Dnes je 17.12.2018, meniny má Kornélia
Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

November 2018

Rada združenia Baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Rokovanie Rady združenia sa uskutočnilo 15. novembra 2018 v budove Obecného úradu v Slovinkách. Rokovanie malo i sprievodné akcie a to 14.11. exkurzia po banských pamiatkach Gelnice, Helcmanoviec a Žakaroviec. Ráno 15.11. to bola návšteva Kovohuty Krompachy. Tejto návštevy sa za BSS zúčastnil Viktor Daniel. Zasadania v Krompachoch sa zúčastnil za BSS Ing. V. Klaučo, Ing. J. Daniel a V. Daniel, ako i členovia Kontrolnej rady BSS Ing. P. Regec a A. Jenčušová, ktorí sú v súčasnom období i členmi Kontrolnej rady združenia.

Po príhovore starostky Sloviniek a jej prezentácie činností Baníckeho cechu Slovinky bolo na programe „Kalendárium“ združenia na rok 2019. Je potrebné ho doplniť i o akcie BSS. Dôležitým bodom programu boli návrhy do výzvy  MHSR 2018. Je potrebné dať návrhy i z nášho spolku, s popisom a zdôvodnením akcií, na ktoré budeme žiadať finančné prostriedky,

Ing. P. Zajac  predniesol plán programu 12. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutoční 17. – 19. mája 2019 v Ľubietovej. Je potrebné, aby si BSS zaistil v krátkej dobe ubytovanie v Ľubietovej, resp. v jej okolí.

Po diskusií a prijatí uznesenia bola rada združenia ukončená baníckou hymnou.

  

PREDNÁŠKA

Svetové trendy v oblasti nerastných surovín

Prednášajúci: Doc. Dr. Ing. Juraj ĎUROVE

6. november 2018 o 10.00 hod.

V dňoch 21 -22. júna sa v hlavnom meste Kazachstanu  Astane uskutočnil “Svetový banícky kongres WMC 2018“, za účastí 2 586 odborníkov v baníctve. Doc. Dr. Ing. Juraj ĎUROVE, priamy účastník kongresu, v prednáške v Banícko-energetickom centre Barbora, oboznámil účastníkov prednášky  s  výsledkami kongresu a so svetovými trendami v oblastí nerastných surovín a ekológie. Prednesené referáty poukázali na význam nerastných surovín pre rozvoj ľudskej spoločností. Do organizačného výboru svetových baníckych kongresov, za riadneho člena výboru, bol jednomyselne schválený Prof. Ing. Michal Cehlár , PhD, dekan fakulty BERG v Košiciach. S prednáškou, „Súčasná ťažba nerastných surovín na Slovensku“, sa prezentoval na kongrese Doc. Dr. Ing. Juraj ĎUROVE.  

Pomocou čísiel a grafov poukázal prednášajúci na svetový trend, keď rastie vo svete potreba nerastných surovín, keď vo všetkých svetadieloch rastie ich ťažba, okrem Europy, kde dochádza k ich postupnému  útlmu. Účastníci prednášky mali možnosť pozrieť si dokumenty, ktoré boli vydané pre účastníkov kongresu. Slovensko by malo na trend narastajúcej svetovej ťažby zareagovať s prípravou zamerov na rozvoj ekologickej a efektívnej ťažby.

V závere prednášky, ako i v diskusií, sa hovorilo o stave prieskumu a ťažby nerastných surovín na Slovensku. Veľmi kritické slová padli na dvojtvárnosť vedúcich vládnych síl Slovenska, keď na strane jednej hovoria o potrebe ťažby nerastných surovín z domácich zdrojov, na strane druhej sú prijímané zákony, ktoré negujú nielen ťažbu, ale i geologický prieskum.

                                                                                                 Ing. Jozef Daniel

 

Banícky spevokol pri Baníckom spolku Spiš.

Každý štvrtok o 17:00 sa v priestoroch Banícko – energetického centra Barbora schádzajú členovia baníckeho  spevokolu, aby pokračovali v nácviku nových baníckych, resp. ľudových piesní, ale taktiež, aby si zopakovali a vylepšili piesne, ktoré už majú zvládnuté, a s ktorými už vystupovali pri rôznych príležitostiach.

Človek žasne, s akým odhodlaním a rešpektom členovia zboru opakujú častí jednotlivých piesni, pod vedením dirigenta p. Alojza Pačnára, aby ešte vylepšili a zdokonalili ich prednes.

Je potrebné veriť, že tento spevokol bude i naďalej usilovne pracovať, že získame do spevokolu i ďalších členov, hlavne mužské hlasy, a že spevokol  bude i naďalej dôstojne reprezentovať baníctvo a mesto Spišskú Novú Ves.

Veľká vďaka, za celý banícky kolektív.

November 2018                                                            Ing. Jozef Daniel

 

 

 

 

Október 2018

Zápis č. 10/2018

zo zasadania členov výboru Baníckeho spolku Spiš, zo dňa 9.10.2018 v MEBC,

Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Prítomní:

Ing.V.Klaučo,  M.Čornejová , Ing.J.Čuj,  Ing.J.Daniel, Ing.M.Jančura,CSc.,  A.Jenčušová , Ing.J.Košťál, F.Stuhlák,  Ing.I.Tomko,  Ing.P.Regec,  A.Kačírová, Ing.J.Badár

 Ospravedlnení:  Ing.J.Čarnogurský, V.Daniel, Ing.J.Jarab, Ing.P.Kubičár, Mgr.V.Kirol,  J.Slamený            

Program:

1.                       Otvorenie a privítanie prítomných.

2.      Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí.

3.      Informácie o uskutočnených a pripravovaných aktivitách a podujatiach.

4.      Príprava osláv „Barborské slávnosti 2018“.

5.      Rôzne.

6.      Záver a ukončenie zasadnutia.  

Zasadnutie výboru otvoril predseda BSS Ing. Klaučo, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadania.

Kontrolu úloh a uznesení z predchádzajúceho zasadania vykonal Ing. Čuj, tajomník BSS, ktorý konštatoval, že dané úlohy sú priebežne plnené.

Informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach:

- Slovenská banská cesta - podklady na vytlačenie tabúľ pre lokality Hnilčík, Hnilec, Mlynky a Novoveská Huta sú pripravené. Výrobu a  inštaláciu  tabúľ po pripomienkovaní Ing.J.Daniela a Ing.Jančuru zabezpečí fa  Parmas – F.Stuhlák do 30.11.2018.

Montáž  tabúľ prejedná so starostami obcí Hnilčík, Hnilec a Mlynky Ing.Klaučo. 

- Pamätník v Novoveskej Hute – baníkom, ktorí zahynuli pri dobývaní nerastov, ...

Ing.Daniel navrhol, aby na pamätníku bola všeobecná tabuľka bez mien.

M.Čornejová navrhla, aby mená baníkov  boli zverejnené na web-stránke mesta Sp.N.Ves.

Ing.Tomko a  Ing.Kubičár pripravia do 31.10.2018 podklady pre realizáciu zámeru  umiestnenia monumentu pamätníka – drevorezba baníka. 

Návrh pamätníka prejednať s Ing.Labajom, riaditeľom MKC. S poslancami za mestskú časť N.Huta O.Majerníkom a p. Schloserom dohodnúť podmienky pre prerokovanie v mestskom zastupiteľstve.

- prehliadka baníckych spevokolov a oslava Dňa baníkov v Gelnici dňa 28.9.2018

Informáciu o vystúpení Speváckeho zboru Spiš v programe spojeného so svätením piva  podala A.Kačírová, ktorá konštatovala, že akcia mala dobrý ohlas. Osláv sa zúčastnilo aj niekoľko členov výboru BSS.

- Pezinok 2018 – 11. stretnutie BMaO Slovenska - zúčastnila sa ho 43 členov nášho spolku.

O zasadaní Rady združenia, ktorá sa konala 21.9. v Pezinku,  informoval Ing.Klaučo. Zástupcov spolkov privítal viceprimátor Pezinka, predseda ZBMaO Ing.Sombathy, za SHaHS ČR podpredseda Ing.Brázda, za organizátorov JUDr.Vilim a Štefan Granec.

Stretnutia sa zúčastnilo celkom 970 členov BS. Ing.Klaučo informoval aj o rozšírení redakčnej rady časopisu MONTANREVUE o týchto členov: Ing.J.Daniel, Ing.M.Jančura,  Ing.K.Tománi – GBS Bratstvo, Ing.E.Labanič – STM Košice. Redakčná rada časopisu sa bude schádzať 2x ročne.

Taktiež informoval, že najbližšie stretnutie BMaO SK bude v máji v Ľubietovej.

Ing.Koščál informoval o zasadaní SBS, kde vystúpil p.Beránek a informoval o konferencií na Repiskách. Zároveň informoval aj o krste knihy „Pezinské baníctvo XX. storčia“. Náš spolok dostal 5 výtlačkov tejto knihy..

M.Čornejová informovala členov výboru o finančných prostriedkoch na túto akciu. Celkový príjem bol 3.145,- €  , výdaje celkom 3.416,-€ .

Výbor súhlasí s uhradením faktúry vo výške 950,-€ za dopravu fe Eurobus,d.z. Sp.N.Ves.

J.Slamený  prejedná s Mgr. Grečkovou dotovanie časti nákladov na dopravu do Pezinka vo

výške 500,-€ v čo najkratšom termíne.

Výbor navrhol zaslať riaditeľovi Eurobusu, závod Sp.N.Ves Ing. Pastiranovi ďakovný list za spoluprácu pri poskytovaní dopravných služieb. Zodp.: J.Slamený

- „Barborské slávnosti 2018“ – príprava sláv:

pre prípravu a organizačné zabezpečenie osláv bol zvolený pracovný team v zložení:

       Ing. J.Badár - predseda

       Ing.I..Tomko – programové zabezpečenie

       Ing.J.Košťál – technické  zabezpečenie

       Ing.V.Klaučo – výber hostí

       A.Kačírová – spevokol

Prvé stretnutie pracovného teamu bude v utorok16.10.2018 o 9:00 h v MBEC.

Rôzne:

- Tričká s logom spevokolu – boli rozdelené členom spevokolu podľa zoznamu.

Výbor súhlasí uhradiť faktúru vo výške 168,- €  (21 ks x 8,- €/ks)  firme Parmas.

- ušitie 4 ks viest – vesty pre nové členky spevokolu boli ušité. Výbor súhlasí uhradiť faktúru vo výške 163,20 €  firme „Krajčírstvo Angelovič“.

A.Kačírová a M.Čornejová prejednajú možnosť zníženia ceny za ušitie viest, nakoľko sa oproti minulosti táto cena/ks výrazne zvýšila. Taktiež je potrebné ujednotiť strih viest.   

- ozvučovacia súprava pre potreby BSS od fy Elektronik Hricko, Spišská Nová Ves.

Výbor súhlasí s úhradou faktúry v dohodnutej cene 221,80 € .

Je vhodné doplniť ozvučovaciu súpravu o druhý samostatný reproduktor v cene 78,-€.

- informáciu o stave financií BSS podala p. M.Čornejová.  V pokladni je hotovosť 322,-€,

na účte v Prima banke je 1.800,-€.

- prehodnotiť plán činností na rok 2018 - kalendárium, nakoľko sa blíži koniec roka a niektoré úlohy sa už časovo nedajú realizovať. Zodp.: Ing.Čuj T.:13.11.2018

- „Štôlňa Michal“ v Strednej baníckej škole  – pokračovať v prácach na sprístupnení tejto štôlne pre verejnosť. Prizvať k jednaniu zástupcov OBÚ v Sp.N.Vsi, spracovateľa projektu z fakulty BERG TU Košice, Baníckeho spolku Spiš, evanjelickej cirkvi v Sp.N.Vsi.

Zodp.: Ing.Tomko do 15.nov.2018.

Záver:

Najbližšie zasadanie výboru BSS a revíznej komisie sa uskutoční dňa 13.novembra  2018 o 9:00 h v MEBC.

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 9.10.2018.

Zapísal: Ing. Ján Čuj                     

                                                                          Schválil:  Ing.Vladimír Klaučo

                                                                                               predseda BSS

 

 

SPRÁVA

Slávnostné otvorenie projektu – POKLEP základného kameňa Baníckeho námestia a rozšírenia cyklotrasy pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi, dňa 5.10.2018.

 

V roku 2017 bol vypracovaný – spresnený projekt „Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu a Banícke námestie v SNV“.

Pôvodný projekt bol vypracovaný v Spišskej Novej Vsi v roku 2007, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie. Po 10-tich rokoch bol projekt doplnený a rozšírený o nové dopravné záujmy mesta.

Projekt bol vypracovaný v SNV, odsúhlasený KSK a finančne dotovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančné prostriedky Ministerstva pôdohospodárstva vyčlenilo vo výške 912 693 €, spolufinancovanie mesta SNV vo výške 48 000 €.

Popis projektu:

Pôvodný projekt bol zameraný na Banícke námestie a premostenie rieky Hornád mostom (lávkou) pre peších a cyklistov (v roku 2007).

Rozšírenie projektu:

-                     Úprava nábrežia Hornádu (severný breh) v rozsahu medzi mostami ciest Elektrárenská a Starosaská a prístupová cesta pre zdravotnícke zariadenia k lekárskym ordináciám.

-                     Cestné mostné prepojenie rieky Hornád s nadväznosťou na cyklotrasu južného brehu Hornádu (mostné prepojenie od centra mesta na bývalú Šestnástku).

-                     Dopravné riešenie prístupovej cesty k Základnej škole Nad medzou s cieľom zabezpečiť bezpečný prístup do priestoru školy žiakom a ich doprovodu.

 

Slávnostné otvorenie realizácie projektu sa uskutočnilo v interiéri a pred budovou MEBC na Nábreží Hornádu č.14.

Poklep základného kameňa stavby vykonali zástupovcia :

-                     predseda KSK – p. Trnka

-                     primátor mesta SNV – p. Volný

-                     prednosta Okresného úradu – p.  Bečarik

-                     generálny riaditeľ STM Košice – p. Labanič

-                     predseda BSS –p, Klaučo st.

-                     zástupca cyklistického klubu v SNV – p. Spišák

Podrobnú informáciu k projektu podal za spracovateľský kolektív p. Klaučo ml.

Na podporu projektu vystúpili: primátor mesta SNV, predseda KSK, generálny riaditeľ STM a predseda BSS.

Kultúrne spestrenie slávnostného otvorenia previedli členovia Baníckeho spevokolu.

Propagačný materiál vypracoval ateliér PARMAS.

Podanie pohostenia zabezpečili členky BSS.

Náklady na propagačný materiál a pohostenie uhradila firma Solitéra vo výške 250 €.

Ukážky nových konštrukcií bicyklov zabezpečila firma Cyklo Špak.

Priebeh slávnostného otvorenia moderoval p.Regec.

 

V SNV dňa 8.10.2018.                                                              Zapísal: Vladimír Klaučo st.

 

 

 

 

Deň zážitkov učenia a tvorivých dielni.

Pri príležitostí 750 rokov od prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi sa učitelia Základnej školy na Lipovej ulici rozhodli pripraviť pre žiakov nezvyčajné poznávanie histórie nášho mesta. Jednalo sa o  5, 6, 7, 8, a 9 triedy.
Tieto ročníky postupne 8. 10. 2018 poznávali najznámejšie architektonické pamiatky mesta, evanjelicky a greckokatolický chrám, Galériu Spiša a samozrejme i vysunutú expozíciu Slovenského technického múzea v Spišskej Novej Vsi.

V priestoroch STM pripravili členovia Baníckeho spolku Spiš Ing. M. Jančura CSc, V. Daniel a Ing. Jozef Daniel 5 prednášok na ústrednú tému „Vplyv baníctva na rozvoj mesta Spišská Nová Ves“. Súčasne pripravili komentovanú prehliadku exponátov múzea.

Banícky spolok Spiš tak prispel k tomu, že i mladá generácia pochopí históriu mesta a hrdosť k tomu, čo nám zanechali predošlé generácie.

 

BANÍCKA  OFERA  V  HELCMANOVCIACH

A  POSVIACKA  BANÍCKEHO  KRÍŽA.

 

 

Prvá písomná zmienka o Helcmanovciach pochádza z roku 1326, no tak, ako je to i v iných banských mestách a obciach Spiša, začiatok banskej činností nie je možné určiť. Na území obce Helcmanovce sú známe výskyty troch typov mineralizácií:

sideritovo – chalkopyritová, kremenno – antimonitová a kremenná.

Na prelome storočí v roku 1899  baníci z Helcmanoviec a okolia zakladajú spolok pod názvom: „ Banský robotnícky spolok podporovania vdov a sirôt sv. Jána Krstiteľa v Helcmanovciach“. Je tu i  spolok, ktorý v súčasností  pod názvom „Bansko - robotnícky spolok Helcmanovce“ je členom združenia Baníckych spolkov a cechov. Obidva spolky pripravili na 30. septembra „Banícku oferu“ a „Posviacku baníckeho kríža“, ktorý postavili členovia spolkov na pamiatku tých, ktorí zahynuli, resp. prišli o zdravie pri výkone baníckeho povolania.

Banícka ofera s liturgiou  sa konali v chráme sv. Michala archanjela,a celebrovali  ju protosynkel o.  V. Tomko z Košíc a miestny kňaz Mgr. Martin Pavuk, ktorý je súčasne i  podpredsedom spolku. Čestnú stráž držali 8 členovia baníckeho spolku.

Popoludní sa pred zrakmi 180 ľudí konala posviacka Baníckeho, 6 m vysokého, kríža na Červených haldách. Panychídu slúžili Mgr. M. Pavúk a  protosynkel o.  V.  Tomko. Za spolok sv. Jána Krstiteľa vystúpil jeho predseda   J. Manirny a za Bansko robotnícky spolok jeho  predseda p. Jozef Burčák.

Za Banícky spolok Spiš sa v rámci spolupráce medzi spolkami zúčastnila p. Alžbeta Jenčušová a Ing. Jozef Daniel.

 

ZDAR  BOH !                                                                               Ing. Jozef Daniel

 

 

September 2018

Banícky deň  GELNICA   2018.

Dňa 28. 9. 2018 uskutočnil Banícky spolok a mesto Gelnica Banícky deň 2018, ako oslavu baníctva Hnileckej doliny.

Slávnostné odpoludnie sa uskutočnilo v priestoroch Baníckeho múzea a to prvým bodom programu, ktorým bolo „Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Samuela Fabriczyho“. Po otvorení baníckeho dňa primátorom Gelnice Ing. Dušanom Tomaškom, nasledoval prejav riaditeľky Banského múzea Dariny Demkovej  „Deň bielych ruží“, ako pietnej spomienky na ľudí, ktorí prišli o život pri baníckej práci, ako i pietna spomienka na tých členov spolku, ktorí umreli v Baníckom roku 2017 – 2018.

Program pokračoval  vernisážou výstavy „Staré drevené truhlice, brašne a kuchyne“. S pozdravným prejavom za Banícky spolok Spiš s úspechom vystúpil Ing. Pavol Kubičár. V podaní Baníckeho zboru pri Baníckom spolku Spiš, uskutočnilo sa „Svätenie piva“ , v súlade s Pivným zákonom.

V ďalšom programe vystúpili spevácke zbory Spiš, Rudňany, Slovinky, Karpatsko nemecký spolok a detské folklórne skupiny.

V samostatnej častí, s úspechom vystúpila p. Anna Kačírová a Lukáš Frankovič.

Záver programu tvorila ochutnávka tradičných baníckych jedál.

Baníckeho dňa sa okrem speváckeho zboru zúčastnili i ďalší členovia Baníckeho spolku Spiš.

 

Banícky spolok SPIŠ v PEZINKU

XI. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Tradícia ťažby rúd v Pezinku je stará niekoľko tisíc rokov,   jej korene pravdepodobne siahajú až do  praveku.   Baníctvo v Pezinku môžeme rozdeliť na zlaté, pyritové a antimónové. Písomne doložené začiatky banského podnikania a ryžovania siahajú do začiatku 14. storočia a súvisia s nemeckou kolonizáciou malokarpatskej oblasti po tatárskom vpáde v 13. storočí. Svetoznámym sa stal Pezinok aj vďaka výskytu vzácneho minerálu kermezitu (Sb2S2O), ktorého jedinečné ukážky sú pýchou každého svetového múzea.

História stretnutí baníckych miest a obcí siaha do roku 2008. A práve Pezinok, ktorý v roku 2008 oslavoval 800 výročie prvej písomnej zmienky o meste, bol vybraný na historicky I. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa konalo v rámci osláv Vinobrania v roku 2008.

Malokarpatský banícky spolok začal písať svoju históriu v roku 2002. Tento spolok mal tú česť, že sa v slobodnom kráľovskom meste  v dňoch 21, - 23. septembra uskutočnilo XI. Stretnutie baníckych miest a obcí, ktorého sa zúčastnili i členovia Baníckeho spolku Spiš, a to autobusovým zájazdom.

Ako prvý sa jednej z akcií v Pezinku zúčastnil predseda spolku Spiš Ing. V. Klaučo, a to „Slávnostného zasadania združenia baníckych spolkov a cechov“. Ďalšou akciou bola medzinárodná konferencia „Sprístupňovanie starých banských diel v strednej Europe“, na ktorej mali účasť V. Klaučo, Ing. M. Jančura a Ing. J. Daniel. Všetci účastníci nášho zájazdu sa zúčastnili Sávnostného otvorenia XI. Stretnutia, pričom , pričom spevácky zbor Spiš aktívne účinkoval v programe slávnostného otvorenia stretnutia. Ing. V. Klaučo sa zúčastnil za náš banícky spolok prijatia vedúcich delegácií primátorom Pezinka.

Vo večernom programe v spoločenskom stane vystúpil s veľkým ohlasom náš spevácky zbor Spiš. Búrlivý potlesk si vyslúžil i spevák zboru Lukáš Frankovič, za svoje sólové vystúpenia.

V piatok sa členovia spolku zúčastnili ekumenickej pobožností spojenej s odovzdaním „Čestných odznakov sv. Barbory“. Na poludnie sa účastníci zúčastnili „Alegorického sprievodu čestných hostí, baníkov, vinohradníkov a hudobných skupín“.  I tu veľmi dobrým dojmom pôsobila zostava Baníckeho spolku Spiš, ale najmä speváci spolku.

Popoludní na tribúne pred zámkom“ sa konala súťaž baníckych spevokolov o „Banícku karbidku“, na ktorej sa zúčastnil i Spevokol Spiš, ktorý po veľmi dobrom výkone, ohodnoteným potleskom publika, skončil na treťom mieste.

Nedeľné dopoludnie patrilo prehliadke mesta a spoločnému obedu – husacie hody v reštaurácií u Matušáka, kde poďakovaním za kvalitné hody personálu boli spišské piesne.

 

Na záver sa v autobuse predseda spolku poďakoval všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu nielen spolku, ale i mesta Spišská Nová Ves.

Banícky stan

Odovzdávanie svetla

Spevácky zbor

 

Sprievod

 

 

Výročná schôdza Bansko-robotníckeho spolku Helcmanovce.

 

16. september 2018 sa stal významným dňom pre Bansko-robotnícky spolok v Helcmanovciach, pretože v tento deň sa uskutočnila výročná členská schôdza spolku, spojená s Baníckym dňom.

Prvou akciou bolo položenie venca na hrob prvého banského inžiniera Helcmanoviec Ing. Michala Čolláka, ktorý 29.8.1650 tragicky zahynul pri výkone baníckeho povolania v Uránových baniach, v šachte Eliáš v Jáchymove, ako 29 ročný, kde robil revírnika. Spomienku predniesol Mgr. Juraj Manirny.

Druhou časťou programu bolo otvorenie výstavky fotografií a prierez životom Michala Čolláka, v  malej sále Obecného úradu Helcmanovce. Prierez jeho životom predniesol Mgr. Juraj Manirny.

Tu sa uskutočnila i výročná členská schôdza spolku, kde hlavný prejav o činností spolku za Banícky rok 2017 – 2018 predniesol predseda spolku p. Jozef Burčák. Pozdravné prejavy predniesol Štefan Tulipán, člen výkonného výboru Baníckeho spolku Gelnica a Ing. Jozef Daniel z Baníckeho spolku Spiš, za ktorý sa akcie zúčastnila i p. Alžbeta Jenčušová. Začiatok i koniec výročnej schôdze patril modlitbe, ktorú vykonal podpredseda spolku Mgr. Martin Pavuk, ktorý je farským administrátorom – greckokatolickým kňazom. Súčasne  blahoželal Mgr. Manirnymu, k životnému jubileu,  70 rokov.

Ďalším bodom programu bola prednáška Ing. Jozefa Daniela v spoločenskej sále  na tému „Baníctvo Spiša – Helcmanovce“, ktorú doplnil svojimi poznatkami  predseda spolku p. Jozef Burčák.

Nasledovalo občerstvenie a posedenie spojené s diskusiou, kde sa najviac hovorilo o budúcej činností spolku, ako i o najbližšej akcií „Vysvätenie kríža“ na pamiatku baníkov, ktorí zahynuli pri výkone baníckeho povolania.

 

                                                           Bansko – robotnícky spolok Helcmanovce

Položenie spomienkového venca na hrob Ing. M. Čolláka

 

 Výstavka o diele a živote Ing. M. Čolláka – Mgr. J. Manirny

Pozdravný prejav  Š. Tulipán - Gelnica

Pozdravný prejav – Ing. J. Daniel

Modlitba – vpravo podpredseda spolku a kňaz Mgr. Martin Pavuk

 

DEŇ  BANÍKOV  BSS 2018.

Tohtoročný Deň Baníkov sa niesol v znamení 70 násobných osláv Dňa baníkov na území bývalého Československa. Bolo to 9. septembre 1249, kedy z príležitostí 700-stého výročia podpísania Jihlavského banského práva, ktoré kodifikoval Václav I.,  a schválil Přemysl Otakar v roku 1949 v Jihlave.

Deň baníkov Baníckeho spolku Spiš (BSS), ktorý bol plný športových aktivít,  sa konal 29. augusta 2018  v hoteli „Králov prameň“ v Novoveskej Hute, ktorá je známa ťažbou 5 nerastov a to medi, železa, sadrovca, uránu a stavebného kameňa.

Začiatok baníckeho dňa sa začal baníckou hymnou v podaní speváckeho zboru pri BSS. Po úvodnom  privítaní účastníkov a hostí Ing. P. Regecom pokračoval slávnostným prejavom predseda BSS Ing. V. Klaučo, ktorý vo svojom prejave zhodnotil činnosť spolku v Baníckom roku 2017 – 2018 a poukázal na úlohy, ktoré spolok čakajú v ďalších obdobiach. V priebehu baníckeho roka si spolok  pripomenuli 550. výročie prvej písomnej zmienky o spolku sv. Barbory a 150. výročia od ustanovenia Banského kapitanátu v našom meste. BSS vydal IV. diel publikácie „Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša (Slovinky-Krompachy-Kluknava)“. V závere prejavu sa predseda spolku poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o dobré meno spolku.

V ďalšej častí programu boli odovzdané „ďakovné listy“ jubilantom, ktorí svoje jubilea oslávili od februára do septembra 2018. Po príhovore hostí nasledovala časť slávnostnej častí baníckeho dňa, hymnická pieseň.

Po občerstvení gulášom, ovčím syrom, diviačími rebierkami a pivom, nasledovala zábava a športová časť programu. O dobrú náladu sa pričinila hudobná skupina „Trio majoránka“.

V športovej častí si najväčšiu pozornosť, i čo do počtu účastníkov, vyslúžilo ryžovanie zlata, už i na základe toho, že účastníci dostali pamätné listy s vyryžovanými zlatinkami. Súťažilo sa tiež v hode loptičkou do koša, v streľbe, ako i  v hode šípkami. Pozornosť si vyslúžila i  súťaž v piti piva žien i mužov, pričom súťaž žien, v počte účastníkov, prevyšila mužov.

Víťazi jednotlivých kategórii na Dni baníkov :

Loptičky:

 Ženy - p. Vozárová

 Muži -  p. Angelovič

 Deti -   Roth Daniel

Streľba:

Ženy - Ing. Majochová - 27 bodov

Muži - p.Bobák            -  42 bodov

Deti -  Roth Radko      -  30 bodov

 

Šípky:

Ženy - p.Angelovičová -  169 bodov

Muži - p.Bobák -             174 bodov

Deti -  Roth Branko  -     107 bodov

 

Pitie piva:

Ženy -  p. Regecová

Muži – p. Lorko

 

Vo večerných hodinách bol Deň baníkov, na ktorom sa zúčastnilo 120 účastníkov, ukončený baníckym ohňostrojom.

                                                                                 Banícky spolok Spiš

 

 

Banícka hymna

Ryžovanie zlata

 

                                              Súťaž v pití piva

 

Športoviská

 Odovzdanie pamätného predmetu prednostovi OÚ Ing. P. Bečarikovi

 Odovzdávanie cien súťažiacim

 

 

 

August 2018

   Rozlúčka s úžasným človekom p. Milanom Vanackým.

Preplnená sála obradnej siene v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi bola 15. augusta 2018  svedkom poslednej rozlúčky s našim kolegom, spolupracovníkom, členom predsedníctva Baníckeho spolku Spiš, ale najmä dobrým kamarátom, ktorý vo veku 72 rokov odišiel do baníckeho neba.  

Milan Vanacký sa narodil 26.6.1946 v Spišských Vlachoch, kde v rokoch 1952 – 1961 absolvoval Základnú deväťročnú školu. V rokoch 1961– 64 absolvoval v Rudňanoch Stredné odborné učilište, odbor elektromechanik. Po skončení školy a základnej vojenskej služby nastúpil do Železorudných baní v Rudňanoch, kde pracoval ako elektromechanik do roku 1979.  V rokoch 1980 – 82 si doplnil stredoškolské vzdelanie maturitou v odbore strojár. V rokoch 1979 – 1986 pracoval ako vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti pri ŽB Rudňany a  v rokoch 1986 až 1992  vo funkcií vedúci Domova mládeže SOU - banícke v Rudňanoch. Zhoršujúci zdravotný stav, infarkt, a následná operácia srdca, mu nedovolili naďalej vykonávať zamestnanie.

V roku 2009 sa stal členom Baníckeho spolku Spiš, kde pôsobil ako člen výboru. Bol  zakladajúcim členom  Baníckeho spevokolu pri BSS, kde sa stal jeho  manažérom a spevákom.   Aj napriek zdravotným problémom sa až do svojej smrti angažoval v činností baníckeho spolku. Za svoju prácu v prospech baníctva bolo mu Ministrom hospodárstva SR udelené vyznamenanie „Za zachovanie tradícií“.

        Milan, patrí Ti veľká vďaka za vykonanú prácu v prospech spolku, za Tvoju ľudskosť, srdečnosť, priateľskosť, za Tvoje organizačné schopností, ale hlavne za svedomitú prácu, ako i za snahu podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Budeš chýbať kolegom, spolupracovníkom, priateľom a všetkým tým čo Ťa poznali.

Tvoju pamiatku si uctíme tým, že na Teba nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

                                                                  Banícky spolok Spiš

Júl 2018

Prerazenie tunela Višňové - Dubná Skala v blízkom čase

 

Skupina členov Baníckeho spolku Spiš, pod vedením predsedu Ing. Vladimíra Klauča dňa 31. júla 2018 sa zúčastnila prehliadky razby tunela Višňové - Dubná Skala pri Žiline. Fáranie do tunela sa uskutočnilo pod vedením konateľa URANPRES, s. r. o., Ing. Jána Jaška a vedúceho banských prác Ing. Jozefa Valka, ako i ďalších pracovníkov uvedenej firmy. URANPRES, s. r. o., robí raziace práce z východnej strany v dvoch súbežných rúrach – tubusoch a raziace práce sú vo vzdialenosti 4 200 m od ich zaústenia. Do prerazenia a vzájomného stretnutia sa s raziacou skupinou zo západnej strany v čase návštevy chýbalo 140 m. Celkovou dĺžkou tunela 7,46 km bude najdlhší diaľničný tunel na Slovensku.

Ing. Jaško a Ing. Valko na samom začiatku skupinu informovali o  projekte tunela, technických parametroch razby, postupoch razby, vystužovaní úsekov narušených hornín, zabezpečení vyrazeného obvodu tunelových rúr striekaným betónom. Ďalej to boli vŕtacie a trhacie práce, ako aj odpratanie uvoľnenej horniny. Na otázku budúceho odvodňovania tunela bola daná odpoveď zaujímavého technického riešenia, a to využitie vyrazenej prieskumnej chodby, ktorá bola vyrazená nižšie, pod úrovňou tunelových rúr. Pre odborníkov zaujímavé riešenie.

Po sfáraní boli navštívené pracoviská – čelby obidvoch rúr tunela. Bolo zaujímavé pozorovať pohyb a prácu veľkých strojov a zariadení ako sú vŕtací stroj, nakladač a veľkoobjemové nákladné autá – dumpre , ale hlavne pracovníkov umne ovládajúcich tieto mohutné stroje a zariadenia. Sú to baníci z klasických banských prác, ktorí sa rýchlo naučili riadiť tieto stroje pri razbe veľkého profilu (100-120 m2) banských diel.

URANPRES, s. r. o., je transformovaný bývalý prieskumný závod Uránového prieskumu v Spišskej Novej Vsi, ktorý prežil krízu likvidácie baníctva na Slovensku a preorientoval časť svojho výrobného programu práve na razbu tunelov. Robí geologický prieskum, vrtné práce, stavebné a strojárenské práce. Zamestnáva v priemere 250 - 300 pracovníkov a je jedným z mála spišských organizácii, ktorý využíva talent, praktické vedomosti a vytrvalosť spišských baníkov. To, že URANPRES, s. r. o., je zdatná a odborná firma a odvádza dobrú banskú prácu svedčí aj to, že za 26 rokov svojej existencie robila raziace banské práce, okrem Slovenska v Česku, Nemecku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku Fínsku a v Čiernej Hore v rôznom horninovom prostredí a ekologických podmienkach.

Z toho je možné urobiť záver, že URANPRES, s. r. o., a spišský baníci dokážu úspešne uplatniť banícky talent, húževnatosť a vytrvalosť. K tomu všetkému je možné dodať, že im prajeme veľa „baníckeho šťastia“.

Zdar Boh!

                                                                             Výbor Baníckeho spolku Spiš

                                                                             Spišská Nová Ves

Máj 2018

Prednášky pre stredné školy.

Dňa 15. mája 2018 pripravil si a odprednášal Ing. Jozef Daniel prednášku „Banská cesta na Spiši“  a prednášku „Novoveská Huta- ťažba 5 nerastov“, za účastí 36 a 52 žiakov stredných škôl.

Dňa 1. júna odprednášal Ing. Jozef Daniel v Baníckom múzeu v Gelnici 2 prednášky  dotýkajúce sa Banskej cesty a ťažby nerastov v okolí Gelnice, ako i technických pamiatok v tejto oblastí pre 42 a 64 žiakov Gmnázia SNP 1 v Gelnici.

Po skončení prednášok v Gelnici navštívil J. Daniel  Helcmanovce, kde prejednal ďalšiu spoluprácu medzi Baníckym spolkom Spiš a Bansko - robotníckym spolkom Helcmanovce.

Apríl 2018

Rozlúčili sme sa s Mgr. Michalom Muchom.

*1928  - †2018

 

 

Kniha života  Mgr. Michala Muchu  sa začala písať 4.12.1928 v dedinke Úpor, v trebišovskom okrese. Ľudovú školu vychodil v rodnej dedine a  pokračoval na meštianskej škole v Trebišove. Po úspešnom ukončení meštianskej školy pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Košiciach. Prvé učiteľské miesto dostal na ZŠ vo Veľkej Ide. Popri tom diaľkove študoval na UK Bratislava, ktoré ukončil v roku 1958. V rokoch 1954 – 1961 učil na JSŠ v Krompachoch ako učiteľ, zástupca riaditeľa i ako riaditeľ. V roku 1961 bol menovaný za riaditeľa JSŠ v Spišskej Novej Vsi. Ako riaditeľ Gymnázia kp. Jána Nálepku kreoval nový charakter školy nielen v pedagogickej oblasti, zavádzaním nových progresívnych foriem výučby a vzdelávania, ale v otázkach materiálneho vybavenia školy. Zaslúžil sa o vznik Strednej strojníckej školy v Spišskej Novej Vsi. Osobitnou kapitolou v živote je jeho riadenie Strednej priemyselnej školy geologicko - baníckej. Má nepochybné zásluhy na vybudovaní modernej školy pre potreby slovenského baníctva a geológie. Významné jeho zásluhy boli najmä v prepojení školy s praxou. Vybudovanie štôlne pod školskou budovou, kde študenti robili praktické cvičenia z baníctva, ale hlavne z banského meračstva. Dodnes táto štôlňa nesie jeho meno – Štôlňa Michal.

Po odchode do dôchodku sa aktívne zapojil do novovznikajúceho Baníckeho spolku Spiš, ktorého bol jedným z jeho zakladateľov.

Odišiel človek, ktorého hlavným životným krédom bolo: „Šťastným sa človek stáva  len obetavou prácou pre iných“. Zmyslom nebohého bolo celoživotné odborné zdokonaľovanie, pokora, disciplína, pracovitosť, úcta k ľuďom a zhovievavosť.

Naposledy mu vyslovujeme poďakovanie za prejavy priateľstva a odbornú spoluprácu v spoločnom dianí pri zachovania baníckej histórie Spiša.

Česť jeho svetlej pamiatke

                                                                                                                      Banícky spolok Spiš

 

 

Marec 2018

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  1/2018.

1.     Böttcher Rudolf                                                 75 rokov

2.     Maniak Jozef                                                      75 rokov

3.     Dvorčáková Mária                                              75 rokov

 

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  2/2018.

1.     Rajčula Juraj                                                       65 rokov

2.     Javorová Vlasta                                                   60 rokov

3.     Dvorčák Jozef                                                      80 rokov

4.     Koňák Ján RSDr.                                                  80 rokov

5.     Fabián Vladimír                                                    70 rokov

6.     Jenčušová Alžbeta                                               65 rokov

7.     Nemčíková Magaléna,  PaedDr.                           65 rokov

 

 

Predstavenie publikácií v Slovinkách.

Dňa 16. 3. 2018 boli v Kultúrnom dome v Slovinkách predstavené dve publikácie, ktorých autormi boli členovia Baníckeho spolku Spiš. Jednalo sa o publikáciu „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši,  IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava“ a publikáciu „Dejiny baníctvo obce Kluknava“.

Ing. Jozef Daniel predstavil Krompachy a Kluknavu – Štefanská Huta z prvej publikácie a Ing. Marián Jančura CSc. predstavil Slovinky z obidvoch publikácií.

Predstavenia publikácií sa aktívne zúčastnili i ďalší členovia BSS a to Viktor Daniel a Lukáš Patera.

Slávnostné predstavenie publikácií pripravil Banícky cech Slovinky pre svojich členov a obyvateľov Sloviniek a okolia

 

Nová banícka publikácia uvedená do života.

Na Spiši je mnoho jedinečných miest, či sú to miesta prírodné, kultúrne, ale i technické, ku ktorým je možné priradiť i baníctvo, ktoré svojim významom a hodnotou prekračujú hranice Spiša. Sú to klenoty, ktoré je potrebné chrániť, pretože skrývajú v sebe talent, odvahu i pracovitosť spišského ľudu. Železo je v našich žilách, ale je i pod nami. Taktiež sa na Spiši nachádzajú významné náleziská medi, zlata, striebra, niklu, kobaltu, antimónu a ortuti a nechýbajú ani bohaté výskyty vápenca ako i iných nerastov.

Preto sa Banícky spolok Spiš rozhodol inventarizovať banícke a hutnícke pamiatky jednotlivých regiónov. Tak vznikli jednotlivé publikácie „Technické a hutnícke pamiatky Spiša“ :

-            I. časť  (2008) – Spišská Nová Ves, Hnilčík, Hnilec, Mlynky,

-          II. časť  (2011)  – Gelnica a okolie,

-         III. časť (2014)  – severozápad Spiša.

Na území Slovenského rudohoria bol čulý hospodársky život už v stredoveku, najmä čo sa týka baníctva a hutníctva. Najviac dobývanými boli metamorfno - hydrotermálne ložiská známe z oblasti Spiša a Gemera, teda i priamo zo Sloviniek, Krompách i Kluknavy. Preto, ako ďalšia, IV. časť publikácie bola vybraná táto oblasť. Dňa 6.3. bola v Barborke uvedená do života.

Slávnostná schôdza začala baníckou piesňou v podaní baníckeho spevokolu, po ktorom predniesol úvod predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. V. Klučo, ktorý vyzval hlavných autorov publikácie Ing. J. Daniela a Ing. M. Jančuru CSc., k jej prezentácií. Po prezentácií  a ďalšej baníckej piesni, nasledoval slávnostný akt krstu publikácie. Slávnostný akt s príhovorom urobil Prof. Ing. Ján Boroška CSc., krstnými rodičmi boli p. Gabriela Kopnická, starostka Sloviniek a Ing. Štefan Kováč, starosta obce Kluknava. Publikácia bola krstená medenou rudou zo Sloviniek.

Po „krste“ publikácie sa prihovorila PhDr. Daša Bačíková CSc., ktorá robila jazykovú úpravu publikácie a Ing. Ladislav Lauko, garant a recenzent.

Slávnostná schôdza, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov bola ukončená záverečnou piesňou a pohostením.

ZDAR  BOH !                                                                                                                                                                                            Banícky spolok Spiš 

 

 

 

 

 

Január 2018

Prijatie baníkov prezidentom Slovenskej republiky.

Dňa 10.1.2018 prijal Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska zástupcov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska na novoročnom prijatí v Prezidentskom paláci.

Na úvod mi dovoľte zapriať Vám v tomto roku veľa zdravia, energie, úspechov, šťastia. Prostredníctvom vás by som chcel poslať pozdrav aj vašim najbližším, vašim príbuzným a všetkým spolkom a cechom po celom Slovensku,“ povedal prezident Kiska. „Jeden z najmilších zážitkov bol pre mňa v minulom roku v septembri, keď ste ma prijali do baníckeho stavu,“ spomenul prezident„Chcem sa vám poďakovať aj za to, že udržiavate banícku tradíciu. Svojou činnosťou, svojimi aktivitami poukazujete na to, čo všetko v našej krajine baníci dokázali. Akú pokoru musíme mať pred zručnosťou, umom a vynaliezavosťou všetkých tých, ktorí po stáročia baníctvo u nás na Slovensku rozvíjali. Akú pokoru musíme mať k nesmierne tvrdej práci, ktorou baníctvo vždy bolo.“ Andrej Kiska poukázal aj na vývoj nových technológii, ktoré zmenili baníctvo. „Svet sa mení, technológie sa menia a s tým sa mení aj baníctvo. Musíme o tom spoločne uvažovať, ako s týmto trendom naložiť. Veľmi rád by som vám ako prezident pomohol, aby sme udržiavali históriu. Aby sme pre ďalšie generácie naozaj zachovávali tieto pamiatky. Všetko, čo sa v baníctve dokázalo. Tradície a zručnosti. Máme byť na čo hrdí. Uvažujme spoločne, ako toto dedičstvo zachovať, ako ho zveľaďovať v prospech celej našej krajiny, turistického ruchu a hrdosti.“

Za Banícky spolok Spiš sa stretnutia zúčastnili : Ing. Pavol Kubičár a Ing. Ivan Tomko