Dnes je 21.01.2020, meniny má Vincent
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za psa

Daň za psa

Vybavuje:

Odelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Daň za psa - fyzické osoby

Daň za psa - právnické osoby

 

Daň za psa

Predmet dane - pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní od dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Priznania k dani za psa na:

Sadzby dane

V zmysle VZN č. 2/2016 sú tieto sadzby:

  • 25 € za jedného psa chovaného v rodinných domoch
  • 50 € za jedného psa chovaného v bytových domoch
  • 35 € za jedného psa chovaného v záhradkárskych a chovateľských osadách
  • 35 € za jedného psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií

Sadzba dane bude určená podľa trvalého pobytu daňovníka. V prípade, že miesto držania psa nie je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň bude vyrubená podľa miesta držania psa za podmienky, že daňovník preukáže vlastnícky vzťah k predmetnej nehnuteľnosti.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné dokladovať výpisom z účtovnej evidencie, že pes je v majetku daňovníka a slúži na ochranu majetku.

Zníženie dane - Mesto zníži daň o 50 %:

a) dôchodcom s príjmami na hranici životného minima,

b) fyzickým osobám starším ako 70 rokov,

c) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť je potrebné doručiť MsÚ do 15. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
U novoprihlásených psov je potrebné žiadosť predložiť pri prihlasovaní psa do evidencie.

Mesto zníži daň bez žiadosti fyzickým osobám starším ako 70 rokov.

Vyrubovanie dane a termíny platenia dane

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Daň je vyrubená rozhodnutím, v ktorom je určená výška dane a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 30. marca.

Daň je možné zaplatiť:

  • bankovým prevodom alebo
  • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo). Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.