Dnes je 12.12.2019, meniny má Otília
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanDoprava > Parkovanie

Parkovanie

Úhrada za dočasné parkovanie (parkovné) motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych komunikácií a parkovísk sa vyberá za jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu zakúpením parkovacieho lístka v automate, jednorazovou parkovacou kartou, celoročnou parkovacou známkou alebo podľa podmienok na vymedzenom úseku alebo parkovisku.
 
 
Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase:
 
 • pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
 • sobota: 8.00 - 13.00 hod.
 • nedeľa, sviatky: bez poplatkov
Výška parkovného:                ½ hod.                                  1 hod.
 • Zóna I                             0,70 €                                    1,40 €
 • Zóna II                            0,50 €                                    1,00 €
Vymedzenie zón:
 • Zóna I: Letná ulica, Zimná ulica, Reduta
 • Zóna II
  obslužná komunikácia zadný trakt Letná ul. č. 26 - 49, 60 - 78
  Parkovisko Štefánikovo námestie (pred poštou)
  Parkovisko na Námestí SNP (pred detskou poliklinikou)
  Parkovisko Školská ulica
  Parkovisko Fabiniho ulica
  Parkovisko Stará cesta
  Parkovisko Chrapčiakova ulica - autobusová stanica
  Parkovisko pri cintoríne - Slovenská ulica
Celoročná parkovacia známka pre všetky parkovacie miesta:
 • Fyzická osoba:                        35,00 €/rok
 • Právnická osoba:                  100,00 €/rok   
Miesto predaja parkovacej známky:
 • pokladňa Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, prízemie vpravo, č. dv. 105
Parkovaciu známku je potrebné:
 • nalepiť na ľavú stranu bočného (dverového) alebo zadného skla motorového vozidla.
Platnosť celoročných parkovacích známok:
 • časovo neobmedzená v príslušnom roku,
 • 31. január nasledujúceho roka.

CELOROČNÁ PARKOVACIA ZNÁMKA

Informácia pre motoristov

Motoristi majú možnosť zakúpenia ročných parkovacích známok, ktoré sú platné pre všetky spoplatnené parkoviská na území mesta Spišská Nová Ves.

Výška jednorazového parkovného, resp. celoročného parkovného je nezmenená v zmysle platného VZN č. 07/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel.

Výška parkovného (ročná parkovacia známka) je:
pre fyzické osoby - 35 EUR/rok
a pre právnické osoby  - 100 EUR/rok.

Upozorňujeme, že pri kúpe parkovacej známky v pokladni MsÚ je potrebné predložiť platný technický preukaz!

Miesto predaja parkovacej známky:

 • pokladňa Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, prízemie vpravo, č. dv. 105

Parkovaciu známku je potrebné:

 • nalepiť na ľavú stranu bočného (dverového) alebo zadného skla motorového vozidla.

Platnosť celoročných parkovacích známok:

 • časovo neobmedzená v príslušnom roku,
 • 31. január nasledujúceho roka.

SMS MOBIL PARKING

1. Vodič zaparkuje na vyhradenom parkovisku, pošle SMS na tel. číslo 2200 s evidenčným číslom vozidla v tvare:

 • SN medzera A1 medzera EČV
  - pre parkovaciu zónu I - Letná, Zimná ul., parkovisko za Redutou, parkovné 0,70 € za 30 minút.
 • SN medzera A2 medzera EČV     - pre parkovaciu zónu II - obslužná komunikácia zadný trakt Letná ul. č. 26 - 49, 60 - 78, Štefánikovo námestie - pred poštou, Námestie SNP - pred detskou poliklinikou, Školská ulica, Fabiniho ulica, Stará cesta, Chrapčiakova ulica - autobusová stanica, Slovenská ul. - parkovisko pri cintoríne, Radničné námestie - parkovisko pri trhovisku,  parkovné 0,50 € za 30 minút.

2. Vodič do 30 sekúnd obdrží spätnú SMS s potvrdením miesta, parkovacej zóny, ceny a času platnosti zaplateného parkovného. Ak správu neobdrží, parkovné nebolo uhradené.

3. Desať minút pred uplynutím doby platnosti úhrady parkovného vodič dostane upozorňujúcu SMS. Obnova (predĺženie) parkovného je možná opätovným odoslaním pôvodnej SMS.

Daňový doklad je možné získať vytlačením dokladu na web stránke http://www.smslistky.sk/parking/ po zadaní kódu z obdržanej potvrdzujúcej SMS správy.

Všetky odchádzajúce aj prichádzajúce SMS sú zahrnuté v cene parkovného.

Dostupnosť služby: Telekom, Orange Slovensko, O2 Slovakia.
Službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vydalo

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011

o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

účinné od 1. 1. 2012, na základe ktorého:

 

1.  Na dočasné spoplatňované parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií:

Zóna I: Letná ulica, Zimná ulica, Reduta
 
Zóna II: obslužná komunikácia zadný trakt Letná ul. č. 26 - 49, 60 - 78
a)     Parkovisko Štefánikovo námestie (pred poštou),
b)     Parkovisko na Námestí SNP (pred detskou poliklinikou),
c)     Parkovisko Školská ulica,
d)     Parkovisko Fabiniho ulica,
e)     Parkovisko Stará cesta,
f)      Parkovisko Chrapčiakova ulica - autobusová stanica,
g)     Parkovisko pri cintoríne,
h)     Parkovisko pri trhovisku.

 

2. Na informatívnych prevádzkových tabuliach budú uvedené údaje, za akých podmienok možno parkoviská používať, vrátane spôsobu úhrady (zakúpením parkovacej karty, lístka z parkovacieho automatu, výber parkovného povereným pracovníkom, platenie mobilným telefónom), názov prevádzkovateľa, práva a povinnosti parkujúceho, v akom čase je parkovisko spoplatnené, symbol spôsobu státia, poplatky za parkovanie a ďalšie potrebné údaje.
 
3. Úhrada za dočasné parkovanie (parkovné) motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych komunikácií a parkovísk sa vyberá za jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu zakúpením parkovacieho lístka v automate, jednorazovou parkovacou kartou, celoročnou parkovacou známkou alebo podľa podmienok na vymedzenom úseku alebo parkovisku.

 

4. Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase:
 
 • pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
 • sobota: 8.00 - 13.00 hod.
 
 • nedeľa, sviatky: bez poplatkov
 
5. Výška parkovného:
                                                 ½ hod.                                  1 hod.
            Zóna I                             0,70 €                                    1,40 €
            Zóna II                            0,50 €                                    1,00 €

 

6. Celoročná parkovacia známka pre všetky parkovacie miesta:

Fyzická osoba:                        35,00 €/rok
Právnická osoba:                  100,00 €/rok    

 

7. Výnimky pri úhradách za parkovacie známky v súlade s VZN č. 7/2011 §4 ods. 5:

Vozidlá pre výkon činností samosprávy                                           0,00 €
Služobné vozidlo orgánov štátnej správy pôsobiacej v meste          30,00 €                 
Služobné vozidlo verejnej inštitúcie - neziskovej so sídlom v meste 30,00 €
Majiteľ motorového vozidla s trvalým pobytom v lokalite plateného parkoviska                                                                                                                10,00 €

Parkovanie v centre mesta

V Spišskej Novej Vsi je za parkovanie v centre mesta možné zaplatiť hneď niekoľkými spôsobmi. Parkovné sa vyberá za každú začatú polhodinu tradične zakúpením parkovacieho lístka v automate alebo jednorazovou parkovacou kartou. Okrem toho majú občania možnosť zakúpiť si celoročnú parkovaciu známku alebo poplatok zaplatiť prostredníctvom SMS.

Platenie za parkovacie miesto prostredníctvom mobilného telefónu sa v našom meste zaviedlo do praxe v minulom roku. Spišská Nová Ves sa tak stala jedným zo 16-tich miest, ktoré využívajú tento moderný spôsob platenia parkovného. U občanov sa stáva čoraz obľúbenejším, o čom svedčia aj narastajúce mesačné SMS platby. „SMS parking je moderný trend. Naše mesto k nemu pristúpilo v apríli 2012. Kým vtedy sme za mesiac mali 26 SMS-iek, v máji tohto roku to už bolo 1 692. Podľa toho je vidieť, že o tento systém úhrady parkovného je pomerne veľký záujem. Celkovo za 13 mesiacov máme zaznamenaných takmer 11 000 SMS-iek,“ informoval náčelník Mestskej polície v Sp. Novej Vsi JUDr. Michal Komara, PhD.

Spišskonovovešťania sú však v tomto smere ešte stále trochu konzervatívnejší. Pri platení parkovného vo veľkej miere využívajú zakúpenie parkovacích známok na začiatku roka. Poplatok za parkovanie však majú občania stále možnosť uhrádzať aj zakúpením parkovacieho lístka alebo parkovacou kartou.

SMS parking v našom meste teda zatiaľ využívajú hlavne návštevníci. „Väčšinou ide o turistov z iných miest. Tento trend je už vo veľkých mestách bežný a je to tiež veľmi pohodlný spôsob úhrady parkovného, pretože nemusia hľadať automat a do SMS-ky stačí zadať pre naše mesto skratku SN, zónu a ŠPZ auta. Navyše desať minút pred uplynutím času SMS upozorní na ukončenie platnosti, čo sa dá veľmi pohodlne opätovne predĺžiť o ďalšiu dobu,“ vysvetlil ďalej JUDr. M. Komara, PhD.

Zavedenie tohto nového moderného spôsobu platby za parkovanie bolo pre naše mesto dobrou investíciou. Za prvých 6 mesiacov roka 2013 bol čistý príjem mesta prostredníctvom tejto služby takmer 3 tis. €.