Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanŠkolstvoZ činnosti škôl > Materské školy

Materské školy

Reprezentovali sme v Bruseli

Ako sme Vás už informovali MŠ P. Jilemnického sa zapojila do európskeho výtvarného projektu (EVP) eurorozprávky, ktorého autorkou je p Mária Zuscinová. 21. októbra sme projekt našej materskej školy, konkrétne triedy motýlikov (minuloročných predškolákov), mali tú česť prezentovať na konferencii v RTVS v Bratislave, ktorej súčasťou bola vernisáž výtvarných panelov, rekvizít a ilustrácií ku konkrétnej rozprávke európskej krajiny.
V novembri, konkrétne 15. 11. 2016 bol náš rozprávkový panel vystavovaný spolu s ďalšími vybranými panelmi EVP na II. Vernisáži v Galérii IFA Laboratory na Place du Jeu da Balle 71 v Bruseli. Vernisáž bola slávnostne zahájená príhovorom p. veľvyslanca SR v Belgicku J. E. S.Valla a p. europoslanca MUDr. Mikolášika. Pozvaným 12 učiteľkám zo Slovenska (jedna z tunašej MŠ) sa prihovorila aj riaditeľka III. Európskej školy v Bruseli p. C. Godard a galeristka Johanna Suo.
Sme veľmi hrdí, že sme mohli byť účastníkmi projektu, ktorý spája deti Európy prostredníctvom výtvarného umenia a sveta rozprávok a súčasne tak reprezentovať naše krásne mesto a krajinu.
Výstava Eurorozprávok potrvá v Bruseli do 4. 12. 2016, odkiaľ vystavované diela poputujú do Prešova.
Vďaka pozvaniu MUDr. Mikolášika sme mali možnosť nahliadnuť aj do priestorov Európskeho parlamentu, bližšie poznať jeho štruktúru a navštíviť  zábavno - náučné centrum Planetárium s využitím interaktívnych multimediálnych nástrojov. Odniesli sme si množstvo zážitkov a dojmov, ale aj  hrdosti na náš domov.

Projekt "Eurorozprávky"

Materská škola na ulici P. Jilemnického v našom meste sa zapojila do európskeho výtvarného projektu Eurorozprávky. Ide o výtvarný projekt, ktorý je realizovaný v spolupráci s 3. Európskou školou v Bruseli pri príležitosti predsedníctva Slovenska v rade EÚ od 1. júla t. r. Jednotlivé materské školy na Slovensku zapojené do projektu výtvarným spracovaním, editovaním publikácie i dramatickým stvárnením prezentujú rozprávku z niektorej z členských krajín EÚ. Úlohou predškolákov a ich učiteliek v našej MŠ je prezentovať taliansku rozprávku O princovi krabovi. Deti sa v úvode oboznamovali s krajinou (Taliansko), spoznávali jej zvyky, tradície, kultúru, národné jedlá a potom sa ponorili do sveta vodnej rozprávky spoločnou tvorbou scény, výtvarných priestorových i plošných prác. Učiteľky vytvorili publikáciu, ktorej súčasťou je prezentácia nášho mesta, materskej školy i text samotnej rozprávky. Publikácia je v slovenskom i anglickom jazyku. Práce sa blížia k záveru a predškoláci z triedy motýlikov už predstavili rozprávku aj dramatickým stvárnením pre ostatných škôlkárov z našej MŠ, ale aj prvákov ZŠ Z. Nejedlého v rámci aktivity Trieda baví triedu. Sme radi, že máme možnosť reprezentovať naše mesto i krajinu na vernisáži v Bruseli (september 2016) a neskôr v Bratislave (október, november 2016) a zároveň naše p. učiteľky PaedDr. Šmelková a Hrubínová svojou účasťou na medzinárodnej konferencii budú prezentovať výsledky náročnej, ale veľmi zaujímavej práce.

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin

So začiatkom letných prázdnin sa brány na školách zatvárajú. To však nie celkom platí pre materské školy, v ktorých býva prevádzka v tom čase v tzv. letnom režime. V tejto súvislosti vám prinášame plán prevádzky deviatich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sp. Nová Ves:

 

1. 7. – 10. 7. 2015

MŠ Rybničná, Novoveská Huta

1. 7. – 17. 7. 2015

MŠ Lipová ul., MŠ Komenského ul.

1. 7. – 31. 7. 2015

MŠ Z. Nejedlého, MŠ Stolárska ul.

20. 7. – 7. 8. 2015

MŠ J. Hanulu, MŠ I. Krasku

10. 8. – 21. 8. 2015

MŠ Slovenská ul., MŠ Gorazdova ul.

Z dôvodu prípravy nového školského roka nebude v termíne od 24. 8. do 28. 8. 2015 žiadna materská škola v prevádzke.

 

 

Delfín skákavý

Deti najstaršej vekovej skupiny Materskej školy, Gorazdova ul. sa zúčastnili v ZOO v Spišskej Novej Vsi na trojdňovom kurze „Delfín skákavý“ pod vedením MUDr. Eleonóry Lukáčovej. Deti spoznávali život, schopnosti a vlastnosti „Delfína skákavého“. Utvárali si pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu, jeho ochrane a zveľaďovaniu. Na záver kurzu boli ocenené drobnými darčekmi a diplomom.

Virtuálne medzinárodné partnerstvá škôlkárov z MŠ P. Jilemnického

Od decembra  2014 sa tunajšia MŠ  zapojila do programu medzinárodných elektronických partnerstiev - e Twining, ktorý oslavuje už 10. výročie svojho zahájenia. Učiteľky troch tried našej MŠ nadviazali  medzinárodnú spoluprácu s materskými školami v Európe, uplatnením moderných komunikačných technológií.
Ide  o elektronické partnerstvo  materských škôl, v rámci ktorého realizujme zaujímavé projekty, vymieňame si skúsenosti, prezentujeme aktivity, a to všetko v chránenom virtuálnom prostredí.
V tomto školskom roku realizuje trieda hríbikov pod vedením p. uč. Mgr.Slávky Leškovej projekt “Activities in kindergarten” zameraný na realizáciu konkrétnych aktivít v  priebehu celého školského roka  v spolupráci s MŠ v Španielsku, Poľsku a Turecku.
Trieda so zdravotným programom pod vedením p.uč. Mgr. Veroniky Mikolajovej realizovala projekt „Vekonočné pozdravy“ v spolupráci s MŠ v Poľsku. Spolu s  p.uč. Alžbetou Ogurčákovou sa zapojili aj  do projektu “Nutrilon and  Health” zameraného na dôležitú tému výživy v spolupráci s MŠ v Grécku, Turecku a Španielsku.
Aj riaditeľka Juliana Vadelová sa zapojila do projektu “Razem łatwiej. Przedszkolaki poznają świąteczno-noworoczne tradycje s triedou margarétok a nadviazali tak partnerstvo s dvoma MŠ v Poľsku.
Keďže elektronické parnerstvá – e Twining - oslavujú v 7. mája t. r. 10 rokov svojej existencie, aj naša škola sa pridala k oslavujúcim. Ako? Trieda margarétok pridala veľkoplošnú pohľadnicu zobrazenú v areáli školy a poslali partnerským školám vzdušný pozdrav. Trieda slniečok poslal svoj pozdrav priamo z triedy, kde sa oslavovalo vo veľkom.
Tak všetko najlepšie a veľa tvorivých síl všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto modernom type partnerstva škôl.
Sme radi, že aj my sme sa mohli stať jeho súčasťou, sme predsa hrdí Novovešťania, ale aj hrdí Európania!
                                                                                        kolektív učiteliek 

 

 

eTwinning projekty v materskej škole

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy. "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". Do komunity európskych škôl sa svojimi aktivitami v rámci projektov eTwinning zapojili aj učiteľky z materských škôl nášho mesta nasledovnými projektmi: Šport v materskej škôlke - U. Ferencová, MŠ Šoltésová 27, Jar klope na dvere, Jar volá - Mgr. V. Keritová, Mgr. J. Sosková, MŠ Z. Nejedlého, Šport v materskej škôlke, Jar volá - J. Pustaiová, K. Babíková, MŠ Slovenská 14, Jar klope na dvere, Jar volá - Mgr. V. Keritová, Mgr. J. Sosková, MŠ Z. Nejedlého, Razem łatwiej. Przedszkolaki poznają świąteczno-noworoczne tradycje, Nutrition and Health, Veľkonočné pozdravy, Activities in kindergarten – J. Vadelová, Mgr. V. Mikolajová, A. Ogurčáková, Mgr. S. Lešková, MŠ Jilemnického 2. Na zahraničných projektoch spolupracovali aj učitelia z Grécka, Poľska, Španielska, Turecka a Rumunska. Všetkým aktívnym učiteľkám patrí poďakovanie za ich prístup k plneniu projektových úloh a je to ich darček k 10. výročiu činnosti eTwinningu v európskych školách.

                                                                                 RNDr. D. Kovaličová

Hravo – zdravo, alebo cestou - necestou

Materská škola S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves je zameraná na preferovanie enviromentálneho a zdravého životného štýlu detí so špeciálno - výchovno - vzdelávacími potrebami. Na čele tejto materskej školy je riaditeľka Bc. Eva Karaffová, ktorá všemožne podporuje so svojim kolektívom učiteliek športové aktivity detí od  troch do šiestich rokov. Organizujú rôzne vychádzky a výlety do prírody, športové aktivity pre deti sa realizujú v exteriéry, tak aj v interiéry. V priestoroch školy sa deti bicyklujú, kolobežkujú a priamo v materskej škole prevádzajú športové hry, ktoré organizuje riaditeľka školy. Veľmi kladne treba hodnotiť spoluprácu uvedenej materskej školy so Zimným štadiónom v Spišskej Novej Vsi. Už niekoľko rokov sa deti zúčastňujú korčuľovania na zimnom štadióne. V roku 2013 od septembra do marca 2014, deti spolu s rodičmi navštevovali zimný štadión jedenkrát v týždni. Myslíme si, že uvedenou aktivitou materskej školy, rodičov detí a vedenia zimného štadióna deti získavajú návyky, pohybové zručnosti v zimnom športe na ľade. Ušľachtilá spoločná  práca upevňuje zdravie detí, dokladom toho je aj znížená chorobnosť detí v materskej škole.

 

 

Pani riaditeľka Bc. Eva Karaffová povedala: „Spolu s kolektívom našej materskej školy a rodičmi sa nám v tejto športovej činnosti darí. Máme radosť so spokojnosti detí, tešíme sa  z ich radosti po korčuľovaní.  Touto formou by som sa chcela poďakovať vedúcemu zimného štadióna a vedeniu STEZ-u za to, že nám umožnili zúčastňovať sa týchto aktivít a všemožne nám vychádzali v ústrety, Naša veľká vďaka patrí naším rodičom, ktorí zabezpečovali prepravu deti na štadión. Táto vďaka je aj za deti, ktorým sme vyčarili úsmev na tvári.“

Podobné aktivity pre deti by sa mali organizovať na všetkých materských školách v meste Spišská Nová Ves. Podmienky v meste na to sú, treba ich využiť a zamestnávať detí v prospech ich zdravia a zároveň nepriameho usmernenia pre ich činnosť v športe.

                                                                                                      Ján Tomšík

 

 

Cvičenie rodičov a detí

4. 12. 2013 sa v telocvični ZŠ Hutnícka v Spišskej Novej Vsi konalo metodické podujatie plánované klubovou radou MZ materských škôl  mesta Spišská Nová Ves.

Učiteľky materskej školy Stolárska 2 p. Zuzana Smetážková a Oľga Tokarčíková  predstavili školský projekt „Cvičenie rodičov a detí“ v praktickej ukážke, ktorý bol zameraný na cvičenie s netradičným náčiním. Pri tvorbe školského projektu a plánovaní jednotlivých pohybových aktivít učiteľky dbali na premyslenú metodiku cvikov, ktorá je založená na poznatkoch z psychomotorického vývoja detí, z pedagogiky, psychológie a hlavne bohatých skúseností z práce s 2 - 6-ročnými deťmi. Pestré a hravé pohybové aktivity sú plánované tak, aby podporovali celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, obohacovali vzájomné kontakty, kde podstatný význam pre dieťa má pohybový vzor rodiča. Cvičenia s netradičným náčiním a náradím spestrili celkový priebeh metodického podujatia. Plnením tohto projektu sa upevňujú kolektívne vzťahy a spolupráca medzi deťmi, rodičmi a materskou školou. Účastníčky metodického podujatia si odniesli nové obohacujúce poznatky, ktoré môžu využívať vo svojom ďalšom edukačnom procese s deťmi predškolského veku.

Touto cestou ďakujeme celému kolektívu MŠ Stolárska za organizáciu a priebeh metodického podujatia, a zároveň vyslovujeme poďakovanie za sponzorské dary firmám BETÓN Spiš, s. r. o.; FINTEX, s. r. o.; BBF elektro, s. r. o.; Matúš Prachnár - Autodoprava a zemné práce, ANDRITZ Slovakia, s. r. o., ktoré napomohli k zvýšeniu úrovne celého metodického podujatia.

                                                                                Mgr. Šucová Svetluša
                                           členka KR MZ materských škôl mesta Sp. N. V.

                                                                                                                            

Svietime a zároveň šetríme

Pýtate sa ako je to možné? Dovoľte, aby sme Vám ponúkli pomerne jednoduchú odpoveď. Naša Materská škola na Jilemnického ulici vďaka realizácii projektu Šetríme a svietime, podporeného  grantovým programom Cena Embraca za ekológiu, už svieti ekologicky. To znamená, že na osvetlenie miestností slúžia výlučne úsporné žiarivky. V časti schodíšť sme zasa nainštalovali svetelné senzory.

V rámci projektu realizujeme zaujímavé aktivity, ktoré sú zamerané na šírenie osvety a výchovu detí k ekologickej spoluzodpovednosti za život na tejto planéte. Naši najmenší sa stávali malými energosporkami vo svojich rodinách i v MŠ. Spolu s učiteľkami vyrábali nálepky s upozornením na vypnutie svetla, rozdávali rodičom letáčiky upozorňujúce na možnosti úspory spotreby elektrickej energie v domácnostiach, jedenkrát mesačne trávili spolu s rodičmi voľný čas bez použitia PC a Tv. Na ranných stretnutiach v triede o tom informovali a často aj výtvarne zobrazili svoje zážitky. Alternatívnymi formami trávenia voľného času v rodine sme sa usilovali o elimináciu konzumného spôsobu života z hľadiska energetickej náročnosti.

Nuž vďaka malí sporkovia, dúfame, že z Vás vyrastú zodpovední spotrebitelia energie, ktorej zdroje nie sú nevyčerpateľné.

                                                    Juliana Vadelová, koordinátorka projektu

Vynovená MŠ Gorazdová

Po štyridsiatich rokoch majú v MŠ vynovený školský dvor. Pribudli nové preliezky, kolotoč, hojdačky, altánok a nová zeleň. To všetko v rámci projektu šikovných učiteliek z MŠ Gorazdova.

„Od roku 1974 na tomto ihrisku nebolo robené nič. Mali sme staré preliezky, hojdačky, pieskoviská. Komplexná rekonštrukcia sa realizovala pod názvom Tri oriešky pre detičky. Tie tri oriešky sú tri ciele, ktoré má tento projekt splniť – prvý je o nových preliezkách, druhým je zeleň na školskom dvore a tretí cieľ je enviromentálna výučba detí. O prírode a ochrane životného prostredia sa detí budú učiť v novej enviromentálnej učebni – štvorfarebnom kráľovstve,“ opísala novinku z MŠ Gorazdova riaditeľka Vierka Kačengová.

                                                                                                             (pat)

Maxi šarkan víta jeseň a nový šat školského dvora

Bolože to radosti…  Deti spolu s učiteľkami v Materskej škole na ulici P.Jilemnického v našom meste privítali jeseň ako sa patrí. No najprv sa na to  dôkladne pripravili.

Vďaka podpore  Nadácie SPP v kategórii sppoločne pre domovinu sme mohli zahájiť realizáciu projektu Čarovný svet pohybu, ktorému  mnohí z Vás venovali svoj hlas vo verejnom online hlasovaní. Napriek tomu, že tých hlasov nebolo dosť na umiestnenie medzi prvými siedmimi šťastlivcami, predsa len bol náš projekt podporený. A to konkrétne výberovou komisiou Nadácie SPP, ktorá ho vyhodnotila ako mimoriadne zaujímavý a ocenila bonusom vo výške 5 000€.

V auguste t. r. sme zahájili práce na revitalizácii dvora. Darom od firmy Qatro v SNV sme naplnili šesť pieskovísk certifikovaným pieskom. Kúpou novej benzínovej kosačky s pojazdom bol kvalitne pokosený trávnik a miesta s výmoľmi zarovnané. V septembri sme odstránili staré kovové preliezky, nevyhovujúce súčasným normám a následne nám firma Maqita z Prievidze inštalovala päť nových preliezok a jednu vonkajšiu tabuľu na kreslenie. V súčasnosti pokračujeme spolu s rodičmi – dobrovoľníkmi v nátere oplotenia školského areálu, ktorý je veľkých rozmerov. Červená, zelená a žltá sú farby, ktoré si zvolili deti a odzkradľujú ich vnímanie sveta, radosť a spontánnosť.

K pestrosti a radosti z meniaceho sa školského areálu pribudol šarkan. Nie však hocijaký. Je to doslova Maxi šarkan, na výrobe ktorého sa podieľali všetky deti MŠ. Jeho farby korešpondujú s farbami dvora a jeho chvost sa ťahá pozdľž novonatretého oplotenia. Neveríte?

Príďte sa pozrieť čo najskôr, lebo je možné, že si ho už čoskoro jesenný vietor vezme so sebou. Deti určite smútiť nebudú veď šarkany predsa majú lietať a budúci rok možno spoločne prekonáme doterajší školský rekord vo výrobe MAXXXi ŠARKANA.

                                                                             Juliana Vadelová
                                                                     RZ pri MŠ P. Jilemnického SNV

Ocenená MŠ Gorazdová

Materská škola na Gorazdovej ulici v Spišskej Novej Vsi získala "Cenu Embraca za ekológiu". Kolektív a deti MŠ oslovili rodičov a obyvateľov Spišskej Novej Vsi pútavým plagátom. Týmto MŠ ďakuje vopred všetkým rodičom, deťom i dobrovoľníkom, ktorí aktívnym prístupom pomáhajú tento projekt realizovať.

                                                                                               Kolektív MŠ

Koncert Ekokapely v materskej škole

Posledný pracovný deň v mesiaci apríl bol v Materskej škole na ulici P. Jilemnického trochu netradičný. V triede margarétok sa zišli všetky deti školy, aby spolu s pozvanými dospelými hosťami, medzi ktorými nechýbali ani členovia krúžku Malí ekozáchranári, oslávili veľký sviatok Zeme.

Ale pekne poporiadku... Od januára 2011 realizujeme projekt Pre radosť všetkých detí, podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (ďalej NOS - OSF), ktorý je zameraný na integráciu vo vzdelávaní - rovnosť šancí pre všetky deti bez ohľadu na to, z akého sociálneho, či kultúrneho prostredia pochádzajú. Grantový program NOS- OSF nás oslovil, pretože sa stretávame so segregáciou rodín, ktoré sa aj v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy ocitli sociálne a ekonomicky v ťažkej situácii.

Vďaka projektu realizujeme okrem iného dve voľnočasové aktivity, vedené pedagógmi tunajšej materskej školy, do ktorých sú aktívne zapojení aj rodičia detí. Konkrétne ide o krúžok so športovým zameraním Cvičenie rodičov a detí a krúžok s ekologickým zameraním Malí ekozáchranári. Nuž a práve členovia a vedenie tohto krúžku boli hlavnými organizátormi už spomínaných osláv sviatku Zeme v tunajšej MŠ. A ako sme oslavovali? Členovia krúžku, ku ktorým sa pridali aj ostatné deti, vyčistili prírodu od rôznych odpadkov. Z nazbieraného odpadu za pomoci rodičov a učiteliek zhotovili improvizované hudobné nástroje, na ktorých zahrali a zaspievali našej planéte ako Ekokapela. Kapiel bolo viac, lebo každá trieda pridala svoj hudobný darček. Samozrejme na záver nechýbalo pohostenie ako sa to už pri oslavách patrí. Zem všetkých obdarila svojimi darmi, ktoré ľudia upravili,  tak, aby boli chutné a zdravé.

No týmto podujatím sa starostlivý vzťah detí k našej planéte nekončí. Deti sú systematicky vedené k ekologickému mysleniu a cíteniu, na základe vlastných predstáv a zážitkov, k planéte, ktorá im poskytuje domov a potravu. Rodičia a deti vlastnou kreativitou a usilovnosťou menia prostredie k lepšiemu, či už čistením trávnatých plôch alebo vytvorením komunitnej minizáhradky v areáli školy.

Rodiny v zlej sociálnej situácii spolu s ostatnými rodinami participujú na zmysluplnej činnosti, ktorá pozitívne ovplyvňuje kvalitu života ich detí.

Prínos vidíme v eliminácii vnímania rozdielov a porovnávania u detí aj dospelých, v zmene hodnotovej orientácie.

Tak, milá naša planéta, prajeme Ti hlavne veľa ohľaduplných ľudí!

                                                                         Juliana Vadelová

                                                       učiteľka MŠ a koordinátor projektu

Zimná školská športová olympiáda

Dňa 26. 1. 2011 sa v areáli MŠ Stolárska ul. v Spišskej Novej Vsi konala, ako každý rok v mesiaci január, zimná školská športová olympiáda. Hlavným cieľom olympiády bolo preukázať primerane svojmu veku telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a zdravú súťaživosť pri plnení jednotlivých športových disciplín.

Pod vedením svojich učiteliek deti 10 tried nastúpili do organizovaných útvarov s vlastnoručne zhotovenými vlajkami, na ktorých boli olympijské kruhy a symboly jednotlivých tried. Športovú olympiádu otvorila a malých športovcov privítala mimická bábka Adamko, ktorú všetci dobre poznajú z celoslovenského projektu podpory zdravia ADAMKO HRAVO-ZDRAVO. Motivačnou rozcvičkou, ktorú deti  s Adamkom hravo zvládli, sa malí športovci rozišli na jednotlivé športové stanovištia. Dobrú náladu nepokazilo ani mrazivé počasie a deti sa s veľkým športovým zápolením pustili do plnenia jednotlivých športových aktivít.  Svoje nadobudnuté špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti preukázali pri kĺzaní na kĺzakoch a sánkovaní na sánkach z mierneho kopca, chôdzi na lyžiach, prekonávaní prírodných a umelo vytvorených prekážok  chôdzou pomocou lyžiarskych palíc, hádzaním  snehových gúľ na cieľ, prenášaní snehových gúľ behom pomedzi prekážky, triafaním pukov detskými hokejkami do bránky, ťahaním saní s plyšovými zvieratkami po vyznačenej trase. Po splnení všetkých disciplín boli malí športovci odmenení za svoju snahu a súťaživosť diplomom či sladkosťou v podobe čokoládovej medaily.   

Rozmanitými pohybovými aktivitami podporujeme u detí zdravý rast, správny psychosomatický vývin, dostatočným pohybom na čerstvom vzduchu otužilosť  a zdravý životný štýl.

Mgr. Svetluša Šucová

Deň matiek 2010 v Materskej škole Ivana Krasku

Piatok 14. mája 2010 patril v našej materskej škole mamkám našich detí. Na znak vďaky za ich starostlivosť a lásku sa im naše milé deti úprimne poďakovali a spolu so svojimi učiteľkami pripravili kultúrny program a ďalšie podujatia.

Oslava Dňa matiek mala u nás tento program: O 16. hodine bol pred budovou MŠ krátky kultúrny program, v ktorom odznela báseň venovaná našim mamkám, potom pieseň, ako prejav vďaky svojim mamkám za všetko dobré, čo pre svoje deti vykonali. Nechýbali ani karafiáty, lebo kvet je tým najkrajším darčekom pre mamičky. Slávnosť Dňa matiek pokračovala v rámci Galérie umelcov Spiša. Naše mamky mohli navštíviť Deň múzeí a výstavu fotogragií amatérskych umelcov. Časť našich detí pracovala v tvorivej dielni, v ktorej pripravili kresby, rôzne výtvory a darčeky pre svoje mamky z papiera a iných materiálov.

Naše deti v rámci slávnosti Dňa matiek nezabudli svojim mamičkám pripomenúť, že ich budú mať rady po celý svoj život a že sú pre nich nenahraditeľné.

Čo dodať na záver? Vďaka všetkým mamkám, ktoré vytvárajú pekný domov pre svoje deti. My, učiteľky materskej školy, im v tom s radosťou pomáhame.

                                                                                Števka Holigová
                                                                                učiteľka MŠ IK v SNV

Deti Materskej školy na Gorazdovej ul. sa zúčastnili 17. ročníka „Bábkulienky“ – celoslovenskej prehliadky detskej tvorivosti v Bánovciach nad Bebravou, ktorá sa konala pod záštitou NF Deti naša budúcnosť, MŠ Hollého, Mesta Bánovce na Bebravou a MŠ SR. Pod vedením pani učiteľky Márie Čujovej a Janky Maliňákovej úspešne reprezentovali MŠ a získali Cenu poroty za spontánny prejav a dialógy v ľudovej slovesnosti. Predviedli sa ukážkou z ľudových tradícií pod názvom „Pirohy“.

Touto cestou vyslovujeme veľké "Ďakujem" sponzorom, ktorí umožnili deťom zúčastniť sa tejto prehliadky. Poďakovanie patrí p. Jánovi Magdoškovi, p. PharmDr. Žofii Bendžalovej Kellnerovej, p. Mgr. Jane Krivčíkovej, p. Gužákovi a VB reality.

S úctou a vďakou 
                                                               Mária Čujová a Janka Maliňáková

Objavujeme radosť z pohybu

Myšlienka J. A. Komenského „Kto sa usiluje o dobro pre dobrý cieľ, nech sa usiluje dobrými prostriedkami.“ oslovila aj nás, pedagógov z Materskej školy na Lipovej ul. 21, pod vedením Bc. Zdenky Kružlicovej. Stala sa základnou tézou vypracovania projektu „V Lipke objavujeme radosť z pohybu“, určeného nielen pre deti našej MŠ, ale postupne sa doň zapojili aj deti z MŠ na Ul. I. Krasku. Ponuku prijali aj materské školy na Ul. E. M. Šoltésovej a S. Tomášika.

Cieľom projektu bolo predovšetkým vybaviť telocvičňu náradím, náčiním a rehabilitačnými pomôckami, a tak zabezpečiť v rámci neho vytvorenie detského fitnes centra s pravidelnou pohybovou aktivitou detí a ich rodičov. Tento zámer bol o to výraznejší, že súčasná doba prináša so sebou skryté i otvorené úskalia rizík nedostatočného pohybu a s tým súvisiaci nárast obezity detí. Je zrejmé, že v pohybových aktivitách sa výrazne prejavuje predovšetkým flexibilita a tvorivosť učiteliek vedená k zodpovednosti a obratnosti detí. Dieťa v období predškolského veku má vysokú pohybovú aktivitu, ktorá je jeho špeciálnou metódou na skúmanie okolia, podľa jej úrovne sa dá posúdiť stupeň motorického, ako aj psychického vývoja. Predškolský vek je najideálnejší na vytváranie základných návykov, vedomostí a správania podporujúceho zdravie detí.

Realizácia nášho projektu prešla rôznymi fázami. Naše úsilie bolo korunované úspechom - schválením projektu s finančnou dotáciou z Ministerstva školstva SR, dotáciou od zriaďovateľa - mesta a od SRRŠ pri MŠ Lipová. Projekt sme začali realizovať v septembri. Bol vypracovaný harmonogram využívania telocvične pre deti z uvedených MŠ a možnosti využívania detského fitnes a rehabilitačného kútika. K jednotlivým športovým aktivitám bol zabezpečený pedagogický dozor, ktorý rôznymi účinnými formami prispel k sebarealizácii zúčastnených rodín. Po dvoch mesiacoch aktívneho realizovania projektu môžeme povedať, že jeho cieľ sme naplnili, čo sa prejavilo aj účasťou našich detí na Mestskej športovej olympiáde, kde spomedzi 14-tich MŠ mesta naše deti získali 2. miesto. Svoje pocity z olympiády výtvarne vyjadrili aj na paneloch v našej Detskej galérii.

Doterajšie monitorovanie projektu hovorí o tom, že deti sa tešia z pohybových aktivít, sú sebadisciplinovanejšie a fyzicky kondične zdatnejšie. Preto aj naďalej chceme pokračovať v jeho realizácii, vytvárať podmienky pre vhodné pohybové činnosti našich detí v účinnej spolupráci s rodičmi. Zároveň výsledky detí Národnej kampane GYM FIT plánujeme využiť na porovnanie v závere školského roka, a tak poukázať na opodstatnenosť a aktuálnosť športovania detí, na rozvoj a upevnenie ich fyzického i duševného zdravia a životaschopnosti našej najmladšej generácie.

Kolektív materskej školy

Kreslím, strihám, maľujem, leporelo tvarujem

V takomto tvorivom duchu sa niesol celý priebeh výstavy pod názvom „Moje najmilšie leporelo“.

O tvorivosti, nápaditosti, vynaliezavosti a fantázii detí sme sa presvedčili v súťaži materských škôl nášho mesta „Moje najmilšie leporelo“, ktorú organizovala Metodická rada materských škôl mesta Spišská Nová Ves. Súťaže sa zúčastnilo 84 detí z 11 materských škôl mesta.

Leporelá boli prezentované formou výstavy v Galérii umelcov Spiša od 4. do 7. mája 2009 a vyvrcholením výstavy bolo ocenenie prác, ktoré sa uskutočnilo 7. mája v koncertnej sále galérie za účasti pozvaných hostí, malých tvorcov leporiel a ich učiteliek.

Metodická klubová rada MŠ mesta SNV

MŠ Jilemnického oslávila 25 rokov

Bola to veľká sláva, keď sa v r. 1984 otvorili dvere dokorán v Materskej škole na Ul. P. Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi. Škola voňala novotou, veď ju čakalo veľké poslanie - otvárať deťom bránu života.

Za 25 rokov svojej existencie MŠ poskytla veľa radosti už dvom generáciám, a to nielen obyvateľov sídliska Mier, ale aj celému mestu a blízkemu okoliu. V šiestich triedach pod vedením p. riaditeľky Starinskej a neskôr p. riaditeľky Pastorkovej pripravovali pani učiteľky pre deti zaujímavé hry, vzdelávacie činnosti, ale sa aj zúčastňovali rôznych súťaží, či už športových, výtvarných alebo hudobných. Radosť zažívali aj pri návštevách koncertov či divadelných predstavení.

O 10 rokov neskôr, v r. 1994, sa začal na škole realizovať program „Krok za krokom“ pod vedením Nadácie Škola do korán v Žiari nad Hronom, ktorý priniesol uplatňovanie nových metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese. Snažili sme sa vytvoriť užší kontakt s rodinami, podchytiť ich a vtiahnuť do procesu. Pri práci s deťmi bolo hlavné poznať a rešpektovať individualitu každého dieťaťa, a tak ho citlivo viesť procesom poznávania a učenia. Zvládli sme to a po 2 rokoch sa škola stala modelovou školou so spomínaným programom na Slovensku.

Na základe dobrej spolupráce s rodičmi sme prišli na nápad pomôcť rodičom detí, ktoré sú alergické alebo majú zníženú imunitu. V spolupráci s MUDr. Gajdošom a MUDr. Karpinskou sme zriadili triedu so zdravotným programom pre tieto deti.

Na škole je zriadená aj Rada rodičov, ktorá pomáha riešiť škole rôzne problémy, ale zároveň aj pomáha organizovať a realizovať rôzne podujatia (ako je Deň úcty k starším, Deň jablka, Deň stromov, Deň mlieka, Deň ovocníčkov alebo napr. športové podujatie Dobytie pevnosti športu). Taktiež sme sa v r. 1996 pokúsili vydávať školský časopis Veselé šumienky.

Do škôlky zavítali rôzne významné návštevy ako napr. v r. 1996 ministerka školstva Eva Slavkovská, v r. 1998 minister školstva Milan Vtáčnik, ale i delegácie zo zahraničia - z USA, Kanady, Chorvátska, ČR, Ukrajiny a naposledy 34 pedagógov z Estónska. Spolupracujeme aj s MŠ v partnerskom meste Havličkův Brod, s ktorou si pravidelne vymieňame poznatky a skúsenosti.

Materská škola má ešte veľa plánov a túžob, ktoré dúfame, že raz budú realitou. Aj keď je duchom mladá, kvalitné „ošatenie“ potrebuje ako soľ. Celý jej súčasný 25-členný kolektív pedagógov a pracovníkov však verí, že budúcnosť ju čaká úspešná, okolie bude k nej žičlivé, aby mohla rozvíjať svoj potenciál pre radosť a zdravie detí, aby stále krásnela a bola žiadaná a aby jej ďalšie roky boli plodné. Priania v tomto duchu vyslovili i všetci účastníci osláv tohto okrúhleho jubilea (na snímke), ktoré sa v MŠ konali 30. apríla 2009.

Ľudmila Frankovičová
riaditeľka MŠ

Deň spevu a tanca

Dopoludnia 22. apríla 2009 v kinosále na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi už po 7. raz usporiadala naša materská škola kultúrny program pod názvom Deň spevu a tanca.

Počas viac ako hodinovej prehliadky toho, čo si deti z repertoára ľudových tradícii v speve a tanci osvojili, vystúpilo v pestrom programe viac ako 100 účinkujúcich zo 4 materských škôl.

V úvode moderátorka Mária Kožušková z Centra voľného času Adam, ktoré sa na podujatí organizačne podieľalo, privítala plnú sálu divákov a zdôraznila, že sa jedná o tradičné vítanie jari spevom a  tancom. Riaditeľka usporiadajúcej MŠ Komenského Helena Kolarčíková, ktorá stála pri zrode podujatia, každoročne presadzuje základnú myšlienku - umožniť deťom hravou formou prezentovať svoj talent, ale najmä pestovať v nich už od útleho veku úctu k ľudovým tradíciam a  zvykom, k hodnotám, ktoré si po desaťročia v speve a tanci uchovali naši rodičia a starí rodičia. Spev vtákov, teplé lúče slniečka, prvé jarné kvietky - títo poslovia jari nám pripomenuli aj Deň zeme, preto bola v rámci environmentálnej výchovy spätosť prírody s ľudovými tradíciami a jarnými zvykmi často pripomínaná. Všetkým, ktorí sa spoločne prišli tešiť z peknej jari a prebúdzajúcej sa prírody bol vyslovený odkaz: Vážme si svoje životné prostredie a chráňme si ho tak, ako ľudové tradície a zvyky našich predkov.

Príjemné dopoludnie otvorili hudobno-pohybovými hrami a tančekom Kukulienka, kde si bola deti uspriadajúcej MŠ Komenského, ktoré na vystúpenie pripravili učiteľky Hanisková a Slivová. Nasledovali vystúpenia detí MŠ Slovenská ul. s jarnými hrami Podzce dziefčatá,  ktoré pripravila učiteľka Bryndzová s pani Vansáčovou a deti MŠ Ul. Z. Nejedlého, ktoré pripravili učiteľky Filipová a Šucová s piesňami a  tančekmi Púpavienky. Veľmi pekné vystúpenie, ktoré pripravili učiteľky Leskovjanská a Šmelková s deťmi MŠ Ul. P. Jilemnického pod názvom Jarné prekáračky a riekanky bolo obohatené o sólo vystúpenia Samka  Kacvinského a Glórie Morogai, na akordeóne doprevádzala pani učiteľka Zdena Leskovjanská. Záver programu patril usporiadajúcej MŠ Komenského, ktorej deti pripravené učiteľkami Šomšákovou a Červenickou zatančili ľudové tančeky Po valašsky od zeme a Čerešničky.

Viac ako 300 divákov ocenilo spevácke a tanečné kreácie malých drobcov burlivým potleskom, čo bolo nielen ocenením ich obdivuhodných výkonov, ale aj povzbudením pre ich učiteľky, ktoré pripravili deti na vystúpenia. Na záver tohto milého stretnutia boli zúčastnené školy ocenené diplomami, detské kolektívy dostali vecné ceny a autorka tohto projektu riaditeľka školy Helena Kolarčíková prevzala z rúk vedúcej Školského úradu a oddelenia školstva, mládeže a športu pri MsÚ v Spišskej Novej Vsi peknú kyticu ako prejav uznania za veľmi dobrú organizačnú prípravu tohto pekného podujtia pre deti a rodičovskú verejnosť.

Mgr. Stanislava Stančáková
MŠ Komenského 26, SNV

Oslávili 25 rokov

Koncom novembra oslávila Materská škola na Ulici S. Tomášika 25 rokov svojej existencie.

Zamestnanci školy si na dvoch stretnutiach s rodičmi a zástupcami mesta, medzi ktorými nechýbali zástupca primátora PhDr. Miroslav Semeš, vedúca školského úradu, oddelenia školstva, mládeže a športu PhDr. Ľubica Šefčíková a riaditeľ Správy školských zariadení Mgr. Jozef Brezovský, pripomenuli významné medzníky z jej histórie. Jubilantku okrem oficiálnych hostí milým programom pozdravili deti, rodičia i bývalí zamestnanci.
Vďaka dobrej spolupráci rodičov, rady školy, výboru rodičovského združenia, pedagógov a celého kolektívu sú vytvárané podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces.
Uplynulých 25 rokov je výzvou a inšpiráciou do ďalších dní a rokov. Úcta a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili. Nech hnacou silou kolektívu je aj naďalej veľa šťastných detí, radosť v ich očkách, úspechy v ich rozvoji a spokojnosť rodičov.                                                                                        

                                                                                               Helena Valigová

Mestská športová olympiáda detí materských škôl

Olympiádu pravidelne od r. 2004 organizuje Materská škola na Komenského ul. v závere septembra. Tohtoročný 5. ročník sa niesol pod heslom olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“. Olympiádu hviezdičiek, ako sme ju tohto roku nazvali, sme okrem šport. súťaží naplnili aj kultúrnym a environmentálnym obsahom.

Pri slávnostnom otvorení bola vyhodnotená výtvarná súťaž. 740. výročie 1. písomnej zmienky o meste bolo motívom k téme „Naše mesto“ a Olympijské hry v Pekingu a naša malá olympiáda k téme „Olympiáda a šport očami detí“. Z množstva prihlásených prác porota ocenila v oboch témach 3 najlepšie práce:

  • „Naše mesto“ - Liliana Hangalová (MŠ Nov. Huta), Vivien Popadičová (MŠ Komenského), Klaudia Proksová (MŠ Gorazdova);
  • „Olympiáda a šport očami detí“: Adam Čop (MŠ Gorazdova), Barbora Štofaníková (MŠ Gorazdova) a Soňa Soláková (MŠ Komenského).

Súčasťou podujatia bola aj panelová diskusia na tému „Chceme dýchať čistý vzduch“, kde primeranou formou boli propagované myšlienky  zdravého život. štýlu a život. prostredia.  

Do športovej časti, ktorú tvorili 4 súťažné disciplíny, sa zapojili deti 13 MŠ z mesta. Každú MŠ reprezentovali 4 chlapci a 4 dievčatá. Víťazstvá si odniesli:

  • v behu na 20 m Adam Oravec (MŠ Komenského) a Sára Krivdová (MŠ Lipová),
  • v skoku do diaľky Roman Susa (MŠ P. Jilemnického) a Patrícia Liptáková (MŠ J. Hanulu),
  • v hode kriketovou loptičkou Bohdan Čonka (MŠ Gorazdova) a Dominika Duždová (MŠ Potočná),
  • v trojboji všestrannosti Roman SusaDominika Duždová.
  • v súťaži družstiev si od minuloročného víťaza - domácej MŠ Komenského prevzala Putovný pohár MŠ P. Jilemnického.

Symbolickým víťazom boli všetky deti, ktoré sa podujatia zúčastnili a tiež všetci usporiadatelia, ktorí dali deťom priestor pre ich prirodzenú súťaživosť.

                                                                                           Kolarčíková Helena
 riaditeľka MŠ Komenského

ISSA natáčala dokument v MŠ na Jilemnického ulici

Nevídaný úspech dosiahla Materská škola na Jilemnického ul. v Spišskej Novej Vsi, kde nedávno Medzinárodná asociácia Krok za krokom (ISSA) natáčala dokument pre potreby profesionálneho rozvoja učiteliek v zahraničí.

Materská škola (MŠ) sa zapojila do programu Krok za krokom v roku 1994. Nakoľko chce ISSA tento program realizovať aj inde v Európe, rozhodla sa zdokumentovať spišskonovoveskú MŠ, kde sa už dlho uplatňujú jeho štandardy. Video ukážky, ktoré sme natočili, budú použité pre školy, ktoré pracujú s programom KROK ZA KROKOM v iných krajinách ako dôkaz toho, ako by mali fungovať pedagogické štandardy ISSA v triedach. Gratulujeme k skvelej práci a pani učiteľkám k tomu, ako vynikajúco vytvárajú učebné prostredie a využívajú stratégie zmysluplného vyučovania,“ poďakovala za vynikajúcu ukážku práce a pomoc konzultantka ISSA Dawn Tankersley.

„Sme modelovou školou na Slovensku a zároveň sú 2 učiteľky aj lektorkami tohto programu. Formou cyklického vzdelávania sme preškolili stovky učiteliek v rámci SR a zároveň sme im umožnili sledovať proces aj priamo v našich triedach. Našu školu navštívili rôzne delegácie z Chorvátska, Ukrajiny, USA, Maďarska, Kanady, minulý rok z Estónska. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Materskou školou v Havlíčkovom Brode na Nádražnej ul., kde sa realizuje ten istý program pod názvom „Začít spolu,“ zhodnotila úspechy riaditeľka spišskonovoveskej MŠ Ľudmila Frankovičová.

Program Krok za krokom sa realizuje v 6 triedach, celkovo sa týka 146 detí vo veku 2 - 6 rokov. Okrem toho v jednej triede beží tzv. „Zdravotný program“ pod vedením MUDr. K. Karpinskej a detskej sestry A. Ogurčákovej, kde zaškoľujú deti alergické a deti s oslabenou imunitou.

Medzinárodná asociácia Krok za Krokom

ISSA je mimovládna členská organizácia, ktorá bola založená v Holandsku na presadzovanie demokratických princípov a podporu a rozvíjanie účasti rodičov a komunity vo výchove a vzdelávaní detí predškolského a žiakov mladšieho školského veku. Spája 27 organizácií v rovnakom počte krajín, má vplyv na viac ako 200 000 učiteľov predškolských zariadení a ZŠ, ako aj na pestúnky, rodičov, riaditeľov škôl, psychológov, vedúcich predstaviteľov komunity a riadiacich pracovníkov v školstve na miestnej a národnej úrovni. Programy KROK ZA KROKOM sa v súčasnosti týkajú viac ako 1 milióna detí a ich rodín. Členovia ISSA spolupracujú na presadzovaní dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania pre všetky deti. Sú zapojení do národnej reformy výchovno-vzdelávacích systémov, rozvíjajú nové zdroje pre učiteľov, poskytujú školenia a podporujú výskum, realizujú projekty na všetkých úrovniach, zabezpečujú fórum pre pedagógov, odborníkov a tvorcov školskej politiky.

máj 2008