti hostí neušiel ani svetoznámy levočský oltár Majstra Pavla či impozantný Spišský hrad. Stretnutie vyvrcholilo účasťou na študentskom plese v nádherných priestoroch Koncertnej sály Reduty.

Ples bol skutočne vydarený. Krásne prostredie, vynikajúca nálada, skvelí tanečníci a organizačné zvládnutie na vysokej úrovni - to boli atribúty 30. plesu študentov gymnázia. Nevšedným prvkom scenára tohtoročného plesu boli tanečné vystúpenia študentov z partnerských škôl, ktoré zaslúžene zožali veľký úspech. Už tradične boli zvolení kráľovná a kráľ plesu a nechýbala ani bohatá tombola.

V nedeľu hostia, síce unavení, ale plní dojmov, odchádzali domov. Maďarskí priatelia však neodolali a ich, už nie tanečné, ale turisticky ladené kroky smerovali do našich veľhôr.

Čo dodať na záver? Hádam len poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto spoločenskej akcie a tešiť sa na ďalšie stretnutie.

Dagmar Repaská

Hotelová akadémia získala putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Dňa 27. 10. 2009 sa uskutočnil 17. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov „Goral Eurocup 2009“ v Prešove. Zúčastnilo sa ho 86 súťažiacich z 13 krajín sveta. Tohtoročným prekvapením aj pre samotných organizátorov bola prítomnosť družstva až z Mexika.

Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi reprezentovalo družstvo v zložení: Ivana Kalafutová z 3.B triedy a Katarína Borovská z 2.C triedy. Dievčatá predviedli výborný výkon, presnú ruku a pevné nervy. V silnej konkurencii družstvo obsadilo 1. miesto a naša škola získala putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Katarína Borovská namiešala short drink, ktorý chuťová a technická komisia ohodnotila ako druhý najlepší, a umiestnila sa v súťaži jednotlivcov na 2. mieste.
Ivana Kalafutová svojím výkonom a nápojmi natoľko zaujala porotu, že získala cenu Slovenskej barmanskej asociácie za najsympatickejší výkon.
Dievčatá si okrem pohárov a diplomov odniesli aj pekné vecné ceny, ktoré im budú pripomínať tento veľký úspech.

Za vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale aj nášho mesta im ďakujeme a prajeme ešte veľa úspechov pri miešaní nápojov.

Ing. Alena Brincková

Škola nám, my praxi

Chemnitz
Havlíčkův Brod

Projektu v rámci programu Leonardo da Vinci sa zúčastnilo v prvom turnuse šesť žiakov a dve sprevádzajúce osoby od 5. 10. 2009 – 16. 10. 2009.

Vladimíra Nagyová 3. A, Nika Nemergutová 3. B a Ján Drab 3. D s Mgr. Vierou Langovou absolvovali odbornú stáž v meste Chemnitz - Nemecko. Praxovali v cvičnej firme „Kumulus Bettenparadies, GmbH“, ktorej obchodnou činnosťou je výroba a predaj postelí. Zúčastnení žiaci pracovali v kancelárii, kde si mohli odskúšať a zdokonaliť sa v práci s kancelárskou a výpočtovou technikou. Vykonávali činnosť spojenú s personálnou agendou, prijatím a potvrdením objednávok. Najzaujímavejšou prácou pre nich bolo zostavenie nového ponukového katalógu, kde preukázali svoje jazykové znalosti, znalosti s prácou s PC i svoju kreativitu.
V programe boli zahrnuté exkurzie - tlačiareň Groer, firma IKEA, štátny archív. Vo voľnom čase spoznávali kultúrne a historické pamiatky Saska, svetoznámy Zwinger v Drážďanoch a zaujímavosti Lipska.

Jana Gromanová 3. A, Dávid Velebír 3. B a Ľubomír Pečenka 3. C s Ing. Róbertom Kovaličom absolvovali odbornú stáž v meste Havlíčkův Brod - ČR. Praxovali vo firmách - Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a pobočka ČSOB Havlíčkův Brod. Zúčastnení žiaci sa oboznámili s organizačnou štruktúrou firiem, personálnou agendou, administratívnou činnosťou, získali prvé skúsenosti s prácou v bankovom sektore. V programe boli zahrnuté i exkurzie – textilná fabrika PLEAS, a. s. , biofarma Hájek a miestna tlačiareň. Absolvovali výlety na spoznávanie blízkeho okolia kraja Vysočina. Navštívili mesto Jihlava a hlavné mesto Praha.

Verím, že odborná stáž splnila svoje ciele a žiaci si rozšírili svoje jazykové i odborné znalosti.

Ing. Jarmila Tatarková - koordinátor projektu
Spojená škola Stojan 1, SNV

Gymnazista za odmenu v CERNe

Študent 4. ročníka Gymnázia na Školskej ulici Marek Verníček ako v poradí už tretí žiak školy bol v dňoch 12. - 20. septembra 2009 za výborné výsledky v prírodovedných súťažiach pozvaný na pracovný seminár mladých fyzikov Košického kraja do laboratórií urýchľovača elementárnych častíc LHC v CERNe (Európska organizácia jadrového výskumu, ktorá sa nachádza na švajčiarsko-francúzskej hranici neďaleko Ženevy). Dostal neobyčajnú možnosť vidieť pracoviská a laboratóriá tesne pred spustením urýchľovača a besedovať s poprednými svetovými fyzikmi dnešnej doby, akým je napr. profesor Stephen William Hawking. Vyskúšal si tiež experimentovanie v netradičných podmienkach, navštívil Einsteinove múzeum v Berne.

Spolu s ďalším študentom Marošom Guothom - účastníkom astronomického workshopu v Kysaku a Mgr. Martinom Roškom, ktorý vycestoval do CERNu ako učiteľ, pripravili následne doma pre gymnazistov zaujímavú besedu - sondu do sveta elementárnych častíc a problematiky modernej fyziky mikrosveta. Prezentovali na nej základné informácie o fungovaní tohto nadnárodného projektu, v ktorom Slovensko zaujíma významné postavenie.

Učitelia fyziky na gymnáziu v tomto školskom roku pre nadšencov sveta kvarkov pripravujú ďalšie zaujímavé podujatia v spolupráci s prírodovedeckými centrami v Košiciach a v Bratislave, ktoré sa priamo podieľajú na výrobe experimentálnych zariadení a na výskume v CERNe vo Švajčiarsku.

Tatiana Fintová

Darovanie krvi

Plnoletí študenti Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves sa dňa 8. 10. 2009 zúčastnili bezplatného darovania krvi. Tejto humánnej aktivite sa venujú pravidelne už tretí rok spolu so svojimi učiteľmi. Chuť pomôcť, či zachrániť ľudský život pomohli prekonať počiatočné obavy, ba i strach mladých ľudí. Naši študenti si vážia prácu lekárov a sestričiek Hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP v Spišskej Novej Vsi, ktorí s úsmevom a milým slovom povzbudzujú darcov a neraz prvodarcov aj psychicky podporia. Keďže poznáme priestory tohto oddelenia, naši žiaci sa rozhodli spríjemniť tieto priestory svojimi výtvarnými prácami, ktoré boli umiestnené na oddelení v minulom školskom roku.

Comenius meeting

Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa v školskom roku 2007 / 2008 zapojilo do medzinárodného projektu s názvom Let´s entertain you. Projekt umožňuje okrem tímovej práce a komunikácie v anglickom jazyku spoznávanie nových ľudí z rôznych krajín. V dňoch 28. 9. - 2. 10. 2009 sa v Gymnáziu na Školskej ulici konalo medzinárodné stretnutie projektového tímu. Na stretnutí sa študenti a učitelia stretli so študentmi a učiteľmi z Holandska, Poľska, Turecka a Nemecka. V rámci pripraveného programu sa uskutočnila prezentácia zúčastnených krajín, prehliadky mesta i okolia, prijatie účastníkov primátorom mesta, tvorba nového loga projektu, ktoré bude platiť po celý budúci školský rok, ako i výlet do vysokých Tatier.

                                                                                          Nikola Tulisová      

Učitelia SPŠ na oslavách partnerskej školy v Havlíčkovom Brode

Predĺžený víkend v dňoch 2. - 4. 10. 2009 bol pre učiteľov SPŠ v Spišskej Novej Vsi začiatkom zaujímavej akcie. Zatiaľ čo si študenti vychutnávali riaditeľské voľno, my, učitelia,  sme skoro ráno nastupovali do autobusu, aby sme sa dostali na miesto veľkolepých osláv svojej partnerskej školy v Havlíčkovom Brode. Cestou sme sa zastavili v Ledniciach a nechali sa unášať krásou rozprávkového zámku a jeho záhrad, ktoré hýrili všetkými farbami jesene. Po príchode do Havlíčkovho Brodu nás už čakali naši „starí známi“, aby si s nami pri večeri zaspomínali na spoločné stretnutia absolvované minulý školský rok.

Druhý deň bol pre havlíčkobrodských učiteľov dňom „D“. Sobotňajší deň sa začal prehliadkou školy. Zrekonštruovaná budova, výborné vybavenie tried a učební SPŠ stavebnej očarili nielen  nás, ale aj ostatných pozvaných hostí.

Záver prehliadky ukončilo odhalenie reliéfu s názvom „Pocta pohledovému betonu“ vo vestibule školy, ktorý podľa návrhu sochára Radka Dvořáka zrealizovali študenti školy pod vedením architektky Marie Noskovej. Slávnosť pokračovala v sále Starej radnice, ktorej sa zúčastnila riaditeľka SPŠ Ing. Gabriela Pramuková spoločne so zástupkyňou školy RNDr. Barborou Bendžalovou. Zatiaľ, čo ony v spoločenskom oblečení absolvovali príhovor starostky mesta Ing. Jany Fischerovej, riaditeľa SPŠ stavební Ing. Ladislava Fialu a koncert Jakuba Pustinu, my ostaní učitelia sme navštívili ďalšie klenoty blízkeho okolia. Hlavnou zastávkou sa stalo rodné mesto významného českého spisovateľa Jaroslava Haška - Lipnice. Prehliadku jeho sochy, cintorína a šľachtického hradu Lipnice ukončila niekoľkokilometrová túra hľadania známej prírodnej galérie. „Ústa pravdy“, „Bretschneiderove ucho“ a „ Zlaté oči“ ako tri obrovské reliéfy českého sochára R. Dvořáka vytesané v žulových stenách boli ukončením turistickej vychádzky. 

Večer nás už spoločne so všetkými učiteľmi a bývalými absolventmi čakali v kultúrnom dome oslavy 60. výročia založenia SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkovom Brode, ktoré boli zavŕšením sobotňajších osláv školy.

Posledný deň výletu sme sa zastavili pozrieť si známu zoologickú záhradu v Lešnej.

Cestou späť určite každý z nás uvažoval nad tým, ako asi budú vyzerať oslavy 60. výročia SPŠ v Spišskej Novej Vsi, ktoré nás čakajú už v októbri 2010. Kto bude ich hosťom, to vie len riaditeľka školy, ale nám je už aj teraz jasné, že nimi určite budú naši partneri z Havlíčkovho Brodu. 

                                                                          Mgr. Lenka Barbuščáková

Odborná stáž Leonardo

V dňoch 14. 9. – 25. 9. 2009 sa uskutočnila odborná stáž štyroch študentov z partnerskej školy Obchodná akadémia a Hotelová škola z Havličkovho Brodu, Česká republika v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci.

Počas dvoch týždňov okrem praxe vo vybratých podnikoch - Andreánsky, s. r. o., a URANPRES, s. r. o., kde sa žiaci oboznámili s činnosťou a organizačnou štruktúrou podniku, vedením personálnej agendy, vedením účtovníctva a marketingom, zároveň navštívili rôzne kultúrne a historické pamiatky - Múzeum Spiša, výstup na novoveskú vežu, kaštieľ v Markušovciach a Dardanely, ako aj mesto Levoča. Zúčastnili sa odbornej exkurzie v podniku Embraco Slovakia a v OTP banke. Veľmi sa im páčila prehliadka mesta Spišská Nová Ves, návšteva ZOO i divadelná hra „Kamene vo vreckách“. Nezabudnuteľné spomienky zostanú na mesto Košice. Najkrajšie pocity a dojmy však zanechalo prijatie primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD. na radnici a pozvanie na otvorenie Rómskeho festivalu „Kalo čangalo“ v Spišskom divadle s bohatým kultúrnym programom, spojeným s recepciou.

Verím, že ciele a úlohy odbornej stáže boli splnené k veľkej spokojnosti všetkých účastníkov tohto turnusu.

Ing. Jarmila Tatarková
Spojená škola Stojan, SNV

Pedagógovia z gymnázia objavovali krásu južných Čiech

Tento školský rok sa pedagógovia z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi rozhodli začať tak trochu netradične, a preto sa v dňoch 29. 8. - 2. 9. 2009 zúčastnili poznávacieho zájazdu po južných Čechách.

Počas troch dní, strávených v nádhernom prostredí okresného mesta juhočeského kraja v Českom Krumlove, navštívili  v sprievode českých sprievodcov mnohé významné historické pamiatky priamo v meste, keďže práve ono patrí medzi najkrajšie a architektonicky najzachovalejšie mestá v Českej republike a od roku 1992 je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem poznávania histórie prežili aj krásny kultúrny večer na hranej romantickej operete „Cikánský baron“ v netradičnej atmosfére výnimočnej divadelnej scény otáčavého hľadiska česko-krumlovského zámku a nočného zámockého parku. Súčasťou poznávacieho zájazdu bola aj prehliadka historického centra mesta Telč, krajského mesta České Budějovice a štátneho zámku Hluboká v Hlubokej nad Vltavou.

PhDr. Marianna Majerníková

Gymnazisti v Turecku

Ešte v škoslkom roku 2007/2008 Gymnázium na Školskej ul. sa zapojilo do medzinárodného projektu s názvom LET‘S ENTERTAIN YOU (Poďme ťa baviť).

Vo februári minulého roku sa na tejto škole uskutočnilo 1. projektové strenutie zúčastnených škôl z  Nemecka, Holandska, Poľska, Litvy, Turecka, Grécka a Slovenska. Zúčastnení zástupcovia z uvedených krajín sa dohodli na forme, akou budú projektové stretnutia v ostatných partnerských krajinách s účasťou študentov a učiteľov realizovať. Prvý tzv. "kick-off meeting" sa uskutočnil v novembri 2008 v partnerskej škole v Gliwiciach v Poľsku.

V dňoch 30. 3. až 3. 4. 2009 sa 5 študentov (Tomáš Bajtoš, Jakub Čekovský, Silvia Jobová, Michal Krebs a Alexandra Paveleková) z Gymnázia Školská pod vedením 3 pedagógov (zástupca riaditeľa Mgr. Jozef Dunajský, hlavná koordinátorka projektu RNDr. Anežka Nováčeková a koordinátorka projektu PhDr. Marianna Majerníková) zúčastnili v rámci projektu výmenného pobytu v tureckom meste Bursa. Pobyt v nádhernom prostredí Turecka bol realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva, v rámci Programu celoživotného vzdelávania a podprogramu Comenius - Školské partnerstvá. Študenti boli ubytovaní v tureckých hostiteľských rodinách, kde spoznávali moslimský spôsob života a kultúru. Navštívili mešity, typický turecký trh, videli Marmarské more, Istanbul, pohorie Uludag.

Projekt LETS ENTERTAIN YOU má svoje špecifické ciele, ku ktorým patrí vedenie medzinárodného rozhovoru v anglickom jazyku a multikultúrna výchova, teda kontakt našich študentov so študentmi iných rás, kultúr a jazykov, a to s využitím tradičných a moderných foriem komunikácie prostredníctvom listov, e-mailov a videokonferencií. Projekt počíta so schopnosťou žiakov vyberať si vlastné cesty, metódy a postupy na dosiahnutie cieľa. Umožňuje im vzájomne si odovzdávať podnety, vymieňať si myšlienky a skúsenosti. Napomáha študentom prekročiť vlastné kultúrne obmedzenia a potláčať predsudky. Na konci projektukaždá zúčastnená škola nahrá DVD, na ktorom bude prezentovať ľubovoľný druh umenia - film, pieseň, divadlo a pod. Z tohto DVD bude jedna nahrávka vybraná pre Comenius DVD, ktoré bude obsahovať nahrávku z každej zúčastnenej krajiny a taktiež spoločnú Comenius pieseň, kde každá krajina pripojí vlastnú verziu jednej strofy. Tá bude následne spracovaná v profesionálnom nahárvacom štúdiu a uverejnená na webe projektu  www.letsentertainyou.pb.wiki.com.

PhDr. Marianna Majerníková

Slnečná energia

Ekologická SPŠ strojnícka

Strojnícka priemyslovka otvára svoje brány ekologickému mysleniu a konaniu. Dôkazom toho bolo aj štvordňové projektové stretnutie Comenius so žiakmi a ich učiteľmi z piatich európskych štátov. Spoločne pracovali na projekte s názvom generation-e, ktorého hlavnou témou je využitie slnečnej energie. Žiaci pracovali v piatich skupinách (foto č. 1) a každá mala svoju problémovú úlohu, ktorej riešenie na konci odprezentovali. Ako hovorí hlavný koordinátor projektu pán Martin Krauss z Nemecka: „Cieľom  je spojiť študentov rôznych technických smerov do spoločného tímu so spoločným cieľom vyrobiť funkčný model využitia solárnej energie.“ Výsledok sa dostavil. Žiaci sa naučili pracovať v zmiešaných tímových skupinách, komunikovať nemecky a anglicky a osvojiť si pritom odborné pojmy. Dokázali výsledky svojej práce prezentovať pomocou výpočtovej techniky, všetko zdokumentovať na domácich webovských stránkach a hlavne - dokázali sa hlbšie zaoberať alternatívnymi zdrojmi energie.

Prvý maturitný stromček strojníckej priemyslovky

Tento školský rok prvýkrat maturovali na SPŠ strojníckej študenti, ktorí sa venovali na vyučovaní alternatívnym zdrojom energie. Okrem niekoľkých konkrétnych aktivít, ako je napríklad aj vytvorenie podmienok na triedenie odpadu na škole, sa maturanti rozlúčili so školou naozaj ekologicky. Spolu s autorom myšlienky, Ing. Ondrejom Majerníkom, zástupcom riaditeľa školy, zasadili prvý „maturitný“ stromček v areáli školy (foto č. 2). Škola je presvedčená, že je to dôležitý krok vo výchove a vzdelávaní v oblasti ekológie. Maturanti sa už teraz tešia na to, že sa ich pomaturitné stretnutia budú začínať pri ich javore.

Monika Hodnická

Ponuky služieb vidieckeho turizmu (projekt v rámci programu Leonardo da Vinci)

V dňoch 16. marca až 4. apríla 2009 sa uskutočnil druhý turnus odbornej prípravy 6 žiakov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Spišská Nová Ves v partnerskej škole Obchodná akadémia a Hotelová škola Havličkův Brod (ČR).

Účastníci Michaela Bonková, Monika Hágovská, Peter Dolanský, Marek Špiner, Róbert Voško a Veronika Zvarová si v rámci projektu rozšírili svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti poskytovaných služieb vidieckeho turizmu, medzi ktoré patria ubytovacie a stravovacie služby, komunikácia s hosťom, vedieť lepšie ovládať formy prieskumu trhu, chápať možnosti naplnenia potrieb klientov a marketingová stratégia. Účastníci získané vedomosti a zručnosti, samostatnosť v práci, zodpovedný prístup k práci využijú pri konaní praktickej zložky maturitnej skúšky i uplatnení sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Počas troch týždňov navštívili mnohé historické a kultúrne pamiatky kraja Vysočina – prehliadka mesta H. Brod, múzeá v H. Brode, hrad Lipnice n/Sázavou, v okolí vytesané útvary do skál – ucho, zlaté oči, ústa pravdy, kláštor v Ždári n/Sázavou a kostol na Zelenej hore. Milým prekvapením bola celodenná prehliadka historickej časti mesta Prahy a pražského hradu.

K rozšíreniu vedomostí prispela exkurzia v miestnom pivovare Rebel a pivovare v Pelhřimove. Zároveň navštívili múzeum kuriozít a školský majetok v Humpolci. Veľkým prínosom bola exkurzia v NATURAMYLE, kde sa účastníci oboznámili s výrobou škrobu zo zemiakov a následne s výrobou finálnych produktov, napr. halušky, palacinky, placky, atď.

Najkrajším zážitkom pre účastníkov bolo stretnutie s Ing. J. Fiescherovou, CSc. – starostkou mesta H. Brod na začiatku i pri ukončení odbornej stáže.

Vo voľnom čase si zahrali stolný tenis, využívali miestnu plaváreň a školskú telocvičňu i učebňu výpočtovej techniky.

Som presvedčená, že odborná stáž rozšírila účastníkom nielen odborné vedomosti a praktické zručnosti, ale získali aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nové priateľstvá.

Ing. Jarmila Tatarková,
koordinátor projektu

On-line maturity aj u nás

V tomto školskom roku boli študenti Gymnázia na Školskej ulici vybraní Ministerstvom školstva SR na maturity ON-LINE spôsobom, ako jedna z 20 škôl na Slovensku.

Týmto novým moderným spôsobom maturovalo v marci 20 gymnazistov z matematiky a 20 gymnazistov z anglického jazyka. Maturanti nevypisovali tlačené odpoveďové hárky ako doteraz, ale zadávali svoje odpovede priamo do počítača po tom, čo sa prihlásili do systému svojím prístupovým kódom.

Sme radi, že práve študenti našej školy si mohli vyskúšať tento vo vyspelých krajinách už bežný spôsob skladania maturitnej skúšky. Nezanedbateľný je tiež fakt, že škola vďaka tomuto projektu získala pre ďalšiu výučbu 21 ks nových počítačov.

RNDr. Helena Škerlíková
zástupkyňa riaditeľa školy

Úspešná rétorika v angličtine

Súkromné gymnázium v Žiline 5. februára 2009 usporiadalo 2. ročník rétorickej súťaže v anglickom jazyku „Speaker’s Corner“. Z celého Slovenska sa zapojilo vyše 50 súťažiacich. Naše mesto zastupovali žiačky Gymnázia na Javorovej ulici - Lucia Černická, Veronika FilipováVeronika Slezáková v kategórii „seniori“, no ako jediná do užšieho kola postúpila Zuzana Murková (na fotke) v kategórii „pokročilí“ a následne vyhrala 1. miesto.

Študentky polemizovali o témach ako: Výhody a nevýhody chlapčenských a dievčenských škôl; Je lepšie byť jedináčikom, alebo mať súrodencov?; Príčiny chudoby na svete.

Veronika Slezáková

Exkurzia v Mochovciach v rámci týždňa vedy a techniky

Niekoľko „vyvolencov“ (jeden plný autobus) sa 24. 11. 2008 zúčastnilo exkurzie v jadrovej elektrárni v Mochovciach. Ráno, šesť hodín, mesto zahalené tmou, nikde ani nohy, ale my sme už vyrážali tam, kde sa len tak niekto  nedostane. Boli sme plní očakávaní a v napätí... Po hodine už polovica autobusu spala (to robí tých šesť hodín ráno). Niečo pred obedom autobus zastavil a BOLI SME KONEČNE TAM! Mali sme priamy výhľad na obrovské chladiace veže, foťáky len tak cvakali, veď uznajte, toto sa predsa nevidí každý deň. Celým dňom nás sprevádzal sympatický pán, ktorý sa naozaj vyznal. Mali sme možnosť vidieť niekoľko sto tisícové skafandre, ktoré sa používajú pri hasení požiarov alebo aj pri pohybovaní sa v priestoroch elektrárne. Videli sme ukážku hasenia mini požiaru, nabudúce nám ujo v skafandri vraj aj zatancuje... Nasledovali náučné filmy o elektrárni, žiareniach, výrobe energie a pod. Po prehliadke simulátora - mozgu elektrárne sme sa presunuli do strojovne, kde sme dostali super červené helmy a sympatický ujo sprievodca nám vysvetlil na modeli elektrárne, ako sa tá energia vlastne vyrába. Dozvedeli sme sa aj rozdiel medzi dnešnými elektrárňami a elektrárňou v Černobyle a čo povedzme... zlyhalo. Boli sme nadšení, ale zároveň so strachom v očiach sme prechádzali cez kontrolórku, ktorá nám oznámila, že sme všetci „clean“. Čiže ožiarenie sa nekonalo. V tejto zaujímavej prehliadke sme sa dozvedeli veci, o ktorých sme fakt ani netušili. Veľmi sa nám páčilo a ďakujeme našej super Javorovej školičke, že nám niečo také umožnila.

                                                                                                                                               Peťka a Lucka

 

Ponuky služieb vidieckeho turizmu (projekt v rámci programu Leonardo da Vinci)

V termíne od 6. 10. do 24. 10. 2008 sa uskutočnila odborná príprava 6 žiakov Strednej poľnohospodárskej školy Spišská Nová Ves - Ján Bendík, Štefan Biacovský, Miroslava Hamráková, Mária Holečková, Petra Melegová, Jana Vašáková v partnerskej škole Obchodná akadémia a Hotelová škola Havličkův Brod (ČR).

Účastníci v rámci projektu si rozšírili svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti poskytovaných služieb vidieckeho turizmu, medzi ktoré patria: ubytovacie a stravovacie služby, komunikácia s hosťom, vedieť lepšie ovládať formy prieskumu trhu, chápať možnosti naplnenia potrieb klientov a marketingová stratégia. Účastníci získané vedomosti a zručnosti, samostatnosť v práci, zodpovedný prístup k práci využijú pri konaní praktickej zložky maturitnej skúšky i uplatnení sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Stáž trvala 3 týždne, počas ktorých navštívili mnohé historické a kultúrne pamiatky kraja Vysočina – prehliadka mesta H. Brod, Lipnický hrad, v okolí novodobé útvary vytesané do skál – ucho, oko, ústa, kláštor v Ždári nad Sázavou a kostol na Zelenej hore. Bonusom bola celodenná prehliadka historickej časti mesta Prahy a pražského hradu. K rozšíreniu vedomostí prispela návšteva tzv. „brambořáskych dní“, kde súčasťou programu boli aj rôzne súťaže. Na školskom majetku v Humpolci sa oboznámili s jeho činnosťou a zároveň si prezreli miestne múzeum. Zúčastnili sa kurzu kávy, ktorý bol organizovaný talianskou firmou PASCUCCI. Exkurziou v NATURAMYLE si účastníci rozšírili teoretické vedomostí pri výrobe škrobu zo zemiakov a následne výrobu  finálnych výrobkov – halušky, palacinky, glukopur, atď. Vo voľnom čase navštevovali školskú telocvičňu, posilňovňu a mestskú plaváreň.

Pevne verím, že odborná stáž rozšírila účastníkom nielen odborné vedomosti a praktické zručnosti, ale získali aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Ing. Jarmila Tatarková – koordinátor projektu
Stredná poľnohospodárska škola, SNV

Poznávacia exkurzia v Chorvátsku

43 úžasných študentov a 4 pekní učitelia v dňoch 11. - 17. septembra 2008 spoločne absolvovali poznávaciu exkurziu v Chorvátsku.

Prvý deň okúsili pôvaby Jadranského mora na pláži mestečka Stinjan, kde boli  ubytovaní, len 4 km od Puly = cieľa zájazdu. Historická Pula – mesto, ktoré leží presne na špici chorvátskej Istrie, je najväčším mestom polostrova, má viac ako 65 000 obyvateľov. Obdarovaná bola príjemnou južanskou klímou, vlastní najčistejšie more v Stredozemí a zdedila významné umelecké diela. Neprehliadnete miestnu katedrálu – kostol Panny Márie, Herkulovu bránu i Zlatú bránu, ktorej súčasťou je aj Víťazný oblúk rodiny Sergiovcov. Na návrší sa vypína starobylý hrad s vyhliadkovou vežou a okolitými hradbami. Perlou mesta je Aréna, rímsky amfiteáter z 3. storočia p. n. l., dal ho postaviť cisár Augustus a je 6. najväčším amfiteátrom na svete. Aréna je roky miestom konania početných festivalov a koncertov, najznámejší je Filmový festival v Pule. V čase našej návštevy taliansky štáb staval kulisy k novému veľkofilmu. Mesto Pulu navštívili účastníci (sexty, septimy, oktávy, 2., 3., 4. ročník) dvakrát.

V priebehu ostatných dní mali študenti možnosť vychutnať atmosféru ďalších zaujímavostí – Rovinj = najkrajšie mesto Istrie s úzkymi kamennými uličkami a domami, Medulino = turistické centrum s malým prístavom a promenádou. Zároveň zavítali na najjužnejší cíp polostrova, pláž Kameniak, lemovanú borovicovými hájmi a skalnými útesmi.

Cestou domov študenti pobudli krátko na Citadele nad Budapešťou, odkiaľ mali nezabudnuteľný výhľad na večerom osvetlenú metropolu Maďarska a Dunaj.

Počasie bolo už jesenné, vcelku nevľúdne, no predsa nám umožnilo uvidieť nezvyčajnú a chladnú, tmavomodrú farbu vetrom rozbúreného mora. NÁDHERNÁ BODKA ZA PRÁZDNINAMI.

                                                                                             Gabika Zahurancová
Gymnázium, Javorová 16

Spoznávame Havlíčkuv Brod

Koniec septembra bol pre skupinu učiteľov z SPŠ a Spojenej školy s org. zložkami SPoŠ a OA v Spišskej Novej Vsi začiatkom zaujímavej akcie. V dňoch 26. – 28. 9. 2008 sa uskutočnilo partnerské stretnutie učiteľov v Havlíčkovom Brode.

My – učitelia z SPŠ sme sa tešili na našich kolegov z SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně. Tí nám pripravili naozaj zaujímavý program.

V piatok večer sme sa po príchode do Havlíčkovho Brodu stretli na večeri a zároveň aj priateľskom posedení nielen s kolegami z partnerskej školy, ale aj s učiteľmi z iných stredných škôl (Obchodnej akadémie z Havlíčkovho Brodu a Hotelovej akadémie z Brixenu). Privítal nás pán riaditeľ SPŠ stavební Ing. Ladislav Fiala a slávnostné prejavy mali aj ďalší predstavitelia škôl.

V sobotu nás čakala prehliadka SPŠ stavební, volejbalový turnaj aj prechádzka krásnym mestom a jeho vzrušujúcou históriou. SPŠ má mnohé moderne vybavené učebne – počítačové a jazykové. Dozvedeli sme sa informácie o žiackych projektoch, napr. 3D vizualizácia už neexistujúcich  ulíc a domov na základe spomienok pamätníkov a starých pohľadníc. Mohli sme obdivovať dom K. H. Borovského, kde je v súčasnosti múzeum prístupné širokej verejnosti. O 15,00 hod. sme sa stretli v historickej sále Starej radnice, kde bola slávnostne podpísaná Zmluva o spolupráci SPŠ stavební Ing. Ladislavom Fialom – riaditeľom školy s SPŠ v Spišskej Novej Vsi Ing. Viliamom Žiaranom, PhD. – riaditeľom školy. Svedkom tohto slávnostného aktu bol viceprimátor Havlíčkovho Brodu. Podvečer sme opäť mohli spoznávať krásy Havlíčkovho Brodu aj mestský park Budoucnost. Strávili sme príjemný večer s kolegami z partnerskej školy v Havlíčkovom Brode, Spojenej školy s org. zložkami SPoŠ a OA aj s dvomi učiteľmi z Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku, s ktorými plánujeme nadviazať partnerskú spoluprácu. Do našich plánov patrí aj elektrotechnická škola z Jihlavy, s ktorou plánujeme spolupracovať.

Nedeľné ráno bolo v znamení návratu na Spiš. Odchádzali sme s pocitom nezabudnuteľne prežitých dní v Havlíčkovom Brode a už teraz sa tešíme na nasledujúcu spoluprácu a ďalšie stretnutia.

                                                                                       PhDr. Lucia Smolejová

Svetový bronz putoval na Spiš - vynikajúci úspech študenta z nášho mesta


PETER FULLA zo SPŠ strojníckej sa v auguste 2008 zúčastnil svetovej olympiády v informatike v egyptskej Káhire, kde získal bronzovú medailu. Tomuto úspechu predchádzala účasť na stredoeurópskej olympiáde v informatike v Nemecku (Drážďany) v júli 2008, kde získal striebornú medailu. Svoje nadanie v oblasti informatiky prejavuje úspešnou účasťou na rôznych súťažiach. Už ako študent 2. ročníka obsadil:

 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii  pre 1. a 2. ročník.

Ako študent 3. ročníka (v uplynulom školskom roku) dosiahol tieto výsledky:

 • 3. miesto v celoštátnej súťaži ZENIT v programovaní v kategórií pre 3. a 4. ročník stredných škôl SR,
 • 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v informatike, pričom z 28 finalistov boli 26 študenti gymnázií,
 • 1. miesto na celoslovenskej súťaži PALMA (Programovanie-ALgoritmy-MAtematika),
 • 1. miesto v Korešpondenčnom seminár z programovania v kategórii mladších študentov,
 • 2. miesto v Korešpondenčnom seminár z programovania v kategórii starších študentov.

Petrove výsledky boli podnetom pre zostavovateľov reprezentačného družstva Slovenska na svetové súťaže v informatike. Preto bol pozvaný na prípravné sústredenia. Tam svoje umiestnenia obhájil a ako najmladší sa dostal medzi štyroch študentov, ktorí dostali dôveru. Jedno zo sústredení prebiehalo v Ženeve a jeho účastníci sa zúčastnili majstrovstiev Švajčiarska v informatike, kde získal popredné umiestnenie.

Peter je študentom 4. ročníka odboru technické lýceum s orientáciou na informatiku. Tu má možnosť ešte celý školský rok dosahovať skvelé výsledky.

Dosiahnuté umiestnenia sú výsledkom najmä jeho snahy o zdokonaľovanie sa a množstva hodín samoštúdia programovania algoritmov a taktiež anglického jazyka. Všetky medzinárodné súťaže prebiehajú v tomto jazyku.

Mgr. Monika Hodnická
zástupkyňa SPŠ strojníckej

Poznávame priateľov

V dňoch 15. - 19. júna 2008 sa uskutočnilo stretnutie troch stredných škôl v rámci projektu „Poznávame priateľov“. Projektu sa zúčastnili žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej ak. S. Bechyně v Havlíčkovom Brode, Spojenej školy s org. zl. SPoŠ a OA v Spišskej Novej Vsi a Strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom projektu bolo vzájomné spoznávanie sa študentov pri rôznych aktivitách. Počas štyroch dní sa študenti stretávali a zúčastnili besedy s protidrogovou tematikou, v rámci športového dňa si zmerali sily v rôznych súťažiach - floorbal, futbal, volejbal a tenis. Hral sa aj tzv. „šprtec“, slovenských kamarátov s pravidlami hry oboznámili študenti z Česka. Po náročnom športovom dni sa uskutočnila prekrásna turistická vychádzka Suchou Belou v Slovenskom raji. Nezabudli sme si pozrieť historické pamiatky mesta Spišská Nová Ves a Levoče. Na  záver pobytu sa uskutočnila prehliadka Spišského hradu.

Pevne verím, že cieľ projektu naplnil všetky očakávania zúčastnených študentov a učiteľov. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.         

                                                                                    Ing. Jarmila Tatarková
zástupkyňa riad. školy SPoŠ a OA, SNV

Učebná prax v Českej republike

Stalo sa tradíciou, že začiatkom mája naši študenti odchádzajú na týždňovú učebnú prax do Česka, konkrétne Veľký Týnec - Čechovice, okres Olomouc. Ani tento rok sme tradíciu neporušili. V dňoch 7. - 14. 5. 2008 sa zúčastnilo praxe 43 študentov (26 dievčat a 17 chlapcov) Strednej poľnohospodárskej školy a Obchodnej akadémie pod vedením dvoch pedagógov - Ing. Jarmily Tatarkovej a Ing. Mariána Čekela.

Práca pri prvom navádzaní chmeľu na oceľové drôty bola náročná nielen po fyzickej stránke, ale mnohí sa prekonávali vo svojej vytrvalosti, trpezlivosti, tolerancii, ochote a sebaúcte navzájom. Pracovníci a. s. boli s našou prácou, vystupovaním, chovaním mimoriadne spokojní a na základe kvalitne vykonanej práce sme dostali pozvanie aj na budúci rok. Študenti okrem náročnej práce získali množstvo nových priateľstiev, nezabudnuteľné zážitky a krásne opálené tváre.

                                                                                    Ing. Jarmilla Tatarková
 zástupkyňa SPoŠ a OA, SNV

V Nemecku študenti testovali vodu z Hornádu

V Marburgu (Nemecko) sa 12. až 16. apríla uskutočnilo v rámci programu SOCRATES ďalšie stretnutie partnerských inštitúcií v školskom projekte „H2O - Health to Our World“.

Cieľom projektu je zistiť informácie o vode, jej zloženie, kvalitu, príčiny znečistenia. To všetko s ohľadom na fakt, že človek bez vody nemôže existovať, a preto je dôležité zabezpečiť jej ochranu. Koordinujúcou inštitúciou bola Adolf-Reichwein-Schule Gewerblich-berufliche Schule der Universitätsstadt Marburg, partnermi Spojená škola org. z. Stredná poľnohospodárska škola v SNV, Gullmarsgymnasiet z Lysekil (Švédsko) a Instituto Tecnico Industriale Statale „Primo Levi“ z Mirano (Taliansko). Za slovenskú stranu sa projektu zúčastnili študenti 2. E - Marek Špiner, Peter Dolanský, Maroš Huliak, Denisa Masařiková, Veronika Zvarová, Dominika Švedová a 2 pedagógovia - Mgr. Ľudmila Tišerová a Mgr. Miriam Vyšnovská.

V Marburgu sme strávili nádherné 4 dni. Absolvovali sme prehliadku tamojšieho zámku, cyklotúru v nádhernej prírode. Po exkurzii školy a stretnutí s jej riaditeľom sme sa presunuli do laboratória, kde študenti jednotlivých škôl testovali vzorky vody, ktoré si doniesli zo svojej krajiny. My sme testovali vodu z našej rieky Hornád. Žiaci prezentovali výsledky svojej doterajšej práce. Na konferencii nás oboznámili s výsledkami biologického testovania vzoriek vody. Zistili sme, že naše výsledky sú uspokojujúce.

Projekt pokračuje aj v budúcom školskom roku. Koncom októbra 2008 privítame v Spišskej Novej Vsi partnerské školy.

Mgr. Ľudmila Tišerová
koordinátorka projektu

Róbert Ondo a jeho Inšpirácie

 „Austrália nie je Sydney a Sydney nie je Austrália.“                                              

Galéria umelcov Spiša pozvala 13. apríla žiakov Gymnázia, Školská 7, na besedu s Ing. Róbertom Ondom, rodákom z Popradu, ktorý prežil 3,5 roka v Austrálii a tu našiel svoju vášeň vo fotografovaní. Porozprával nám o nevšedných zážitkoch a zvykoch spojených s touto krajinou a ukázal obrazy maľované technikou pôvodných obyvateľov - aborigéncov. Rozprávanie človeka, ktorý svoju záľubu objavil až u protinožcov, bolo doplnené zaujímavou prezentáciou fotiek z rozličných kútov Austrálie a juhovýchodnej Ázie. Ako sám hovorí, k maľovaniu sa dostal náhodou, keď chcel svoju priateľku obdarovať nezvyčajným darom, ktorým sa napokon stal originálny, vlastnoručne vyrobený obrázok. Napriek tomu, že sa p. Ondo momentálne náchadza v Spišskej Novej Vsi, na Austráliu nezanevrel. Preto si môžeme byť istí, že tieto inšpirácie neboli posledné.                                                                       

                                                                                  Ivana Pacoňová
foto: L. Bilasová

O Jankovi a Marienke trochu inak

18. apríla 2008 sa v kine Baník uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov gymnázia, ktoré bolo zvláštne predovšetkým anglicko-slovenským scenárom. Šlo o moderné spracovanie pôvodnej rozprávky O Jankovi a Marienke, v ktorom sa robotickí hlavní hrdinovia stratili v lese a pri hľadaní cesty domov sa stretávali s rôznymi zaujímavosťami, ako napr. s rádioaktívnymi jahodami, opitým drevorubačom vyzbrojeným motorovou pílou a samozrejme, nesmela chýbať ani ježibaba.

Hlavným poslaním predstavenia bolo obohatiť slovnú zásobu študentov a nenásilnou formou ich primäť počúvať anglický text a pritom sa aj pobaviť.

Lívia Bilasová, Gymnázium

Rum a vodka pre gymnazistov

2. apríla 2008 sa v budove Galérie umelcov Spiša uskutočnilo pre študentov 3. a 4. ročníka divadelné predstavenie Rum a vodka. Šlo o drámu úspešného írskeho režiséra Conora McPhersona, považovaného za najlepšieho dramatika svojej generácie a následníka najväčších írskych autorov. V hlavnej a vlastne aj jedinej úlohe sa predstavil Peter Čižmár, študentom známy z podobnej hry Howie a Rookie. Svojej úlohy sa zhostil skvele, samému sa mu podarilo to, čo sa vždy nepodarí ani viacerým hercom – zaujať študentov a možno aj prinútiť ich zamyslieť sa nad životom.

Rum a vodka je príbeh alkoholika, dráma o troch dňoch, ktoré z neho urobili nešťastnú existenciu. Michael žil bežným životom so svojou ženou a dvoma deťmi, no necítil sa šťastný. Cez týždeň pracuje, aby ich uživil, ale víkendy trávi so svojimi dvoma čudáckymi priateľmi v puboch, kde pije až do nemoty. Situácia sa zmení, keď ho vyhodia z práce. Po hádke so ženou odchádza za kamarátmi, pije, stretáva mladé bohaté dievča, s ktorým strávi noc a zoznamuje sa s jej priateľmi. Po troch dňoch sa vráti domov s výčitkami svedomia.

Divák sa všetko dozvedá postupne z retrospektívneho rozprávania hlavného hrdinu - vlastnou vinou nešťastného, slabošského a sebeckého človeka, ktorý sa utápa v sebaľútosti. Napriek tomu ho však nemôžeme nazvať zlým, pretože je u neho badať určitú citlivosť a vôľu zmeniť sa.

Rum a vodka nie je bežné divadelné predstavenie pre študentov, no mladí ľudia si z neho odnesú viac ako z tých, ktoré obyčajne so školou navštevujú. Majú možnosť vidieť, aký zničujúci vplyv má alkohol na ľudský život, a to bez obalu, realistickým, občas až vulgárnym štýlom, ktorý však neruší a nevyznieva silene.

O tom, že predstavenie malo u študentov úspech, svedčil aj búrlivý potlesk nakoniec a kytice pre Petra Čižmára a poľskú režisérku Klaudynu Rozhin.

Lívia Bilasová, Gymnázium

Socrates nám umožnil vidieť Pompeje

V školskom roku 2007/2008 opäť pokračujeme v plnení úloh stanovených naším školským projektom „Obraz európskej rodiny“. Z nášho mesta Spišská Nová Ves na ňom pracuje Obchodná akadémia, zložka Spojenej školy Stojan 1, žiačky 2. B triedy. Spolupracujeme s ďalšími tromi partnerskými školami z Turecka - mesta Kahramanmaras, Talianska - mesta San Giovanni Rotondo a Poľska - mesta Varšavy.

V prvom polroku sme usilovne pracovali na pôde vlastnej školy a vytvorili sme niekoľko produktov: prezentáciu v PowerPointe na tému Moje najobľúbenejšie domáce zvieratko, koláž O rodine v minulosti a prítomnosti a malú prezentáciu O sviatkoch v rodine.

Nakoniec prišiel marec a my sme mali v pláne prvé pracovné stretnutie všetkých partnerských škôl v Taliansku. Nastal čas vyberania najaktívnejších študentov, čo bola ťažká úloha, pretože všetky žiačky tejto triedy pracujú na projekte rady. Ale podarilo sa a my - 3 učitelia Obchodnej akadémie a 5 žiaci sme vzlietali 29. marca 2008 v ústrety Rímu. Po pristátí nás čakala ešte 4-hodinová cesta do mestečka San Giovanni Rotondo, ležiaceho v oblasti Gargáno, mestečka, ktoré je zasvätené pátrovi Piovi.

Hneď v pondelok dopoludnia sme odprezentovali všetky práce, ktoré partnerské školy vypracovali. Často sa ani nedalo posúdiť, ktorá je krajšia, pretože každá bola svojím spôsobom zaujímavá a povedala nám niečo o danej krajine, a hlavne, uviedla nás do spôsobu života v rodinách našich partnerských krajín.

Po práci je potrebné si oddýchnuť a preto nám talianska škola zorganizovala krásny výlet, na ktorý nikto zo zúčastnených nikdy nezabudne. Boli sme v Pompejach, stáli sme na troskách antického mesta, zasypaného lávou Vezuva a hľadeli sme na jednu z najnebezpečnejších sopiek na svete - na Vezuv. S údivom sme počúvali, že vedľa „starých“ Pompejí si ľudia vybudovali nové obydlia - nové Pompeje, kde normálne bežne bývajú, hoci vedia, že Vezuv nie je vyhasnutou sopkou a neustále hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Že vraj si zvykli žiť tu a síce pred sopkou rešpekt majú, ale to im nebráni tu žiť, spávať v jej blízkosti, dokonca podnikať na ňu výlety. V jedno popoludnie sme navštívili aj Manfredóniu, starobylé mesto so stredovekým zámkom, ktorý v sebe skrýva množstvo náhrobných kameňov z čias starého Ríma. Učili sme sa rozoznávať, ktorý náhrobný kameň patril žene, ktorý mužovi, ktorý celej rodine. Pokochali sme sa výhľadom na more, niektorí odvážlivci si v ňom aj nohy omočili. Ochutnali sme hádam všetky plody mora, ktoré sú v tejto oblasti k dispozícii.

Dievčatá medzitým rozprávali svoje zážitky z rodín, u ktorých bývali. Boli prekvapené mediteránskym spôsobom života, siestou cez obed a dlhými otváracími hodinami obchodov večer. Zneli tu všetky jazyky projektu - nemčina, angličtina, slovenčina, poľština, taliančina, turečtina.

Avšak ani sme sa nenazdali a už sme museli baliť kufre späť. Okrem niekoľkých suvenírov sme si doniesli krásne spomienky, ktoré nám vydržia celý život. Ďakujeme ti Národná agentúra Socrates, ktorá nám v spolupráci s Európskou úniou umožňuješ tieto zážitky.

Ešte raz sa stretneme, tentokrát vo Varšave v Poľsku na poslednom projektovom stretnutí, kde budeme prezentovať webové stránky z produktov, ktoré sme doteraz spoločne urobili. Tam pocestuje koordinátorka s 2 žiačkami o dva týždne. Už teraz vieme, že to nebude ľahké stretnutie. Pre hlavných koordinátorov projektu za poľskú stranu Grazynu Ziminsku, za slovenskú stranu Janu Fukerovú, za taliansku stranu Mariu Luisu Russo a za tureckú stranu Abdula Gafara Poláta a Habibe to bude záver dvojročného snaženia sa. Stali sa z nás priatelia a tí sa potom lúčia ťažšie.

PhDr. Jana Fukerová
koordinátor projektu