dnes je 27.11.2015, meniny má Milan
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Poplatky za komunálne odpady

Poplatky za komunálne odpady

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1 - I. posch., Spišská Nová Ves

Oznamovaciu povinnosť nemajú:
  • fyzické osoby (FO) s trvalým pobytom v SNV.
Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:
  • fyzické osoby (FO), ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť,
  • právnické osoby a podnikatelia (PO), ktorí užívajú nehnuteľnosť.

Termín oznamovacej povinností je do 30 dní, odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Tlačivá:
  • na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1,
  • na tejto stránke - červená sekcia Občan - Tlačivá na stiahnutie

tu >>

 

Ročná sadzba poplatku za osobu a deň je 0,0439 €.

Pri množstvovom zbere je sadzba poplatku 0,0141 € za 1 liter. Množstvový zber je v meste Spišská Nová Ves zavedený pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby.

Poplatok bude znížený alebo odpustený na základe žiadosti a v súlade s § 24 a § 25 VZN č. 1/2014.

Žiadosti o zníženie poplatku z titulu veku so povinní predložiť len občania, ktorí dosiahli vek 70 rokov v roku 2013 (ročník 1943). Termín podania žiadostí je 15. 3. 2014. Starším občanom bude poplatok znížený na základe žiadosti z minulého roka za podmienky, že mesto u týchto občanov neeviduje nedoplatky na miestnych daniach.

Vyrubovanie poplatku a termíny platenia poplatku

Poplatok je vyrubený rozhodnutím, v ktorom je určená výška poplatku a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 30. apríla.