dnes je 21.11.2017, meniny má Elvíra
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Sobáš

Sobáš

Uzavretie manželstva - sobáš

Vybavuje: Matričný úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 12 Spišská Nová Ves

• Katarína Šmihulová, t. č. 053/4152 125,  katarina.smihulova(at)mestosnv.sk
• Mária Sedlačková, t. č. 053/4152 124,  maria.sedlackova(at)mestosnv.sk
• Mgr. Pavol Biroš, t. č. 053/4152 123,  pavol.biros(at)mestosnv.sk
Janka Čechová, t. č. 053/4152 126, janka.cechova(at)mestosnv.sk

Úradné hodiny Matričného úradu
Pondelok:  8.00 - 14.30
Utorok:     8.00 - 14.30
Streda:     8.00 - 16.30
Štvrtok:    8.00 - 14.30
Piatok:      8.00 - 14.00  

Pred uzavretím manželstva musia snúbenci vyplniť a podať „Žiadosť o uzavretie manželstva“ (ďalej len Žiadosť). Tlačivo Žiadosti obdržíte na Matričnom úrade alebo si ho môžete vytlačiť = Príloha 1. Snúbenci vypĺňajú 1. a 2. stranu Žiadosti. Žiadosť sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom, nepoužívajú sa skratky a podáva sa na príslušnom Matričnom úrade (VZOR vyplnenia = Príloha 2): 
- v prípade uzavretia civilného sobáša sa Žiadosť podáva na Matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Na Matričnom úrade v Spišskej Novej Vsi môžu podať Žiadosť snúbenci, ak má aspoň jeden z nich trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves alebo v niektorej z obcí Danišovce, Harichovce, Hnilčík, Hnilec, Iliašovce, Lieskovany, Mlynky, Smižany, Spišské Tomášovce a Teplička.
 - v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa Žiadosť podáva na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.
Termín a hodinu uzavretia manželstva v obradnej miestnosti Radnice mesta Spišská Nová Ves je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti.

Prílohy
Príloha 1 - ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - tlačivo
UPOZORNENIE:  Žiadosť o uzavretie manželstva musí byť vytlačená na papieri formátu A3, pretože všetky štyri strany Žiadosti musia byť nerozlučne spojené!
Príloha 2 - ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - VZOR vyplnenia

A) Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K vybaveniu snúbenci potrebujú:
- platné občianske preukazy alebo platné cestovné pasy,
- originály rodných listov,
- originál právoplatného rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená,
- originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova,
- originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenky, pri ktorých nebol určený otec,
- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
- v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu.

Poplatok:
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

Upozornenia týkajúce sa SOBÁŠNEHO LISTU:
- v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v rámci obradu uzavretia manželstva,
 - v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18 po predložení preukazu totožnosti.
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/417 63 82.

B) Uzavretie manželstva štátneho občana SR s cudzincom

K vybaveniu potrebujete:
Štátny občan SR:
- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas,
- originál rodného listu,
- originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená,
- originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova,
- originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenky, pri ktorých nebol určený otec,
- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
- v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu,
Cudzinec:
- platný cestovný pas (občan niektorého členského štátu EÚ môže predložiť aj preukaz totožnosti platný v danom štáte),
- úradne preložený originál rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami,
- úradne preložený originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je cudzinec rozvedený – rozvedená aj s príslušnými legalizačnými doložkami,
- úradne preložený originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je cudzinec vdovec – vdova aj s príslušnými legalizačnými doložkami,
- originál dokladu o pobyte aj s príslušnými legalizačnými doložkami,
- originál dokladu o osobnom stave aj s príslušnými legalizačnými doložkami.

Upozornenie:
- Žiadosť o uzavretie manželstva musí byť podaná na Matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva,
- doklady o spôsobilosti na uzavretie manželstva, o pobyte a o osobnom stave nesmú byť v deň uzavretia staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich vydania,
- všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
POZNÁMKA: neprekladajú sa doklady vyhotovené v českom jazyku.
-  v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk snúbenci si musia zabezpečiť k obradu sobáša súdneho tlmočníka, v prípade ak sa nejedná o súdneho tlmočníka, tak sa tento tlmočník osobne dostaví na Matričný úrad (so sebou donesie preukaz totožnosti), kde podpíše „SĽUB tlmočníka“.

Poplatok: 
66,00 € uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 2. časť, č. položky 18, písm. f).

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

Upozornenia týkajúce sa SOBÁŠNEHO LISTU:
- v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v rámci obradu uzavretia manželstva,
- v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18, po predložení preukazu totožnosti.
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/417 63 82.

C) Uzavretie manželstva na inom než príslušnom Matričnom úrade (na základe povolenia - DELEGÁCIE)

K vybaveniu potrebujete:
- doklady uvedené v bode A) alebo B),
- Žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným Matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov,
- Povolenie príslušného Matričného úradu (Delegáciu) podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, na uzavretie manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom.

Poplatok:
- 16,50 € (za sobáš medzi občanmi SR) uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 2. časť, č. položky 18, písm. a) alebo b).
- 33,00 € (za sobáš s cudzincom a sobáš medzi cudzincami) uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 2. časť, č. položky 18, písm. e).
       
Zákonná úprava:
§ 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
§ 29 ods. 2 Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.

Upozornenie:
- Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves a sobáš sa má konať v matričnom obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a zároveň tento Matričný úrad požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom.
- Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých jeden má trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves a sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na Matričnom úrade v Spišskej Novej Vsi a zároveň Matričný úrad Spišská Nová Ves požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom.

D) Vydanie duplikátu sobášneho listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty sobášnych listov pre osoby, ktoré uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky.

 

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

Upozornenie:
- od 1. 10. 2015 duplikát sobášneho listu občana, ktorý mal sobáš na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky!
- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18,
- o vydanie matričných dokladov pred 1. 10. 1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR , 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7,
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/417 63 82.
 

Poplatok:
5,00 € za jeden matričný doklad uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Zákonná úprava:
§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

E) Zápis uzavretia manželstva občana SR v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú uzavretia manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.
Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.
Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na http://www.minv.sk/?osobitna-matrika.

K vybaveniu potrebujete:
- originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného sobášneho listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
- vyplnený Zápis o uzavretí manželstva = Príloha 4
- kópiu rodného listu žiadateľa/ky,
- kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa/ky,
- rozvedená nevesta a zároveň štátna občianka SR predloží aj kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva,
- v prípade ak nevesta žiada o vydanie sobášneho listu s novým priezviskom bez prípony slovenského prechyľovania tak predloží aj vyplnenú „Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania“ = Príloha 5

Upozornenie:
- Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu!
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí na origináli sobášneho listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika,
- duplikáty rodných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Vyžiadanie duplikátov na Osobitnej matrike si manželia zabezpečujú sami.
- DOBRÁ RADA: vzhľadom k dĺžke lehoty vybavenia je možné, aby manželia poslali originál zahraničného sobášneho listu, s príslušnými legalizačnými doložkami a potrebnými kópiami dokladov, blízkym príbuzným (podľa zákona č. 154/1994 Z. z. § 18) na Slovensko poštou a títo podajú žiadosť o vystavenie slovenského sobášneho listu za nich tak, aby po príchode manželov na Slovensko už títo mali k dispozícii slovenský sobášny list.

Lehota vybavenia:
Do 3 mesiacov od podania žiadosti.

Poplatky:
Prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

Prílohy
Príloha 4 - Zápis o uzavretí manželstva
Príloha 5 - Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre MANŽELKU - OM

F) Uzavretie manželstva v zahraničí – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva „Osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva“. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na Matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR a Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

K vybaveniu potrebujete:
- kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa/ky,

Lehota vybavenia:
Na počkanie

Poplatok:
5,00 € za jedno Potvrdenie, uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

___________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

Primátor Mesta Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 4 zákona 36/2005 Z. z. o rodine a položky 18 zákona  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, určuje dni, hodiny a miesto uzatvárania manželstva pred Matričným úradom v Spišskej Novej Vsi nasledovne:

Sobášne dni:         piatok,  sobota
Sobášne hodiny:   podľa dohovoru v priebehu dňa

Úradne určená miestnosť pre uzatváranie manželstiev:
- Obradná sieň v budove Radnice.

Pokiaľ sa bude sobáš uzatvárať mimo Obradnej siene v budove Radnice a mimo sobášnych dní a hodín, podrobnosti o čase a mieste sobáša budú dohodnuté medzi Matričným úradom Mesta Spišská Nová Ves a snúbencami.
Iné miestnosti alebo priestory môžu slúžiť na uzavretie manželstva len vtedy, ak sú zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujú život alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov Mesta Spišská Nová Ves alebo majetok Mesta. Zároveň s tým súhlasí Matričný úrad a sobášiaci. Snúbenci sú povinní zabezpečiť priestory podľa pokynov zamestnanca Matričného úradu. Štátny znak, vlajku, a insígnie zabezpečí Mesto Spišská Nová Ves.    
Matričný úrad bude vyberať správne poplatky v zmysle ustanovenia zákona o správnych poplatkoch nasledovne:

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                   16,50 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným
úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                   16,50 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                          16,50 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15)  66,00 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom alebo medzi cudzincami                                                  33,00 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom                                                                                     66,00 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                        165,50 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt 16)                                               199,00 €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život  je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od  poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

Oznámenie nadobúda platnosť a účinnosť 1. 5. 2009.

V Spišskej Novej Vsi 30. 4. 2009

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta