dnes je 26.04.2017, meniny má Jaroslava
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Občiansky pohreb/úmrtný list

Občiansky pohreb/úmrtný list

Vybavenie pohrebu

V prípade úmrtia príbuzného, či inak blízkeho občana je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, v našom meste pôsobia dve:

1.    Pohrebná služba Rastislav Findura (č. t.: 053/446 70 70, 0903 627 070)
2.    Pohrebná služba Soňa Badziková (č. t.: 053/441 35 01, 0905 739 219)

Všetky potrebné informácie poskytne pohrebná služba. V nej si dohodnete i termín pohrebu.

Ak sa rozhodnete pre občiansky pohreb, je potrebné si vyzdvihnúť tlačivo, ktoré je potrebné vypísať, doložiť životopisom nebohého. S vypísanými dokladmi je potrebné prísť na Radnicu, Radničné námestie č. 7 a dohodnúť všetky ďalšie záležitosti -  1. poschodie vľavo, č. t. 417 66 25, zuzana.kleinova(at)mestosnv.skzuzana.kleinova(at)mestosnv.sk

Ak sa rozhodnete pre cirkevný pohreb, je potrebné navštíviť príslušný farský úrad. V prípade, že chcete i rozlúčku na cirkevnom pohrebe, je potrebné oznámiť túto skutočnosť farskému úradu. V pohrebnej službe si vyzdvihnite tlačivo, vypíšte ho a doložte životopisom. Všetky ostatné záležitosti je potrebné osobne dojednať v Radnici, Radničné námestie č. 7 - 1. poschodie vľavo, č. t. 417 66 25, zuzana.kleinova(at)mestosnv.sk

Úmrtie – vybavenie dokladov


Vybavuje: Matričný úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 12 Spišská Nová Ves

 

Katarína Šmihulová

t. č. 053/415 21 25

katarina.smihulova(at)mestosnv.sk

Mária Sedlačková

t. č. 053/415 21 24

maria.sedlackova(at)mestosnv.sk

Mgr. Pavol Biroš

t. č. 053/415 21 23

pavol.biros(at)mestosnv.sk

Janka Čechová

t. č. 053/415 21 26

janka.cechova(at)mestosnv.sk

Úradné hodiny Matričného úradu
Pondelok:    8.00 - 14.30
Utorok:        8.00 - 14.30
Streda:        8.00 - 16.30
Štvrtok:       8.00 - 14.30
Piatok:         8.00 - 14.00

A) Vystavenie úmrtného listu

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia. Údaje týkajúce sa zápisov do Knihy úmrtí vedenej príslušným Matričným úradom poskytuje Matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje úmrtie, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí.

K vybaveniu potrebujete:
- vyplnené tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ vydané a potvrdené lekárom alebo zdravotníckym zariadením, minimálne v 3 exemplároch,
- doniesť a odovzdať občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR,
- v prípade ak úmrtie vybavuje osoba mladšia ako 15 rokov, tak jej rodný list a predložiť OP zákonného zástupcu,
- v prípade ak úmrtie vybavuje osoba bez dokladu totožnosti, tak doloží potvrdenie o pobyte z príslušného Mestského/Obecného úradu a jej rodný list.

Upozornenie:
- po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého,
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie úmrtného listu v zahraničí môže na origináli úmrtného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel.053/4176382.


Poplatok:
Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál sa platí 5,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov


B) Vydanie duplikátu úmrtného listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty úmrtných listov pre osoby, ktoré zomreli na území Slovenskej republiky.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

Upozornenie:
- od 1. 10. 2015 duplikát úmrtného listu občana, ktorý zomrel na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky!
- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z.z. § 18,
- o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR , 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7,
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie úmrtného listu v zahraničí môže na origináli úmrtného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/417 63 82.

Poplatok:
5,00 € za jeden matričný doklad uhradíte v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Zákonná úprava:
§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisovC) Vystavenie úmrtného listu pre občana SR zomretého v cudzine Osobitnou matrikou v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.
Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.
Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na http://www.minv.sk/?osobitna-matrika.

K vybaveniu potrebujete:
- originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného úmrtného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
- vyplnený zápis o úmrtí = Príloha 2
- kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu nebohého,
- kópiu rodného listu, prípadne sobášneho listu nebohého,

Upozornenie:
- Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu!
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie rodného listu v zahraničí na origináli rodného listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika,
- duplikáty úmrtných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Ich vyžiadanie na Osobitnej matrike si pozostalí zabezpečujú sami.


Lehota vybavenia
Do 3 mesiacov od podania žiadosti.

Poplatky
Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

Príloha 2 - ZÁPIS o úmrtí (formát RTF) >>>