dnes je 30.11.2015, meniny má Ondrej, Andrej
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za psa

Daň za psa

Vybavuje:

Odelenie správa daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Daň za psa

Predmet dane - pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní od dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Priznania k dani za psa na:

Platenia dane za psa

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Daň mesto vyrubí rozhodnutím a daň je splatná do 30. apríla.

Sadzby dane

Za jedného psa a kalendárny rok mesto určuje tieto sadzby dane:

  • u fyzických osôb:
    a) v rodinných domoch: 25,00 €
    b) v bytových domoch: 70,00 €
    c) v záhradkárskych a chovateľských osadách: 35,00 €
  • u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov: 35,00 €

Sadzba dane bude určená podľa trvalého pobytu daňovníka. V prípade, že miesto držania psa nie je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň bude vyrubená podľa miesta držania psa za podmienky, že daňovník preukáže vlastnícky vzťah k predmetnej nehnuteľnosti.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné dokladovať výpisom z účtovnej evidencie, že pes je v majetku daňovníka a slúži na ochranu majetku.

Zníženie dane - Mesto zníži daň o 50 %:

a) dôchodcom s príjmami na hranici životného minima,

b) občanom, ktorí k 31. 12. predchádzajúceho roka dosiahli vek 70 rokov,

c) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom.

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť je potrebné doručiť MsÚ do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. U novoprihlásených psov je potrebné žiadosť predložiť pri prihlasovaní psa do evidencie.

Mesto zníži daň bez žiadosti občanom, ktorí k 31. 12. predchádzajúceho roka dosiahli vek 70 rokov.