Dnes je 19.09.2019, meniny má Konštantín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Oznámenie o konaní podujatia > Verejné kultúrne podujatie

Verejné kultúrne podujatie

Vybavuje:

Mestský úrad, Kancelária primátora, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, 1. poschodie vpravo

Postup:

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (tlačivo - formát rtf)
je potrebné doručiť najmenej 7 dní pred uskutočnením podujatia.

Verejnými kultúrnymi podujatiami, v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. sa rozumejú verejnosti prístupné:

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia; 
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie;
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej   tvorivosti;
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia; 
 • tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti  spoločenskej zábavy; 
 • artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Usporiadateľ podujatia:

 • môže byť právnická alebo fyzická osoba;
 • je  povinný oznámiť MsÚ, kancelárii primátora, zámer usporiadať  podujatie najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote;
 • je povinný oznámiť zmeny v údajoch uvedených v oznámení bezodkladne (usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitných predpisov (Zákon č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní), okrem MKC v Sp. Novej Vsi, sú  povinní  oznámenie podávať mesačne);
 • zodpovedá  za  dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov;
 • zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok počas konania podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie autorskoprávnych, zdravotne-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie dozoru na to oprávnených orgánov, za dodržanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia.

Podujatie:

 • sa môže propagovať  len na výlepných plochách Mestského kultúrneho centra,  po jeho predchádzajúcom súhlase  alebo na iných plochách k tomu vymedzených alebo vlastníkom povolených; 
 • môže byť poriadané len v rámci schváleného prevádzkového času.