Dnes je 19.10.2020, meniny má Kristián
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Komunitné centrum

Komunitné centrum

Komunitné centrum „Feder dživipen“

Zámer zriadiť Komunitné centrum „Feder dživipen“ v Spišskej Novej Vsi bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 128/2015 zo dňa 16. 12. 2015. Komunitné centrum (KC) je v prevádzke od februára 2016. Komunitné centrum je zariadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizačne pod oddelenie sociálnych vecí mestského úradu.

Poslaním KC je poskytovanie komplexných služieb jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu a prispievať tak k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Komunitné centrum je umiestnené na ul. Potočná č. 9 v lokalite Vilčurňa, kde sa nachádza priamo v segregovanej lokalite v blízkosti komunity, pre ktorú má svoju činnosť vykonávať, teda v blízkosti obydlí marginalizovaných rómskych komunít. Budova KC je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Umiestnenie komunitného centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti pre primárnych užívateľov poskytovaných služieb – obyvateľom sociálne vylúčenej lokality, so súčasným zohľadňovaním jeho integračnej funkcie vo vzťahu k celej komunite.

Činnosť komunitného centra v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je zameraná na poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, vykonávanie preventívnych aktivít ako aj záujmové činnosti.

V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Hlavným zameraním pracovníkov komunitného centra je poskytovať klientom KC možnosti riešenia ich sociálneho problému a motivovať ich k zmene svojej sociálnej situácie. V komunitnom centre  sú realizované komunitné aktivity, zamerané na prevenciu chorôb, hygienu, plánované rodičovstvo a kultúrne aktivity zamerané na skvalitnenie života komunity. Denne sú vykonávané záujmové aktivity pre deti, príprava na školské vyučovanie, hudobná a telesná výchova.

Komunitné centrum je otvorené počas pracovných dní:
pondelok, utorok, štvrtok v čase od 7.30 do 15.30 h.,
streda od 7.30 do 16.30 h a
piatok od 7.30 do 14.30 h.

Otváracie hodiny pre klientov komunitného centra

Pondelok, utorok, štvrtok

  7.30 – 8.00                      Krátka porada zamestnancov, príprava SA

  8.00 – 11.30                    Poradenstvo pre klientov

  9.00 – 11.30                    Skupinové aktivity

11.30 – 12.00                    Dezinfekcia a obed

12.00 – 15.00                    Poradenstvo pre klientov

13.00 – 15.00                    Skupinové aktivity


Streda

  7.30 – 8.00                      Krátka porada zamestnancov, príprava SA

  8.00 – 11.30                    Poradenstvo pre klientov

  9.00 – 11.30                    Skupinové aktivity

11.30 – 12.00                    Dezinfekcia a obed

12.00 – 16.00                    Poradenstvo pre klientov

13.00 – 16.00                    Skupinové aktivity


Piatok

  7.30 – 8.00                      Krátka porada zamestnancov, príprava SA

  8.00 – 11.30                    Poradenstvo pre klientov

  9.00 – 11.30                    Skupinové aktivity

11.30 – 12.00                    Dezinfekcia a obed

12.00 – 14.00                    Poradenstvo pre klientov

13.00 – 14.00                    Skupinové aktivity


Kontakt:
0948  417 034