Dnes je 19.07.2019, meniny má Dušana
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Občiansky pohreb/úmrtný list

Občiansky pohreb/úmrtný list

Vybavenie pohrebu

V prípade úmrtia príbuzného či inak blízkeho občana je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, v našom meste pôsobia dve:

1.    Pohrebná služba Rastislav Findura (č. t.: 053/446 70 70, 0903 627 070)
2.    Pohrebná služba Soňa Badziková (č. t.: 053/441 35 01, 0905 739 219)

Všetky potrebné informácie poskytne pohrebná služba. V nej si dohodnete i termín pohrebu.

Ak sa rozhodnete pre občiansky pohreb, je potrebné si vyzdvihnúť tlačivo, ktoré je potrebné vypísať, doložiť životopisom nebohého. S vypísanými dokladmi je potrebné prísť na Radnicu, Radničné námestie č. 7 a dohodnúť všetky ďalšie záležitosti - 1. poschodie vľavo, č. t. 417 66 25, zuzana.kleinova(at)mestosnv.sk

Ak sa rozhodnete pre cirkevný pohreb, je potrebné navštíviť príslušný farský úrad. V prípade, že chcete i rozlúčku na cirkevnom pohrebe, je potrebné oznámiť túto skutočnosť farskému úradu. V pohrebnej službe si vyzdvihnite tlačivo, vypíšte ho a doložte životopisom. Všetky ostatné záležitosti je potrebné osobne dojednať v Radnici, Radničné námestie č. 7 - 1. poschodie vľavo, č. t. 417 66 25, zuzana.kleinova(at)mestosnv.sk

Úmrtie – vybavenie dokladov


Vybavuje: Matričný úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 12 Spišská Nová Ves 

Katarína Šmihulová

tel. 053/41521 25

katarina.smihulova(at)mestosnv.sk

Mária
Sedlačková

tel. 053/41521 24

maria.sedlackova(at)mestosnv.sk

Mgr. Pavol Biroš

tel. 053/41521 23

pavol.biros(at)mestosnv.sk

Janka Čechová

tel. 053/4152 126

janka.cechova(at)mestosnv.sk

Úradné hodiny Matričného úradu
Pondelok:    8.00 - 14.30
Utorok:        8.00 - 14.30
Streda:        8.00 - 16.30
Štvrtok:       8.00 - 14.30
Piatok:         8.00 - 14.00

A) Vystavenie úmrtného listu

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia. Údaje týkajúce sa zápisov do Knihy úmrtí vedenej príslušným Matričným úradom poskytuje Matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje úmrtie, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí.

  K vybaveniu potrebujete:

 • vyplnené tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ vydané a potvrdené lekárom alebo zdravotníckym zariadením, minimálne v 3 exemplároch,
 • doniesť a odovzdať občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR,
 • v prípade, ak úmrtie vybavuje osoba mladšia ako 15 rokov, tak jej rodný list a predložiť OP zákonného zástupcu,
 • v prípade, ak úmrtie vybavuje osoba bez dokladu totožnosti, tak doloží potvrdenie o pobyte z príslušného Mestského/Obecného úradu a jej rodný list.

  Upozornenie:

 • po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého,
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie úmrtného listu v zahraničí môže na origináli úmrtného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/417 63 82. 

Poplatok:
Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál sa platí 5,00 €  v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Zákonná úprava:
§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

B) Vydanie duplikátu úmrtného listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty úmrtných listov pre osoby, ktoré zomreli na území Slovenskej republiky. 

  K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

  Upozornenie:
- od 1. 10. 2015 duplikát úmrtného listu občana, ktorý zomrel na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky!
- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z.z. § 18,
- o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR , 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7,
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie úmrtného listu v zahraničí môže na origináli úmrtného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/417 63 82.

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Poplatok:

5,00 € za jeden matričný doklad uhradíte v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Zákonná úprava:
§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 

C) Vystavenie úmrtného listu pre občana SR zomretého v cudzine Osobitnou matrikou v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

  K vybaveniu potrebujete:

 • originál alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného úmrtného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
 • vyplnený zápis o úmrtí = Príloha 2
 • kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu nebohého
 • kópiu rodného listu, prípadne sobášneho listu nebohého

  Upozornenie:

 • Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu!
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie rodného listu v zahraničí na origináli rodného listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika,
 • duplikáty úmrtných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Ich vyžiadanie na Osobitnej matrike si pozostalí zabezpečujú sami.

  Lehota vybavenia:                                                                                                      Do 3 mesiacov od podania žiadosti.

  Poplatky:

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a))

 • Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b).

Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov


Príloha 2 - ZÁPIS o úmrtí (formát RTF) >>>