dnes je 30.04.2017, meniny má Anastázia
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Sociálne zariadenia

Sociálne zariadenia

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje sociálne služby pre odkázaných občanov v seniorskom veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta SNV č. 1/2012 v nasledujúcej štruktúre:

  • Domov dôchodcov - zariadenie pre seniorov, Brezová ul. 32 - pobyt na dobu neurčitú, kapacita 175 miest ,
  • Zariadenie opatrovateľskej služby, Brezová ul. 32 - pobyt na dobu určitú, kapacita 18 miest.

Občan, ktorý takúto sociálnu službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a potvrdenie vydané Sociálnou poisťovňou o výške dôchodku.

Lekárska posudková činnosť

  • je posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudkový lekár.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Pri sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú:

  • individuálne predpoklady fyzickej osoby,
  • rodinné prostredie fyzickej osoby,
  • prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení priamo u poskytovateľa, podľa vlastného výberu.

 

 

Vybavuje

Oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1

  • Michal Bujňáktel.: 053 41 52 130, kancelária č. 117, prízemie, michal.bujnak@mestosnv.sk                    

 
Domov dôchodcov, Brezová č. 32, Spišská Nová Ves

  • tel.: 053 41 77 222